Anekdotai

Batø parduotuvës pardavëja klausia blondinës:

- Koká dydá jûs dëvite?

- Mano batø dydis 36-as, bet að taip gerai jauèiuosi su 37-o dydþio bateliais, kad visada perku 38-o… Taigi atneðkite man 38-o dydþio batelius, bet ðiek tiek didesnius.

Yra toks kalnas Pietø Amerikoje ant kurio atsistojus ir pasakius netiesa,ákrenti i bedugne.Ant to kalno atsistojo brunetë,ðatenë ir blondinë.Brunetë sako:

-Að galvoju,kad esu pati graþiausia.

ir nugarmëjo á bedugnæ...Ðatenë sako:

eina vaikinas, þiûri, mergina beravinti pastarnokus, ir klausia:

- Ar tëvas namie?

mergina atsako:

-Ar nematai , pastarnokus raviu?

vaikinas:

-o neþinai , kada griáð?

mergina vël nenugirdus:

-Ar nematai, kad á krûvà metu?

Dvi blondines Pink ir Pong nuvaro i instrumentu parduotuve. Pink klausia kitos:

-Ka pirksi?

Pong atsako:

-Seksofona, o tu?

-As tay armonika!- atsako Pink.

Jau abi blondines pasiemusios instrumentus eina pro duris, o pardavejas pradeda saukti:

Kas bendro tarp blondinës ir Interneto?

Labai daug vartotojø!

Krenta dvi blondines nuo skardzio, viena protinga kita ne..... kaip manote kuri uzsimuse?

Atsakimas:

abidvi, nes protingu blondiniu nebuna

plaukia dwi blondines valtimi,viena sako:

-paziurek valtyje skyle!mes nuskesim!

kita ramina:

-nesijaudink, as padariau kita skyle, per ja visas vando istekes...;)

Jauna blondine stabdo masina:

- Pavezekite, prasau, iki turbazes...

- Su malonumu!

Masina pajuda. Vairuotojas sako:

- Siandien jau penkta moteri vezu iki turbazes.

- Bet as dar ne moteris!?

- Bet dar ir ne turbaze!

Ateina blondinë á parduotuvæ, ilgai stovi eilëje.

- Man du kilogramus obuoliø.

- Mes blondinëms obuolius neparduodame.

- O kodël?

- Nes èia vaistinë.

Ar zinot kdl blondines nevalgo marinuotu agurku? O tdl kad galva i sloika netelpa

susitinka dvi blondines :

-sveika egle !

-sveika dovile !

-kelintoke esi ?

-penktoke o tu ?

-irgi..

-na va .. kai as ejau i pirma klase tu buvai trecioke , o dabar abi penktokes ... :D

atbega blondine i benzokolonele ir praso pardavejo:

-atsiprasau gal turite vielos?

Pardavejas klausia:

- o kam tau jos reikia?

- na raktelius uztrenkiau masinoj ir truputi langa palikau atidaryta tai issitraukt bandysiu.

Blondine aerouoste:

- Noreciau skristi i Frankfurta.

- Pas mus daug reisu i Frankfurta, su kokia kompanija noretumet skristi?

- Su kokia dar kompanija?! Að noriu skristi viena!

Susitinka dvi blondines traukiniu stotyje.Ir viena klausia:

-kekos tavo traukinio numeris?

Antra atsako:

-antru.o tavo?

penktas,-atsako pirmoji.

atvaziuoja 25traukinys.ir viena sako:

-Nu va dabar galesim vaziuoti kartu.

Kuo skiresi negyva blondine gulinti ant keliu, nuo negivos kates gulincios ant kelio?

Atsakimas: Pries kate matosi stabdimo zymes

Treèioje klasëje mokësi: blondinë, brunetë, ðatenë.

- Kurios krutinë didþiausia?

- Blondinës, nes jau jai 18...

snekasi dwi blondines ant tilto viena sako:as manau kad cia nemunas kita sako:as manau kad cia neris wiena blondine sako as soksiu nuo tilto ir pasakysiu kas cia nemunas ar neris kita pritaria ir ta nusoka po puswalandio ateina wisa kraujuota ir sako kitai cia autostrada vilnius kaunas

Krito 2 blondines nuo tilto. Viena protinga, kita - ne. Kvaila pataike i akmeni. Klausimas: kuri liko gyva???

Nei viena. Protingu blondiniu nebuna.

kas bendra tarp blondines ir interneto? daug vartotoju

Trys blondinës laiko vairavimo egzaminà - në vienai nepavyko átikinti instruktoriaus, kad tikrai moka. Jis sako: "Uþduodu 2 klausimus -kas atsako nors á 1, tas gauna teises."

Uþduoda 1 klausimà:

"Kokios spalvos baltas golfas?"

Pirma:"Juodas?"

Antra:"Raudonas?"

Draugë blondinei:

-Tavo sijonas dëmëtas.

Blondinë:

-Pasikvepinau, draugë ið Paryþiaus kvepalø parveþë.

Susitynka dvi blondines:

- Labas, kaip gyvenimas?

- Pujkiai! Vakar laikiau IQ testa...

- Ir kaip?

- Desimtukas!!!

Blondinei vairavimo egzaminas. Egzaminatorius klausia:

-Koks variklio veikimo principas?

-Galima savais þodþiais?

-Taip.

-Vrummm, vrummm.

Ku blondinë sëdi motocikle?

prie lango.

Ateina seksuoali blondinë á parduotuvæ ir klausia pardavëjo:

-kiek kainuotø vienas metras vielos?

- Vienas metras vienas buèinukas ..

-tai duokit man 100 metrø.

Pardavëjas visas nusiðypso ligi ausø,o blondinë þiûredama i kitas prekes priduria:

Blondinë skambina á policijà:

- Ið mano maðinos viskà pavogë!

- Kà pavogë?

- Viskà: radijà, vairà, pedalus, viskà...

...Po keliø minuèøi blondinë perskambina:

- Oi, atleiskite, að supainiojau... Tiesiog atsisëdau á uþpakalinæ sëdynæ...

Susitinka dw drauges. Wiena sako tai ka su walerijum issiskyrei?nu taip. Tai kodel? O tu galetum su tokiu zmogum gywent kuris ruko,geria,keikiasi,kartais zolyte pawartoja,ir musasi?! Nu ne negaleciau! Tai wa ir walerijus negalejo

Vaþuiuoja blondine automobiliu ir klausosi radijo.Staiga per radjà:

-Jûs klausotes M-1!

Blondinë nustebusi riktelejo:

-O, ið kur jie þino???!!!

Vaziuoja dvi blondines masina, vien tokia peroksidine peroksidine, o kita truputi tamsesne. ta kur tamsesne uz vairo. vaziuoja vaziuoja ir sustoja. tamsesne blondine sako:

-ot velnias, benzinas baigesi.

o peroksidine:

Kodel blondone issiplovusi galva bega?

Nes ant sampuno buteliuko parasyta:

"Wash & Go"

;]

Simpatiðka blondine, 90x60x90, siulo darba. Ant saves. Arba po savim. Arba dar kaip nors.

Eina dvi blondines per miesta.. Viena blondine sako kitai.

- Ziurek guli 10 litu ant zemes...Paimk

Prieina apziuri, apsukineja i visas puses.Paima ir supleso.

- Ka tu darai sako blondine kitai.

Blondine sako.

Blondine uz vairo kaip zvaigzde danguja, tu ja matai,o ji taves ne.

Vienas degalines darbuotojas vos tramdydamas juoka pasakoja kitam:

-neisivaizduoji kokia blondine maciau...jai uzsitrenke dureles o raktai widuj tj jin sugalwojo pro siek tiek pradara langa su wielute iskrapstyt..

Eina dvi blondines palei rugiu lauka ir ziuri kita blondine vidury lauko irkluoja valti. Viena blondine ir sako:

- kokia neteisybe, del tokiu blondiniu ir atsiranda ivairus anekdotai apie blondines.

O kita atsako:

Susitinka dvi drauges blondines. ir viena sako:

-vakar dariausi nestuma testa.

kita:

- ir kaip? sunkus klausimai buvo?

Ar zinote kodel blondine lipa per persvieciama stiklo siena ?

-Nes ji nori pamatyti kas uz jos bus .

Stovi dvi blondines stoteleje.Viana klausia:

-Kokio lauki?

-2,o tu?

-5.

Atvaziuoja 25 autobusas,blondines apsidziaugusios reke,valioo vaziuosim kartu.

Kaip suþinoti, kad faksà atsiuntë blondinë? - Ant jo bus paðto þenkliukas

Ateina blondine laikyti egzamino.Destytojas klausia:

-Prasom paaiskinti pariklio veikimo principa.

Blondine sako:

-Ar galima savo zodziais?

Destytojas atsako:

-Prasom!

-Br br br br br...

Stovi dvi blondinës ir laukia. Viena 1 autobuso, o kita 2 autobuso.

Atvaþiuoja 12, abi álipa.

Bëga nuo policijos blondinë, brunetë ir ðatenë. Visos pamato tris maiðus ir álenda á juos. Pribëga prie maiðø policininkas ir spardo.

Prie ðatenës maiðo:

Spiria faras, o ta: MIAU

- Aa, gerai, èia katë.

Prie brunetës maiðo:

Spiria, o ta: AU AU

Blondine aerouoste:

- Noreciau skristi i Frankfurta.

- Pas mus daug reisu i Frankfurta, su kokia kompanija noretumet skristi?

- Su kokia dar kompanija?! Að noriu skristi viena!

As tau

nepasakojau? vakar buvau baznycioj! karocia ateina blondinka nju kokiu

18m. atsiseda salia manes ir pradeda rukyti!........ tu primeti rukyt?

baznycioj?......... man vos alus is rankos neiskrito......... ;DDDDDD

Kalbasi dvi blondinës.

- O tu galëtum su mano vyru permiegoti?

- Na, aplamai... ne.

- O kodël?

- Na tai kad jis ne kà geresnis uþ mano.

- Bendrai jo...

-Kodël blondinë kaièia savo vaikui sauskelnes kartà per mënesá?

-Todël, kad ant jø uþraðyta: iki penkiø kilogramø.

Blondinë ateina pas gydytojà.

Ðis: - Praðau, nusiimkite ausines ir iðjunkite grotuvà!

Blondinë: - Negaliu, tai pavojinga gyvybei!

blondine lygino uzuolaidas ir iskrito pro langa

Blondine aerouoste:

- Noreciau skristi i Frankfurta.

- Pas mus daug reisu i Frankfurta, su kokia kompanija noretumet skristi?

- Su kokia dar kompanija?! Að noriu skristi viena!

Veiksmas vyksta Panevëþyje-mano gimtinëje.:)

Pribëga piktas dëdë su treningais(kitaip sakant forsas) prie nieko nenutuokiancios vargselës blondinës ir sako:

-atiduodi telefona!!!!!!

blondinë:

- Nu gi gerai rembo..tik ramiau..rasyk..+3706....

Kodel blondinë suvalgë laikrodá???

ATS..

-Tik Tak ir tik dvi kalorijos.

;)

Kuo skiresi protinga blondine nuo sniego zmogaus?

Atsakimas:

Manoma, kad snigo zmogus egzistuoja......

Sëdi dvi blondinës. kalbasi apie aukðtas materijas - kvantinæ fizikà, bangines funkcijas ir jø pritaikymà termodinaminiø procesø analizëje...... Staiga viena sako:

- Greitai keièiam temà, mûsø bachûrai ateina!

Kalbasi dvi peroksidinës sekretorës (dabar jas vadina administratorëmis):

- Kiek tu algos gauni?

- 2200 Lt.

- Nu bl.., að tik 1700...

- Tai gal tu ðefui neduodi?

- Kaipgi, duodu.

- Hmmm... O á ðokoladinæ aká duodi?

- Duodu.

- O á burnà?

Eina blondine gatve ir iskrito jai 10 LT kupiura. Zmogus priejo ir sako:
-Panele pametet 10 litu
Blondine apsidaire , pasieme 10 Lt kupiura ir apsidziaugus sako:
-Kokia siandien gera diena , pameciau 10 Lt radau 100 LT !!

Sėdi dvi dlondinės ant suoliuko ir kalbasi. Viena sako:
-Tu nepatikesi, bet mūsų mieste telefonai gali viską papasakot apie žmogu.
Kita sako:
-Nesupratau, apie ką tu čia kalbi.

dirbtinis intelektas: blodine nusidaze plaukus juodi..

Blondine sekretore skundziasi kompiuteriu meistrui:
- As ivedziau slaptazodi, bet kompiuteris manes nesupranta!
- O koki slaptazodi renkate?
- Penkias zvaigzdutes.

Stovi blondine prie lango,lauke zaibuoja. Blodine sako:
-Uoj kaip mane siandien visi fotogarafuoja...

tik cukas norisas gali paskandinti zvvi

Eina dvi blondines ir kalbasi:
-Noreciau tapti policininke........
- O kodel ?!
-Ten uniformuoti vyrai su atrankiais, o svarbiausia yra daugiafunkcinis bananas !

Kartą dvi blondinės pamatė kažkieno pėdsakus.
Viena sako:
-Čia arklio pėdsakai.
Kita :
-Ne, čia vilko.
Taip jos ginčijosi keletą valandų, kol galiausiai jas pervažiavo traukinys...

Draug? praso papasakot drauges bondines kuri buvo vestuvese pamerge,kaip jai sekesi.Blondine sako,oi laba? linksma,faina buvo,tik va pirslys istume i tamsu kambari ir kaip dur? buku kietu daiktu,tai gerai kad ne akin.

Blondines kavineje uzsisako gerimu ir issitraukia sumustinius.
- Musu kavineje negalima valgyti savo maisto,- perspeja barmenas.
Merginos susizvalgo, trukteli peciais ir apsikeicia sumustiniais...

Susitinka dvi bobutės:
-na, kas naujo?
-nieko
-ak, koks siaubas, koks siaubas...

kodel blondines pieno pakeli atplesia parduotuvej?nes ant jo parasyta atplesti cia

Moteris uz vairo - tai kaip bezdzione su granata.

Snekasi dvi blondines:
-Ehh kai as pasensiu noriu gyventi menulyje.
-O kodel menulyje?
-Ten maziau nuodingu duju kurios kenktu sveikatai, todel ilgiau gyvensiu kvailute.

Kodel kai blondine raso skaiciu 11 galvoja ? ? ? Ats . : Galvoja kuri pirma vieneta rasyti . . .

Kodel blondines piena.atidarineja.parduotuveja? Nes nes ant pakelio parasyta plesti cia

Susitinka dvi blondines.Viena sako: -Zinai, vakar pasidariau nestumo testa... -Ir kaip? Sunkus klausimai buwo?

- Kodel blondine plauna pilva skysciu indams plauti?
- Todel, kad ant jo parasyta "Efektingai kovoja su riebalais".

Skambina mergina i radija ir sako: "Vakar radau pinigine su 500$, 600DM ir Gariko Marikiano vizitine kortele. Prasom, pagrokit jam kokia nors gera daina!" :)

Kalbasi 2 blondines:

viena klausia:klausyk,kur dingsta swiesa kj isjungiamas jungiklis?

kita sako:

ateik,as tau parodysiu.

atidaro saldytuva: CIA!

- Kodėl blondinė sėdi prie rozetės?
- Nes laukia elektroninio laiško.

Įstrigo dvi blondinės ir brunetė lifte. Blondinės šaukiasi pagalbos, bet niekas jų negirdi. Brunetė sako:
- Šaukit kartu.
Blondinės:
- Kartu, kartu!

Blondine sako draugei:
- Vakar apgavau taksistą
- Nu ir kaip jį apgavai?
- Užmokėjau pinigus, bet nevažiavau...

Blondine sugalvojo eiti y policija.Baige seip ne taip kursus , gavo darba patruliuoti judrioje miesto gatveje. Sedi porininkas masinoje o blondine bando stabdyt masinas. Viena ant 100 km/h praskrido blondine net nesuregavo, antras ant 105 km/h ,blondine net ne krustelejo.

Kalbasi dvi blondines:
- As BE GALO pavargau...
Kita atsako:
- As is viso BE GALO gyventi negakiu! :DDD

kas butu jeigu blondines smegenis idetume i vistos galva? ogi barskuti...

Grizta peroxidine blondine ish atostogu traukiniu. Glosto savo kelius ir sako: "Pagaliau jus vel kartu!"

Ka daryti, kad blondine susikalbetu su brunete?
reikalingas vertejas!

Blondinë sako savo vyrui :

- Pavaiksèiok porà dienø neuþsisegæs klyno.

- O kam ?

- O tu atsimeni kaip tu porà dienø vaiksèiojai be ðaliko ir neuþsisegæs palto? Tai tau savaitæ kaklas nelenkësi !

Karta eina dwi blodines. Wiena sako
-zurek pinigas ant kelio,ko lauki paiimk!
-o buna pinigu su 1 nuliu?
-taip tik nebuna su 2!
Eina tolau randa simta litu.
Ko lauki imk
sakai nebuna pinigu su 2 nulies.
Pis paime ir suplese

Kagi mokslo metu pradzia , pirmokeliai susirinko i 1 pamoka. Mokytoja atejo ir ziuri gale sedi 20 mete blondine :
-Ka jus cia veikete ?!
-Atejau mokytis , o kas ?
-Ar jus ne per sena eiti y 1 klase ?!

Važiuoja brunetė ir blondinė su masina...
Brunetė sako :
- Matai, koks gražus miškas.
Blondinė sako :
-Ne , medžiai užstoja

Turtingu blondiniu logika: isleidi 500 tukst dol. an ferrari, kad atrofytu kaip zaporazietis

Kodel blondine turi 2% daugiau smegenu nei arklys?
Ats:. Tam, kad eidama per parada neapsisiktu.

Blondine eina asfaltu ir galvoja:
-Oi tas uzterstumas , net zeme papilkejo

Kalbasi dvi draugės blondinės.
- Žinai, mano vibratorius man neištikimas...
- ?!?!?! Iš kur ištraukei ?
- Jame elementai per greitai baigiasi.....

Blondinë gatvëje klausia praeivio:

- Atsipraðau, sakykite, kiek dabar valandø?

Praeivis:

- 15 valandø 20 minuèiø.

Blondinë, susimàsèiusi:

- Ðiandien jau penkiø þmoniø klausiau... Ir visi kaþkodël atsako skirtingai...

Bega blondine, brunete ir satene nuo policijos. Bega bega pamato 3 maisus ir i juos ilenda. Pribega policininkai prie 1 maiso kur tupi satene pajudina maisa ir satene susunka:
-miau!

Kodel blondine pieno pakeli atidaro parduotuvej? Todel, kad ant jo parasyta plesti cia :)

Gaudo policija 3 blondines. pribega i akligatvi ir mato blondiniu nera. stovi ti trys siuksliu konteineriai.Patuksena i pirma pasigirsta:
-miau...
pabaladoja i 2,pasigirsta:
-au,au....
pabaladoja i 3 pasigirsta:
-plasmase.

susitinka dwi blondines, viena sako:
-jau nusipirkai vibratoriu?
-taip nusipirkau,-atsako svepluodama.
-ir kaip?
- brokas, visus dantis issidauziau..

Vaziuoja blondine ir ja sustabdo.pareigunas sako:-parodykite teises o blondine pasipiktinusi saukia:tai vakar atimete o siandien vel prasot!!??

Blondinė prie perėjos klausinėja praeivio:
- Sakykite, o kur kita gatvės pusė?
- Kaip tai kur? Štai ten, kitoje gatvės pusėje.
- Keista, kai buvau ten, man sakė, kad kita gatvės pusė čia...

skrenda blandines lektuvu šoks parašiutu išoko skrenda viena sako
-skleidžiam parašiutą
-dar ne; liko keli metrai ligi žemes
-dabar jau skleidžiam
-ką ar nesi nuo arklio nukritusi

Važiuoja dvi blondinės, sustoja prie šviesoforo, viena sako
- Žiūrėk, kokia graži raudona spalva..
Užsidegė geltona ir vėl sako:
- Žiūrėk, šita dar gražesnė...
- Aha
Užsidega žalia:
- Šita visų gražiausia...
Vėl užsidega raudona, blondinė sako:

Brunete ir blondine vaziuoja automobiliu. Brunete: "Blondine, paziurek koks grazus miskas!" Blondine: "Tai kad nematau, medziai uzstoja!"

Lygino blondinė užuolaidas ir iškrito pro langą...

Kartą blondinė pagimdė du berniukus. Viena berniuką pavadino Ne Tavo Reikalas, o kitą Protas. Kartą blondinė išėjo į vakarėlį, o vaikus paliko lauke. Protas sako:
-Kaip noriu kaku!

Kodel Japonijoj visi tokie protingi? Todel, kad pas juos nera blondiniu!!

Jei esi tikra blondinė , tai bet kieno paklaususi kiek yra 2*2 atsakysi,kad atsakymas neteisingas... )

Skambutis į firmą. Ragelį pakelia blondinė sekretorė. Balsas iš ragelio:
- Sujungite prašau su direktoriumi...
Blondinė:
- Tuoj... Jis išėjo... Ne, įėjo... Išėjo... Įėjo... Ach... Išėjo... Įėjo...

Dvi blondinės kalbasi:
- Tavo vyras taip rizikingai vairuoja mašiną... Tu nebijai, kad jis paklius į avariją?
- O ko man bijoti? Jis gi apdraustas milijonui!

Blondine priemime pas psichiatra:
- Daktare, turiu problema - esu nimfomane.
- Atleiskite, as jums kainos nepasakiau. As imu 80 euru uz valanda.
- O uz nakti?

Vaziuoja blondine su masina. Staiga bac ir nuleidzia rata.Islipa,
paziuri ir dziaugsmingai galvoja:"O man visgi sekasi-nuleido tik puse rato"

Eina trys blondines ir pamato ant namo kampo sperma. Pirma palaizo-Tai tikrai ne mano vyro. Antra-Tai tikrai netavo vyro. Trecia-tai tikrai ne is musu laiptines.

– Kodėl blondinė prieš eidama miegoti prie lovos pasistato dvi stiklines – vieną su vandeniu, kitą tuščią?
– Nes nežino, ar norės gerti, ar ne.

Kodel blondinės geria piena parduotuvėje?
Todel, kad ant pakelio būna parašyta:"atidaryti čia"

Įstrigo blondinė ir brunetė lifte. Brunetė viena rekauja, bet niekas negirdi. Tai sako blondinei:
- Kai suskaičiuosiu iki trijų, rekiam kartu. Viens,du,trys!
Blondinė:
- Kartuuuu, kartuuu!!!

Blondine:
- Sakykit, prasau, kuri siandien diena?
- Kodel jus klausiate? Rankose turite laikrasti.
Blondine:
- Bet jis gi vakarykscias!

viena karta susitinka dvi blondines.
Viena kitai sako:
-Labas!
-Labutis drauguze,atsako kita.
Viena ziuri i kitos batus ir sako:
-Kokie grazus tavo sunyciai!!!

kodel blondine yra geltona???
as irgi nezinau :DD

eina dvi blondines keliu pro rugiu lauka ir pamato kita blondine rugiu lauke su valtim kazkur irkluojancia.
-nu durnele visai kvaila... negi su valtim kur nors nuplauks?-sako viena
-jei tureciau valti tai nuplaukciau ir trenkciau irklu per galva!!!-atsauna antroji

Policininkas sustabdo greitį viršijusią, ant pėsčiųjų perėjos vos nesutraiškiusią žmogaus, mašiną. O ten - sėdi tokia gražutė miela blondinė. Policininkas mandagiai prisistato:
- Inspektorius Jonaitis, duokite savo teises.
Blondinė ima piktintis:

kodel blondines valgo laikrodzius? tik tak tik 2 kalorijos

Dvi blondinės kalbasi:
-Žinai aš laukiuosi !
-Sveikinu, o tu jau sugalvojai būsimam vaikui vardą.
- Ne, kol kas galvoju, kuo vardu jo tėvas.

- Sveiki, mano vardas Vilma ir aš esu blondinė. Jau 18 metų darau vyrams manikiūrą ir neseniai sužinojau, kad tai ne manikiūras.

Dvi blondinės kalbasi:
- Vakar buvau vestuvėse...
- Ir kaip?
- Normaliai... Žiedą dovanų gavau...

Vaikinas kavinėje pabando "kadrinti" blondinę:
- Panele, gal turite pridegti?
- Ir pridegti, ir išgerti, ir pernakvoti.

Blondinė grėbė lapus ir iškrito iš medžio.

Ateina blondinė pas daktarą ir sako:
- Daktare, padėkit, kur tik paliečiu, ten skauda. Paliečiu ranką - skauda, paliečiu galvą - skauda, paliečiu krūtį - skauda.
Daktaras sako:
- Aha, jums lūžęs pirštas.

Viena blondine pararia kitai:
- Tu be galo mazini savo amziu, bet vis delto palik devyniu menesiu
skirtuma tarp saves ir dukters.

Po smagios nakties vyriškis klausia blondinės :
- Klausyk, ar aš tau buvau pirmas?
Blondinė:
- Gali būti - man tavo veidas kažkur matytas...

Trecioje klaseje mokosi blondine, brunete ir sanete. Kurios papai didesni? Aisku, kad blondines, nes jei jau 18 metu

Dvi blondinės susitinka:
- Iš kur eini?
- Iš kirpyklos.
- Ką ten darei?
- Dažiausi.
- O kokia spalva?

- Ką čia darai? - mama klausia blondinės dukros.
- Plaunu galvą, - atsako ši.
- Bet pirmiausia reikia sušlapinti plaukus!
- Nieko panašaus! Ant šampūno buteliuko užrašyta: "Sausiems plaukams"!

Dvi blondinės šnekasi:
- Bandei su vibratoriumi?
- Dar ne.
- Ir nebandyk: man jau visi dantys kliba...

Dvi blondinės kalbasi:
- Ech... Man dar tik 30, o jau taip noriu į pensiją... Galėčiau užbaigti savo antrąją knygą...
- O tu rašai knygas?
- Ne, tik skaitau.

Norint paprastai moteriai paaiškinti, kaip pakeisti mašinos ratą, reikia maždaug pusvalandžio. Tačiau aiškinant blondinei, reikia maždaug dviejų valandų. Tiesiog blondinei reikia paaiškinti, kaip pakeisti kiekvieną ratą!

Kodėl pykstasi dvi blondinės prieš sėsdamos ant motociklo? Ginčijasi, kuri sėsis prie lango...

Akcija: Kiekvienoje trečioje blondinėje - smegenys!

Gruzinas kabina blondinę:
- Brangioji, tu žinai koks aš! Aukštas, gražus, pati matai!
- Bet atrodai tai tik metro šešiasdešimt?
- Dar 20 centimetrų kitur yra!

Blondinė susimąstė, ir jos plaukai patamsėjo...

Is 12-ojo auksto krenta blondine ir brunete. Kuri nukris pirmiau? Tai aisku, kad blondine, nes ji sustos kelio pasiklausti..

Skelbimas:

Jauna, simpatiška blondinė prašo grąžinti 500 litų. Atsilyginsiu.

Kodel Japonai tokia protinga tauta?
-Tiesiog jie neturi blondiniu

Kinoteatre blondine snibzda draugei:
- Zinai, mano kaimynas is desines onanizuojasi.
- Nerkreipk demesio!
- Galeciau nekreipti. Bei jis taio daro mano ranka!

Kartą skalbinių dėžėje susitiko vienos blondinės lemenėlė ir apatinės kelnaitės. Liemenėlė tarė:
- Žinai, tai tiesiog siaubinga! Paskutines keturias dienas mane nuolat atseginėjo, plėšė, kandžiojo, maigė... O tau tur būt irgi kliuvo?

kodel blondine keicia savo vaikui sauskelnes kas kelios savaiytes?nes ant sauskelniu pakuotes parssyta: iki 4 kg!

Ka veike blondine po vandeniu ATSAKYMAS:
iesko LIONARO DIKAPRIO!

Kodel blondine yra geltona ???
AS IRGI NEZINAU :DDD

KAKOJA BLONDINE IR NENULEIDO VANDENS PO TO.
ATEINA TUOLETU VALYTOJA IR RANDA KA BLONDINE PADARE . O GI SUDAS MIRKSTA VANDENY PERSKILIAS I DVI LYGIAS DALIS .
TAGI BLONDINE PAMIRSO STR. NUSIIMTI!

Kaip pasakytų eilinis žmogus?
- Mirksi.
Kaip pasakytų blondinė?
- Dega, nedega, dega, nedega, ....

Kodėl blondinės į filmus suaugusiems vaikšto tik grupėmis,
didesnėmis nei aštuoniolika? Iki aštuoniolikos neįleidžia!

- Prašyčiau dešimt pelėkautų, - parduotuvėje prašo blondinė.
- Kam jums tiek daug? Juk vakar irgi pirkote dešimt, - stebisi pardavėjas.
- Taip, bet vakarykščiai jau užimti.

Ka daryti jei blondine tau meta granata? Ogi reikia istraukti zieda ir mesti atgal

eina 3 blondines gatve ir randa spermos. viena palaizo ir sako :
-Cia ne mano vyro .
kita palaizo .
-Cia ne tavo vyro.
kita palaizo .
-Cia ne is musu gatves.

Eina blondine gatve ir kas 7 zingsni pasoka i virsu. Kodel? Geria gerima 7UP!

Padavėjas klausia blondinės:
- Gal paragausite sauso vyno?
Blondinė atsako:
- Taip ačiū, įberkite....

Klausimas:
-Ar žinote kaip blondinė gali atsikratyti 4 kg svorio?
Atsakymas:
-Nusivalyti MAKIAŽĄ!

Eina dvi blondinės gatve. Vienai iškrenta banknotas iš rankino.
- Ar gali pakelti mano 10lt, nes mano per aukšti kulnai, dar nusilaušiu.
Nueina blondinė, prunkšteli ir grįžta atgal.
- Kodel nepakėlei, - klausia banknoto savininke.

Dvi blondinės kalbasi:
- Žinai, esu vedusi 10 metų ir visą tą laiką myliu tik vieną vyrą...
- Tavo vyrui pasisekė!
- O kuo čia jis dėtas? Jis nieko apie tai nežino!

Ateina blondinė į degalinę ir klausia pardavėjo:
- Ar turite vielos? Mano mašinos rakteliai liko viduje, o aš su viela bandysiu ištraukti tuos raktus...
Pardavėjas duoda vielos, blondinė išėjo, o atėjo žvengiantis vyras, ir sako:

Trys blondines istrigo saloj ir niekaip negali isejti. Ejna ejna. Rado stebuklinga lempa. Islido dzinas ir sako kad po 1 nora ispildys joms. 1 blondine sako:
-Noriu buti labai protinga ir pabegt is salos.-pavirto ji ryza pasistate plausta ir isplauke. Kita sako:

Kartą viena blondinė sako kitai:
- Ar žinai, kur dingsta šviesa virtuvėje, kai ją išjungi?
- Nea...
- Ateik parodysiu.
Blondinė išjungė šviesą ir atidariusi šaldytuvą sako:
- Čia.

Nusipirko blondinė vazą ir atvirkščiai apvertusi pastatė ant stalo. Galvoja, ką su ja daryti. Ateina kita blondinė ir klausia:
- Ką nusipirkai?
- Vazą.
- Taigi brokuota, va čia turėtų būti skylė gėlėms pamerkti.
Apverčia pirmoji vazą ir sako:

Vyras žmonos blondinės prašo pažiūrėti, ar dega automobilio avarinis signalas.Blondinė:
– Dega, nedega, dega, nedega...

Kalbasi dvi blondinės.
- Žinai, mano vaikinas pagaliau prakalbo apie šeimyninį gyvenimą!
- Na, ir ką jis pasakė?
- Pasakė, jog turi žmoną ir tris vaikus.

Ateina blondinė pas daktarą ir sako:
(B):- Man jau trečias nėštumo mėnuo, o dar pilvo nera.
(D):- O jūs apelsinus valgėte?
(B):- Ne, o reikia?
(D):- Reikia.
Ateina ta pati blondinė po 3 mėnesių.
(B):- Daktare, jau šeštas nėštumo mėnuo, o dar pilvo nėra.

Žvejoja trys blondinės su viena meškere. Staiga pagauna auksinę žuvelę. Žuvelė ir sako:
- nu gerai trys blondinės, kiekvienai po viena nora.
Pirmoji blondinė sako:
- noriu but protinga ;]
Žuvelė:
- gerai, tu jau protinga
Antroji sako:

> Dvi blondines kalbasi:
> - Tas nieksas vakar isvadino mane kekse!!!
> - Siaubas... Ir ka tu jam??
> - Ai, isgrudau is miegamojo! Ir visus jo draugus taip pat!!!

Karta trys blondinės sugalvojo b0ti detektyvėm. Nuėjo į mentinę laikyti egzamino. Mentas pasikviečia pirmą blondinę rodo nuotrauką iš profilio ir sako:
- Pažiūrėk gerai ir pasakyk iš ko atpažintum nusikaltėlį
Blondinė:
- Lengvai. Pas jį tik viena ausis.

vaziuoja trys blondines liftu ir liftas uzstringa,.
nu jos sakia sakia bet nieko is tao neisiena . veina pasiulo:
-geraiu sakiame visos karta,.,.
nu ir saukia blondines
- kartu kartu!!!!!!!!!!

do do sol sol lia lia sol fa fa my my re re mi do

Kodėl blondinės žiūri į langą kai žaibuoja?
- Galvoja, kad jas fotagrafuoja.

Filosofinis klausimas: jei esi protingesnis už blondinę, tai kodėl ne turtingesnis?

> Uzeina grazi blondine i medziagu parduotuve. Kartu su ja ieina sena bobute.
> Mergina ir klausia:
> - Atsiprasau, kiek kainuoja 1 metras sios medziagos?
> Pardavejas gerai apziuri mergina ir sako:
> - Uz kiekviena po bucinuka.

Sugalvojo vieną kartą blondinė pagrybauti. Vaikščiojo, vaikščiojo po mišką, supratus, kad grybų niekur nėra pagalvojo „o gal nesezonas“ ir nuėjo per pusnis.

KLAUSIMAS: Kuo skiriasi gegutė nuo blondinės?
ATSAKYMAS: Gegutė kiaušinius deda į svetimą lizdą, o blondinė kiša lizdą po svetimais kiaušiniais.

Yra toks kalnas Pietų Amerikoje ant kurio atsistojus ir pasakius netiesa,įkrenti i bedugne.Ant to kalno atsistojo brunetė,šatenė ir blondinė.Brunetė sako:
-Aš galvoju,kad esu pati gražiausia.
ir nugarmėjo į bedugnę...Šatenė sako:
-Aš galvoju,kad esu pati protingiausiaĄ

Blondinė ateina pas daktarą:
- Daktare, man galvoje nuolat ūžia.
- Tai užsikimškite ausis vata.
- Bet man ūžia galvos viduje!
- Žinoma, tai tiesiog vėjas!

kodel blondine geria piena parduotuveje???
nes ant pokelio parasyta (plesti cia )

Blondinė pareiškia savo vyrui:
- Brangusis, aš pamąsčiau ir manau, kad tau reikia vaikščioti su atsegtu klynu.
- O kodėl?
- Na, atsimeni, kai tu vaikščiojai su prasegta apykakle ir be šaliko?
- Atsimenu, peršalau...

nu tai ka va va va ka veiki an toleto sedziu

Blondine uzpuola plesikas:
- Pinigai!
- Kur?!
- Tu ką, į akį nori?
- Ne, geriau į burną!
- Gyventi nori?
- Su kuo?
- Dar pyptelsi išprievartausiu!
- Pyp! Pyp! Pyp!

Studentų bendrabutis. Įbėga mergina į kambarį ir šaukia kambariokėms:
- Panos, greitai nusiimkit kelnaites. Pas mus baxurai ateina.
Nu tos tik šmaukšt.. šmaukšt.. greit nusiėmė.
Kambariokė ir sako:
- Ei panos.. taigi nuo radiatoriaus nusiimkit...

> Kodel blondine pries eidama miegot, prie lovos ant staliuko pasistato viena
> tuscia, o kita pilna stikline vandens?
> Todel, kad nezino, ar nores nakti gerti, ar ne!?

Kalbasi dvi blondines:
- Zinai, vakar dariausi nestumo testa...
- Rimtai!? Ir sunkus klausimai buvo?

Blondinė ryte visą valandą niekaip negali užvesti automobilio. Iškviestas mechanikas greitai išaiškino gedimą:
- Panele, gedimas labai rimtas - iš jūsų automobilio pavogtas variklis!

> Eina dvi blondines gatve ir pastebi, jog kazkas guli ant kelio. Viena sako:
> - Pasiimk, juk desimt litu guli!
> - Desimt litu su dviem nuliais nebuna!!!- atsako kita.

Kaip blondinės ryte įjungia šviesa?: Tiesiog atidaro automobilio dureles.

Pasakoja blondinė savo draugei:
- Visą gyvenimą laukiau jo... Savo princo ant balto žirgo... O suradusi jį labai nuliūdau...
- Kas yra, Ugnyte? - klausia draugė.
- Jį rodo tik antradieniais.

Ar žinote, kad daugelis moterų žiūri pornofilmus iki galo, naiviai tikėdamosi, kad viskas baigsis vedybomis..

– Kuo skiriasi protinga blondinė nuo sniego žmogaus?
- Sniego žmogų jau kažkas matė.

> Blondine nusipirko masina. Po savaites skambina pardavejui:
> - Sakykite, o kaip reikia atidaryti bagazine?
> Dar po savaites:
> - Sakykite, o kaip reikia ta bagazine uzdaryti?

Važiuoja blondinė. Ją sustabdo policininkas ir sako:
– Prašyčiau parodyti teises!
Blondinė atsako:
– Na, gražiausia: tai vienas atima, tai kitas prašo.

Blondinės visada paslaptingos: niekad negali suprasti, ar dažyta, ar šiaip kvaila...

Kalbasi dvi blondines:
- Ir vel noriu i Paryziu!
- O tu ka, ten buvai?
- Ne, bet vakar irgi norejau.

Važiuoja brunetė ir blondinė mašina. Brunetė vairuoja. Staiga brunetė sustojo, o blondinė ir sako:
– Kodėl sustojai?
– Degalai baigėsi,– atsako brunetė.
– O! Kaip tu gerai nusimanai apie automobilius... Aš tai bučiau važiavus ir nuvažiavus.

Blondine vaziuoja automobiliu, isijungia radija ir girdi: "Jus klausotes
radijo stoties Europa plius".
Blondine:
- Viespatie, ir is kur jie viska zino?

Iš blondinės dienoraščio: "Gražių ir protingų moterų nebūna... Kaip čia dabar, tai ką, aš neegzistuoju?"

Blondine ir brunete sau ziuri y dangu. Brunete ir sako:
-Ziurek kiek daug zvaigdziu , gali buti kad kiekvienoje ju yra po gyvybe
-Oho o jos protingesnes uz mus ?
-Nzn kaip tu manai ?
-Nu manau , kad durnos
-o kodel ?

Blondine klausia mamos:
-Kuo as busiu uzaugus ?
-Tu dar nesubrendus lytiskai siai temai vaikeli....

Blondine bande dazytis juodai, taciau jai nepavyko , nes jai dazantis pageltonavo dazai.

Cirko arena.Dresuotojas trenkia su lazda krokodilui per galvą - tas išsižioja.
Tada atsisega klyną,išsitraukia penį ir įdeda į nąsrus.Per galvą - "Gena" užsičiaupia.Vėl per galvą - išsižioja.
Dresiruotojas susitvarko ir sako:
-Gal kas norėtų pabandyti?

Dvi blondines stovi ant dangoraizio stogo . Vienas sako:
-Cia turbut kokios 2 dienos kelio zemyn
-Turbut tik visiskas debilas soktu, be maisto ir vandens 2 dienas niekas neiskestu.

Iš blondinės memuarų:
- Jis pradėjo... tiksliai neatsimenu... berods klausimu apie orą... o baigė... tiksliai neatsimenu... berods keturis kartus baigė...