Anekdotai

Operacinë. Chirurgas:

-Skalpelá.Þnyples.Tomponà.Spirità...Dar spirito...Agurkà..

Keliø inspektorius sustabdo maðinà ir klausia vairuotojo:

- Vaistinëlæ turit?

- O kam ji man reikalinga, jei ðalia nuolatos sëdi medicinos seselë?

Ligonis, besiraitydamas ið skausmo:

- Daktare, daktare... Kas man?

- Jûs apsinuodijote.

- Kuo... Kuo apsinuodijau?

- Kol kas neaiðku. Reikia sulaukti skrodimo.

Distrofikø pokalbis:

-Jonai, paridenk man tabletæ.

-Praðyk Petro, jis dar maikæ neðioja...

- Gydytojau, duokit man tableèiø nuo gobðumo. Tik daugiau, daugiau, daugiau...

Á ligoninës palatà ateina gydytojas ir visà laikà, apþiûrinëdamas ligoná, nepaleidþia ið rankø mobilaus telefono.

- Kam jûs taip ásikibæs á tà telefonà? - klausia jo ligonis.

- Kaip tai kam? O jei staiga jums pasidarys bloga, tai galësiu ið karto iðkviesti greitàjà pagalbà.

Du veterinarai operuoja drambli. Susiuve siule dairosi aplink:

- Atrodo, si karta nieko nepalikome? Beje, o kur musu medicinos sesuo?

- Daktare, man kiekvienà naktá sapnuojasi, kad esu karvë ir kramtau þolæ...

- Na, tai juk nieko baisaus.

- Taip, bet kai ryte atsibundu, pusës antklodës kaip nebuvæ!

- Psichiatrinë ligoninë?

- Taip.

- Kà jûs pasakytumëte apie þmogø, kuris kelia visus þmones 6-tà valandà ryto, grodamas trimitu?

- Turbût jam nepakenktø pagulëti pas mus.

- Tai atvaþiuokite. Mûsø adresas … treèiasis batalionas, pirma kuopa…

Skrodimas parodë, kad velionis buvo pasmaugtas mokesèiø...

Gydytojas sako moteriai:

- Jums reikia daugiau pramogø. Pabandykite daryti tai, kas labiausiai Jums patinka.

- Deja, turiu labai pavydø vyrà, - atsako moteris.

Kuo gerklë susijusi su kojomis?

Suðali kojas, skauda gerklæ. Ápili á gerklæ, nelaiko kojos...

- Daktare, að galvoju, kad esu katinas.

- Seniai tai tæsiasi?

- Hm... Nuo tada kai að buvau kaèiukas...

Þodþiu ateina pacientas pas gydytojà ir sako;

-Daktare, kankina nemiga...

Na, padaro visus tyrimus it pan., bet diagnozës nenustato. Daktaras iðraðo laisvinamøjø arkliðkà dozæ.

Pacientas:

-Daktare, tai padës???

Daktaras:

Psichiatro priimamajame susitinka du pazystami.

- Jus ka tik atejote, ar jau iseinate?,- klausia vienas.

- Jeigu as zinociau, cia dabar nesedeciau.

Pacientas daktarui:

- Daktare, sakykite, as gyvensiu?

Daktaras:

- O prasme?

- Daktare, man su kojom negerai.

- Su kojom gerai, be koju negerai...Sekantis!

- Daktare, að kaþkodël blogai jauèiuosi...

- Tikrai? Hmmmm... Prarykite ðtai ðá varþtà.

Po keliø minuèiø:

- Na, ar pajutote kà nors?

- Taip, daktare... Að dabar dar blogiau jauèiuosi.

- Viskas aiðku. Alergijas varþtams.

Áraðas sveikatos kortelëje: "Psichiniø ligø nerasta. Kvailys ir tiek."

Jauna moteris ateina pas ginekologà:

- Daktare, að su vyru gyvenu jau penketà metø, bet vis negaliu pastoti...

- Gerai, eikit á gretimà kambará, nusirenkit ir gulkitës.

- Daktare, bet að norëèiau turëti vaikø nuo savo vyro!

- Daktare, ar að gyvensiu?

- O kam?

- Pone, jûsø vyrui bûtina absoliuti ramybë.

- Ach, daktare, jis manæs visai negirdi.

- Labai gerai, ponia! Labai gerai!

Vaikðto nusiminæs kareivëlis po daliná. Pamato popierëlá, pakelia, apþiûri. Sumurma:

-Ne, ne tas...

- Ka daryti, profesoriau? Operacijai viskas paruosta, o paciento nera.

- Kol kas prdekite be jo.

Psichiatrinë. Pas daktarà ateina ligonis. Daktaras klausia:

- Ponas, kà matote?- parodo jis á ant stalo stovintá daiktà.

- Plytà.

- Matau, Jums vis dar blogai... Kaip nematote? Juk èia yra katinas. Jums dar vieneri metai.

Ateina antras pacientas:

Daktare, man vis atrodo, kad esu skambutis!

Na, eikite namo ir jei jausmas nedings, paskambinkite.

Med. sesutë pradaro duris:

- Sveiki ereliai!

- Mes ne ereliai, mes distrofikai.

- O kas ten skraido?

- Uþdarykit duris, nes skesvëjis tuoj visus iðneð.

Psichiatrinëje ligoninëje kalbasi du psichai:

- Tai kaip tau mano naujas romanas?

- Nu visai nieko, tik man herojø kaþko perdaug...

Riksmas ið koridoriaus:

- Psichai! Kuris paëmët telefonø knygà?!

Skambutis á vaistinæ:

- Ar yra nëðtumo testai?

- Taip.

- O ar sudëtingi klausimai?

Medþioja du medþiotojai sau miðkuose. Staiga vienas sukniumba. Kitas tik perðiko visas, griebe mobilø ir dëjo zvanokà á pirmàjà pagalbà:

- Alio, dispeèere? Ka blet man daryt? Draugas sukniubo ir nesikelia!

Paaugle skundziasi gydytojai:

- Pilvo apacioje kamuoja diegliai...

- O jonukai ir petriukai nekamuoja?!

Ateina pacientas pas psichiatrà:

- Daktare, laukiamajame sëdi klientas ir sakosi, kad yra nematomas.

- Pasakykit jam, kad að jo nematau

Atveþa á ligoninæ moterá - visur lûþiai, mëlynës. Gydytojas teiraujasi, kaip ji

taip sugebëjo:

- Viskas per jus, daktarus. Iðbërë visà kûnà, tai ir patarët prausiantis apsiliet ðiltu pienu. Na, dvi dienas viskas gerai, o ðiandien karvë ëmë ir paslydo ant muilo gabalëlio.

Eina ragana per miðkà. Mato - guli slibinas, visas kraujais paplûdæs, á gabalus supjaustytas. Ragana ir klausia jo:

- Kas gi tau atsitiko, kas taip þiauriai tave uþkapojo?

- Ai... Neklausk... Èia miðke kaþkokia chirurgø iðkyla buvo. Tai jie

Pas psichoterapeutà:

- Daktare, mano galvoje sëdi maþas þmogeliukas. Ir jis nuolat viskà komentuoja, ir dar - jis nuolat keikiasi, neásivaizduojate, mane jau tai uþveikë, ar galite man padëti?

- Gerai, pabandysiu jums padëti. Tai kainuos 5000 litø, pinigai ið anksto.

1998 metai...

Geros naujienos: iðrasta viagra. Impotentai iðnyko kaip rûðis.

Blogos naujienos: Neaiðku kur gaut tiek moterø buvusiems impotentams.

Apziurejes paciente, gydytojas sako:

- Jus isgysite tik tada, kai nustosite groti pianinu.

Paciente isejo. Sesele nustebusi klausia:

- O kas bendro tarp jos ligos ir pianino?

- Yra kai kas,- atsako daktaras, - ta ponia gyvena virs mano buto.

- Daktare, ar Jûs gydote nuo sklerozës?

- Taip.

- Tuomet padëkite mano vyrui. Jis pastaruoju metu vis daþniau pamirðta, kad yra vyras.

- Daktare, atrodo, man reikalingi akiniai.

- Jums jie ið tikrøjø reikalingi, nes èia - bankas.

- Daktare, mane kamuoja haliucinacijos.

...

- Daktare, mane kamuoja nuolatinës haliucinacijos!

...

- Daktare, padëkit man, mane kamuoja haliucinacijos!!!

- Koks að jums daktaras, pilieti, pasitraukite ið vaþiuojamosios dalies, nes jus numuð maðina!

Rentgeno kabinete:

- Ligoni, nekvepuokit! Tuoj isskris pauksciuko skeletas!

- Gydytojau, man galva sukasi!

- Pats matau...

Pakosëkite, sako gydytojas pacientui.

Tas kosti.

Pakosëkite dar, tik stipriau,-vël sako gydytojas.

Ligonis kosti kiek gali.

Taip taip….. Ir daþnai jums tokie priepuoliai bûna?

- Daktare, kà jûs pasakysite apie mano ligà?

- Savaitæ reiks pakentëti.

- O paskiau?

- Laidotuvës.

Skambutis á dujø avarinæ tarnybà:

- Oj, kà daryt, ryte ájungiau dujinæ viryklæ, o ji nedega.

- O degtukà degët?

- Oj aèiû, ta sklerozë - pamirðau. Tuoj uþdegsiu.

Maniakas vedasi berniukà á miðkà.

- Dëde, o kur mes einame, èia tamsu, baisu, stûgauja kaþkokie þvërys...

- Taip, taip. O isivaizduok man vienam ið èia kaip reiks gráþti...

Libijos Terchuno kaimelyje gimë vaikiukas, sveriantis 85 kilogramus. Suvaþiavo ið viso pasaulio þurnalistasi, fotografuoja, filmuoja. Nutarë pasverti. Paaiðkëja, kad vaikiukas sveria ne 85 o 65 kilogramus. Na kà, vis tiek sensacija. Bet klausia tëvo:

Pas pulmonologà:

- Plauèiai atrodo sveiki. Kiek ápuèiate?

- Pusantro.

- Kaip?! Paraðyta gi 4,5 litro.

- Tai èia raudonojo...

Geria gydytojai, bëdavojasi.

Dantistas:

- Ðitas suðiktas darbas man jau apkarto!

Okulistas:

- Nebegaliu ðito darbo në matyti!

Otorinolaringologas:

- Ðitas darbas man jau skersai gerklës!

Ginekologas:

-Ponia,-sako gydytojas,-jûsø vyrui nieko rimto nëra, jam reikia tik ramybës.

-O kokiø vaistø?

-Að jums iðraðysiu raminanèios mikstûros. gerkite tis kartus per dienà...

Vienas gydytojas guodþiasi kitam:

- Mes, gydytojai, turime labai daug prieðø ðiame pasaulyje!

- Taip, bet dar daugiau aname!

– Tu turbût anesteziologas?

– Ið ko sprendi?

– Kai su tavimi myliuosi, nieko nejauèiu.

Moteris atejo pas gydytoja profilaktiniam patikrinimui.

Gydytojas apziurineja:

-Nu jokiu traumu nematau, jokiu virusu, viskas atrodo gerai. Dabar paziuresim analizus.... Mhmm... nu slapimas lygtais neblogas, cukraus lygys nepadidintas, geri analizai jusu.

- Taip, sveikata pas jus ne kokia, esate pervargæs. Patariu jums pailsëti: að tokiais atvejais pasiimu þmonà ir vaþiuoju kur nors uþ miesto...

- Aèiû, daktare. Sakykit, koks jûsø þmonos telefonas?

Daktare man visur skauda kur tik prilieèiu pirstu: pilvà skauda,kaklà skauda...

- Taigi jûsø pirðtas lûþæs...

- Sesele, amputuokite kairiàjà ligonio kojà.

Èiaukðt.

- Að sakiau kairiàjà!

Èiaukðt.

- Að sakiau kojà!!!

Èiaukðt.

- Að sakiau ligonio!!!

Daktaras apþiûri senutæ. Taria:

- Taip... Blogi jûsø reikalai... Ruoðkitës...

- Kà, jau á kità pasaulá teks?

- Blogiau. Á ligoninæ.

Ar þinote, kad terapeutas - tai 1024 gigapeutai?

- Daktare, gal galite padëti? man nuolat atrodo kad að esu drugelis...

- Tada jums reiketø kreiptis ne i mane, o á psichoterapeutà.

- Að tai þinau...

- Tai kodël pas mane atëjote?

- Pas jûs ryðkesnë ðviesa dega...

Pas dantø gydytojà:

-Kiek jûs imate uþ danties iðtraukima?

-Deðimt litø.

-Deðimt litø uþ darbà, kuris trunka vos porà sekundþiø?!

-Jeigu jûs iðtversite, að galiu traukti ir ilgiau...

- Daktare, ar að gyvensiu?

- Na, gal nepradëkime èia spëlioti!

Psichiatrijos ligoninë. Du pacientai nusprendë ið jos pabëgti. Jiedu susitarë jog jeigu siena bus aukðta, tai jiedu kasis per apaèià, o jei þema-lips per virðø.

Vienas ið jø nuëjo patikrinti tos sienos, ir uþ poros minuèiø iðsigandæs griþo, ir pasakë:

Pensininkas kreipësi á gydytojà, skøsdamasis, kad blogai girdi kaire ausimi.

- Nieko èia jau nepadarysi, senatvë,- sako gydytojas.

- Keista, daktare, nejaugi mano kairioji ausis senesnë uþ deðiniàjà?

Gydytoas kolegai:

– Þinai, Tibeto medikai pagal pulsà ir lieþuvá nustato paciento savijautà ir ligø poþymius.

– Na ir kas!?– atrëþia kolega.– Paiimi uþ rankos ligoniui ir... jei pulso nëra, juolab papraðytas neiðkiða lieþuvio, galima konstatuoti, kad pastarasis yra miræs.

Iðëjo èiukèius á medþioklæ. Þiûri - kiðkis sëdi! Jis greitai ðautuvà nuo peties, prisitaikë.. O kiðkiø bûta dviejø ir jie ëmë bëgti á skirtingas puses. Ið nustebimo èiukèiaus akys skyrësi, skyrësi, lydëdamos tuos kiðkius ir ...apsivertë. Vargais negalais jis parsirado namo.

- Turiu jus nuliûdinti. Teks vël pjauti siûlæ.

- Kodël?

- Operuodamas palikau guminæ pirðtinæ.

- Ðtai jums pinigai - nusipirkite naujà!

Vyrukas ateina pas seksopatologà:

- Daktare, man atrodo, að esu lesbietis...

- Kodël jûs taip manote?

- Na, suprantate, daktare, aplinkui tiek daug þavingø ir patraukliø vyrø, bet mane kaþkodël traukia moterys...

Poliklinikoje:

-Pone daktare, að kiekvienà rytà 6 val. atliekø gamtinius reikalus.

-Tai labai puiku.

-Na, matote, bet að prabundu tik 7 val.

Atëjo kartà pas gydytojà moteris. Gydytojas apþiûrëjo jà ir nusprendë:

- Reikia dantá iðtraukti.

Paëmë virvutæ, pririðo prie danties vienà galà, o kità - prie durø rankenos ir tarë:

- Praðom kitas.

- Antanai, kodël ant tø dëþiø nieko neuþraðyta, kaþin kokie jose vaistai? - klausia vaistines vedëjas.

- Ypatingi: kada vaistininkë neáskaito recepto, tai duoda vaistø ið tø dëþiø.

Ateina Petras pas daktarà ir sako:

- Daktare, man jau mënuo kaip sapnuojasi tik þiurkës ir

futbolas! Kà man daryti?

Daktaras pagalvojo ir sako:

- Ðtai, imkit, èia receptas, nusipirksite ðiø vaistø ir pradëkit gert nuo ðiandien ir taip 2 savaites. Padës!

Pacientas susirûpinæs klausia terapeuto:

- Sakykite, daktare, ar að tikrai pasveiksiu? Girdëjau, kad gydytojai kartais neteisingai

nustato diagnozæ. Gydo, pavyzdþiui, pacientus nuo plauèiø uþdegimo, o jie numirðta nuo ðiltinës.

Ginekologo þmona, anksèiau sugráþusi namo, aptinka savo vyrà labai pikantiðkoje pozoje su kaþkokia nuoga moterimi. Þmona pasipiktina:

- Brangusis, na, nejaugi tu turi tiek daug darbo, kad tenka já imti namo?!

- Gydytojas man liepë gydytis èesnaku.

- Na, ir kaip jautiesi?

- Vieniða...

- Daktare, kodël liepët man iðkiðti lieþuvá, nors jo neþiûrite?

- Man geriau sekas jûsø ligos bylà nagrinëti tyloje.

Afganistano medikai iðrado naujà nuskausminimo bûdà: darydami operacijà, jie uþsikemða ausis!

Estijoje atrastas naujas AIDS viruso porûðis. Paaiðkëjo, kad jis nepavojingas þmogaus sveikatai, nes jo inkubacinis periodas - 200 metø.

ateina vyras pas daktara ir sako:

-daktare,galgalit mano nu.. pamazint?

-o jis jusu netenkina?

-nu suprantat,kai jis atsistoja,as nukrentu

Atvaþiuoja á poliklinikà moteriðkë ið Ðalèininkø rajono, pirmo sutikto gydytojo klausia:

- Man reikia pas zubnykà.

- Gal pas stomatologà?

- O oènykas ar ðiandien priima?

- Klausiat apie okulistà?

- O jûs pats kuo dirbat?

Seksopatologas pacientui:

- Na, tai, kaip supratau, jûs kenèiate dël iðkrypimø?

- Ne, daktare, að jais mëgaujuosi!

Poliklinikoje:

- Sakykit, o kur èia priima urologas ir okulistas?

- O kas jums?

- Na, neþinau: arba að daltonikas, arba mano ðlapimas mëlynas...

– Ko rëkiat kaip pjaunamas, – sako chirurgas pacientui, kuriam pamirðo duoti narkozæ.

Iðbandomi nauji vaistai. Pacientai suskirstyti á dvi grupes - bandomàjà ir kontrolinæ. Vienas pacientas ateina pas gydytojà:

-Daktare, kodël jûs man pakeitëte preparatà?

Gydytojas:

-Kodël jûs taip manote?

Pas psichiatrà uþeina þmogus:

- Daktare, að manau, kad mes yra ne að, o að yra dviese, tai yra mes esame susidvejinusi asmenybë!

- Nieko nesupratau. Pakartokite viskà, tik kalbëkite paeiliui, o ne abu ið karto!

-Nustok, man rodyti lieþuvá, o tai susirgsi!

-Ádomu, kuo að galiu susirgti rodydamas lieþuvá?

-Þandikaulio ir nosies lûþiu, bei hematomom po abiem akim!

- Daktare, kodël mes vaþiuojam á morgà? Man gi priskirta operacija!

- Viena kitam nekliudo!

Giminës ligonio, kuris neseniai buvo paguldytas á psichiatrinæ ligoninæ ir pasivadinæs

Liudviku XV, klausia gydytojo:

- Tikimës, kad mûsø giminaièiui geriau?

- O taip,- atsako gydytojas.- Paþanga akivaizdi, jis jau vadina save Liudviku XIV.

Kaip smarkiai reikia nekæsti þmoniø, kad norëtum tapti dantistu...

Gydytojas:

- Ne, nebus jokiø komplikacijø,

- jis mirs.

- Daktare, kodël pasirinkote bûtent odos ligø specialybæ?

- Dël ligoniø. Jie niekada neþadina manæs naktá, nemirðta ir nepasveiksta.

Þmogus ateina pas gydytojà ir sako , kad jam mëlynës ant uþpakalio atsiranda. Daktaras apþiûrá ir sako , kad reiks amputuoti dalá "minkðtos vietos". Po operacijos mëlynë persimeta i kità vietà. Vël amputuoja . Ir taip koki mënesá , vis i sveika vieta persimeta.

Ateina vyras pas gydytojà. Gydytojas:

- Jûs gana rimtai sergate. Jums negalima vartoti alkoholio, rûkyti, susitikinëti su moterimis.

Vyras:

- Daktare, bet að juk vyras.

- Galite ir toliau skustis barzdà.

Du Chirurgai operuoja Dramblá.

Vienas pasako:

-Viskas operacija pavyko sveikas kaip ridikas.

Kitas atsako:

-Teisingai,tikimës si karta nieko neusiuvome.

-Aha,o kur dingo musu medicinos sesuo?

Ligoná po operacijos atveþa á palatà. Ligonis:

- Aèiû dievui, viskas pasisekë gerai...

Palatos draugas sako:

- Nesidþiauk taip greitai. Mane operavæs gydytojas uþsiuvo þirkles.

- O pas mane skalpelá, - atsako kitas ligoniukas.

Vyras klausia gydytojo:

- Daktare, kà man daryti, kad gyvenèiau 100 metø?

- Jûs rûkote?

- Ne.

- Geriate?

- Ne.

- Derinate maistà?

- Taip.

- Paskui moteris lakstote?

- Ne.

Veþë þmogelá laidoti ir pakeliui pametë. Girtas traktoristas já atsitiktinai pervaþiavo. Iðsigandæs ámetë lavonà á upæ. Brakonieriai sprogdino þuvá ir skenduolis iðplaukë á pavirðiø. Brakonieriai pririðo iðplaukusá prie pasienio stulpo.

- Pastaruoju metu mano vyras elgiasi labai keistai: iðgëræs kavà, jis suvalgo porcelianiná puodelá, o rankenëlæ palieka

- Tikrai keista, - sako gydytojas. – Juk skaniausia bûtent rankenëlë.

Gatve eina senas Rabinovièius. Jam ðaukia:

- Rabinovièiau, kaip jûsø sveikata?

- Nesulauksit, - kreivai nusiðypsojo Rabinovièius.

-Daktare, o kaip galima nustatyti, ar nesergi skleroze?

-Að jums tai kà tik pasakojau.

Gydytojas senukui priraðo potencijà didinanèiø piliuliø. Po keturiø savaièiø jis ateina pasitikrinti.

-Ir? - klausia medikas.

-Puikûs vaistai. Toks jausmas, lyg bûèiau 20-ies.

-O kà sako jûsø þmona?

-Neásivaizduoju. Nuo to laiko nebuvau gráþæs namo...

Susijaudinæs vyras ábëga á vaistinæ.

- Mano þmona nori nusinuodyti þiurkiø nuodais.

- Gaila, bet mes neturime prieðnuodþiu.

- Prie ko èia prieðnuodþiai? Man reikalingi þiurkiø nuodai.

Moteris vaistinëje.

- Sakykit, ar jûs turite acetilsaliciumà?

- Jûs turite omeny aspirinà?

- O, taip, vis pamirðtu, kaip jis vadinasi.

Vienas ginekologas stipriai perðalo ir uþkimo. Pas já vizitui ateina jauna panelë. Jis jau ðnibþdesiu sako:

-Nusirenkite.

Ji nusirengë ir klausia jo, taip pat ðnibþdesiu:

-O jûs kodël nenusirengiate?..

Vyras uþeina á poliklinika ir sako seselei :

-Jûs primate ðlapimo tyrimus?

-Tai gerai, nes niekur tualeto nerandu.

Karo ligoninëje:

- Daktare, kaip jisai?

- Kulka kvaila, kulka kvaila... Jokie gyvybiðkai svarbûs organai nepaþeisti...

- Aèiû dievui!

- ...O ðtai durtuvas ðaunuolis, taip, tikrai ðaunuolis...

Èiukèia laikys vairuotojo teises. Reikia sveikatos paþymëjimo. Nueina priduoti tyrimus á poliklinikà, iðsitraukia ið krepðio 3-litrá ðlapimo ir pastato seselei ant stalo. Seselë jam:

- Na, jûs dar galëjote atsineðti lagaminà iðmatø...

Èiukèia po kojomis lagaminà krapðtydamas:

- Sveiki daktare, kaip mano tyrimai?

- Blogai, labai blogai, mirsite greitai.

- Kaip tai??? Kiek man liko ?..

- 10...

- Kas 10 ?! Dienø, savaièiø, mënesiø?

- 9, 8, 7 ...

Susitiko dvi artimos draugës

- Kaip tavo vyras? - pasiteiravo viena.

- Lyg ir nieko... taèiau vakarais prisileidþia vonià vandens, pasiima meðkeræ, uþdaro duris ir meðkerioja.

- Reikëtø tau já vis dëlto parodyti psichiatrui, - susirûpina draugë.

Daktaras - pacientui: - Jums nereikëtø gerti stiprios kavos. Kai iðgeriate, nervinatës, jaudinatës...

- Taip, daktare, jûs net neásivaizduojate, kaip susinervinu, kai man paduoda skystos kavos!

Ábëga moteriðkë i ginekologo kabinetà, o ten trys vyrai baltais chalatais. O ji ir sako:

-Daktarëli ar galit mane apþiûrët.

Tie susiþvalgë:

-Nu gerai apþiûrësim.

Ji nusirengë, tie apþiûrëjo ir moteriðkë klausia:

-Na, tai kas man yra??

Ateina þmogus pas vidaus ligø gydytojà ir skundþiasi: -Daktare, negaliu daugiau, taip pilvà skauda. Daktaras ir klausia: -Gal suvalgei kà negero ar ...? -Kai buvau miðke,uogà kaþkokià suryjau. -Palauk, palauk. O kas buvo ten per uoga? -Tai, kad neáþiûrëjau, daktare...

Vienoje ligoninëje lygiai 11 valandà mirðta 132 palatoje esantys ligoniai. Visi gydytojai yra iðsigandæ ir nustebæ. Taigi sumanë jie viskà patikrinti. Kità dienà prieð 11 visi gydytojai suëjo á tà palatà. Kai kurie ið jø neðësi biblijas, kiti mediná kryþiø. Taip ir laukia. Jau artëja 11 valanda.

Po avarijos jaunam vaikinui amputavo kojas. Po kiek laiko já iðleido ið ligoninës namo. Jis iðvaþiavo pro ligoninës duris, atsisuko á ligoninës pastatà ir sako:

- Daugiau á ðia ástaigà kojos nekelsiu, - ir nuriedëjo tolyn.

Psichiatrijos ligoninë. Lauke vaikðto du ligoniai, vienas sako:

– Lipam á medá.

– Gerai, – atsako kitas.

Tupi jie medyje, staiga vienas iðkrito. Kitas klausia:

– Kaip èia nukritai?

– Prinokau.

Ateina pas psichiatrà pacientas ir klausia:

- Gydytojau, jûs matote piktà þiurkënà?

- Nematau, - sàþiningai atsako gydytojas.

- Að irgi nematau, bet jis yra!

Psichiatras klausia savo paþástamos:

- Kaip laikosi jûsø vyras?

- Daktare, bet að juk neiðtekëjusi.

- O, vadinasi, jûsø vyras jau viengungis.

Pas psichiatrà.

- Daktare, mane pas jus pasiuntë vyras.

- Kodël?

- Sako, kad að dël blynø pamiðusi.

- Na ir kas? Að irgi blynus mëgstu…

- Tikrai? Tai ateikit á sveèius – pas mane blynø pilna spinta!

Pas psichiatrà atðliauþia pacientas. Psichiatras klausia:

-Nu kas dabar? Gyvatë? Krokodilas? Tarakonas?

-Ne, að aukðèio bijau...

Uþraðas ant daktaro kabineto durø :

"Gëliø ir saldainiø NEGERIU..."

Pas gydytojà, nustatantá diagnozæ ið akies rainelës, ateina vyriðkis.

- Kuo að sergu?

Ðis apþiûrëjo ir sako:

- Taip, miokardo infarktas, gyjanti skrandþio opa ir lëtinë angina.

- O, siaube! Gal paþiûrëtumët kità aká?

- Kodël?

- Ði buvo stiklinë.

Pensininkas apsilanko pas gydytojà. Ðis greitai apþiûri ligoná ir raðydamas receptà sako:

- Ðias tabletes gerkite tris kartus per dienà po valgio, visà savaitæ.

Pensininkas iðsigàsta:

- Juokaujate, daktare? Ið kur að paimsiu ðitiek valgio?!

ATEINA MOTERIS PAS DAKTARA IR SAKO:

-DAKTARE PAS MAN LABAI SMARKIAI IS pY..dOS SMIRDA.

-O PLAUT BANDET?:-sako daktaras

-BANDZIAU BET NEPADEDA!

-GERAI SESKIT ANT KEDES O AS PATIKRINSIU JUSU pI..dA:

Pajutæs negalavimà vyras kreipësi á gydytojà. Tas ilgai apþiûrinëja ir sako:

-Niekaip negaliu suprasti, kas jums. Manau viskas dël alkoholio.

-Gerai, daktare, ateisiu kai jûs iðsiblaivysite...

- Daktare, jûs sakëte, kad iðgyvensiu daugiausiai dvi tris savaites. O ðtai jau treèias mënuo ir vis dar gyvas...

- Vadinasi, neteisingai gydyta.

Þmogui sutriko regëjimas - akyse ðokinëja juodi taðkeliai, ir jis nuëjo pas akiø ligø gydytojà. Okulistas, patikrinæs jo akis, liepë pacientui ásigyti akinius. Po savaitës sutikæs þmogø:

- Na, ar padëjo mano rekomenduoti akiniai?

-Petrai, eime parûkysim. -Man gydytojas uþdraudë rûkyti. - Man taip pat, bet að jam daviau du ðimtus litø ir jis leido.

Ateina drebantis senukas pas daktarà ir sako: "Daktare,kà man daryti? Að labai drebu..." Daktaras: "Tai gal jûs daug geriate?" Þmogelis: "Ne,daugiau iðlaistau..."

- Daktare, padëkite mano vyrui. Jis ásivaizduoja, kad yra lenktyninis þirgas.

- Taip… Reikës ilgo ir brangaus gydymo.

- Nesvarbu! Pinigø mes turim: jis jau laimëjo dvejas lenktynes.

- Oho!.. - tarë ginekologas.

- Ohohoho!.. - atsakë aidas.

Girtas ateina pas daktarà:

- Daktare, Daktare, man galva sukasi. Daktaras pasiþiûri:

- Aha matau.

-Gydytojau, ar ið tiesø taip kenksminga iðgerti taurelæ prieð valgá?

-Nelabai... Tik nevalgykite per daþnai...

Þmogus prieð operacijà klausia gydytojo:

- Sakykit, ar po apendikso operacijos að galësiu groti smuiku?

- Be abejo, taip!

- Keista, prieð operacijà negroju, o po jos galësiu...

- Daktare, kai að atsistoju ant galvos, á jà suplûsta kraujas, o kai stoviu ant kojø, nieko panaðaus nejauèiu. Kodël ðitaip? - Kojose nëra tuðtumø.

Moteris su dukra ateina pas gydytojà.Gydytojas:

– Ar Jûsø dukra visada taip mikèioja?

Moteris:

– Ne, tik tada, kai kalba.

Olandijoje iðspræsta karieso problema-tik keletà gramø kanapiø tereikia ámaiðyti á dantø pastà, kad jûsø vaikai pradëtø valytis dantis ne vienà, ne du, o tris, keturis ir net penkis kartus per dienà!

Skambina daktaras pacientui ir sako:

- Turiu blogà þinià ir labai blogà þinià. Bloga yra ta, kad jums liko gyventi 3 dienos, o labai bloga, kad að 2 dienas negalëjau jums prisiskambinti.

- Boksas puikus sportas, að ið jo gerai uþdibu.

- Tai jûs tikriausiai garsus boksininkas?

- Ne, að stomatologas.

Mergina ateina pas daktara ir klausia:

-Daktare, ar galima miegoti su atidarytu langu?

-Galima, jei daugiau nëra su kuo miegoti.

- Daktare, kaip mano sveikata?

- Kokia sveikata?..

- Ar man galima laðiniø?

- Kokiø laðiniø?..

Ligoninës akcija: "Gimdai du - treèias nemokamai"!

Daktaras apþiûrinëja pacienta ir linguoja galva.Po to pasikvieèia á kità kabinetà jo þmonà ir sako:

- Jûsø vyras man labai nepatinka.

- Man irgi nepatinka,bet jis geras þmogus.

Ateina draugas pas draugà á ligonine ir klausia:

- Kas atsitiko, kad visas sutvarstytas guli?

- Supranti buvau darbe ir paðaukiau "Tomai, pametëk plaktukà", bet að nekaltas, neþinojau, kad ten tiek daug Tomø dirba.

Profesoriau, perkelkit mane á kità palatà. Kaimynas kiekvienà vakarà kiða á rozetæ du pirðtus ir ðaukia: «Að torðeras, að torðeras!” O að ðviesoj niekaip neuþmiegu.

- Savo gydytojo praktikoje að tik kartà padariau baisià klaidà.

- Kokià gi?

- Iðgydþiau pacientà per du vizitus, o po to suþinojau, kad jis milijonierius...

Anoreksikø palata.

- Sesele, sesele! - girdisi plonas balselis.

Seselë atskuba kaip galëdama greièiau.

- Kas nutiko, kas yra?

- Padëkit, tarakonai Petrà po tapetais pakiðo!

Chirurgas prieð operacijà:

- Kokia ligonio bûklë?

- Du milijonai.

- Na, tuomet pradedam.

Ligoninëje seselë teiraujasi gydytojo:

- Sakykit, kokia to naujo paciento bûklë?

- Kol kas neaiðki... Visgi tikiuosi, kad jam pinigø pakaks...

Draugas klausia draugo:

- Ko taipd þiaugiesi?

-Buvau pas dantistà.

- Ir tau taip linksmà?

- Þinoma, ðiandien jis nedirba.

- Daktare, kas nakti man sapnuojasi sapnas, kad as visokiausiais budais

bandau atidaryti uzdarytas duris, trankau i jas rankomis, spardau, bet

niekaip negaliu iseiti.

- O kas parasyta ant duru?

- "I SAVE"

Gydytojas, apþiûrëjæs pacientà, taria kitam gydytojui:

- Na, tai kaip, leisim dar pagyventi ar gydysim?

Gydytojas:

- Ponia, paruoðkite savo vyrà paèiam blogiausiam!

Þmona:

- O Vieðpatie! Nejaugi mirs?

Gyditojas:

- Ne. Negalës gerti alaus!

Skambina daktaras pacientui,o sis nekelia ragelio....Po ilgu bandymu pagaliau prisiskambino.Pacientas atsiliepia,o daktaras ir sako:

-Turiu jums 2 naujienas-bloga ir labai bloga,nuo kurios pradeti?

Pacientas susirupines:

-Nuo blogos...

Daktaras:

Impotencija.

Pesimistas:

- bl... nestovi...

Optimistas:

- alia, kaip kabo!!!

Pacientas po narkozes:

- Daktare, ar jums pavyko issaugoti mano koja?

- Zinoma! Va ji - stiklainyje su formalinu.

Ligoninëje daktaras prieina prie maþo berniuko:

- Na, sakyk, kiek tau metukø?

- Greitai bus penki!

- Oho, koks optimistas!

Sesutë veþa ligoná ant ratukø koridoriumi.

Ligonis klausia:

- O kur jûs mane veþate.

- Á morgà!

- Kaip??? Tai gi að dar nenumiriau!

- O mes dar ir neprivaþiavome...

Daktare, man skrandá skauda.

- Geriate?

- Geriu, bet nepadeda...

Ateina þmogelis pas daktarà ir sako:

- Daktere, turiu problemà: vos pamatau moterá, pasistoja ir suplëðo kelnes. Gal kà nors galite patarti ?

Daktaras:

- Prisiriðk prie kojos - gal padës.

Po triejø valandø áðokuoja klientas ir ðaukia:

Pacientas:

- Daktare, man skauda gerklæ.

Gydytojas:

- Prieikite prie lango ir kiek galite iðkiðkite lieþuvá.

Pacientas:

- O kam? Man nuo to bus lengviau?

Gydytojas:

- Ne. Man nepatinka kaimynas, kuris dabar þiûri pro langà.

Vyriðkis ateina pas gydytojà. - Daktare, að visiðkai nusikamavau. Vos atsigulu, man atrodo, kad kaþkas po lova. Kai nulendu patikrinti, atrodo, kad kaþkas mano lovoje... Ir ðitaip visà naktá. - Ëhë, - sako daktaras, - èia sudëtingas sindromas.

Buratinas pas gydytojà:

- Sergu, daktare...

- O kuo skundþiatës?

- Ðerdá maudþia...

Moteris kalbasi su gydytoju:

- Daktare, mano vaikas prisivalgë smëlio. Að já pagirdþiau vandeniu. Kà dabar daryti?

- Stebëkite, kad jis nesiartintø prie cemento.

- Daktare, kodël man jûs liepëte iðkiðti lieþuvá, o visai á já neþiûrite?

- Man paprasèiau skaityti jûsø ligos istorijà, kai niekas netarðka man á ausis!

Mama atveda 12-metá berniukà pas psichiatrà.

- Daktare, padëkit kaþkuo, nes sëdi jis iðtisas dienas prie kompiuterio, vaikðto po Internetà ir þiûrinëja plikø moterø nuotraukas!

- Palikite mus dviese, - sako daktaras.

Daktare, kuo að sergu?

- Vëþiu.

- O Jûs sakëte, kad tai akmenys...

- O jis ten uþ akmenø.

Tempia psichas dantø ðepetukà uþ virvutës. Prie jo prieina gydytojas ir klausia:

- Tai kà, su ðuniuku vaikðèiojam?

- Èia dantø ðepetukas.

Uþeina psichas uþ kampo ir atsisukæs sako:

- Na, kà, Bobikai, gerai mes já apmovëm?

Ateina ligonis pas gydytojà ir guodþiasi:

- Daktare,visokius vaistus iðbandþiau, sàþiningai geriau, bet viduriavimas vistiek nepraeina, kà daryt?Daktaras pagalvojo ir sako:

- Nusimaukit kelnes ir gulkites.

Á psichiatro kabinetà áðliauþia þmogus.

- Na gi, kas dabar bûsi? Krokodilas, drieþas ar didelis smauglis?- teiraujasi supratingas psichiatras.

- Ne, daktare, að tik labai bijau aukðèio!- atsako ant grindø gulintis þmogus.

Terapeutas þino viskà, bet nieko nemoka.

Chirurgas viskà moka, bet nieko neþino.

O patologoanatomas ir moka viskà, ir þino viskà, bet jau per vëlu.

Arklys ateina pas psichiatrà. Daktaras paþiûri á já ir sako:

- Na, linksmiau, ko veidas toks iðtysæs?

I ligonines palata uzeina vyriskis ir klausia:

- Kas pridavet analizus geguzes 12 diena?

- As.

- Koks jusu ugis?

- Metras septyniasdesimt.

Daugiau nieko nesakes vyriskis iseina. Pacientas pavymui:

- O kaip gi mano analizai?

- Daktare, pasakykit tiesà - ar ðios gydomosios þolës duoda nors kokios naudos? - -Þinoma, duoda. ðtai, sûnui butà nupirkau, dukrai baigiu namà árengti...

Kas geriau: Alchaimerio liga, ar Parkinsono liga?

Þinoma, kad Alchaimerio: geriau uþmirðti uþmokëti uþ alø, nei pusæ jo iðlaistyti!

Anoreksikø palata. Antrame aukðte seselë siurbia grindis. Ið pirmo aukðto pasigirsta balsas:

- Iðjunkit siurblá, Juozà prie lubø prisiurbët!

- Gydytojau, nejaugi mano liga tokia beviltiðka?

- Na kam taip niûriai! Sakykim taip: jei að jus iðgydysiu, tapsiu pasauline áþymybe!

Ateina þmogelis pas daktarà ir sako:

- Gydytojau, að pilnai iðsigydþiau nuo alkoholizmo, lankau savipagalbos grupes, penkerius metus negëriau nei laðo...

- Tai kodël pas mane atëjote?

- Sakykit, daktare, ar jau galima man gerti?

Pas daktarà:

- Daktare, kaip jûs ir liepëte, nustojau gerti, meèiau rûkyti, ëmiau maþiau valgyti...

- Ir kaip, pajutote pasikeitimus?

- Taip. Dabar nuolat noriu rûkyti, gerti ir valgyti!

Ateina senutë á poliklinikà. Prie visø kabinetø ilgos eilës. Priðoka prie vieno kabineto, prie kito, niekur neáleidþia. Ji uþ pilvo uþsiëmusi, tûpèioja. Þiûri prie vieno kabineto "Neurologas" eilës nëra. Ábëga ir ðaukia:

Atveda tëvai pas daktarà maþà mergaitæ.

- Daktare, kodël mûsø dukrelë jau treèià dienà nieko neðneka, net akim nemirksi, o tik ðypsosi?

Daktaras apþiûri mergytæ ir sako:

- O jûs jai kaseles pabandykit atlaisvint.

Pas psichiatrà:

- Daktare, kodël man visiðkai neauga barzda?

Psichiatras atsako:

- Taigi kaip Jums augs barzda, jei Jûs moteris!

- Kààà! -að dar ir moteris?!!

Daktare, ar po apendicito paðalinimo að galësiu groti smuiku?

- Aiðku galësite.

- Kokia ádomi operacija: niekada negrojau, o dabar grosiu.

Þmogelis nedràsiai praveria duris, ant kuriø paraðyta LOGOPEDAS ir pasiteirauja:

- Gaima?

- Ne gaima, o jeikia! - þvaliai jam atsako logopedas.

Karðèiuojantis pacientas sako prie lovos sëdinèiai þmonai:

- Tu, mano graþuole, tu visas mano turtas, mano mylimoji, mano brangiausia, mano

graþiausia ir iðmintingiausia pasaulyje!

Sunerimæs gydytojas klausia þmonos:

- Ir seniai jis taip kliedi?

- Daktare, nejaugi mano liga mirtina?

- Na, kam taip niuriai? Geriau pasakykime kitaip: jeigu jus isgydysiu -

tapsiu pasauline izimybe.

Prieð uþmigdamas po narkozës, pacientas klausia anesteziologo:

- Að gavau dozæ kelionei tik á vienà pusæ ar pirmyn ir atgal?

- Daktare, man sklerozë!

- Ir seniai ji pas jus?

- Kas seniai?

Gydytojas ligoniui:

- Iðgerkite ðávakar dvi tabletes, o rytoj, jei prabusite, dar dvi.

Seksopatologo kabinetas. Daktaras pacientui:

- Kuo skundziates?

- Zinote, daktare, mano kaimynas sako, kad gali per nakti 8 kartus,

o as - tik tris...

Daktaras:

- Na ka gi, paziuresime. Issiziokite ir pasakykite a-a-a!

Pacientas:

Daktaras sëdi namie. Þiûri televizoriø. Staiga pasigirsta skambutis. Daktaras pakelia ragelá, o ten - keli kolegos:

- Sveikas, Jonai, èia mes trise geriam, gal nori prisidëti?

- Gerai, tuoj atvaþiuoju. Jau besirengiantá daktarà sustabdo þmona:

Ateina þmogus pas daktarà ir sako:

- Daktare, man yra tokia liga, girdþiu balsus, bet kûnø nematau.

- O kada taip bûna?

- Kai kalbu telefonu.

Þmogelis daktarui:

- Daktare, pas mane ðiknoj kaþkas negerai!

Daktaras:

- O kas ten gali bûti gero?

– Daktare, – sako asistentas, – pacientas ið antros palatos blogai jauèiasi.

– Ðiuolaikinis poþiûris á ligø esmæ reikalauja sakyti: ,,Pacientas galvoja, kad jis blogai jauèiasi” !

Kità dienà asistentas vël prieina prie daktaro:

Vaistinëje vyras kaþkà tyliai ðnabþda pardavëjai, o ði garsiai suðunka:

- Kokios dar saugos priemonës?! Èia - vaistinë, bet ne Saugumo ministerija!

Vaistai nuo tinginystes "PIZDALGINAS"- israso virsininkas!

Pacientas daktarui:

- Daktare, zmona neistikima, o ragai man neauga.

- Jie ir neturi augti, visa tai pasakos.

- Ar Jus tikras?

- Absoliuciai.

- Na tai, aciu, nuraminote, o tai as galvojau, kad man kalcio truksta...

Skambutis telefonu:

- Daktare, man neitikëtinai paleido vidurius. Tiesiog pasikelti nuo klozeto

negaliu. Sakykit, kà daryti?

- Na, galima iðbandyti ávairiø priemoniø, pavyzdþiui citrinà.

- Citrinà að jau bandþiau, padeda, bet vos tik jà iðtraukiu - viskas

Atvaþiavo á beproèiø namus komisija. Þiûri, atbëga vienas, këde uþsimojæs. Iðsigando komisija - bëgti visi. O tas pasivijo ir sako:

- Praðom sëstis.

Pacientas okulistui:

- Padëkite man, mano deðinioji akis trûkèioja.

- Nieko baisaus.

Pacientas:

- Dar ir kaip baisu! Kaskart, kai vaistinëje papraðau aspirino, man duoda prezervatyvø.

Приходит мужик к стоматологу, зуб болит — мочи нет. А у стомотолога уже рабочий день закончился и он говорит:

— приходите завтра

— доктор, я до завтра не доживу, помогите Христа ради

Psichoanalitikas pacientui:

- Turiu jums dvi naujienas - gera ir bloga. Blogoji - jus slaptas homoseksualistas.

- Tai kokia gi tada ta geroji?

Gydytojas, pasislinkdamas arciau:

- Jus simpatiskas.