Anekdotai

Atvaþiavo á beproèiø namus komisija. Þiûri, atbëga vienas, këde uþsimojæs. Iðsigando komisija - bëgti visi. O tas pasivijo ir sako:

- Praðom sëstis.

- Daktare, as jau dvi dienos pasisioti negaliu.

Daktaras:

- Nusirenkite. Taip, taip... bet pas jus pimpalas mazgu suristas!

- Blia... vel duonos pamirsau nupirkti!

Pakliuvo naujasis rusas á autoavarijà ir jam labai suþalojo veidà. Tiesiog siaubingai sudarkë, nuplëðë visas lûpas ir t.t. Guli jis operacinëje... Prieina gydytojas. Naujasis rusas sako gydytojui:

- Moku kiek reikia tik prisiûkite lûpas, daktare.

Gydytojas sako:

Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija áspëja: nemokamas medicininis aptarnavimas - pavojingas jûsø gyvybei.

Daro du daktarai sudetinga akies operacija jau 8 valanda. Vienas is nuobodumo sako:

-Nori pasakysiu anekdota ?

-Netrugdyk darau pjuvi, ka nematai?

-Nu prasau , tikrai juoksies .

-Tu operuoji ne ta aky.

- Alio! Cia psichiatrijos klinika?

- Taip, kas atsitiko?

- Atvaziuokit greiciau, mano zmonai labai blogai. Pilnas kambarys

baltu arkliu laksto, o ji ju nemato.

Ligonis, kuriam tuoj darys sirdies persodinimo operacija , klausia gydytojo:

-Kelinta cia jums sirdies persodinimo operacija ??

-Kai laiku atveza sirdy, tai pirma !!

Ateina senutë pas gydytojà, ðirdele skundþiasi. Gydytojas jai ir sako:

-Na, kol kas pasistenkite kuo maþiau laiptais laipioti, gal kiek sustiprësite.

Po mënesio pas tà patá gydytojà ateina ta pati moèiutë. Visa pagyvëjusi, energija tik trykðta.

- Kodël jûs negeriat vaistø?

- Jie man ðleikðtûs.

- O jûs gerkit galvodamas, jog tai degtinë.

- Jau geriau að gersiu degtinæ ir manysiu, jog vaistai...

Ateina vyriskis pas daktara.

- Daktare, padekite man, prasau. Pas mane virs lovos kabo moters

portretas ir as, kai tik i ji paziuriu, negaliu susilaikyti - uzsiimu onanizmu.

Daktaras:

- O jus atneskite man ta portreta.

Vyriskis leidziasi liftu ir murma sau po nosimi:

- Svarstykles? Ne... Vandenis?...ne, oziaragis - ne... Velnias, daugiau

nieko neprisimenu. Nusileidzia i pirma auksta, vel spaudzia penkta, pakyla,

eina koridoriumi, ieina i kabineta:

Pacientas skundziasi gydytojui, kad jam pastoviai skauda galva.

Gydytojas:

- Geriate?

- Niekada gyvenime!

- Rukote?

- Net nebandziau.

- O kaip del moteru?

- Apsaugok viespatie! Net negalvoju apie jas.

Daktare mane visi ignoruoja.

-Sekantis !

- Gydytojau, mano dantys pagelto...

- Tokiu atveju jums tiks rudas kaklaraiðtis!

Vaistai nuo tinginystes "PIZDALGINAS"- israso virsininkas!

Pacientas okulistui:

- Padëkite man, mano deðinioji akis trûkèioja.

- Nieko baisaus.

Pacientas:

- Dar ir kaip baisu! Kaskart, kai vaistinëje papraðau aspirino, man duoda prezervatyvø.

-daktareli, padekit...mano akis nevalingai trukcioja...

-bet juk tai nieko baisaus...

-dair ir kaip baisu!kaskart kai vaistinej paprasau aspirino - duoda prezervatyvu...

Iseina is ligonines po savo pamainos patologoanatomas ir ginekologas.

Patologoanatomas susizavejes saukia:

- Ziurek, ziurek, aplinkui - zmones! Gyvi zmones!!!

Ginekologas:

- Taip, taip! Ir veidai! Veidai!!!

daktare ar galit pasakyti kas man?

-tai paprasciausias hemorojus...

-ant veido?

-tai ce jusu veidas?!

Pacientas daktarui:

- Daktare, zmona neistikima, o ragai man neauga.

- Jie ir neturi augti, visa tai pasakos.

- Ar Jus tikras?

- Absoliuciai.

- Na tai, aciu, nuraminote, o tai as galvojau, kad man kalcio truksta...

Skambutis telefonu:

- Daktare, man neitikëtinai paleido vidurius. Tiesiog pasikelti nuo klozeto

negaliu. Sakykit, kà daryti?

- Na, galima iðbandyti ávairiø priemoniø, pavyzdþiui citrinà.

- Citrinà að jau bandþiau, padeda, bet vos tik jà iðtraukiu - viskas

Приходит мужик к стоматологу, зуб болит — мочи нет. А у стомотолога уже рабочий день закончился и он говорит:

— приходите завтра

— доктор, я до завтра не доживу, помогите Христа ради

10 daktaru taryba sprende ar daryti sudetinga operacija,kuri gali lemti zmogaus ateity. BUvo prieita prie logiskiausio ir geriausio sprendimo abiem pusem, operacijos nedaryti

ir pasakyti ligoniui, kad viskas uzgis savaime. Taip visi bus laimingi.

- Доктор, почему все считают, что я нимфоманка?

- Ну сразу трудно сказать, сделаем обследование...только

член мой отпустите, чтоб я карточку мог заполнить

- Daktare, mano zmona kalba per miegus.

- Ir ka ji sako?

- NE, Jonai, NE.

- Na, tai nieko baisaus.

- Bet mano vardas Petras!

- Patikekit, kol ji sako NE - viskas gerai!

Ligonis (su viltimi):

- Daktare, ar as gyvensiu?

Daktaras (mandagiai):

- Jus domina, ar yra gyvenimas po mirties?

Ligoninëje:

Stovi ligonis prie akvariumo ir sako:

- Noriu namo, maðinos.

Ateina seselë ir sako:

- Èia juk ne auksinë þuvelë.

- Va va, að jau jam visà valandà tà sakau! - atsiliepë auksinë þuvelë.

Ateina pacientas pas daktarà su raiðèiu ant kojos.

- Daktare, man baisiai skauda galvà!

- O kodël raiðtis ant kojos?

- Nuslinko...

- Daktare, að pas jus buvau prieð tris mënesius, jûs man sakëte, kad pas mane reumatizmas, ir liepëte vengti drëgmës...

- Taip, atsimenu. Kokios jums dabar problemos?

- Daktare, ar galima man galø gale nusiprausti?

Ateina mergina pas ginekologà. Nusirengia,atsisëda á këdæ... Gydytojas, plaudamasis rankas: - Aukðèiau..

Mergina kelia kojas aukðèiau... Gydytojas: -Aukðèiau.. Mergina dar aukðèiau kojas kelia... Gydytojas: -Aukðèiau! Mergina neiðkentë:

-Tai kad nebegaliu aukðèiau!

Ciukcia ateina priduot analizus ir atnesa triju litru stiklaini slapimo. Sesele

jam sako:

- Jus dar cemodana sudo butumet atneses!

Ciukcia is uz nugaros istraukia cemodana ir sako:

- Taip ir zinojau!

Psichoanalitikas pacientui:

- Turiu jums dvi naujienas - gera ir bloga. Blogoji - jus slaptas homoseksualistas.

- Tai kokia gi tada ta geroji?

Gydytojas, pasislinkdamas arciau:

- Jus simpatiskas.

Pokalbis sanatorijoje:

-atsiprasau gal zinote kur tualetas?

- ne, as cia tik pirma savaite..

Mama atveda berniuka pas daktara:

- Daktare, paziurekite prasau, kas jam su pimpaliuku?

- Daktaras, paziurejes:

- Taip, nuo sio momento pimpaliuka vadinam peniu ir skubiai pradedam

gydyti nuo sifilio!

Medicinos seselë nustemba pamaèiusi kaip ið daktaro kabineto lyg kulka

iðlekia vienuolë.

- Kas jai, gydytojau?

- Ai, nieko ypatinga. Tiesiog pasakiau, jog ji nëðèia.

- Bet to negali bûti!

- Gal ir negali. Bet þagsulá kaip ranka nuëmë...

Poliklinikoje:

-Ligoni, kaip jûs èia dabar á kabinetà uþeinate??? Jûs kà, galvojate, kad mes èia þaidþiam? Iðeikit uþ durø, ir vël áeikit, kaip priklauso - kojos pusiau sulenktos, ranka ant pilvo, ir energingai dejuodamas !!!

- Daktare, pas mane nestovi...

- Bet uztat kaip kabo!!!

Gydytojas - kolegoms:

-Turiu jums praneðti, kad Petraièio gydymà teks pratæsti. Tyrimai parodë, kad jis dar turi pinigø.

- Daktare, ar tiesa, kad að nimfomanë?

- Taip, tik leiskite apsirengti, man reikia jûsø ligos istorijà atsineðti.

Nuostabiai þavi ir patraukli mergina atëjo pas ginekologà. Daktaras metë aká á jà, ir visi jo profesiniai ágûdþiai iðlëkë, tarsi dûmas, per pravirà langà. Iðkart jis liepë jai nusirengti. Tada pradëjo glostyti jos ðlaunis. Tai darydamas jis jos paklausë:

- Kaip manote, kà að darau?

Áveþa á operacinæ gimdanèiàjà. Nu jau tuoj gimdys.

Prie jos rûpestingai palinksta ir neiðsilaikæs

atsiremia vos ant kojø pastovintis akuðeris.

- Daktare! Jûs gi mirtinai girtas!

- I..k! Nekalbëk nesàmoniø. Tu dar chirurgo nematei ...

Lentelë ant stomatologo durø: "Nusiðypsokite. Galbût jûs tai darote paskutiná kartà!".

Akupunktûra - tikrai puiki gydymo priemonë. Ar nors kartà matëte sergantá eþá?

Ateina senutë pas gydytojà, ðirdele skundþiasi. Gydytojas jai ir sako:

-Na, kol kas pasistenkite kuo maþiau laiptais laipioti, gal kiek sustiprësite.

Po mënesio pas tà patá gydytojà ateina ta pati moèiutë. Visa pagyvëjusi, energija tik trykðta.

Atvaþiavo á beproèiø namus komisija. Þiûri, atbëga vienas, këde uþsimojæs. Iðsigando komisija - bëgti visi. O tas pasivijo ir sako:

- Praðom sëstis.

- Доктор, почему все считают, что я нимфоманка?

- Ну сразу трудно сказать, сделаем обследование...только

член мой отпустите, чтоб я карточку мог заполнить

- Daktare, pas mane nestovi...

- Bet uztat kaip kabo!!!

Mama atveda berniuka pas daktara:

- Daktare, paziurekite prasau, kas jam su pimpaliuku?

- Daktaras, paziurejes:

- Taip, nuo sio momento pimpaliuka vadinam peniu ir skubiai pradedam

gydyti nuo sifilio!

- Daktare, kaimynai mane liko beprociu uz tai kad as megstu sasiskas.

- Kokia kvailyste! Man irgi patinka sasiskos.

- Tada einam pas mane - as jums parodysiu savo kolekcija.

- Alio! Cia psichiatrijos klinika?

- Taip, kas atsitiko?

- Atvaziuokit greiciau, mano zmonai labai blogai. Pilnas kambarys

baltu arkliu laksto, o ji ju nemato.

Vyriskis ateina pas seksopatologa ir skundziasi:

- Daktare, man atrodo, kad as lesbietis!

- Ir kuo tai pasireiskia?

- Aplinkui tiek graziu vyru, o mane prie moteru traukia.

Medicinos seselë nustemba pamaèiusi kaip ið daktaro kabineto lyg kulka

iðlekia vienuolë.

- Kas jai, gydytojau?

- Ai, nieko ypatinga. Tiesiog pasakiau, jog ji nëðèia.

- Bet to negali bûti!

- Gal ir negali. Bet þagsulá kaip ranka nuëmë...

Ligoninëje:

Stovi ligonis prie akvariumo ir sako:

- Noriu namo, maðinos.

Ateina seselë ir sako:

- Èia juk ne auksinë þuvelë.

- Va va, að jau jam visà valandà tà sakau! - atsiliepë auksinë þuvelë.

Naujieji laisvinantys vaistai veikia taip ðvelniai, kad net nepaþadins jûsø ið miego.

Ateina pacientas pas daktarà su raiðèiu ant kojos.

- Daktare, man baisiai skauda galvà!

- O kodël raiðtis ant kojos?

- Nuslinko...

Vyriskis leidziasi liftu ir murma sau po nosimi:

- Svarstykles? Ne... Vandenis?...ne, oziaragis - ne... Velnias, daugiau

nieko neprisimenu. Nusileidzia i pirma auksta, vel spaudzia penkta, pakyla,

eina koridoriumi, ieina i kabineta:

Sëkmingiausia socialinë programa:

AIDS prieð narkotikus.

Daktare mane visi ignoruoja.

-Sekantis !

- Daktare, as jau dvi dienos pasisioti negaliu.

Daktaras:

- Nusirenkite. Taip, taip... bet pas jus pimpalas mazgu suristas!

- Blia... vel duonos pamirsau nupirkti!

Ciukcia ateina priduot analizus ir atnesa triju litru stiklaini slapimo. Sesele

jam sako:

- Jus dar cemodana sudo butumet atneses!

Ciukcia is uz nugaros istraukia cemodana ir sako:

- Taip ir zinojau!

Ateina mergina pas ginekologà. Nusirengia,atsisëda á këdæ... Gydytojas, plaudamasis rankas: - Aukðèiau..

Mergina kelia kojas aukðèiau... Gydytojas: -Aukðèiau.. Mergina dar aukðèiau kojas kelia... Gydytojas: -Aukðèiau! Mergina neiðkentë:

-Tai kad nebegaliu aukðèiau!

Ligonis (su viltimi):

- Daktare, ar as gyvensiu?

Daktaras (mandagiai):

- Jus domina, ar yra gyvenimas po mirties?

- Daktare, mano zmona kalba per miegus.

- Ir ka ji sako?

- NE, Jonai, NE.

- Na, tai nieko baisaus.

- Bet mano vardas Petras!

- Patikekit, kol ji sako NE - viskas gerai!

Nuo narkozës beuþmiegantis pacientas ið paskutiniø jëgø perklausia chirurgo:

- Jûs maunatës pirðtines, kad nepaliktumëte pirðtø atspaudø?

Ateina vyriskis pas daktara.

- Daktare, padekite man, prasau. Pas mane virs lovos kabo moters

portretas ir as, kai tik i ji paziuriu, negaliu susilaikyti - uzsiimu onanizmu.

Daktaras:

- O jus atneskite man ta portreta.

Pokalbis sanatorijoje:

-atsiprasau gal zinote kur tualetas?

- ne, as cia tik pirma savaite..

Приходит мужик к стоматологу, зуб болит — мочи нет. А у стомотолога уже рабочий день закончился и он говорит:

— приходите завтра

— доктор, я до завтра не доживу, помогите Христа ради

-daktareli, padekit...mano akis nevalingai trukcioja...

-bet juk tai nieko baisaus...

-dair ir kaip baisu!kaskart kai vaistinej paprasau aspirino - duoda prezervatyvu...

daktare ar galit pasakyti kas man?

-tai paprasciausias hemorojus...

-ant veido?

-tai ce jusu veidas?!

- Kodël jûs negeriat vaistø?

- Jie man ðleikðtûs.

- O jûs gerkit galvodamas, jog tai degtinë.

- Jau geriau að gersiu degtinæ ir manysiu, jog vaistai...

- Daktare, að pas jus buvau prieð tris mënesius, jûs man sakëte, kad pas mane reumatizmas, ir liepëte vengti drëgmës...

- Taip, atsimenu. Kokios jums dabar problemos?

- Daktare, ar galima man galø gale nusiprausti?

Skambutis telefonu:

- Daktare, man neitikëtinai paleido vidurius. Tiesiog pasikelti nuo klozeto

negaliu. Sakykit, kà daryti?

- Na, galima iðbandyti ávairiø priemoniø, pavyzdþiui citrinà.

- Citrinà að jau bandþiau, padeda, bet vos tik jà iðtraukiu - viskas

I ligoninæ atveþa vyra su peiliu po mentim. Gydytojas priimamajam uþjausdamas klausia: - Skauda? - Tik kai juokiuosi

Áveþa á operacinæ gimdanèiàjà. Nu jau tuoj gimdys.

Prie jos rûpestingai palinksta ir neiðsilaikæs

atsiremia vos ant kojø pastovintis akuðeris.

- Daktare! Jûs gi mirtinai girtas!

- I..k! Nekalbëk nesàmoniø. Tu dar chirurgo nematei ...

Lentelë ant stomatologo durø: "Nusiðypsokite. Galbût jûs tai darote paskutiná kartà!".

Pakliuvo naujasis rusas á autoavarijà ir jam labai suþalojo veidà. Tiesiog siaubingai sudarkë, nuplëðë visas lûpas ir t.t. Guli jis operacinëje... Prieina gydytojas. Naujasis rusas sako gydytojui:

- Moku kiek reikia tik prisiûkite lûpas, daktare.

Gydytojas sako:

Vyriskis ateina pas daktara:

- Daktare, turiu rimta beda, bet pazadekite man, kad nesijuoksite.

- Ka jus, tai butu neprofesionalu! As jau dvidesimt metu praktikuoju

ir mano praktikoje visko buvo.

- Daktare, ar tiesa, kad að nimfomanë?

- Taip, tik leiskite apsirengti, man reikia jûsø ligos istorijà atsineðti.

Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija áspëja: nemokamas medicininis aptarnavimas - pavojingas jûsø gyvybei.

- Gydytojau, mano dantys pagelto...

- Tokiu atveju jums tiks rudas kaklaraiðtis!

Pacientas skundziasi gydytojui, kad jam pastoviai skauda galva.

Gydytojas:

- Geriate?

- Niekada gyvenime!

- Rukote?

- Net nebandziau.

- O kaip del moteru?

- Apsaugok viespatie! Net negalvoju apie jas.

Nuostabiai þavi ir patraukli mergina atëjo pas ginekologà. Daktaras metë aká á jà, ir visi jo profesiniai ágûdþiai iðlëkë, tarsi dûmas, per pravirà langà. Iðkart jis liepë jai nusirengti. Tada pradëjo glostyti jos ðlaunis. Tai darydamas jis jos paklausë:

- Kaip manote, kà að darau?

Akupunktûra - tikrai puiki gydymo priemonë. Ar nors kartà matëte sergantá eþá?

Vaistai nuo tinginystes "PIZDALGINAS"- israso virsininkas!

Gydytojas - kolegoms:

-Turiu jums praneðti, kad Petraièio gydymà teks pratæsti. Tyrimai parodë, kad jis dar turi pinigø.

Pacientas okulistui:

- Padëkite man, mano deðinioji akis trûkèioja.

- Nieko baisaus.

Pacientas:

- Dar ir kaip baisu! Kaskart, kai vaistinëje papraðau aspirino, man duoda prezervatyvø.

Poliklinikoje:

-Ligoni, kaip jûs èia dabar á kabinetà uþeinate??? Jûs kà, galvojate, kad mes èia þaidþiam? Iðeikit uþ durø, ir vël áeikit, kaip priklauso - kojos pusiau sulenktos, ranka ant pilvo, ir energingai dejuodamas !!!

Pacientas daktarui:

- Daktare, zmona neistikima, o ragai man neauga.

- Jie ir neturi augti, visa tai pasakos.

- Ar Jus tikras?

- Absoliuciai.

- Na tai, aciu, nuraminote, o tai as galvojau, kad man kalcio truksta...

Psichoanalitikas pacientui:

- Turiu jums dvi naujienas - gera ir bloga. Blogoji - jus slaptas homoseksualistas.

- Tai kokia gi tada ta geroji?

Gydytojas, pasislinkdamas arciau:

- Jus simpatiskas.

Ligonis, kuriam tuoj darys sirdies persodinimo operacija , klausia gydytojo:

-Kelinta cia jums sirdies persodinimo operacija ??

-Kai laiku atveza sirdy, tai pirma !!

Daro du daktarai sudetinga akies operacija jau 8 valanda. Vienas is nuobodumo sako:

-Nori pasakysiu anekdota ?

-Netrugdyk darau pjuvi, ka nematai?

-Nu prasau , tikrai juoksies .

-Tu operuoji ne ta aky.

10 daktaru taryba sprende ar daryti sudetinga operacija,kuri gali lemti zmogaus ateity. BUvo prieita prie logiskiausio ir geriausio sprendimo abiem pusem, operacijos nedaryti

ir pasakyti ligoniui, kad viskas uzgis savaime. Taip visi bus laimingi.

Iseina is ligonines po savo pamainos patologoanatomas ir ginekologas.

Patologoanatomas susizavejes saukia:

- Ziurek, ziurek, aplinkui - zmones! Gyvi zmones!!!

Ginekologas:

- Taip, taip! Ir veidai! Veidai!!!

Ir kokiø tik diagnoziø tau nepalinkës, kai bandysi be eilës prasimuðti pas daktarà.

Gydytojas kalba su pacientu:

- Tamsta turi mesti rûkyti. Tada prailginsi gyvenimà 20 metø.

- Bet ar ne per vëlu, pone gydytojau?

- Pasitaisyti niekuomet ne vëlu.

- Na gerai, tai að dar 10 metø palauksiu.

- Daktare,daktare! As sergu AIDS!!! Padekite man, daktare!

- As paskirsiu jums purvo vonias.

- Daktare, ar tai tikrai pades?

- Na, pades, nepades, bet prie zemes po truputi priprasit...

- Man atrodo, jûs pas mane jau esate buvæs, - sako gydytojas pacientui. - Praðau priminti man savo pavardæ.

- Semionovas...

- Prostatas?

- Ne, Nikolajus.

Skambutis á daktaro buto duris.

Daktaras atidaro duris ir mato skeletà.

- Na va vël kaip visada, susierzinæs burba daktaras.

- Tempia iki paskutinio momento, o tada jau bëga pas daktarà.

Psichologo kabinetas:

Psichologas þiûri kaþkoks þmogus atropoja.

- Laba diena, - taria psichologas.

Þmogus nereaguoja

- Labas

Þmogus nereaguoja

- Þinau tu èia apsimeti ðuniuku, ciu ciu ciu èia reksai.

tas sustoja, ropoja toliau

Daktare, labai skauda deðinæ kojà.

- Taigi amþius, moèiute, amþius, todël ir skauda.

- Tai kad daktare ir kairë koja tokio pat amþiaus, bet jà neskauda.

sedi ant akmens aklas zmogus, per tarka brauko ir sako:

-Nu tokios nesamones dar gyvenime nesu skaites!

Ligoninëje kokybës inspekcija:

- Kuo skudþiatës?

- Hemorojus.

- Kaip gydo?

- Su pirðtu pakabina ið buteliuko jodo, patepa.

- Pasiûlymø, pageidavimø turite?

- Lyg ir ne...

Sekantis.

- Kuo skudþiatës?

- Hemorojus.

Sukurtas naujas cheminis ginklas: V-Gas. Tai specialios Viagros dujos, kurias iðpurðkus ant prieðininko kareiviø jie negali ðliauþti.

Turite kalbos defektà? Sunku iðtarti kaikurias raides?

Mes pagaminome vaista kaip tik Jums. Praðykite savo vaistinëje Imunocelistonatrihidrokarbodiolio.

- Daktare, man taip nepatogu jus kviesti per ðitokià liûtá...

- Nieko nieko. Að gretimoje laiptinëje turiu dar vienà pacientà, taip kad vienu ðûviu du kiðkius NUDËSIU !!!

Urologinë operacinë. Ligonis guli paruoðtas operacijai. Sesutë tik kà baigus medicinos mokyklà. Áeina chirurgas pasiruoðæs operacijai, nusimazgojæs rankas, su steriliomis pirðtinëmis:

- Sesute pataisykite organà. Chm.... O dabar ligoniui.

Ligonio palatoje pasigirsta skabutis:

- Klausau.

- Èia jûs, Petraiti? Þinote, turiu labai nemalonià naujienà...

- Kas nutiko ?!

- Jûsø kraujo tyrimas parodë, kad jûs sergate sifiliu, tuberkulioze, nieþais, visom hepatito atmainom, aids, gonorëja, raupais...

Pomidoru sultys-tai sveikata, sveikata-tai sportas, sportas-tai pergale, pergale-tai pinigai, pinigai-tai moterys, moterys-tai AIDS, AIDS-tai mirtis, mirtis-tai pomidoru sultys. Negerkite pomidoru sulciu

Mergina vaistinëje:

- Turite nëðtumo testà?

- Jums koká testà: teigiamà ar neigiamà?

I psichiatro kabineta isliauzia vyriskis... Butent isliauzia. Psichiatras ziuri i

ji su sypsenele:

- Na ir kas cia pas mus? Kulverstukas, gyvatele, ar gal but drieziukas?

- Daktare, as paprasciausiai aukscio bijau!!!...

Kreipiasi þmogus á poliklinikà, jauèia didelá diskomfortà toj vietoj, kur nei pats paþiûrësi, nei kitam parodysi. Gydytojas nustatë, kad tai hemorojus ir iðraðë þvakuèiø- turëtø padët. Nusipirko þmogelis vaistus, sunaudojo, o kaip buvo blogai, taip ir liko.

Ateina pas dantistà vienas labai iðsigandæs þmogelis.

- Ar bijote? - klausia gydytojas.

- Taip, labai, - atsako tas.

Gydytojas davë jam konjako taurelæ.

- Ar dar bijote?

- Lyg ir maþiau…

Gydytojas davë jam antrà, po to treèià taurelæ.

Operacijos metu:

- Pincetas!... Skalpelis!!!... Tamponas!!!... Kodel pacientas knarkia?! Duokit man daugiau tamponø!... O!!! Dabar tvarka.

Gydytojas sako pacientei:

- Jus neturite vaiku? Gal but tai igimta? O jusu motina turejo vaiku?

Niekas geriau uþ ginekologus akuðerius neþino ið kur atsirado þmonës.

na kaip waistai padejo?

-as laikiausi wisu nurodimu parasytu ant buteliuko

-o kas ten buwo parasyta?

-laikyti stipriai uzdaryta

Atejes pas chirurga vyriskis skundziasi:

- Nezinau, daktareli, kaip cia jums ir pasakyti, nagi vat mano vienas "kleckas"

pamelynavo.

Gydytojas apziurejo ir sako:

-Nieko nepadarysi, reikia pjaut.

SAKOJEIGUPRADEDIGYVENTIPERANKSTILYTINÁGYVENIMÀTAILAIKUIBËGANTPRADEDILËÈIAUSKAITYTI

petrukas sako as gerasis daktaras o kas cia per waistai? sakiai kad tu geras daktaras as tik weienus waistus te zinojau nuo bronkito bet biretuos pamirsau! bl bl bl bl bl bl bl bl bl bk bl bl bl bl blb llb lbb lb lbl b lbl bl bl ...

- Daktare, að vis niekaip naktimis uþmigt negaliu!

- Kà að rekomendavau praëjusá kartà?

- Skaièiuot avinus.

- Na, ðá kartà tegu kiekvienas avinas jums papasakoja kokià nors istorijà!

Nemiga.

Kartà atëjo pas gydytojà pacientas ir skundþiasi nemiga. Daktaras jo ir klausia:

- Gal jûs kartais po galva labai daug pasidedate?

- Devynis tûkstanèius, pons daktare!

Ateina bobulë pas gydytojà.

-Daktarëli, padëk, jau nebegaliu, baigiu nusividuriuot.

Iðraðë daktaras vaistø, iðëjo bobulë, bet kità dienà ji vël ateina.

-Nieko tie vaistai nepadeda.

Ligoninës koridorium gydytojas stumia veþimëlá su pacientu.

- Gydytojau, gydytojau, o gal vis dël to á reanimacijà?

- Ligoni, nedemonstruokite èia savo kaprizø.. jei pasakiau á morgà, vadinas á morgà.

gyditojas klausia paciento:

-rukote?

-ne

-geriate?

-ne

-tiknereikia taip kwailai sypsotis,as wis tiek ka norssurasiu!

Ateina pas gydytojà kaimo þmogelis.Tik praveria duris,o gydytojas jam sako:

-Eikeik,pas tave sklerozë ir diabetas.

Koridoriuje þmogelis galvoja,kaip gydytojas nieko neklausinëjas nustatë ligas.Gráþta pas gydytojà ir klausia:

-Kaip jûs nustatët ligà neklausinëdamas?

Ateina lankytojas pas psichoterapeutà. Tas klausia:

- Kaip reikalai?

- Gerai.

- Tai ko atëjot?

"Oho!" - tare ginekologas.

"Ohoho..." - atsiliepe aidas

Susirinkæ amerikietis, vokietis ir rusas ginèijasi, kurios ðalies medicina pati geriausia

-Va, Amerikoj tai medicina, vienas þmogus apako, tai gydytojai jam ástatë medines akis, mato,kaip niekada nebuvo matæs...

Vakar gerai kumðèiais ginkluoti libanieèiai uþpuolë taikiai tankuose

sëdinèius þydus. Þydai patyrë þiaurias moralines traumas. Libanieèiai atsipirko keliomis lengvomis mirtimis.

Pacientas atëjo pas gydytojà pasiskøsti savo inkstais.

- Taip, pas jus inkstai paëjæ... odekolonà geriat?

- Geriu, nepadeda

Pacientas dëkoja psichiatrui:

-Aèiû, gydytojau, kad iðgydëte mano didybës manijà. Norite, að jus uþ tai paskirsiu popieþiumi?

Gerai pagalvojus viduriavimas-tai ne liga, o laiko praleidimo bûdas.

Ateina þmogelis pas daktarà ir sako:

- Daktare, að pas jus buvau praeità savaitæ, man atlikote tyrimus. Tai kaip jie?

Daktaras ilgai þiûrinëja ligos kortelæ, po to pacientui pasako:

- Taip, viskas aiðku. Jums liko 10.

- Ko deðimt? Dienø, mënesiø, savaièiø?

Pacientas su dþiaugsmu aiðkina gydytojui:

– Daktare, vaistai, kuriuos man iðraðëte, padëjo!

– Na, kà gi, bûna ir taip.

Ligonis reanimacijoje:

- Daktare, as mirsiu?

- O kaip gi?

- Daktare, o kas man?

- Skrodimas parodys!

I psichiatrinæ ligoninæ ateina dirbti jaunas gydytojas ir iðkart patenka á komisijà, kuri nustato ar pasveiko ligoniai.Slaugytoja pakvieèia ligoná prie vonios, pilnos vandens, ant kurios kraðto stovi du puodeliai – vienas maþas, kitas didelis.

Pas proktologà:

- Daktare, niekaip praðikti negaliu…

- Hmmm… Sakykite, kiek jums metø?

- Aðtuoniasdeðimt devyneri greitai…

- O jums neatrodo, kad jau pakankamai priðikote ?!

Kuo veliau atvaþiuos greitoji pagalba, tuo tikslesne bus diagnozë.

Ligonis ateina pas gydytoja:

- Daktareli, oi kaip stipriai skauda skrandi.

- O ka jus valget?

- "Baunti"

- A-a-a, na tada i roju, i roju!

susitikimas.

eina kalba.

Vyras klausia

kas jus pagal profesija?

moterys

auklëtoja, ir klausia vyro

o jus turbut gydytojas ginekologas?

Vyras

ne, bet paziureti galiu

Ateina pas gydytojà pacientas ir sako:

- gydytojau, prieð du metus prarijau deðimties centø monetà.

-O kodel tik dabar kreipiatës?

-Iki ðiol man jos nereikëjo.

Pas dantista ateina pacientas:

- Gemarojus!

- Vilkites kelnes!(nusimauna)

- Lenkites!(nusilenkia)

- Nera pas jus jokio gemarojaus.

- Tai pavarde mano tokia - Gemarojus!

- Tai ko jus pas mane atejote - as dantistas, o ne proktologas.

Vaistinëje:

– Man pusæ litro spirito.

– Receptà turite?

– Taip. Kilogramas cukraus, pusë kilogramo runkeliø ir 100 gramø mieliø.

Ateina žmogelis pas daktarą ir sako:
- Daktare, turiu problemą: vos pamatau moterį, pasistoja ir suplėšo kelnes. Gal ką nors galite patarti ?
Daktaras:
- Prisirišk prie kojos - gal padės.
Po 3 valandų įšokuoja žmogelis ir šaukia:

Valgyti saldainius yra gerai, nes saldainiai gadina mikrobu dantis...

Mama įeina į kambarį ir mato: petriukas, kurį ji paliko lovoje sergantį ir gulintį, šokinėja lovoje.
- Ką čia dabar darai, Petriuk ?
- Išgėriau vaistus. Juos prieš vartojimą reikia suplakti, o aš užmiršau...

-Gydytojau, tik sąžiningai, jei aš išgersiu-ar mano kraujagyslės išsiplės?
-Na, imant bendrai taip-išsiplės...
-Reiškia, spaudimas atitinkamai sumažės?
-Taip sumažės...
-Gydytojau, to man ir reikia!
-Bet paklausykyte, po to kraujagyslės vėl susiaurės!

Vyrukas ateina pas dantų gydytoją:
- Daktare, man kažkodėl vis atrodo, kad esu drugelis... Gal galite padėti?
- Tai jums tokiu atveju ne pas mane reikia. Eikite pas psichiatrą.
- Ne, aš jaučiu, kad man reikia pas jus.
- Kodėl?
- Pas jus šviesa dega.

Pokalbis traumatologiniame:

-Taip,raðykite diagnozæ: galvos kaukolës trauma...

-Gal galvos smegenø trauma?

-Kokiø dar smegenø? Neturi jis smegenø. Bûtø turëjæs, nebûtø á þmonos gimtadiená su meiluþe atëjæs.

Į vaistinę užeina na labai jau jauna bei graži panelė. Vaistininkas net amą prarado. Ji ir sako:
-Duokite prašom oralginą...
-Ką jūs turite omenyje?-nesusigaudo vaistininkas...
-Prisiminkite, praeitą kartą jūs man davėte ANALginą, bet jis nepadeda...

- Gyditojau, gyditojau, aš vis galvoju, kad esu nematomas.
- Kas tai pasakė?

Supykęs gydytojas sako:
-Kodėl nevartojat vaistų,kuriuos aš išrašiau,kur jūsų sąžinė!
Pacientas atsako:
-Atsiprašau, daktarėli man vakar sąžinę išoperavo.:)

- Gydytojau, kas man yra? Ar labai blogai?

- Na kaip èia pasakius. Nepatarèiau pradëti þiurët naujø serialø

Vyriðkis ateina pas gydytojà. Ðis klausia jo vardo, pavardës.

-P-p-p-pedro P-p-p-peres.

-Jûs mikèiojate?

-Ne, mano tëtis buvo mikèius, tasai, kuris áregistravo gimusá mane, buvo tikras idiotas.

-Kuo jus stebina mokslas?

- Tuo, kad dantø pastà tikrina kiauðiniø pagalba.

Šnekasi du kurčnebylei, vienas sako"
- Vakar buvau pas draugą vestuvėse.
- Nu ir kaip?
- Tiek dainavau, kad net rankas skauda...

Gimdymo namai. Jauna moteris pagimdo negra. Daktaro praso- Imkit simta litu, koridoriuj laukia mano vyras, pasakykit jam ka nors mokslisko, del ko galejo gimti negras... Prasau.. Gydytojas sutinka. Isejes i kolidoriu pamato ryskiai peraugusi vyriski ir ibega atgal i palata...

Pas gydytoją:
- Na, ką, galiu jus pasveikinti, jumyse užsimezgusi nauja gyvybė.
- Gydytojau, bet gi aš vyras!
- Žinokit, askaridėms vienas ir tas pats.

Ateina zmogus i vaistine ir sako:
-duokite man mikdomuju.
-gerai, o jums nakty nesimiega?
-taip, pas mane nakty peles zaidzia fotbola.
-am, stai siuos waistus 3 kart per diena. Galite pradeti ir dabar.
-o gal galima pradeti tik rytoj?
-ir kodel gi?

-Gydytojau, aš bijau jums prisipažinti...
-Nesijaudinkite, pasakokite. Mums psichiatrams galima pasakoti viską!
-Gerai, gydytojau. Man visą laiką atrodo, kad darbe paskui mane sekioja kažkokie tai nepažįstami žmonės...

Gydytojas apcientui:

-Jûs mirtinai sergate. Jums liko nedaug laiko.

Pacientas:

-Kiek að dar gyvensiu?-Gydytojas:

-Deðimt.-Pacientas:

-Deðimt ko? Metø? Mënesiø? Savaièiø? Dienø?-Gydytojas:

-...devynios...aðtuonios...septynios...ðeðios...

Ateina pas gydytoja zmogus, ant nugaros issitatuiraves pasaulio zemelapi.
-Kur jums skauda?-klausia gydytojas.
-Afrikoje.

Ateina zmogus i psichiatrijos ligonine ir sako gydytojui:
-As vezlys...
-Ne jus ne vezlys
-As esu vezlys...
-Is kur jus zinote?
-Dievas pasake...
Is kitos palatos:
-Nieko as tau nesakiau!

Ligoninėje:
-Sesele, man atrodo, jūs šiandien ne ta koja iš lovos išlipote...
-Kodėl gi?
-Jūs apsiavusi daktaro šliurėmis!

Chirurgas: "Gerai priristam ligoniui narkozes nereikia..."

Ligoninę tikrina Sveikatos ministerijos komisija, vaikščioja po visus kabinetus, kalbina ligonius, visiems užduodami tie patys klausimai. Sutinka vieną ligonį.
-Kuo sergate?
-Hemorojus...
-Kaip gydo ?
-Tepa.
-Kuo tepa ?
-Jodu.

Vyras visa gyvenima dirbo iesmininku.
nepelningas darbas kilnot slagbauma: sako nuaisiu i gariunus ir nusipirksiu kokio gyditojo diploma.
nu vyras nuejo ir nusipirko.
Atidare gidykla Akcine Bendrove VEZYS.
ateina mociute pas daktara ir sako:

Mirė labai garsus dantystas. Viso miesto žmonės susirinko ant kapinių. Kaip garsiam stomatologui prie duobės jau stovėjo paminklas. Didelis baltutėlis dančio formos paminklas. Visi verkia. Tik vienintelis liudintis kolega pamatęs paminklą pradėjo kvatotis neatgaudamas kvapo.

-Daktare, man stringa atmintis.

-Ar daþnai stringa?

-Kas stringa?

-Atmintis.

-Kokia atmintis?

- Daktare, mes praradome pacientà.

- Kas atsitiko?

- Pasveiko.

-Daktare, kà man daryti? Mane visi ignoruoja!

-Sekantis!

Atbėga moteris pas daktarą ir sako:
- Man su atmintimi blogai.
Daktaras:
- O kada tai prasidėjo?
- Kas kada?

Ateina pas urologą vyras ir skundžaisi "Pasididžiavimo" skausmais. Daktaras atidžiai apžiūrėjęs sako:

Du daktarai draugai baige mokslus. Vienas isvaziavo y uzsieni kitas isidarbimo poliklinikoje. Po men. skambina daktaras draugui y uzsieni:
-Nu kaip sekas ?
-Man, viskas ok
-Man ir neblogai, va gavau pirmaja alga, nusipirksiu muzikini centra
Antras pamaste:

Pas daktara atejo jauna, grazi mergina.Daktaras:
-Na, kuo skundziates?
-Kankina nemiga, kamuoja nerimas.
Gerai.Daktaras liepia merginai atnesti slapimo ir ismatu tyrimus.

-Labą dieną ponas Petrai!
-Sveiki gydytojau!
-Na ir kaip gi mes šiandien?
-Na šiandien aš kaip ir visada, po vizitacijos-po šimtą penkiasdešimt?...

Skrodimas parodė, kad mirties priežastis yra skrodimas....

Va?iuoja du narkomainai, sustoja prie ?viesaforo ir sako vienas:
-?, ?iur?k raudona!
-Ei, geras.
-O geltona!
-Nerialiai.
-O ?iur?k ?alia!
-Dar geriau.
-V?l raudona!
-?ita jau mat?m va?iuojam. :)

Boksininkas pridavinėja kraują. Seselė, verždama žgutą:
-Taaaip, kumščiu dirbam.
-Į korpusą ar į žandikaulį?

Is narkomano dienorascio: Siandien rukiau zole. Nesamone, kad nuo jos kyla haliucinacijos. Toliau rasyt negaliu, nes zalios kiaules uz ranku tampo...

Ateina sesele pas mieganti ligoni ir sako:
-Ligoni laikas keltis,migdomuju atnesiau.

Ateina vyriskis pas daktara ir sako,man kazkas blogai.Daktaras paziurejo,rako,jum akmenys susikaupe..dave vaistu.Ateina vel vyriskis,ir sako,man kazkas blogaj daktare,tas paziurejo.jum vezys,sako daktaras.juk sakete,kad akmenys!Nu tai taip,ten po akmenim.

Jei manote, kad sesutės blogos apsilankykite pas gyditojus.

Dantistas:
- Nesijaudinkite, aš jūsų skaudamą dantį ištrauksiu per 1 minutę.
Pacientas:
- Ir kiek man tai kainuos?
- 100 dolerių.
- Už 1 minutę darbo?!
- Jei norit, aš galiu jį traukti valandą.

ligonis sako daktarui kada jus mane paleisit daktaras sako kada tu ussiciaiupsi

Psichiatrijos ligoninës kiemelis. Po medþiu sëdi pacientas ir taip juokias, kad net raitosi. Prie jo prieina kitas ir klausia:

- Kodël juokies?

-Kà tik pasipasakojau anekdotà, kurio neþinojau.

Ligoninėje:
- Daktare, kas man?
- Po skrodimo paaiškės.

Ateina pas gydytoja žmogus su ištatuiruotu žemėlapiu ant nugaros, gydytojas klausia:
- Kur jums skauda?
- Šiandien Afrikoje...

Naujasis lietuvis susilauþë rankà. Atëjo pas gydytojà, o tas ir sako:

-Teks uþdëti jums gipsà.

-Kam man tas gipsas, dëk marmurà-uþmokësiu!

Ligoninë. Gydytojas prieð darbo pabaigà uþeina á palatà ir sako:

-Na, ligoniai, iki pasimatymo. O judu, kampe gulintys, sudie.

Swejki gydytojaw. Ar manjo operacija sekminga? -atlejsk bicjuli, as - swentas Petras

- Sveiki gyditojau. Ar mano operacija buvo sėkminga?
- Atleisk, bičiuli, aš - šventas Petras.

pacientas :
-Gyditojau man akyse dvigubinasi,,,
Daktaras:
-Tai seskit ant kedes!
-Ant kurios?

-Gydytojau aš mirštu. Jūs man padėsite?
-Aišku, kad padėsiu.

Pas gydytoją.
-Gydytojau, man skauda galvą.
-Man taip pat.
-Ir širdį gelia.
-Man taip pat.
-Ir kepenys kažko maudžia.
-Man taip pat. Pauzė...
-Žinote daktare, aš geriau eisiu pas kitą gydytoją...
-Ei, palaukyte! Aš su jumis!

Išeina ginekologas po darbo iš ofiso į gatvę ir sako:
-Na pagaliau, veidai...

Atsidaro durys ir pas gydytoją užeina vyras visas apipiltas barščių sriuba, nugara ištepta miltais bei kiaušiniais.
Psichoterapeutas su jumoru:
-Na ir kas gi jūs jaudina?
-Šiuo metu mane jaudina mano žmonos dvasinė būsena...!

-Gydytojau, mane kankina nemyga.
-Ką gi, aš išrašysiu jums vaistus potencijos gerinimui.
-Ar aš vartodamas tuos vaistus geriau miegosiu?
-Ne, bet bemiegės naktys taps žymiai malonesnės!

Ligonį po atliktos operacijos išrašo į namus.
Gydytojas:
-Taip...jokio rūkymo, jokio gėrimo, miegoti ne mažiau 8 valandų per dieną...
-O kaip su seksu...?
-Galima, bet tik su žmona. Jums, bet koks jaudinimasis mirtis!

Operacine. Gydytojas saukia:
- Mes ji prarandame!!!... Atsirado pulsas, jis grizta!!!
Cia vyr.gydytojas atjungia elektra:
- Grizti atgal - blogas zenklas...