Anekdotai

Spaudos konferencijoje prezidento Bušo žurnalistė paklausė:

- Į kokias dalis dalinsite Iraką pasibaigus ten karui?

Čia priėjo Kindziulis ir tarė:

- Į 98E, 95E, 92 ir dizeliną...

Sustabdo policininkas vairuotoją, kuris kirto sankryžą degant raudonai:

- Laba diena, pareigūnas Petrauskas, jūs važiavot per raudoną šviesą! Prašom parodyti Jūsų dokumentus.

Vairuotojas neskubėdamas traukia dokumentus:

Prezidento Putino reformų programa: 1. Padaryti žmones turtingus ir laimingus. Priedas nr.1 - žmonių sąrašas.

Šefas uždraudė darbo metu gerti kavą ir skaityti laikraščius. — Viešpatie, tai ką dabar veiksime? — Na, gersime arbata ir skaitysime žurnalus.

Kalbasi du draugai:

- Mano dėdė sako, kad geriau duoti nei gauti.

- Tai gal tavo dėdė kunigas?

- Ne, boksininkas!

Eina kunigas mišku, žiūri - šūdas: - O, šūdas! - O, bliamba, pasakiau šūdas! - Velnias, pasakiau bliamba! - Bl*t, pasakiau velnias! - Nu ir n***, vis tiek nenorėjau kunigu būti!

vienas kaimynas klausia kito:

-tu debilas?

kitas atsako:

-ne.

tas vel klausia:

-tai tu gal debilesnis???

tas vel atsako:

-ne.

kitas vel klausia:

-tai tu gal geras zmogus?????

tas atsako:

-tai aisku kad ne!!

Lankytojas bara administratore:

- Panele,ar jums kas nors greitai pavyksta?

- Taip, aš labai gretai pavargstu...

- Mano dėdė sako, kad geriau duoti, negu gauti

- Tai gal tavo dėdė boksininkas, o ne kunigas?

Prieina keleivis prie autobuso konduktorės ir pareiškia -Jei nepasakysite vairuotojui, kad sustotų prie artimiausio tualeto, tai netrukus parduosite dešimt kartų mažiau bilietų.

Į miestą atvažiavo Stasys Povilaitis. Vienas iš meistrų reguliuoja šviesą jo pasirodymui, tada Stasys Povilaitis dainuoja:

-Šviesk, švieski man vėl.

Meistras užsuka šviesą, kad dar stipriau šviestų, o Povilaitis ir vėl dainuoja:

-Šviesk, švieski man vėl.

Žirinovskis: "Rusų kareivis skalaus batus Indijos vandenyne!"

Dž.Bušas: "Jei rusų kareivis skalaus batus Indijos vandenyne, tai tie batai bus jo pono amerikiečio".

Vakar mûsø virðininkas suorganizavo biure pasjanso èempionatà.

-Ir prizus dalino?

-Taip, uþëmusius tris pirmàsias vietas atleido...

Darbuotojas liûdnas sëdi darbe, prie jo prieina bendradarbis ir klausia:

- Ko toks liûdnas?

- Direktorius atneðë kaladëles su raidëmis Ð.Û.D.A.S. ir pasakë, kad kol nesudësiu L.A.I.M.Ë. neiðeisiu ið darbo.

Naujasis lietuvis suvažinėjo mentą. Žiūri - netoliese kapinės, tad įsimetė į bagažinę ir nuvežė. Duoda sargui 100$:

- Būk žmogus, pakask draugą, mes neturime laiko laidotuvėms.

ateina i parduotuve moteris ir klausia darbuotojo:

- atsiprasau ar galite padeti man issirinkti liemenele?

-taip galiu.o koks jusu dydis?

-pats maziausias, na nulinis.

-atsiprasau bet tokio mazo dydzio mes neturime.

Po Ryčio Cicino koncerto viena gerbėja klausia:

- Nežinote, kodėl Rytis šiandien toks piktas, juk jam po koncerto atnešė net 10 gėlių puokščių.

- Būtent dėl to, nes užmokėjo jis už 15.

Kirpykla. Kirpëjas naujokas, kerpa vyra ir vis netyèia tai á galvà tai á ausá ákerpa ir galvoja "reikia kaip nors uþkalbinti", ir sako:

-Atsipraðau, ar jûs pas mane kada nors ankðèiau nesikirpote?

Vyras:

-Ne, að rankos netekau kare...

-Ádomu, ofisø darbuotojai visas dienas praleidþia sëdëdami mikðtuose foteliuose, o gemorojaus neturi?

-Ech! Taigi kasdieninis gi masaþas pas ðefà...

Policijos patrulis beldþiasi á buto duris. Ðeimininkas:

-Ko jûs norite?

-Gavom praneðimà, kad jûs èia tyèiojatës ið Betchoveno...

Sustabdo vyrà policininkas ir pradeda kabinëtis- prie iðvaizdos, prie dokumentø. Vyriðkis stovëjo, stovëjo ir klausia:

-Sakykite, jei að jûs pavadinèiau trenktu, tai bûtø paþeidimas ir jûs mane sulaikytumëte?

-Aiðku, kad sulaikyèiau.

-Kaip pabëgo kalinys, numeris 721?-klausia kalejimo virsininkas sargybinio.

-Jis turejo raktus.

-O, kaip jis tuos raktus pavogë?-toliau aiðkinasi kalëjimo virðininkas.

-Jis jø nevogë, o sàþiningai iðloðë kortomis...

Filosofijos profesorius aiškina studentams:

- Vienas kvailys gali užduoti daugiau klausimų, nei atsakytų šimtas išminčių.

Kažkoks studentas replikuoja:

- Nenuostabu, kad mes neįstengiame išlaikyti jūsų egzaminavimo!

Policininkas Vileniškis sustabdo greitį viršijusį vairuotoją. Išrašo baudą, duoda vairuotojui kvitą ir taria:

- Šį kvitą išsaugokite.

- O kam man jis?

- Kai surinksite 12 tokių kvitų, galėsite gauti dviratį.

Sėdi du žvejai šaltą naktį. Vienam toks žandas išsipūtęs. Kitas sako:

- Kolega, kodėl jūsų toks žandas išsipūtęs?

- O todėl, kad sliekus atitirpinu.

Vyrukas uþeina á restoranà. O ten - tik vienas laisvas staliukas. Vyrukas prisëda. Tuètuojau pribëga oficiantas ir sako:

- Atleiskite, pone, bet ðis staliukas uþimtas...

Vyrukas pasipiktina:

- Tai ko lauki? Neðk ðità staliukà velniop, o man atneðk laisvà!

Á firmos ofisà uþeina þmogënas ir pareiðkia:

- Laba buvo diena! Að ið mokesèiø inspekcijos!...

Pries darba sausas ir stacias,darbo metu slapias ir issitempes,po darbo slapias ir sublyskes.Kas tai?Mesk visas nesvankybes,tai sketis:))

-Kodėl jūsų restorane neišgalasti peiliai?
-Kol maistas toks neskanus ir toks brangus, oficiantai atsisako dirbti jei pas lankytojus bus aštrūs peiliai.

Prie baro susitinka uþkietëjæs medþiotojas ir gydytojas. Medþiotojas:

- Ar þinote, kà að ðiandien paðoviau?

Gydytojas:

- Taip, að tik kà já perriðau.

lankytojas barasi ant letos darbutojos:

-panele ar jums kas nors greitai pavykasta?

-taip, as labai greitai pavargstu.

Du vyrai sëdi bare. Priëjo padavëjas. Abu uþsisake alaus. Vienas ðûktelëjo jau nueinanèiam padavëjui:

- Tik praðau ðvariame bokale.

Gráþo padavëjas su alumi:

- Kuris praðë ðvariame bokale?

Policijos automobilyje per radijo stotá komanda:

-Dëmesio, dëmesio policijos patruliø ekipaþui AP-11, skubiai vaþiuokite á Konstitucijos prospektà, ten gatveje eina nuoga moteris.

Po trumpos pauzës:

-Visiems kitiems policijos ekipaþams likti savo vietose!

-Aš galiu bet kuriam fizionomiją išgražinti vienu piršto spustelėjimu!
-Jus, tikriausiai, džu-džitsu meistras?
-Ne, aš fotografas...

Įeina pirkėjas į parduotuvę ir prašo:
-Dektukų!
Pardavėja:
-Nešaukite taip garsiai, aš ne kurčia. Jums su filtru, ar be?

Tiktai kantrus kasdieninis darbas gali bezdþionæ paversti ðeðtosios kategorijos ðaltkalviu!

-Kas tu?

-Að vagis.

-O kodël toks maþas?

-O að kiðeninis vagis.

Jei valdþia nusprendþia daryti pinigines reformas, reiðkia, reikia slëpti pinigus.

Darbo diena. Du kolegos áeina á rûkomàjá. Vienas ir klausia:

-Kaip tau mûsø naujasis direktorius?

Policininkas stabdo naujausià mersa su tamsintais stiklais. Atsidaro langas, o ten sedëjæs "mulas" (mafijoziø parankinis), kad pradës urgzti ir loti:

-Au, au...!!!

Pareigûnas iðpûtæs akis atðokà nuo automobilio. O parankinis ðypsodamasis bei rodydamas á saugos dirþà sako :

Gatvëje prie prostitutës sustoja dþipas:

-Kà gali uþ 100 baksø???

-Apsoliuèiai viskà.

-Sëskis, padësi pamatus betonuoti...

Mokesèiø inspektorius klausinëja vienà vyriðká.

-Jûsø toks nedidelis atlyginimas. Ið kur jus gavote pinigø tokiam prabangiam namui árengti?

-Vienà kartà þvejodamas sugavau auksinæ þuvelæ, na ir papraðiau namo!

-Kas per nesàmonës, jus galvojate að patikësiu?

-Pasakyk parasiutininkams, kad nustotu sokineti. Mes dar nepakilome.

Kalbasi firmos darbuotojai:

-Eina gandai, kad ðefas stipriai maþins darbuotojø skaièiø.

-Mûsø tas nelieèia. Jis paprasèiausiai susipyko su þmona ir pagrasino atleisti visus jos giminaièius.

Atėjo gaidys į "MAXIMA" parduotuvę ir mato daug vištų kepamų. Pasipiktina:

- Mes kaime neturime ką dulkinti, o jos čia ant karuselių supasi!

- Už pareigūno įžeidimą jums bauda 500 litų. Ar norite dar ką nors pasakyti?

- Taip, tikrai norėčiau, bet kai tokios kainos...

"Lietuvos Avialinijos". Lëktuvo stiuardesë prieina prie keleivio ir klausia:

- Sakykit, ar valgysit pusryèius?

- Mmm... O ið ko galëèiau rinktis?

- Ið "taip" ir "ne"!

Kontrolierius keleiviui: -Jûsø talonëlis? -Mano talonëlis. -Jûs kà, ligonis? -O jûs daktaras? -Jûsø talonëlis! -Mano talonëlis. -Kà èia tà patá kartojat, kitø þodþiø neþinot? -Þinau: siurblys. -Að kontrolierius! -O að santechnikas. -Pas jus visi namie? -O norit á sveèius? -Jûsø talonëlis!

Rusai visada buvo laisvæ mylinti tauta. Daugelis uþkariautojø juos priversdavo vergauti, taèiau net ir tada jie nedirbdavo.

Lëktuvas TU-134. Aukðtis 10 000 metrø.

Pilotas:

-Ðturmane, vëjas?

Ðturmanas, atidaræs iliuminatoriø, iðkiðà galvà, po to gráþta atgal...

-Prieðprieðinis, vade...

Viršininkas pavaldiniui:

- Ką dabar darai?

- Nieko...

- Kai baigsi - užeik.

„Laikas ir pinigø uþsidirbti“, - pagalvojo Haris Poteris ir perdaþë savo lazdelæ juodais ir baltais dryþiais.

Koks panaðumas tarp Kazanovos ir mokesèiø inspektoriaus?

Abiem atvejais jus dulkina profesionalai!...

Vyriausybë gyvena gerai...Tai liaudis gyvena blogai, todël kad nedirba vyriausybëje.

Kavinë. Klientas padavëjui:

-Kodël mano sriuboje musë plaukioja?

-Atsipraðome, bet tarakonai ðiuo metu atostogauja...

Sulaiko generolas bëgantá pro ðalá kareivëlá ir prisikabina kodël pas ðá kojinës baltos spalvos. Kareivëlis bando aiðkintis atseit vienas pametë, kitos purvinos ir t.t. Ilgai jo klausæs, generolas sako:

Skrenda pilietis lėktuvu ir prie jo prieina stiuardese ir sako:

- Atsiprasau, ar norėtumėte, akd aš jum pasakyčiau toki juoka, kad jūs juoksites iki NiuJorko?

Žmogelis sako:

-Nu

Stiuardesė:

-Pas jus klynas atsegtas ir matosi galiukas...

Prekybos centre per garsiakalbi: -Gerbiami pirkejai, musu prekybos centre vel supuvo apelsinai! Tfu, atsiprasau... Dienos preke - apelsinai!

Kartà atvyko Breþnevas pasiþiûrëti, kaip darbininkams sekasi. - Kaip gyvenate? - klausia juokais darbininkø. - Gerai, - juokais atsako darbininkai.

Teisëjas-teisiamajam:

-O kodël jus nepasisamdëte gynëjo?

-Visi advokatai, kaip tik iðsiaiðkina, kad að ið tikrøjø neëmiau tø penkiø milijonø atsisako mane ginti!

Neaiðkinkit man, kà að turiu daryti, ir að nesakysiu, kur jums eiti!

Sekretorë direktoriui:

- Pone direktoriau, kada að galø gale gausiu atostogø?

- Atostogø,atostogø,- murma direktorius,-iðlepinti dabar visi. Visà vasarà prasëdëjote prie atviro lango, ko jums dar reikia?

Verslo vakarëlyje susitiko gydytojas ir verslo konsultantas. Stovëjo, ðnekëjo, gërë kokteilius... Staiga prie gydytojo prieina þmogus ir klausia, kaip jam elgtis su savo skrandþio opa. Gydytojas kaþkà suburbëjo, atsikratë ákyruolio ir klausia konsultanto:

-Kur dirbate?

-Tai - valstybinë paslaptis!

-O kà gamina jûsø gamykla?

-Tai - karinë paslaptis!

-O kiek moka?

-Maþai, pusæ lito uþ granatà!

Stiuardesë:

- Ir ko jûs èia isterikuojat, nervinatës? Pamanykit, tik triskart krestelëjo... Paprasèiausia oro duobë, turbulencinë zona. Kam nepasitaiko... Na, viskas, viskas, apsiraminam. Viskas gerai? Puiku. Dabar eisiu keleivius nuraminsiu...

Bièas nori uþraðyt maðinà á servisà:

- Po pusës metø, gerai?

- Gerai, - kà dabar darysi, jei visur skambinai ir niekur nepriima.

- O jums kada geriau: ið ryto ar po pietø?

- Nu man vienodai.

Prie pajudëjusio ið stotelës autobuso pribëga vyras, ðaukdamas:

- Þmonës! Sustabdykite ðá autobusà, nes pavëluosiu á darbà!

- Vairuotojau! - ðaukia keleiviai. - Sustokite, þmogus pavëluos á darbà...

Vairuotojas sustabdo autobusà, vyras álipa vidun ir atsidusæs sako:

Laikas bëga nepastebimai,dar nepabudai,o jau á darba pavëlavai....

Dalinio budëtojas áeina á kareivines:

- Tvarkdará, kodël kareivinëse dvokia?

- Iki jûsø atëjimo nedvokë, tamsta pulkininke...

Karta susiginèijo tankistas su pilotu kurio profesija sunkesnë. Tai sëdo abu i tankus ir vaþiuoja. Tankistas vaþiuoja per griovius ir upes, o pilotas atsilieka. Kai iðlipo pilotas sako:

-Turiu pripaþinti tai labai, labai sunki profesija.

– Kodël jûs iðëjote ið ankstesnio darbo?

– Dël nuovargio.

– Kokio nuovargio?

– Neþinau, tiesiog jie pasakë, kad labai nuo manæs pavargo.

- Kà veiki?

- Nieko!

- Irgi neblogas uþsiëmimas.

- Neblogas.... Bet kokia konkurencija!

Firmos savininkas ant savo sekretorës rëkia:

- Tu kà èia dabar iðsigalvoji?! Manai, kad jei porà kartø tave nusivedþiau á kavinæ ir á lovà pasiguldþiau, tai gali nedirbti?!!!

- Taip! - atsako sekretorë.

- Kas tau tai pasakë?!!! - toliau rëkia firmos savininkas.

"Að ne mechanikas. Að net neþinau, kuriuo atsuktuvo galu reikia kalti vinis..."

Sekretorë uþeina á boso kabinetà:

- Sere, kà tik skambino jûsø þmona ir prasë perduoti, kad neuþmirðtumëte man priminti, jog jûsø vardu nupirkèiau jai dovanà gimimo dienos proga.

Naujoji sekretorë raðo laiðkà, o virðininkas diktuoja.

- Bûkite toks malonus ir pakartokite tai, kas buvo tarp "Gerbiamas pone" ir "Su pagarba"...

Virðininkas naujam darbuotojui:

- Va, imk ðluotà ir sutvarkyk ðtai èia viskà.

- Atleiskit! Að juk baigiau ISM, TVM ir TSPMI!

- Supratau. Tuomet pirmà kartà pats parodysiu, kaip tai daroma.

Tik prisëdi padirbëti, tai bûtinai kas nors paþadina!!!

Kavinës lankytojas kreipiasi á padavëjà:

-Norëèiau kavos be grietinëlës.

-Atleiskite, pone, grietinëlës mes nebeturime..Bet galiu pasiûlyti jums kavos be pieno.

Ar þinote, kuo direktorius skiriasi nuo vyro? Direktorius þino, kas já pavaduoja, o vyras - ne!

- Tai sakai, kad sefas buvo geros nuotaikos, kai tu paprasei pakelti

atlyginima?

- Manau, kad taip. Jis vos nenumire is juoko.

Teisiamasis prokurorui:

- Bet að nekaltas! Nekaltas að!

- Visi taip sako...

- Na matot, vadinasi að ið tikrøjø nekaltas.

Skelbimas laikraðtyje:

"Brangiai nuomuoju valkatø stiliaus drabuþius ir automobilá Zaporoþec-

vizitams á mokesèiø inspekcijà deklaruojant pajamas"

Naujasis rusas klausia sekretorës:

- Klausyk, kiek milijonas turi nuliø?

Sekretorë:

- Ðeðis.

Tas pasisuka á toká patá draugà:

- Sakiau, kad du milijonai - dvylika nuliø!

Atejo þydas isidarbinti ir klausia: ar pas jus dirba þydai? Jam atsako, kad kol kas dar ne. Priëmë á darbà. Praeina savaite, kita, o þydas nieko neveikia. Virðininkas ir klausia: tai kodel nedirbi? Þydas atsake: juk patys sakët, kad pas jus þydai nedirba...

Karininkas eiliniui:

–Kodël prie palapinës tokia didelë ðiukðliø krûva?! Greitai iðkask duobæ ið uþversk ðiukðles!

–O þemes kur dëti?

–Tu kà, kvailas? Iðkask tokià duobæ, kad ir ðiukðlës, ir þemë tilptø!

Þmogelis darbinasi.

-Ar turite rekomendacijà ið ankstesnio darbdavio? – klausia jo personalo vadybininkas.

-Taip, þinoma, ten man rekomendavo pasieðkoti kito darbo.

Restorano ðeimininkë klausia muzikanto:

- Jûs grojate tik smuiku?

- Ne, galiu skambinti ir pianinu.

- Puiku! Tada galësite ir pasiakompanuoti.

Baldø kombinatas. Komisija vaikðto ir daro sociologinæ apklausà:

- Zigmai, tu iðgëræs ðimtà gramø dirbt galëtum?

- Galëèiau.

- O du ðimtus?

- Aiðku.

- O pusæ litro?

- O kà, nesimato?

Mûsø gamykloje toks prietaras: jei vyrinþinierius rëkia, vadinas, vël ne variklá surinkom.

-O kà surinkom?

-O va kà rëkia, tà ir surinkom...

Virðininkas ðaukia aptingusiam darbuotojui:

- Marð dirbti! Juk nuo darbo dar niekas nenumirë!

- Bet að vis dëlto nenorëèiau rizikuoti, - ginasi darbuotojas.

Darbininkai baigë kloti ant grindø linoleumà, bet staiga pastebëjo, kad viduryje kaþin kas iðkilæ, kaþkoks gumbas.

- Turbût ten liko mano cigaretës, - sako vienas darbininkas

- Tada neverta vargintis, suplosime ir baigta!

Budelis savo aukai:

- Galite nesijaudinti, að kertu uþtikrintai.

- Kuo galite árodyti?

- Dar në vienas, kuriam nukirtau galvà nepasiskundë!

Ástaigos administracijai:

-Mûsø sekretorës Marytës ðeimoje pagausëjimas. Visi aukojate po ðimtà litø ir pasidarote DNR testà!

Naujai iðrinktas Prezidentas pirmà kartà ateina á Prezidentûrà, á savo kabinetà.

Ant stalo peiliu iðraiþyta:

"èia buvo rolka ir jurka. 2003 vasara"

Pareina á parduotuvæ papietavæs ðeimininkas, ziûri - stovi uþ prekystalio pardavëjas su apibintuota koja. Pardavëjas jau ið tolo rëkia:

- Ei, ðeimininke, pagaliau að tà jûsø nelikvidà pardaviau!!!

- Ar tà ðlykðèiai þalios spalvos kostiumà su rausvom kiðenëm?

Atsikëliau pirmadiená, kad antradiená nueièiau á darbà, bet treèiadiená suþinojau, kad ketvirtadiená lis, tad penktadiená pagalvojau, ko man trenktis ðeðtadiená á darbà, jei sekmadienis poilsio diena.

- Kaip jums naujas virðininkas? Su juo galima dirbti?

- Jis puikus þmogus! Su juo galima ið viso nedirbti!

Du KGB agentai vaþiuoja kupe ir pasakoja vienas kitam politinius anekdotus. Vienas sako:

- Paluk, kasetæ apversiu.

Kitas jam:

- Nu baik tu, paskui pas mane persiraðysi.

Nusiunèia du Lietuvos policininkus á pasalà kaime nusikaltëliø tykoti, kad dëmesio neatkreiptø, vietoje tarnybinio ginklo duoda po dvejas ðakes. Vienas klausia:

- O kodël po dvejas?

- Kad ginklà naudotumët pagal ástatymus: pirmas ðûvis á orà, antras - á nusiklatëlá...

Þydeli atleido ið darbo. Po kurio laiko susitinka já buvæs bendradarbis ir klausia:

- Nu, Rabinovièiau, tai kuo dabar uþsiimi?

- Ásitaisiau gatvës prekiautoju.

- Oho, labai ádomu. Nu, ir kiek pas tave kainuoja metras gatvës?..

Susitinka du raðytojai. Vienas sako:

- Þinai, perskaièiau naujà tavo knygà. Tikrai gera, tiesiog puiki.

- O kur tu jà gavai? - klausia antrasis.

- Kaip kur? Parduotuvëje. - atsako ðis.

- Aaa... Tai èia buvai tu... - taria raðytojas...

Tûkstantmeèio aukso puodà laimëjo jaunas policininkas ið Vilniaus. Sulëkë korespondentai, su kameromis, su mikrofonais... Visi klausinëja:

- Kà veiksit? Kà darysit su tokia suma pinigø?

Jaunasis policininkas ir sako:

Prie virðininko durø trypèiodamas þmogelis atsidûsta ir sako:

- Kaip gaila, kad ðiandien virðininkas NEPRIIMA.

Èia priëjo Kindziulis ir tarë:

- Tai gal jis pats DUODA?

Kirpëjas, pravarde Grëblys, jau keletà kartø ápjovæs klientui, mëgina iðblaðkyti jo dëmesá pokalbiais.

- Ar jûs pas mûsø pirmà kartà?

- Taip, - ramiai atsako klientas. - Kojà að praradau per karà.

Klientas pakvieèia padavëjà ir sako:

- Vaikine, man labai patinka ornamentai, iðraiþyti ant sviesto, bet að radau plaukà...

- Nieko nuostabaus, - atsako padavëjas. - Juk pieðinius dariau ðukomis.

Gruzija, kirpykla, naujokas skuta klientà. Tik ðmikðt ir ápjauna á þandà netyèia... Meistras pamato ir keikdamasis uþsimoja trenkti naujokui, tas pasilenkia ir antausis tenka klientui. Naujokui dreba rankos ir jis vël netyèia ápjauna klientui á kità þandà...

Turtinga moteris ateina á ádarbinimo biurà:

- Norëèiau pasamdyti kambarinæ, atlyginimas bus geras...

- Ðtai, imkite sàraðà, visos labai darbðèios, tvarkingos merginos.

- Mmm... Gerai, bet man reikia lesbietës.

- Ponia, èia rimta ástaiga, mes tuo neuþsiimame...

Þmogelis prieina bare prie barmeno ir sako:

- Paklausykit, ar galit man á vienà stiklinæ ápilti 300gr vyno? Galit ápilt?

Barmenas:

- Tu kà, áðprotëjai? Èia tau ne cirkas. Stiklinëj 250gr telpa. Að tau ne fokusininkas, kad supilèiau 300gr á stiklinæ.

Þmogelis:

Kalnø slidinëjimo kursuose turi bûti dëstomi ðie dalykai:

1. Slidininko apranga ir slidþiø tvirtinimas.

2. Greitas nusileidimas.

3. Vaikðèiojimas su ramentais.

Firmos ðefas kalbasi su mergina pretenduojanèia á sekretorës vietà:

-Gerai, ákalbëjote, að jus imu, galite rengtis.

Restorane vyrukà aptarnavo labai maloni ir velniðkai graþi padavëja. Papietavæs vyrukas papraðë sàskaitos, ir, kai jà atneðë, paklausë:

- Sakykit, juk yra trys þodþiai, kuriuos jûs norëtumëte iðgirsti?

- Taip, - nuraudo mergina.

Skelbimas biure:

"Gerbiami kolegos, praðom tuos, kas ateina á darbà truputëlá vëliau, eiti deðine koridoriaus puse, kad nesusidurtumëte su tais, kas iðeina truputá anksèiau".

Baro lankytojas pasikvieèia padavëja.

- Sakykite, kodël ðiandien man ápylëte tik pusæ bokalo alaus, o kità pusæ vien putos? Vakar, kai sedëjau prie lango, alaus buvo daugiau!

Jei þmogus tarnyboje atkakliai lipa á virðø, tai dar nereiðkia, kad jis yra karjeristas. Gal tai tiesiog gaisrininkas!

Darbuotojas ateina i darba - abi ausys apibintuotos.

Sefas klausia:

- Kas yra?.

Darbuotojas:

- Va, lyginau kelnes, kazkas paskambino...

- O kita kodel?

- Perskambino...

Policininkas turguje pastebi piratiniø kompaktiniø diskø prekeivá:

- Tai kà, prekiauji nelegalia produkcija?

- Kà jûs! Èia atsineðiau kitiems parodyti savo asmeninæ kolekcijà!

- Tai kad maèiau, kaip ið tavæs kà tik nupirko kompaktà!

Kuo labiau vairuotojai nesupranta, kuriems galams statomi absurdiðki kelio þenklai, tuo daugiau policininkø stovi pakelëse, kad jiems tai paaiðkinti.

Á meteorologijos institutà ieðkoti darbo ateina jaunas mokslininkas.

- Kokiø turite rekomendacijø? - klausia instituto direktorius.

- Praëjusiais metais ðeðis kartus atspëjau visus skaièius "Perlo" loterijoje.

Neða du darbininkai sunkià spintà á penkioliktà

aukðtà.Staiga vienas sako:

-Tu pabûk èia,að nubëgsiu,paþiûrësiu,kiek dar aukðtø liko.

Nubëga.Gráþta nusiminæs.

-Ko toks nuliûdæs?-klausia draugas.

-Turiu gerà ir blogà þinià.Kurià sakyti pirma?

Rytas. Lovoje guli pagyvenæs reþisierius ir jauna aktorë. Reþisierius pabando apkabinti merginà, bet ði já atstumia ir piktai pareiðkia:

- Galëjai dar vakar pasakyti, kad reþisuoji multikus!

Kunigas taiso savo namø tvorà. Ðalia stovi maþas kaimynø berniukas ir nenuleidþia nuo jo akiø:

- Tu, tikriausiai, nori tapti staliumi, maþyli? - klausia kunigas.

- Ne, man tiesiog ádomu iðgirsti, kà sako kunigai, kai uþsitrenkia sau plaktuku per pirðtà.

Pastebëjæs, kad valdininkai darbo metu geria spiritinius gërimus, neturinèius kvapo, ðefas surinko juos ir pareiðkë:

- Jei Jûs negalite negerti, gerkite normalø viská, kad mûsø klientai matytø, jog jie turi reikalà su iðgërusiais, o ne su blaiviais idiotais!!!

Paauglys atëjo á kirpyklà ir papraðë nuskusti jam barzdà. Kirpëjas labai lëtai rengiasi darbui.

- Ko jûs dar laukiate? - klausia vaikinukas.

- Kol barzda suþels...

Didelëje observatorijoje þymus astronomas þvalgosi po dangø pro galingà teleskopà ir kaþkà sudëtingai skaièiuoja. Ûmai savo asistentui jis pareiðkia:

- Greitai lis.

- Ádomu. Ið ko sprendþiate?

- Ogi mane vël kamuoja reumatas.

Vienas mokesèiø inspektorius klausia kito:

- Klausyk, gal þinai koká neblogà restoranà, kur galima gerai paûþti?

- Taip, man neseniai vienà parekomendavo. Sakë, kad puikios oficiantës, skanus maistas, graþi aplinka ir, svarbiausia, nëra kasos aparato!

Jauna stenografistë raðo ðefo diktuojamà laiðkà. Po “diktanto” ji klausia:

- Gal galëtumëte pakartoti, kas buvo tarp “Gerbiamas pone” ir “Nuoðirdþiai jûsø”?

Rytas. Á kà tik atsidariusá bankà ábëga mergina ir praðo pakeisti 1000 litø. Banko tarnautojas atidþiai apþiûri kupiûrà ir sako:

- Panele, ðitas pinigas padirbtas.

- O, vieðpatie, tada ðiànakt mane iðprievartavo!

Prilekia padavëjas restorane prie kliento:

- Suvalgykite, praðau, tà þuvá, kur atneðiau greièiau.

- O kas atsitiko?

- Sanitarinë inspekcija atvaþiavo...

Personalo skyriaus vedëjas domisi pretendento á laisvà darbo vietà ðeimynine padëtimi.

- Esu viengungis, - atsako pretendentas.

- Tada, deja, Jus mums netinkate, - atsako vedëjas, - mes priimame tik tuos þmones, kurie yra ápratæ klausyti nurodymø

Tikras menininkas visada duos pozuotojai “ant aborto”.

Kavinëje:

- Oficiante, ar galima puodelá kavos?

- Ið kur að þinau, galima ar ne? Að jums ne gydytojas!

Ankstyvas rytas. Troleibusø stotelë. Troleibusas jau daro duris ir tuoj nuvaþiuos. Link jo uþdususi iki pamëlynavimo bëga moteriðkë ir rëkia:

-Bûkit þmonës, palaukit, að á darbà vëluoju, palaukit gi...

Moteris tariasi dël sekretorës darbo. Bosas:

- Tai kà jûs mokate?

- Moku dirbti raðomàja maðinële, kompiuteriu, autoatsakikliu, faksu.

- Na, visai neblogai. O kiek norëtumëte uþdirbti?

- 3000.

Jauno advokato klausia: “ar laimëjai bylà?”. Tas atsako:”Beveik”. “Kaip tai beveik?” . “Honorarà jau gavau, bet byla teisme dar nebuvo negrinëta”.

Mirë vairuotojas ir kunigas. Atëjo kunigas prie dangaus vartø, bet ðventas Petras jo neáleidþia. Atëjo vairuotojas. Ðventas Petras sako:

- Praðom.

Kunigas ir klausia:

- O já juk praleidote?

Þymaus inþinieriaus klausia.

- Kà reikëtø pakeisti, kad lietuviðki dulkiø siurbliai atitiktø pasaulinius standartus?

- Reikëtø pakeisti pasaulinius standartus.

- Laba diena, ar èia seksas telefonu?

- Taip, mano ðaunuoli, mano iðdykëli, ir að kaip tik ðiuo metu lëtai nusimaunu kelnaites...

- Èia jus ið policijos patrukdë...

- Viskas, viskas, jau apsimoviau.

Verslininkas ginèo metu skambina savo sekretorei:

- Sakyk, mieloji, kiek nuliø turi milijonas?

Ji atsako:

- Ðeðis.

- Na va,- sako savo ginèo kolegai,- sakiau, kad du milionai turi 12 nuliu.

Du vagys kalbasi:

- Apie kà tu su juo kalbëjai?

- Paklausiau, kiek valandø?

- Parodyk. Jis auksinis?

Gidas vedþioja turistus po senovinæ pilá. Pilyje daug poþemiø, labirintø. Giliame poþemyje gidas parodo turistams keletà skeletø. Vienas turistas jo klausia:

- Ið kur jie èia atsirado? Ar tai buvusiø kaliniø skeletai?

Rusijos traukinyje palydovë mandagiai beldþiasi á visø kupë duris:

- Ar tarp jûsø yra uþsienieèiø?

Paaiðkëja, kad vagone tokiø nëra. Palydovë rikteli:

- Kolia, iðjunk kondicionieriø. Ðiandien visi savi vaþiuoja.

Kalbasi du direktoriai:
- Žinai, nesuprantu aš savo darbuotojų, jau pusė metų kaip nemoku algos, o jie vistiek vaikšto į darbą.
- Tai padaryk mokamą įėjimą!

Policininkas sustabdo maðinà ir sako vairuotojui:

- Jûs virðijote greitá. Èia galima vaþiuoti 40 km/h, o jûs vaþiavote 80 km/h.

- Taigi labai skubëjau, - sako vairuotojas, - jums 100 litø veþiau...

Parduotuvëje:

- Kas èia per deðra „Verðelio dþiaugsmas“?

- Labai gera kalakutienos deðra.

- Tai kodël „Verðelio dþiaudsmas“?

- Na, matyt, verðelis dþiaugiasi, kad ne ið jo deðra padaryta...

Virðininkas pasikvieèia pavaldiná:

- Tu ðiltà alø mëgsti?

- Þinoma ne!

- O prakaituotos moterys tau patinka?

- Ne.

- Vadinasi, atostogauti eisi þiemà.

Direktorius kalbasi su kandidate á laisvà darbo vietà. Jis pareiðkia, kad ðios pareigos gali bûti patikëtos tik atsakingam þmogui.

- Dël to galite bûti visiðkai ramus, - atsako mergina. - Ten, kur dirbau ligi ðiol, kaskart kai kaþkas nepavykdavo, visi sakydavo, kad uþ tai atsakinga að.

Sekretorë sako ðefui:

- Turiu dvi naujienas: gerà ir blogà.

- Pradëk nuo geros.

- Jûs vaisingas.

- Ðefe, kokiø pretenzijø jûs galite turëti savo sekretorei, ji juk visus jûsø norus atspëja.

- Taip, bet ji jø nepildo.

Ateina negras á firmà ieðkoti darbo.

- Atsipraðau, gal turëtumëte koká nors darbà negrui?

Darbdavys pakelia akis á negrà, pasiþiûri ir kaþkà inirtingai maigo savo kompiuteryje. Po kiek laiko sako:

Firmos direktorius pasikvieèia á kabinetà darbuotojà.

- Girdëjau, - sako jis, - kad nuolat meldþiatës ir praðote Dievo, kad jums pakeltø atlyginimà. Ar tai tiesa?

- Tiesa, pone direktoriau.

- Tuomet privalau pasakyti, kad jûsø noras niekada neiðsipildys.

Sekretorë ateina pas bosà:

- Labas. Nesu tikra, kad tu tai þinai... Nuo ðiandien mano atlyginimas - 5000 litø per mënesá, o iðeiginiø - 4 dienos per savaitæ.

- Kà? Kas tau tai pasakë?

- Mano ginekologas ir advokatas.

Vyras cirke nori ásidarbinti liûtø dresuotoju. Direktorius: "Vieta jau uþimta, ateikite rytoj".

Susitinka dviejø ámoniø direktoriai - japonas ir rusas. Ámonës gamina vienodà tos paèios produkcijos kieká. Rusas klausia:

- Kiek þmoniø dirba tavo ámonëje?

- Devyni. O tavo?

Ruso ámonëje dirba penki ðimtai þmoniø, bet jis sako:

- Deðimt!

- Sveikas kaip sekasi?

- Normaliai, mane ið darbo atleido.

- Uþ kà?

- Neþinau... Að juk ten pusæ metø nesilankiau.

Neatidëliok rytojui to, kà ðiandien gali padaryti tavo bendradarbis.

- Petrai, jûs miegate darbo metu! - nepatenkintas ðaukia virðininkas.

- Tai tiesa, bet að sapnuoju vien tarnybinius reikalus.

Du vyrai neða laiptais á devintà aukðtà sunkià spintà. Vienas jø sako kitam:

- Eik, paþiûrëk, kiek aukðtø dar mums liko?

Antrasis po minutëlës gráþta ir sako:

- Turiu gerà ir blogà þinià!

- Sakyk pirmiau gerà.

- Mums beliko tik du aukðtai.

Ateina á darbà naujas sargas ir jam bosas sako:

- Þiûrëk, kad nieks neiðneðtø mûsø gaminamø prekiø.

Sargas kiekvieno drabuotojo portfelius patikrina ir ten nieko neranda. Kità dienà sargas klausia boso:

- Man ádomu, kà jûsø firma gamina?

Bosas atsako:

Èiukèius sako savo þmonai vakare:

- Padëk prie lovos dvi stiklines vandens, vienà tuðèià, kità pilnà.

Þmona nesupratusi:

- O kodël taip?

- Nu, kaip kodël? Atsibundu naktá, galiu norët gerti, galiu nenorët.

Direktorius priëmë á darbà sekretoræ ásakyme paraðydamas: "Iðbandymo laikas - mënuo". Praëjo dvideðimt dienø. Sekretorë sunerimusi skundþiasi:

- Ponas direktoriau, jau baigiasi mënuo, o manæs niekas nebando…

Gaisrinë. Á patalpà, kur sëdi skubiam iðkvietimui pasirengæ

gaisrininkai, neskubëdamas áeina virðininkas. Pavaikðto, paèiupinëja

árangà...

Ir neskubëdamas pasako:

- Na kà, vyrai... Gal ruoðiamës po truputá... Yra iðkvietimas...

Mokesèiø inspekcija dega...

Advokatas - ginamajam:

-Turiu jums dvi naujienas: blogà ir gerà.

-Pradëkit nuo blogos.

-Tyrimai parodë, kad kraujas, aptiktas ant lavono, yra jûsø.

-Velniava! O kokia gi gera?

-Cholesterolio kiekis nevirðija normos.

Naktis.Pries leisdamasis y oro uosta,ka tik "iskeptas" pilotas nusprede truputi pajuokauti.Uzgesino lektuvo sviesas ir klausia dispecerio:

-Spek kas?!

Dispeceris:

-Atspek kur!

- Kai að pradëjau savo karjerà, neturëjau niènieko, iðskyrus savo protà!

- Taip taip, daugelis mûsø laikais pradeda nuo nulio...

Mergina nori isidarbinti firmoje sekretore. Direktorius jos klausia:

- Kompiuteriu dirbate?

- Taip, zinoma. Word, Excel.

- Uzsienio kalbos?

- Anglu, prancuzu, vokieciu, kinu.

- Puiku. O kava, arbata, sumustini padaryti?

Laikrodininkas.

Atidarë èiukèia parduotuvæ. Nu nebloga tokia.

Laukia pirkëjø, ir ðtai ateina vienas þmogelis.

Èiukèia:

- Laba diena. Ko norësite ?

Þmogelis apsidairo pagalvoja ir sako:

- Tik -Tak turite? (saldainiø tokiø).

Restorano lankytojas visada dosniai duodavo arbatpinigiu savo nuolatiniam oficiantui. Viena karta mato, kad ji aptarnauja kitas oficiantas.

- O kur anas jaunuolis?

- Ogi jis man jus kortomis praloðe!

Skambina pageres vyras i policijos komisariata:

-Alio,cia siltnamis?

-Ne,cia policija.

-Tai kodel as su agurku kalbu? :D

Personalo skyriaus virðininkas þiûri ádëmiai á Rabinovièiø ir sako:

-Jûs mums ið profilio netinkat.

Kuo skiriasi gera sekretore nuo labai geros?

- Gera sekretore sako: "Labas rytas, sefe".

O labai gera: "Jau rytas, sefe!"

Pagauna policininkas vagá vagiant ir barasi:

– Að tau parodysiu, kaip vogti, að tau parodysiu...

– Gerai bûtø, nes mane jau treèià kartà pagauna...

Imones direktorius sveikina darbuotoja:

-Sveikinu jus gimus ipediniu.

-Atleiskite sere,bet turint galvoje mano atliginima,as negaliu tureti ipediniu,

-tik vaiku,deja.

Psichiatras klausia paciento:

- Ir dël ko jums prasidëjo depresija?

- Mano buvusi þmona susipaþino su mano dabartine þmona. Ið pradþiø jos susibarë, paskui susitaikë ir sumuðë mano bûsimà þmonà.

- Daktare, pas mane depresija.

- Geriausias vaistas nuo depresijos - visa galva pasinerti i darba.

- Bet as maisau betona!!!

Klausimas:

Kuo skiriasi apsaugos darbuotojas nuo prostitutës?

Atsakymas:

Ir vienas ir kitas miega uþ pinigus.

Verslininko sûnus klausia tëvo:

- Gal turi kà nors paskaityti? Fantastikos ar mistikos kokios nors?

- Hmmm... Taip, turiu vienà kûriná. Fantastiðkai mistiná. Mûsø buhalteris paraðë mokesèiø inspekcijai.

Prie strip-klubo durø ðveicaras sustabdo dvi panikes:

- Atleiskit, mergaitës, nepilnametëms negalima!

- Asile, mes ne þiopsoti, o dirbti atëjome!

Degë ligoninë. Gaisrininkai praneða vyr. gydytojui:

– Gaisras uþgesintas, bet yra 10 auku. 7 dar atgaivinom, 3 þuvo.

Gydytojas:

– Bet jûs gesinot morgà!

Tarnautojas sako virðininkui:

- Norëèiau, kad padidintumët man atlyginimà. Manimi jau domisi 3 didelës organizacijos.

- Kokios?

- Telekomas, seniûnija, elektros tinklai...

Naujausiais tyrinëjimais nustatyta: nuomonë, kad karvës mums duoda pienà, klaidinga! Jis tiesiog ið jø atimamas.

Ateina bicas i restorana, sedasi prie vienintelio laisvo staliuko. Atbega padavejas:

- Atleiskite, bet sitas staliukas uzimtas!

- Nu tai paimk ji, o man atnesk laisva!

Gamyklos direktorius perþvelgia atspausdintà ataskaità ir sako

sekretorei:

- Su kiek nuliø raðomas milijonas?

- Su ðeðiais, bose.

- O pusë milijono?

- Su trim.

Viena sekretore kitai:

- Zinai, baisus isradimas ta rasomoji masinele.

- Kodel?

- Kai tik nedirbi, tai visi girdi...

- Kuo dirbi?

- Paraðiutus pakuoju.

- Nelengvas uþsiëmimas. Ir kaip, susitvarkai?

- Na...Kol kas dar niekas neatëjo skøstis...

Daktare, man depresija! - Geriausia - su galva pasinerti i darbà - Daktare, bet að maiðau betonà?

-Ei, tu! Tu kà negirdëjai kaip að tau liepiau sustoti? - Klausia policininkas vairuotojo.

-Girdëjau, tik man pasirodë, kad jûs pasakëte: "Laba diena, ponas ministre".

-Ir ið tikro, diena ðiandien labai graþi.

Kartà mirë turtingas verslininkas. Já labai prabangiai paðarvojo, apkarstë brangenybëmis, á kiðenæ ádëjo mobiløjá telefonà. Vos tik spëjo já palaidoti, pasigirsta vieno ið laidotuvininkø mobilaus telefono skambutis.

Statybininkas, dirbantis ant daugiaaukðèio namo, paslydo ir krenta þemyn. Jo kolegos jam ðaukia: -Petrai, paspausk truputá, ið paskos plyta skrenda.

Policininkas nuëjo laikyti kaþkokiø akzaminø. Jo ir klausia:

- Kaip vadinasi Anglijos sostinë?

Policininkas pamàsto ir sako:

- Tur bût Varðuva...

- Blogai, galite eiti, jei net tokiø dalykø neþinote... Anglijos sostinë yra Londonas!

Bedarbis:

- Turiu gauti ðá darbà. Namuose – þmona ir penki vaikai.

Darbdavys:

- O kà jûs dar mokate?

Ásidarbino Petras á fabrikà. Po kiek laiko pakliuvo á ligoninæ. Atëjæ draugai klausinëja:

- Tai kas gi atsitiko, kad dabar guli visas subintuotas?

bobw btuiguydjtdjyrdstyrshg;tgut;shfghfjkdllsldllfkdkksljggrjjgjio;ghil;jthrgh

Vaþiuoja sunkveþimis, ji sustabdo keliu policija. Policininkas:

- Klausyk, ar tu kvailas? Treèia karta tave stabdau ir sakau: "Tau ið këbulo kaþkas byra!"

- Þinai, stabdyk tu mane nors ir aðtunta karta, bet pasakysiu ta pati: "ÞIEMA! PLIKLEDIS! VAÞINËJU! BARSTAU!!!"

Sustabdo moteris sausakimsa mikro autobusa.Ilipa y vidu ir klausia vairuotojo:

-Mane stovincia paimsite?

-Negaliu,vairuoju...

– Gydytojau, mane kankina depresija!

– Geriausi vaistai – visa galva pasinerti á darbà, – pataria gydytojas.

– Bet mano darbas – maiðyti betonà...

kavinæ uþeina vyrukas ir sako barmenei:

- Du po 100 viskio!

Barmenë ápila du ðimtgraminius stiklus. Vyrukas paima vienà stikliukà, supilaið jo á kità, ir viskas sutelpa. Barmenë nustemba:

- Jûs fokusininkas?

- Ne, að ið mokesèiø inspekcijos!

Virðininkas pavaldiniu:

- Kà dabar dirbi?

- Nieko...

- Kai baigsi - uþeik.

Ateina sekretorë pas ðefà ir sako:

- Jei man nepakelsite atlyginimo, mano kojø èia, - paploja ðefui per petá, - daugiau nebus!