Anekdotai

Mylisi Zmonu su meiluziu ir staiga juos uztinka sunus. Meiluzis ikiso ji i spinta , mylisi toliau, staiga suskamba i namus gryzta vyras. Meiluzis pasislepe spintoj. Sunus ir sako:

-Tamsu cia

-Jo,- atsako meiluzis

-Pirk futbolo batus

-Uz kiek

-500 Litu

Vaikinas, pamatæs meniu astronomines patiekalø kainas, klausia savo damos:

-Kà gi uþsisakys, mano storule?

Vyras pasakoja:

-Daktare mano zmona vis skundziasi kad per garsiai knarkiu. - Ko noretumet atsikratyt? knarkimo ar zmonos?

Þmona-vyrui:

-Mielasis, gal tau papasakoti, kaip að pasivaþinëjau su tavo nauju automobiliu, o gal tu nori tai suþinoti ið rytdienos laikraðèiø?

Karta susiruose bobute i turgu ir savo seniui sako:

-Klausyk, Petrai, vaziuoju i miesta, gal reikia ka nupirkti?

-Zinai, nupirk kaliosu pora, mes maniskiai jau visai susideveje.

-Mielasis, naktá að sapnavau, kad tu gimtadienio proga padovanojai man perlø vëriná. Kà tai tûrëtø reikðti, juk rytoj mano gimtadienis?

-Brangioji, viskà suþinosi rytoj.

Kità dienà þmona gavo dovanø-sapnininkà.

Pagyvenusi moteris atsigula i lova,i seksualia poza ir pasikviecia savo vyra.

Vyras prieina,paziuri i praskestas zmonos kojas,ir sako:

-Klausyk,taigi tu jau ir ten prazilusi...

Zmona papriestarauja:

-As ten neprazilusi,ten tik voratinklis...

Makstis-tai mazas teatras,kuriame viena karta vyksta premjera,karta per menesi kruvina drama.talpina tik viena ziurova ir ta tik stovinti!

Sedi vaikinas su mergina ir bernas jios klause:kas pas tawe tarp koju?

Moteris atsako:

virykle o wyras vel klausia jos gal galiu sawo desrele ten pasisildyt?..moteris atsako ne negali dabar saltibarscius werdu:DDD

-Gydytojau, tos tabletës nuo impotencijos, kurias davëte man praeità kartà stebuklingos! Að jauèiuosi kaip dvideðimtmetis!!!

-Nuostabu! Að labai patenkintas. O kaip á visà tai reagavo jûsø þmona??

-Gydytojau, net neásivaizduoju, nuo to laiko að ið vis nebuvau namie...

Vyras ir zmona grizta namo.

- Tu su savo mini sijonu sugadinai man visa vakara.

- O tu man su savo mini "daikciuku" - visa gyvenima!

-Mielasis, ar tu nupirkai dovanà mano gimtadieniui?

-Aiðku mieloji, nupirkau.

-O, ar ji man patiks?

-Nieko baisaus, jei nepatiks atiduosi jà man. Að seniai svajojau apie toká spiningà...

Moteriai neiðtikimybei reikalinga prieþastis, o vyrui proga...

Pas gydytojà uþeina vyriðkis, meta ant grindø þvejybos árankius:

-Gydytojau, uþmokësiu didelius pinigus, tik paaiðkinkite, kaip nuo viso ðito galima uþsikrësti ganorëja?

-Kaþko að jûsø nesuprantu.

-Ðiandien að iðgelbëjau merginà nuo iðprievartavimo.

-Kokiu bûdu?

-Ákalbëjau...

Þmona vyrui:

-Jeigu að iðeièiau pas kità vyrà, tu gailësi?

-Kodël að turiu gailëti svetimo vyro?

Jei pas jus prasidëjo problemos su þmona-laikas pabaigti su draugëmis.

Paraðiutininkas pasakoja savo draugei:

- Vienà kartà kai ðokau, stropai susipainiojo, paraðiutas neiðsiskleidë. Kritau ant kaþkokio pastato stogo, já pramuðiau ir dëjausi á grindis. Kai atsipeikëjau, pamaèiau ðviesà ir tuos... Su sparneliais ant nugaros...

- Angelus?

Seksas - tai nuobodybë... Na, nebent tuo uþsiimti dviese...

Apsikabinusi porele sedi ant sofos.

- Ka galvoji?

- Ta pati, ka ir tu!

- Puiku! Tuomet padaryk ir man, bet su kumpiu!

Vienas draugas kitam skundþiasi:

- Anksèiau viskas pas mane buvo: namas, maðina, graþios blondinës...

- Ir kur viskas dingo?

- Kaip kur? Þmona suþinojo...

Vyras gráþta ið komandiruotës. Tik atidaro duris, o pusnuogë þmona ðoka ant kaklo ir ðaukia:

-Bëgam ið èia greièiau. Tik kà praneðë, kad kaþkur mûsø name paslëptas sprogstamasis uþtaisas.

-Tik vienà sekundæ brangioji. Að tik paþiûrësiu ar jo nëra mûsø spintoje!

Kaip su jumis elgsis jûsø þmona, priklausys nuo to, kaip jà vadinsite. Svarbiausia, nevedinkite jos "brangiàja"!...

Graþi krûtinë neleidþia pamatyti moters ið kitos pusës...

Vienas draugas kitam:

-Klausyk. Að panikoj. Tu þinai, kà mano þmona sugalvojo? Ji nori mylëtis tryse.

-Nesijaudink, nusiramink tai gal visai ne taip blogai. Patirsi naujus áspûdþius. Meilë tryse tai tûrëtø bûti kaþkas ypatingo...

Dvi moterys kalbasi:

- Þinai... Mano vyras jau senas...

- Kodël taip manai?

- Vakar uþëjome á kavinæ. Atëjo oficiantë, atneðë meniu. Ir jis pirmiausiai paskaitë meniu, o tik tada - paþiûrëjo á oficiantës kojas.

Mergina niekaip negalëjo suprasti, kodël ji tapo, tokia populiaria.

-Gal tai dël mano graþiø plaukø?- klausia draugo.

-Ne.

-Dël mano graþios figuros?

-Ne.

-Gal dël mano fero charakterio?

-Ne.

-Na tada að pasiduodu!!!

Nesuprantu, kokios gali bûti problemos moteriai, kuri gali apjodinëti laukiná ristûnà, áeiti á deganèià trobà, padaryti kaþkoká tai ten minetà...

Vyras kartà nutarë su þmona pakalbëti apie iðtikimybæ:

- Sakyk, ar tu pergulëtum su kitu vyru, jei jis tau pasiûlytø 100 litø?

- Tu kà, þinoma, kad ne!

- O jei pasiûlytø 1000 litø?

- Baik tu, nei uþ kà!

- O jei pasiûlytø 10000 litø?

Sena gëliø pardavëja:

-Sûneli, nupirk puokðtelæ, savaitæ stovës...

-Savaitæ?. Imu keturias...

Vyras iðvaþiavo á komandiruotæ. Þmona, kaip ir pasakojama anekdotuose pasikvietë meiluþá.

Praëjo deðimt dienø. Skambutis á duris. Þmona iðsigandusi:

-Vyras???

Meiluþis, su palengnëjimu- Na pagaliau...

Koks geriausias bûdas vyrui numesti 60 kilogramø antsvorio?

- Iðsiskirti!

Iðaiðkinta darnaus ðeimyninio gyvenimo paslaptis. Viskas susiveda á du reikalavimus:

1. Þmona turi bûti "vyturiu" - taip ji nematys, koks vakare gráþta vyras.

2. Vyras turi bûti "pelëdþiuku" - jis gi nematys, kokia ryte keliasi jo þmona.

-Kas svarbiausia biatlone? Taikliai ðaudyti ar greitai bëgti?

-Biatlonas-tai, kaip seksas, jei nepataikei, tai greitis jau vargu ar padës.

Vaikinas - merginai:

- Bûkime draugais: að duosiu tau, o tu - man...

Prisiekæs viengungis draugui:

-Moterys blogiau uþ gangsterius.

-Kodël gi?

-Ogi, gangsteriai reikalauja piniginæ arba gyvybæ, o moteris-viskà.

- Vakar pirkau is jusu si suni ir saket, kad jis sveicariskas. Sakykit, jis

jis is ten importuotas ar deportuotas?

Susitinka du rimtosios muzikos gerbëjai:

-Eime rytoj á Rostrapovièiaus koncertà?

-Ne. Negaliu. Rytoj Ðpilmanas groja.

Praëjus kelioms dienoms:

-Klausyk, penktadiená atvaþiuoja Monserat Kabalje, að gavau du bilietus, eisi?

Kas iðtvirkëlis? Að iðtvirkëlis? Na, að tai ið vis esu vienamylis! Jau 30 metø atostogauju Turkijoje su 23-jø metø Maryte ið Kauno...

Ið gero tono taisykliø: darant minetà, nederëtø kalenti dantimis!

Kalba du vienas prieðais kità gyvenantys kainynai þydai:

-Isakai, kada tavo gimimo diena?

-O kas atsitiko?

-Noriu tau padovanoti uþuolaidas, kad nematyèiau, kaip tu vakarais lakstai paskui savo nuogà þmonà.

-Abraomai, o tavo kada gimtadienis?

-O, tau kam?

Kaip tik surandi savà pusæ, aplinkui pradeda sukinëtis kitos pusës ir priverèia tave suabëjoti...

Teisia vyrà, kuris apvogë namà. Á teismo salæ áeina nukentëjæs, pribëga prie vagies, krenta ant keliø ir maldauja:

-Maldauju paaiðkink, dël dievo pasakyk. Að praðysiu, kad tave iðteisintø, tik paaiðkink, kaip tau pasisekë áeiti á namà, nepaþadinus mano þmonos...

Geleþikelio bëgiai. Vaþiuoja traukinys. Maðinistas mato tolumoje ant bëgiø besimylinèius jaunuolius ir pradeda signalizuoti, bet jokio rezultato. Nieko kito neliko, kaip staigiai stabdyti traukiná, kuris sustoja tik uþ keliø metrø nuo jaunuoliø.

Sëdi vyras restorane ir rûko. Prie ðalia esanèio staliuko sëdi dama:

-Atsipraðau, ar jus negalëtumëte nerûkyti, jûsø cigaretë mane labai erzina.

Vyras uþsitraukdamas:

-O man, ji yra mirtinai pavojinga...

Vaikinas myluojasi su mergina. Mergina sako:

- Klausyk, kodël tu vis tyli? Pasakytum man koká komplimentà...

- Gerai, tu kaip gazelë. Tiksliau... Na... Kaip Antilopë Gnu.

- Antilopë Gnu - tai tokia liekna, vikri, su plonais rageliais?

Þalias jaunuolis kvieèia damà ðokiui. Ði pasiþiûri á jaunuolá ir sako:

-Su vaiku að neðoku. Atsisako dama.

-Atsipraðau, að ir neþinojau, kad jus nësèia...

Sutuoktiniai pas gydytojà.

Þmona:

-Gydytojau, padëkite. Mums su vyru nieko neiðeina!

-O ar jûs nebandëte vilkëti seksualiais permatomais drabuþëliais, prieð partnerá glostyti savo kûnà, rodyti seksualias pozas?

Vyras:

-Bandþiau, nepadeda.

Motina sumanë internete dukrai surasti bûsimà vyrà. Paraðë skelbimà: "Jauna, graþi, seksuali mergina susipaþintu su rimtu vyriðkiu".

Po savaitës dukra klausia motinos ar yra norinèiø.

Motina:

-Kol kas tik vienas laiðkas, bet tau tas oþys netiks.

-Kodël netiks?

Vyras parduotuvëje pardavëjai:

-Ar turite vyriðkas kelnaites?

Pardavëja norëdama pajuokauti:

-Ne, tik moteriðkas, pirkite, koks gi skirtumas?

-Na, tai að tuojau iðtrauksiu tà skirtumà ir jums per lûpas...

Ieðkant moters, su kuria galëtum eiti nors á pasaulio kraðtà, svarbiausia, iki jo nenueiti.

Þmona paliko vyrà. Po kiek laiko sugráþo, praðo atleisti. Vyras jai sako:

- Þinai, uþ tai kad pabëgai, að tau jau seniai atleidau, bet uþ tai, kad gráþai, neatleisiu niekad!

Kodël vedusiems vyrams labiausiai aptinka minjetas?

-Kelios minutës tylos...tai nuostabu...

-Daugiau aistros!- pataria reþisierius operos solistui.

-Nejaugi jus niekados nesimylëjote?

-Mylëjausi,-atsakë solistas.-Bet mylëdamasis niekada nedainuodavau.

Raðtelis-vëlai sugráþusiam vyrui: "Tavo vakarienë-ðuns skrandyje".

Vaikinas klausia panelës:

-Kà jus ðiandien vakare veiksite?

-Ðiandien vakare að laisva.

-Tai gal galiu pakviesti jus á restoranà?

-Sutinku, bet lovoje nerûkoma...

Gera mergaitë turi mokëti daryti tà patá, kaip ir bloga.

O, kadangi ji yra gera- tai "Tà Patá" ji turi daryti gerai!

- Vakar turguje maèiau tavo vyrà, bet jis manæs nepastebëjo.

- Þinau, jis man apie tai jau pasakojo.

Po sekso jis- jai:

- O tu sakei, kad buvai mergaite.

- As ir buvau, Petro paklausk!

- Kas èia per baidyklë?

- Tai mano þmona.

- Oi, atleiskite, að pasakiau kvailystæ...

- Ne, nieko tokio. Èia að padariau kvailystæ.

-Ar jus girdëjote, pas Abhama nelaimë?

-O, kas atsitiko?

-Pas já pabëgo mano þmona...

Klausimas:

Kà vyras parodo moteriai, kuri per 30 metø vairavimo patirtá nepadarë në vienos avarijos?

Atsakymas:

Treèià pavarà.

Teismas. Teisëjas klausia nukentëjusiàjà :

-Kuo jus kaltinate savo vyrà ?

-Jis mane pavadino varna !

-Ir kas gi èia tokio ?

-Po to iðmetë ið treèio aukðto pasiþiûrëti , ar að moku skraidyti .

Du draugai kalbasi:

- Einam pas mergas, a?

- Ko pats neini?

- Nu tu, profesonalas, o að tik ðiaip mëgëjas.

- Gerai, turiu nuþiûrëjæs porà mergiðkiø, tuoj pas jas ir einam.

- Ar graþios?

- Na viena graþi, o kita- ðiaip sau mëgëjui.

- Tu neiðlaikei þodþio, kurá man buvai davusi! – pyksta vaikinas ant savo draugës.

- Nieko baisaus, mielasis. Að tau duosiu kità.

Þmogus susistabdo taksi:

- Sakykite, kiek kainuos iki stoties?

- 15lt.

- O jei að su þmona?

- 15lt.

Þmogelis pasisuka á þmonà ir pareiðkia:

- Sakiau tau, kad tu nieko verta!

Senukas þiûrëdamas televizoriø:

- Motin, motin, ateik pasiþiûrëti kokius iðkrypimus per televizoriø rodo !!!!!

- Oþá tu senas ! Uþsidëk akinius !!! Tai juk Fidelis Kastro bananà valgo...

Atsidarë nauja pirtis:

Pirmadieniais, antradieniais, treèiadieniais áleidþiami vyrai.

Ketvirtadieniais, penktadieniais, ðeðtadieniais - moterys.

Sekmadieniais visi iðleidþiami...

Turtinga ponia ateina á ádarbinimo biurà:

- Norëèiau, kad surastumëte man kambarinæ. Jaunà, darbðèià, ir bûtinai lesbietæ.

- Ponia, mûsø ástaiga rimta, kaip jûs galite...

- Jûs nesuprantate, èia mano vyrui...

- Brangusis, sakyk, ar að vaþiuoju ne per toli nuo ðalikelës?

- Nuo kurios, nuo kairës ar deðinës?

- Kas yra sàþinë?

- Tai, kas jus verèia viskà pasipasakoti þmonai, dar prieð tai padarant kam nors kitam.

- Kai mes buvom jaunavedþiai, tu man dëjai á lëkðtæ didþiausius gabalus, o sau dëjai maþus. O dabar yra atvirkðèiai. Tu manæs nemyli!

- Nesamonë, brangioji. Tiesiog tu ëmei geriau gaminti.

- Tu juk paþadëjai vesti mane!

- Maþa kà að ant tavæs paþadëjau!

Vyriskis pliaze kreipiasi i moteri:

- Ponia, jusu vaikas i smeli uzkase mano marskinius.

Si nekreipia jokio demesio.

- Ponia, jusu vaikas i smeli uzkase mano marskinius!!!

- Tai ne mano vaikas! Manasis jusu skrybeleje plauna vysnias!

Eina po darbo mergina namo per parkà. Pribëga gauja banditø - mobilø atima, piniginæ iðkrato, sumuða, iðprievartauja ir numeta pakrûmëj... Po kiek laiko atsipapaliojus atsikelia, iðsitraukia ið kiðenës kalendoriø ir karðtligiðkai puola já vartyti. Staiga sustingsta:

Vyras pakëlë akis nuo laikraðèio:

- Kaþkà sakei, Sandra?

- Taip, Dþuzeppe, bet vakar.

Ðeimoje vyksta barnis.

— Geriau jau að numirèiau! — ðaukia þmona.

— Að irgi! — sako vyras.

— Tada að nenoriu, — pareiðkia þmonelë.

Pagyvenæs vyrukas vaþiavo automagistrale, kai tuo metu suskambo jo telefonas. Atsiliepæs jis iðgirdo labai susirûpinusá savo brangiosios balsà , kuris bandë áspëti já:

Iki vëstuviø að mylëjau visas þemës moteris. Po vestuviø viena maþiau.

- Praëjusià savaitæ mano þmonai á aká ðapas ikrito. Turëjo eiti pas gygytojà. 40 litø paaukojau.

- Tai niekis. O mano þmonai praëjusià savaitæ á aká kailiniai krito. 4 tûkstanèius paaukojau.

Kalbasi dvi draugës:

- Manau, kad vyras mane vedë dël mano tëvo turto, - skundþiasi Klara draugei.

- Ið ko taip sprendi?

- Þinai spausdamas tëèiui rankà, jis visada skaièiuoja jo pulsà…

Jei nori vesti graþià, protingà ir turtingà, vesk tris kartus.

Kalbasi du draugai:

- Joni koks tu netaktiðkas! Að tau gi sakau, kad mano þmona laukiasi kûdikio, o tu klausi, nuo ko !

- Dovanok. Maniau, kad tu þinai …

- Juozai, þinai, vakar dël manæs 2 moterys peðësi, kaip tigrës!

- Meluoji!

- Nieko panaðaus! Viena ðaukë: "Imk já sau!", o antra: "Kuriø velniø jis man reikalingas?!"

Skambina þmona vyrui á darbà ir sako:

-Tai va,turiu tau 2 naujienas,viena bloga, kita gera.Kurià nori pirma iðgirsti?

- Pirma sakyk gerà.

- Mûsø naujosios maðinos oro pagalvës veikia...

Daktaras kalbasi su pacientu:

- Rûkote?

- Taip.

- Geriate?

- Taip.

- Na, tai ko gi jûs po viso to norite?

- Moters.

Jei bûdami JAV, sutikote graþià, lieknà, tvarkingai apsirengusià moterá, kuri dar ir stilingai susiðukavusi bei nepriekaiðtingai pasidaþiusi, þinokite, kad tai - vyras!

Guli vyras su moterimi "69" pozicijoje.

Vyras:

- Brangioji, mniaaam-mniaaam, ar tu þinai, kad ðiais metais Eifelio bokstà, mniaaam-mniaam, aplankë ðimtas tûkstanèiø þmoniø, mniaaam-mniaaam.

- Ne, neþinau (su pilna burna)

Vaikinas su mergina:

- Laima, duok, paneðiu krepðá.

- Neduosiu.

- Neduosi?

- Kerpðio - neduosiu.

Gandras atneðë vaikà, bet tëvai pasiþiûrëjo á vaikà, po to á gandrà ir nutarë pasilikti gandrà...

Teisme:

-Nukentëjusioji, kurioje vietoje jus buvote paslëpusi pinigus?

-Liemenëlëje.

-Tai, kodël jus neðaukëte, kai teisiamasis ákiðo rankà uþ liemenëlës?

-Að galvojau, kad jis tai daro su gerais ketinimais...

Vyras su þmona ruoðiasi á teatrà. Þmona taria:

- Tu jau nusprendei, kà apsirengti, ar ruoðiesi su manimi ginèytis?

Du verslininkai kalbasi:

- Þinai, mano þmona man iðrinko sekretoræ.

- Ir kaip ji atrodo?

- Kaip tikra senovës graikø deivë.

- Tokia graþi?

- Tokia sena!

Jei jau apsivedei, apsaugok bent draugà!...

- Mane þmona visiðkai uþkankino: kasdien vis "duok pinigø", "duok pinigø"...

- O kam jei tie pinigai?

-Neþinau niekad nedaviau.

Kartà vyriðkio, pragyvenusio su þmona 50 metø, paklausë:

- Sakykite, o koks pojûtis - pragyventi tiek metø kartu?

- Na, tai kaip 15 minuèiø... - Tarë senukas.

Paskui, pagalvojæs, pridûrë:

- Tiesa, tos 15 minuèiø - kaip praleistos po vandeniu, be akvalango...

Teisme:

-Piliete Rabinoviè, teismas tyria jûsø ieðkiná pilieèiui Zilbermanui. Kada ávyko iðþaginimas?

-Jis vyko visà vasarà...

Susitiko vaikinas su mergina. Pasivaikðèiojo, pasikalbëjo, nuëjo á kinà, uþëjo á kelias kavines.... Vaikinas:

- Tai gal einame pas mane á namus ?

- Þinai, að labai sau prisiekiau: Nesimylëti, jei nesu tikra, kad myliu...

- Na... Matyt tau sunku taip gyventi....

Dvi draugës kalbasi:

- Ko tu susitikinëji su tuo vaistininku? Juk turi suþadëtiná gydytojà.

- Tai kad tik vaistininkas sugeba perskaityti jo laiðkus.

Kavinëje susitinka du direktoriai. Vienam paakyje - mëlynë, veidas - apdraskytas. Jis klausia:

- Klausyk, gal paþásti kokià gerà sekretoræ ieðkanèià darbo?

- O kas nutiko?

Mergina - tai tarsi kulka su paslinktu svorio centru: pataiko á aká, pereina per ðirdá, kerta per kiðenæ ir nueina á ðalá.

Naujieji rusai atëjo á Didájá teatrà þiûrëti baleto. Þmona sako vyrui:

- Visi jausmai balete – meilë, aistra, troðkimai – iðreiðkiami judesiais.

- Na, nesakyk! Mano draugelis neseniai per “Gulbiø eþerà” gerai sumokëjo, tai balerina net padainavo.

- Tu vedei mane dël pinigø!

- Taip, bet að jau seniai juos atidirbau!

Knygyne:

- Man reikalinga knyga "Vyras - moterø valdovas".

- Fantastikà parduoda kitame skyriuje!

Dvi draugës kalbasi:

- O kaip tu sisipaþinai su savo vyru?

- Labai romantiðkai... Að skendau, o jis puolë manæs gelbëti, taèiau irgi ëmë skæsti... Paskui mus kaþkas iðtraukë, atgaivino ir mes susituokëme...

Esu ðokæs jau 168 kartus. Ir visus - be paraðiuto. Ne, að ne desantininkas. Að - profesionalus meiluþis!...

Þvejys iðtraukë sena apmûsëjusá butelá, ið kurio iðlindo dþinas ir pasiûlë iðpildyti vienà norà. Þvejys, neilgai màstæs, tarë:

- Norëèiau, kad nei viena moteris negalëtø man atsispirti!

...Ir pavirto á dëþutæ saldainiø.

- Þinai, tavo þmona kaþko ligotai atrodo...

- Ji kenèia dël ásitikinimø.

- ???

- Ji mano, kad gali neðioti 34 dydþio batelius.

Bûrëja klientei: - Matau nelaimæ! Jûsø vyrui gresia nalaimë. Greitai jûs tapsite naðle! - Þinau! Geriau pasakykite, ar mane iðteisins.

Kodël savos þmonos nemëgsta buèiuotis, o svetimos mëgsta?

O todël, kad jos mëgsta buèiuotis, kai jos svetimos!

Iðbuèiuota varlë, visa tokia laiminga, sako karalaièiui:

- O þinai, juk tai tiesiog nuostabu! Juo labiau, kad mûsø pelkëje niekad niekas net negirdëjo apie jokias karalaites...

Vyriskis pliaze kreipiasi i moteri:

- Ponia, jusu vaikas i smeli uzkase mano marskinius.

Si nekreipia jokio demesio.

- Ponia, jusu vaikas i smeli uzkase mano marskinius!!!

- Tai ne mano vaikas! Manasis jusu skrybeleje plauna vysnias!

Eina po darbo mergina namo per parkà. Pribëga gauja banditø - mobilø atima, piniginæ iðkrato, sumuða, iðprievartauja ir numeta pakrûmëj... Po kiek laiko atsipapaliojus atsikelia, iðsitraukia ið kiðenës kalendoriø ir karðtligiðkai puola já vartyti. Staiga sustingsta:

Kartà vyriðkio, pragyvenusio su þmona 50 metø, paklausë:

- Sakykite, o koks pojûtis - pragyventi tiek metø kartu?

- Na, tai kaip 15 minuèiø... - Tarë senukas.

Paskui, pagalvojæs, pridûrë:

- Tiesa, tos 15 minuèiø - kaip praleistos po vandeniu, be akvalango...

Jei bûdami JAV, sutikote graþià, lieknà, tvarkingai apsirengusià moterá, kuri dar ir stilingai susiðukavusi bei nepriekaiðtingai pasidaþiusi, þinokite, kad tai - vyras!

Klausimas:

Kà vyras parodo moteriai, kuri per 30 metø vairavimo patirtá nepadarë në vienos avarijos?

Atsakymas:

Treèià pavarà.

- Kas yra sàþinë?

- Tai, kas jus verèia viskà pasipasakoti þmonai, dar prieð tai padarant kam nors kitam.

- Mane þmona visiðkai uþkankino: kasdien vis "duok pinigø", "duok pinigø"...

- O kam jei tie pinigai?

-Neþinau niekad nedaviau.

Dvi draugës kalbasi:

- O kaip tu sisipaþinai su savo vyru?

- Labai romantiðkai... Að skendau, o jis puolë manæs gelbëti, taèiau irgi ëmë skæsti... Paskui mus kaþkas iðtraukë, atgaivino ir mes susituokëme...

Ðeimoje vyksta barnis.

— Geriau jau að numirèiau! — ðaukia þmona.

— Að irgi! — sako vyras.

— Tada að nenoriu, — pareiðkia þmonelë.

Iki vëstuviø að mylëjau visas þemës moteris. Po vestuviø viena maþiau.

Atsidarë nauja pirtis:

Pirmadieniais, antradieniais, treèiadieniais áleidþiami vyrai.

Ketvirtadieniais, penktadieniais, ðeðtadieniais - moterys.

Sekmadieniais visi iðleidþiami...

Guli vyras su moterimi "69" pozicijoje.

Vyras:

- Brangioji, mniaaam-mniaaam, ar tu þinai, kad ðiais metais Eifelio bokstà, mniaaam-mniaam, aplankë ðimtas tûkstanèiø þmoniø, mniaaam-mniaaam.

- Ne, neþinau (su pilna burna)

Daktaras kalbasi su pacientu:

- Rûkote?

- Taip.

- Geriate?

- Taip.

- Na, tai ko gi jûs po viso to norite?

- Moters.

Du verslininkai kalbasi:

- Þinai, mano þmona man iðrinko sekretoræ.

- Ir kaip ji atrodo?

- Kaip tikra senovës graikø deivë.

- Tokia graþi?

- Tokia sena!

Bûrëja klientei: - Matau nelaimæ! Jûsø vyrui gresia nalaimë. Greitai jûs tapsite naðle! - Þinau! Geriau pasakykite, ar mane iðteisins.

Kavinëje susitinka du direktoriai. Vienam paakyje - mëlynë, veidas - apdraskytas. Jis klausia:

- Klausyk, gal paþásti kokià gerà sekretoræ ieðkanèià darbo?

- O kas nutiko?

Kalbasi dvi draugës:

- Manau, kad vyras mane vedë dël mano tëvo turto, - skundþiasi Klara draugei.

- Ið ko taip sprendi?

- Þinai spausdamas tëèiui rankà, jis visada skaièiuoja jo pulsà…

- Juozai, þinai, vakar dël manæs 2 moterys peðësi, kaip tigrës!

- Meluoji!

- Nieko panaðaus! Viena ðaukë: "Imk já sau!", o antra: "Kuriø velniø jis man reikalingas?!"

Susitiko vaikinas su mergina. Pasivaikðèiojo, pasikalbëjo, nuëjo á kinà, uþëjo á kelias kavines.... Vaikinas:

- Tai gal einame pas mane á namus ?

- Þinai, að labai sau prisiekiau: Nesimylëti, jei nesu tikra, kad myliu...

- Na... Matyt tau sunku taip gyventi....

- Praëjusià savaitæ mano þmonai á aká ðapas ikrito. Turëjo eiti pas gygytojà. 40 litø paaukojau.

- Tai niekis. O mano þmonai praëjusià savaitæ á aká kailiniai krito. 4 tûkstanèius paaukojau.

Pagyvenæs vyrukas vaþiavo automagistrale, kai tuo metu suskambo jo telefonas. Atsiliepæs jis iðgirdo labai susirûpinusá savo brangiosios balsà , kuris bandë áspëti já:

Teismas. Teisëjas klausia nukentëjusiàjà :

-Kuo jus kaltinate savo vyrà ?

-Jis mane pavadino varna !

-Ir kas gi èia tokio ?

-Po to iðmetë ið treèio aukðto pasiþiûrëti , ar að moku skraidyti .

Kodël savos þmonos nemëgsta buèiuotis, o svetimos mëgsta?

O todël, kad jos mëgsta buèiuotis, kai jos svetimos!

- Tu vedei mane dël pinigø!

- Taip, bet að jau seniai juos atidirbau!

Knygyne:

- Man reikalinga knyga "Vyras - moterø valdovas".

- Fantastikà parduoda kitame skyriuje!

Dvi draugës kalbasi:

- Ko tu susitikinëji su tuo vaistininku? Juk turi suþadëtiná gydytojà.

- Tai kad tik vaistininkas sugeba perskaityti jo laiðkus.

Þvejys iðtraukë sena apmûsëjusá butelá, ið kurio iðlindo dþinas ir pasiûlë iðpildyti vienà norà. Þvejys, neilgai màstæs, tarë:

- Norëèiau, kad nei viena moteris negalëtø man atsispirti!

...Ir pavirto á dëþutæ saldainiø.

Du draugai kalbasi:

- Einam pas mergas, a?

- Ko pats neini?

- Nu tu, profesonalas, o að tik ðiaip mëgëjas.

- Gerai, turiu nuþiûrëjæs porà mergiðkiø, tuoj pas jas ir einam.

- Ar graþios?

- Na viena graþi, o kita- ðiaip sau mëgëjui.

Teisme:

-Piliete Rabinoviè, teismas tyria jûsø ieðkiná pilieèiui Zilbermanui. Kada ávyko iðþaginimas?

-Jis vyko visà vasarà...

Þmogus susistabdo taksi:

- Sakykite, kiek kainuos iki stoties?

- 15lt.

- O jei að su þmona?

- 15lt.

Þmogelis pasisuka á þmonà ir pareiðkia:

- Sakiau tau, kad tu nieko verta!

Naujieji rusai atëjo á Didájá teatrà þiûrëti baleto. Þmona sako vyrui:

- Visi jausmai balete – meilë, aistra, troðkimai – iðreiðkiami judesiais.

- Na, nesakyk! Mano draugelis neseniai per “Gulbiø eþerà” gerai sumokëjo, tai balerina net padainavo.

- Brangusis, sakyk, ar að vaþiuoju ne per toli nuo ðalikelës?

- Nuo kurios, nuo kairës ar deðinës?

Skambina þmona vyrui á darbà ir sako:

-Tai va,turiu tau 2 naujienas,viena bloga, kita gera.Kurià nori pirma iðgirsti?

- Pirma sakyk gerà.

- Mûsø naujosios maðinos oro pagalvës veikia...

- Tu juk paþadëjai vesti mane!

- Maþa kà að ant tavæs paþadëjau!

Jei nori vesti graþià, protingà ir turtingà, vesk tris kartus.

Senukas þiûrëdamas televizoriø:

- Motin, motin, ateik pasiþiûrëti kokius iðkrypimus per televizoriø rodo !!!!!

- Oþá tu senas ! Uþsidëk akinius !!! Tai juk Fidelis Kastro bananà valgo...

Kalbasi du draugai:

- Joni koks tu netaktiðkas! Að tau gi sakau, kad mano þmona laukiasi kûdikio, o tu klausi, nuo ko !

- Dovanok. Maniau, kad tu þinai …

Vyras su þmona ruoðiasi á teatrà. Þmona taria:

- Tu jau nusprendei, kà apsirengti, ar ruoðiesi su manimi ginèytis?

- Tu neiðlaikei þodþio, kurá man buvai davusi! – pyksta vaikinas ant savo draugës.

- Nieko baisaus, mielasis. Að tau duosiu kità.

Mergina - tai tarsi kulka su paslinktu svorio centru: pataiko á aká, pereina per ðirdá, kerta per kiðenæ ir nueina á ðalá.

Teisme:

-Nukentëjusioji, kurioje vietoje jus buvote paslëpusi pinigus?

-Liemenëlëje.

-Tai, kodël jus neðaukëte, kai teisiamasis ákiðo rankà uþ liemenëlës?

-Að galvojau, kad jis tai daro su gerais ketinimais...

Turtinga ponia ateina á ádarbinimo biurà:

- Norëèiau, kad surastumëte man kambarinæ. Jaunà, darbðèià, ir bûtinai lesbietæ.

- Ponia, mûsø ástaiga rimta, kaip jûs galite...

- Jûs nesuprantate, èia mano vyrui...

Vaikinas su mergina:

- Laima, duok, paneðiu krepðá.

- Neduosiu.

- Neduosi?

- Kerpðio - neduosiu.

- Kai mes buvom jaunavedþiai, tu man dëjai á lëkðtæ didþiausius gabalus, o sau dëjai maþus. O dabar yra atvirkðèiai. Tu manæs nemyli!

- Nesamonë, brangioji. Tiesiog tu ëmei geriau gaminti.

Vyras pakëlë akis nuo laikraðèio:

- Kaþkà sakei, Sandra?

- Taip, Dþuzeppe, bet vakar.

Gandras atneðë vaikà, bet tëvai pasiþiûrëjo á vaikà, po to á gandrà ir nutarë pasilikti gandrà...

Esu ðokæs jau 168 kartus. Ir visus - be paraðiuto. Ne, að ne desantininkas. Að - profesionalus meiluþis!...

Jei jau apsivedei, apsaugok bent draugà!...

Iðbuèiuota varlë, visa tokia laiminga, sako karalaièiui:

- O þinai, juk tai tiesiog nuostabu! Juo labiau, kad mûsø pelkëje niekad niekas net negirdëjo apie jokias karalaites...

- Þinai, tavo þmona kaþko ligotai atrodo...

- Ji kenèia dël ásitikinimø.

- ???

- Ji mano, kad gali neðioti 34 dydþio batelius.

Rytas Paryþiuje. Ramu tylu. Tik kiemsargis gatvæ ðluoja. Lëtai ir didingai: vþyyyk, vþyyyk, o po to staiga greitai: vþyk, vþyk, vþyk, þvyk. Atsidaro langas, iðlenda susitarðiusi panelë ir pasipiktinusi pareiðkia:

- Ponas kiemsargi jûs visà Paryþiø iðmuðate ið ritmo..

Þmona vyrui:

-Nenoriu gyventi su tokiu ðykðtuoliu! Ðtai vestuvinis þiedas!

Vyras:

-O kur deþutë?

Ðiuolaikinë technika taip palengvino moterø buitá, kad vyrams atsirado begalës laisvo laiko.

Kada vyriðkis ið meiluþio pavirsta á vyrà. Tada kai, vietoj gëliø pradeda pirkti darþoves.

Du draugai susitinka:

- Klausyk, tavo þmona ið Paryþiaus jau sugráþo!

- Nebuvo ji jokiam Paryþiuje! Viso to ji ið vieno durniaus iðmoko!

Ateina þmogelis pas seksopatologà ir klausia:

-Daktare, ar normalu, jei að per dienà tris kartus uþsiimu onanizmu?

-Na, èia jau ðiek tiek per daug. Patarèiau jums susirasti draugæ.

-Tai kad að turiu draugæ.

Gerai pagalvojus... Minetà turbût iðrado undinës...

Á santuokø rûmus pakniopstom atpëga visà pusvalandá vëluojanti jaunøjø porelë. Abu laimingi laimingi.

Pabrolys tyliai klausia jaunojo:

- Kur dingot? Ir ko toks laimingas? Visi èia jûsø laukia.

Turguje perka trys moèiutës agurkus.

Viena sako:

-Duokit man truputelá ilgesniø.

Antra sako:

-Man praðyèiau truputelá storesniø.

Treèia:

-O, man tai duokit salotoms......

Kad bûèiau geru vyru, man trûksta tik vieno... vieno milijono eurø.

Jaunuolis iðvaþiuoja tarnauti á armijà. Stotyje já iðlydi daili ðviesiaplaukë mergina.

- Að tavæs lauksiu! - sako ji vaikinui.

- Manæs ilgai nebus, gal geriau eik namo, - atsako jai bûsimas karys.

- Panele, ar galima...

- 100 litø.

- Ne, ar galima... paklausti, kuo jûs vardu?

Sara:

-Að pasakoju tau viena po kito juokingus nuotykius, o tu nei nenusiðypsai?!!?

Abhamas:

-Ar tu proto netekai? nori, kad að naktá gatvëje rodyèiau savo auksinius dantis?..

Kiekvienas tëvø turi savo pliusus ir minusus, kaip ir bet kuris kitas maitinimo ðaltinis.

Vaikinas guli lovoje ant pilvo ir skaito knygà. Ið galo prieina jo mergina ir pradeda dauþyti jam per uþpakalio þandukus.

Vaikinas klausia: kà èia darai?

Mergina: Groju bugnais.

Vaikinas: O gal ir fleita norëtum pagroti?

Namuose suskamba telefonas.

— Alio, èia jums skambina kaimynas ið apaèios. Matote, að dabar sëdþiu tualete, ir baigësi tualetinis popierius. Gal jûs galëtumëte man atneðti?

— O tai jûsø namuose daugiau nieko nëra? — klausia nustebusi kaimynë.

— Yra þmona.

Senovëje romantikos buvo daug daugiau - ko verti jau tokie dalykai, kaip skaistybës dirþas, meilës spyna, vilties dildë...

Kareivëlis raðo telegramà savo merginai:

- Jei galësiu, tai atvaþiuosiu.

Mergina atraðo:

- Galësi, atvaþiuok....

Kuom skiriasi kekðë nuo ðliundros?

-Ðliundra baliuje duodasi su visais, o kekðë su visais iðskyrus tave!

Nusiminæs vyras guodþiasi þmonai:

- Sapnavau, kad vakare á alaus barà manæs ateis giltinë...

- O tu pakeisk iðvaizdà, ji neatpaþins. Jis taip ir padarë: nusiskuto galvà, pakeitë drabuþius.

Vakare á alaus barà ateina giltinë ir sako:

Vaziuoja autobusu dvi 15-16 metu merginos. Sustojime ilipa vaikinas,

atsistoja salia ju ir sypsodamasissako:

- O, kokios simpatiskos mergaites!

- Merginos, susidrovejusios:

- Taip jau ir simpatiskos?

Vaikinas:

Þmona vyrui:

-Kai pareini reikia nusivalyti kojas!!!

Vyras:

-Galiu ir nepareiti!!!

Kornetas Obolenskis klausia poruèiko Rþevskio:

- Sakykit, poruèike, kas jûs taip greitai sisipaþástate su moterimis?

- Að prieinu prie damos ir tyliai á ausytæ sakau- ar negalëèiau Jûsø iðdulkint!

Kornetas:

- Jus kà juk uþ tai galima per snuká...

Restorane du vaikinai þvalgosi á dvi paneles.

- Gal eime susipaþinsim ?

- Palauk, tegu susimoka...

Ateina truputëlá iðgëræs vyriðkis á vaistinæ:

- Duoookit (þagsedamas) man gandonø.

Vaistininkë paþiûri á já inirðio kupinu þvilgsniu - o mandagiau papraðyti galit?

Bièas pasiþiûri, þagteli ir sako - nu, duokit prezervatyvø?

Vaistininke: o dar mandagiau?

Sutvërë Dievas Adomà. Ir kad jam nebûtø liûdna gyventi, ið jo ðonkaulio padarë jam þmonà Ievà. Gyveno Adomas su Ieva Rojuje, vargo nematë. Taèiau Ieva buvo labai pavydi ir dël visko pavydëjo. Vienà kartà Adomas gráþo vëlai vakare namo, o Ieva jam ir sako:

Griþta vyras ið þûklës. Paspaudþia skambutá ir laukia. Niekas neatidaro. Spaudþia dar kartà. Pagaliau duris atidaro pusnuogë þmona.

-Kodël neapsirengusi?-ir tuo metu pamato pusnuogá vyrà,-Kà tas èia daro?

-Þuvies parneei?-pertraukia já þmona.

-Na taip.

Porelë guli po medþiu. "Ar matai paukðèius? - ðnabþda jis. - Kaip jie myluojasi ir burkuoja, ir lizdelius suka. Ar mums taip pat to nepadarius?" - "Nesàmone, - sako ji, - tu net neáliptum á medá".

Susitinka du draugai ir kalbasi:

- Ásivaizduok, kas man atsitiko. Pasiunèiau savàjà á parduotuvæ bulviø, o jà maðina ëmë ir pervaþiavo.

- O tai kà dabar darysi ?

- Virsiu ryþius...

Bara þmona vyrà uþ neatliktà darbà:

-Tau visi darbai nereikalingi, tau tik gert, þvejot ir miegot suderinti darbai.

Pagalvojo, pagalvojo vyras , kad èia jokio derinio nëra:

-Jeigu þvejoji tai negeri, jeigu geri - tai neþvejoji, o jeigu miegi-tai nei geri, nei þvejoji....

Visos moterys svajoja apie ðvelnius ir meilius meiluþius. Deja, ðvelnûs ir meilûs meiluþiai patys jau turi meiluþius...

Ateina þmona pas vyrà ir sako: - Þinai, brangusis, turiu tau blogà naujienà ir gerà, kurià sakyt? - Sakyk geràjà... -Tai va, brangusis, mûsø maðinoje oro pagalvë VEIKIA...

Þmona praðo vyro:

- Nueik á parduotuvæ, nupirk baltos duonos.

Po valandëlës vyras gráþta ir stato ant stalo butelá.

- Baltos nebuvo, tai paëmiau "starkos".

- Gydytojas man pasake, kad as turiu igimtu gabumu kalnu slidziu

sportui.

- Ir kuo tas pasireiskia?

- Pas mane greitai suauga kaulai.

Graþus vakaras ðampanas,baseinas.Sëdi graþi blondinë ir vaikinas.

Vaikinas iðtiesia rank ir sako:

-Bond,James Bond...

o blondine erotiðku balsu jam atgal:

-Fuck,fuck you...

Mergina paskambino ir pasakë: Ateik, pas mane nieko nëra namie...

Að nuëjau... namie nieko nebuvo...

Kalbasi dvi kaimynës: Ðiemet agurkus uþmarinavau kartu su vyru ir vaikais…

Jie visas dienas buvo kartu: jis þiûrejo jai á akis, ðaukë meiliais þodeliais, kad ði nepabëgtø, kartu visur vaikðèiojo...bet jø meilë buvo neimanoma, nes jis buvo tik vargðas piemuo, o ji-paprasèiausia karvë...