Anekdotai

Kalbasi 2 draugai.

- Ir ko gi tu tokià baisià mergà á þmonas pasirinkai?

- Ai, bent jau namus saugos

Pagaliau, atëjus vakarui, vyras po sunkiu dienos darbø nekantriai sëdasi á krëslà prie TV. Ásijungia, o ten kova dël sunkiasvoriø bokso èempiono titulo. Boksininkai apsikeièia keliais smûgiais ir jau nepraëjus pirmam raundui nokautuojamas vienas ið boksininkø. Kova baigta.

Artistas artistei:

- Taip negalima, tamsta. Scenoje man labai skaudþiai tvojai á veidà, taip negalima.

Artistë:

- Að uþsimirðau: maniau, kad tamsta esi tikras mano vyras.

Kai mane aplankë meilë, man labai pasisekë-kaip tik tuo metu þmonos nebuvo namie...

Moteris gàsdina savo persekiotojà:

- Jeigu jûs mane ir toliau persekiosit, pakviesiu savo draugà, jis yra gerai þinomas boksininkas!

- Kvieskit, að esu gerai þinomas bëgikas!

Að vedþiau du kartus, ir abu nelaimingai: pirma þmona nuo manæs pabëgo, o antroji - ne.

Jeigu tamsià naktá á kambará ásmuks storas vyras ir pradës tave grûsti á maiðà, nebijok - tai reiðkia, kad kaþkas Kalëdø Senio papraðë dovanø - Tavæs!!!

Sëdi du kaliniai kalëjime ir ðnekasi apie þmonas. Vienas sako:

-Mano þmona man tikrai iðtikima.

Antras klausia:

-Kodël tu tuo taip ásitikinæs ?

Pirmas atsako:

-Visø pirma, ji yra padori moteris. Antra, ji mane myli. Treèia - ji irgi sëdi kalëjime.

Ramus, ðeimyninis vakaras. Þmona mezga, vyras tikrina loterijos bilietà.

- Kà laimëjom brangusis?

- Et, byb... !!!

- Jeigu toks kaip tavo imk grynais.

Kuo daþniau moteris dejuoja naktá, tuo reèiau ji zyzia dienà.

Skyrybø prieþastis:

Vyras visiðkai nebeskiria dëmesio ðeimai. Net paskutinis vaikas - ir tas nëra jo.

Kareiviðka daina gali bûti ir apie meilæ merginai, bet bûtinai choru.

Irklavimas ið berniukø daro vyrus, deja ið mergaièiø taip pat.

Jaunas vyras savo þmonai:

-Tu nepatikësi, brangioji, bet ðità sriubà að pats iðkepiau...

Vyras su þmona:

- Taip, tiesa, kad að tau aukso kalnus þadëjau. Bet apie skalbimo maðinà jokiø kalbø nebuvo.

Perone prie stoties budinèiojo pribëga uþdusæs vidutinio amþiaus vyriðkis.

- Sakykite,- skubiai klausia jis,- ar iki traukinio iðëjimo að dar spësiu atsisveikinti su þmona?

Èia priëjo Kindziulis ir tarë:

- Priklauso nuo to, kaip seniai jûs susituokæ.

Vaþiuoja vienoje kupe sena sukrioðusi anglë, jauna anglë graþuolë, jaunas anglas dþentelmenas ir amerikieèiø kapralas. Ávaþiuoja á tunelá, tamsu, nieko nesimato. Girdisi buèinio garsas ir smagus pliaukðtelëjimas. Iðvaþiavus á ðviesà, visi ramiai sëdi ir kiekvienas sau galvoja:

Èiukèiaus klausia:

- Kà darai, gráþæs ið medþioklës?

- Myliu þmonà.

- O paskui?

- Dar myliu þmonà.

- O paskui?

- Nusiimu slides.

Vyras su þmona þiûri laidà apie gyvûnus. Rodo elnià. Vyras taria:

- Ðiaip tai kaþkoks bjaurus to elnio snukis.

- Taèiau kokie graþûs jo ragai, - sako þmona.

Vyras nutyla minutëlei, o paskui taria:

- Jei átaisysi man tokius ragus, tai átaisysiu tau toká snuká.

Kalbasi du draugia:

- Kuo feministës skiriasi nuo lesbieciø?

- Èia priëjo Kindziulis ir tarë:

- Pirmosios kovoja uþ tai, kad virðuje bûtø moteris, o antrosios - kad apaèioje bûtø taip pat moteris.

11.30 val. per Lietuvos radijà vystanèià laidà apie nelaimingus atsitikimus, diktorius praneða:

-Vakar vakare, pilietis "K", vaþiuodamas automobiliu partrenkë pilietæ "N" ir nieko nepadaræs ið ávykio vietos pasiðalino. Pilietë "N" skundþiasi, kam trankyti, jei nieko nedarai...

Vyrai kalbasi apie savo þmonas.

- Pasakyk, kokia þmona gali padaryti vyrà laimingà?

Èia priëjo Kindziulis ir tarë:

- Svetima.

- Kaip skirybos?

- O, nuostabu!

- Kodël?

- Teismas priteisë mano buvusiam vyrui tris vaikus, ir visi jie ne jo.

Jeigu vyras naktá jus paðaukë svetimu vardu - atsiliepkite, nepasigailësite...

vyru tualete.uzeina zmogus su rimtu reikalu ir mato dieduka.tas tai pazastis pasiciupineja,tai barzda,galva,kojas,vel pazastis

-zmogau,ka cia dabar darai?

-atejau pasisiot ir pamirsau kur tas daiktas,atsimenu kazkur plaukuose

Þmona leidþia laikà su meiluþiu. Èia gráþta jos vyras ir iðsigandæs meiluþis ðoka nuogas pro langà. Pamatæs bëganèiø sportininkø grupelæ, prisideda prie jø. Vienas bëgikas klausia:

- Sakykite, ar jûs visada bëgiojate nuogas?

- Taip.

- Ir visada su prezervatyvu?

Penkiolikmetis vaikinas savo draugei:

- Kadangi mûsø neáleido á kino teatrà, aiðkindami, kad filmas tiems, kam daugiau kaip ðeðiolika, gal gráþkime namo?

- Turbût... ir iðsvis nevertëjo ið lovos lipti...

Þmona:

-Sako, genialumas - tai liga.

Vyras:

- Tau nëra ko bijoti: atrodai visiðkai sveika.

Atvaþiuoja turtinga armënë ið JAV á Kaukazà ieðkoti vyro. Ieðkojo, ieðkojo niekur negali rasti. Iðëjo á kalnus ir rado ten piemená. Pasiûlë jam tapti jos vyru, jeigu, aiðku, ja patenkins. Nu, pasistengë jis, viskas ok. Ji dabar tà piemená á Amerikà kvieèia, o jis atsikalbinëja:

Vyrui blondinui gimë dvynukai. Jis, ánirðæs, puolë jà smaugti, rëkdamas:

- Kas buvo tas kitas?!?!?!!

Ka pasake dievas, kai sukure vyra? -Galiu ir geriau.. -Ir sukure moteri ..

Vaikinas gatvëje uþkalbina merginà:

- Panele, koks graþus jûsø megztinis!

- O, aèiû. Jis ið tikros kupranugario vilnos.

- Að tai iðkarto supratau ið tø dviejø kauburëliø!

Mylisi Petras su geriausio draugo zmona

draugo zmona jo paklause:

-Ka daritum jei dabar mano vyras gristu?

Tas atsako

-Issokciau per langa ir pabegciau

Ta atsako:

-Juk cia 5 aukstas

Atsako Petras:

Sanatorijoje,80 metø moteris,baigë gydymosi kursà.

Vyriausias gydytojas klausia moèiutës:

-Kaip Jums sanatorija?

-Viskas gerai,tik sekso maþoka.

-Kà Jûs,moèiute,tokiam amþiuje?!

-O kà,að gulëti galiu...

Mergaitë atneðë mamai boruþe ir klausia:

-Kas èia ???

-Dievo karvytë,-atsako mama.

-Geras, ádomu kaip Dievas jà melþia,-nusistebi mergaitë...

Jei norite atkerðyti þmonai ar uoðvienei, padovanokite jai laikrodá, kuris rodytø ne tik valandas, minutes, savaitës dienas, bet ir tai kiek joms yra metø.

Kiekvienas vyras bent tris kartus gyvenime meluoja. Tai jis daro sakydamas:

- Brangioji, að mylësiu tave amþinai!

- Brangioji, að visà gyvenimà bûsiu tau iðtikimas!

- Èiulpk, èiulpk, að prieð baigdamas tave áspësiu!

Vyras ypatingai ðvelniai buèiuosi tada, kai antra moteris daro jam oraliná.

Bachuras sako savo panelei:

- Nori bajerá parodysiu?

Panelë atsako:

- Gerai, bet tu auginsi.

Kodël vyrai protingi tik sexo metu?

Todël, kad tuo metu jie buna prisijungæ prie merginø..

Gryzta wyras namo ir randa virtuwej toki rasteli.Brangusis siandien vakarienei valgysim zuvies mesekre uz duru

Naktá þmona glaudþiasi prie vyro:

- Paimk mane, mielasis!

Vyras:

- Miegok mieloji, að niekur nevaþiuoju!

Miesto parke ant suoliuko sëdi jauna porelë. Aplinkui - në gyvos dvasios.

- Pagaliau mes vienu du,- sako vyrukas.

Èia priëjo Kindziulis…

Nesuprantu, vos du mënesiai vedæs, o jau pats siuviesi sagà á lietpaltá.

Èia priëjo Kindziulis ir tarë:

- Bet tai ne jo lietpaltis, o þmonos.

Gryzta moteryte namo paryciais, paskambina i duris. Atidaro vyras, o jo rankose kocelas.Vyras:

-Pûsk!

-Chuuuu.....

Vyras tik pokst zmonai i galva:

-Vël èiulpei.........

vyras sako zmonai:

- tu tiek vietos uzimi mano gyvenime, kad saldytuvo nera kur pastatyt

Ji jam tarë: "Gerai, ðeðtà. Bet þinok, niekas tavæs nelauks!". Ir iðties, kai jis atëjo ðeðtà, dar visà valandà jo niekas nelaukë...

Mylëti... Ið vienos pusës tai gerai... Ið kitos - irgi gerai... O geriausia - ið visø pusiø!

- Kodel jus pasirinkote toki zemaugi vyra?

- Suprantate, vyrai ið esmes yra meðlas, ðtai að ir pasirinkau kruvele kur mazesne..

Petriukas klausia tëèio:

-Tu viska gali?

-Þinoma.

-Tada sukiðk dantø pastà atgal á tubele.

Mano þmona neðèia! Nejaugi? ir kà átari?

Afganistanas. Þmona eina Achmedo priekyje. Pamatæs Achmedà, Mula nustemba:

- Tu gi paþeidi Korana, Achmedai!

- Kai buvo raðomas Koranas, keliø niekas neminavo.

- Ko tokia susirupinusi ?

- Vyro nesulaukiu. Prieð pora valandø nuneðë skandinti katinà ir negráþta.

- Ar verta taip jaudintis dël katino ?

- Katinas jau prieð valandà gráþo...

Kaip ðachmatininkai kadrina ðachmatininkes:

- Laba diena, E2-E4?

- E7-E5!

- D1-G4.

Ir ðtai tada, jei ji iðves karaliø, reiðkia, kad ji atsiduoda, o jei riká - reiðkia, jûs jai nepatikote...

Vaþiuoja miegamuoju traukiniu jaunavedþiø porelë. Vienoje kupe su gruzinu. Naktis. Gruzinas guli ant apatinio gulto. Porelë kirkinasi ant virðutinio gulto. Girdisi porelës ðnabþdesys:

- Brangusis, davai, pasidarom vaikà?

- Gerai, mieloji...

Dviejø draugø pokalbis:

- Klausyk, o kokia tavo þmona lovoje?

- O bala þino. Vieni sako vienaip, kiti - kitaip...

Armënø radijo klausia:

- Ar gali bûti kas nors malonesnio uþ seks-bombà?

Armënø radijas atsako:

- Taip, seks-mina. Ji suveikia, ne uþkritusi jums ant galvos, o tik tada, kai patys ant jos uþlipate.

- Kur kabinsime ðá paveikslà? - Klausia vyras.

- Manau, èia, - parodo á sienà þmona, - ðiaip, jei uþmirðai, plaktukas ir vinys guli sandëliuke, bintas ir jodas - spintelëje...

Troleibuse ant priekinës sëdynës sëdi ðventikas. Ðalia jo stovi mergina. Troleibusas staiga trukteli, mergina susvyruoja ir atsisëda ðventikui ant keliu.

-Oho! - iðtaria pakilusi.

Ðventikas, pasitaisydamas sutana, sako:

Kai troleibuso durys buvo beuþsidarà, á já áðoko mergina, su kelnaitëmis rankoje. Minia moterø ið karto suklego:

- Kur, kur duoda?

- Pati daviau. Nespëjau apsimaut!

- Þinai, að didþiuojuosi savo þmonos galva. Vakar ji gavo pirmo laipsnio diplomà.

- O uþ kà já gavo?

- Uþ ðukuosenà, kurià jai padarë kirpëjas.

Jauna motina, rodydama á vyriðká, moko savo maþà sûnø:

- Të-te, sakyk, të-te!

Èia priëjo Kindziulis ir tarë:

- Netark vieðpaties vardo be reikalo ir nekalbëk netiesos!

Audiniø parduotuvëje jauna mergina praðo pardavëjà atkirpti ið rietimo 15 cm medþiagos. Nustebusi pardavëja klausia:

- Ar tai ðalikui?

- Ne, - atsako mergina. - Sijonëliui. Tikriausiai ne per daug?

Á Petraièiø buto duris beldþiasi vaikinas. Ðeimininkui atidarius, jis sako:

- Atëjau praðyti jûsø dukters rankos. Bet tai tik formalumas.

- Kà reiðkia "tik formalumas"?! - nirðta Petraitis. - Kas jums taip sakë?!

- Ginekologas.

Pora vaikinø uþkalbina dvi merginas:

- Labas vakaras, panelës, gal galima su jumis susipaþinti?

- Mes su tokiais debilais nekalbame!

- Hmm... Panelës, o gal norëtumëte sûrio?

- Ne!

- O gal visgi norëtumëte? Bent gabalëlá?

Kunigas pasikvieèia zakristijonà prie klausyklos, kad tas iðpaþintá atliktø.

Kunigas klausia:

– Kas ið rûsio vagia mano vynà?

Zakristijonas:

– Kà sakot? Nieko negirdþiu.

Kunigas :

– Kas ið rûsio vagia mano vynà?

Zakristijonas:

Petras susitinka Jonà labai elegantiðkai apsirengusá (tai retai pasitaikydavo). Vienoje rankoje jis laiko gëliø puokðtæ, kitoje - þibintuvëli.

- Turbût eini á pasimatymà, Jonai?

- Atspëjai.

- O kam tas þibintuvëlis? Að jo niekada á pasimatymus nesineðdavau.

Gráþta vyras namo, o balkone – meiluþis.

– Suprantat, leidausi paraðiutu ir netyèia pataikiau á jûsø balkonà, – sako meiluþis.

– Keisti jûsø sutapimai. Vakar mûsø tualete vienas geologas naftos ieðkojo!..

Per tarptautinæ parodà vieðbutyje ispanas apgyvendintas greta ðvedës, ir vakare su vyno butelka pasibeldþia pas jà á duris:

- Kas ten?

- Juan Emanuel Fernando de Silva.

- Áeikite, ir paskutinis tegul uþdaro duris.

Vaikinas paskambino á savo merginos buto duris. Joms atsivërus, paklausë:

- Ar Ieva namie?

Du veidrodþiai stebeilijasi vienas prieð kità.

- Ar kà nors matai?

- Ne. O tu?

- Irgi ne.

- Ádomu, kodël moterys valandø valandas á mus spokso?

- Kaimyne, - ðaukia Petraitienë, - susilaukiau sveèiø. Ar nepaskolintumëte trijø këdþiø?

- Galëèiau, bet jos labai sunkios.

- Tai gal priimtumëte mano sveèius pas save?

Kartà viena fëja nusprendë padaryti kam nors stebuklà. Iðsirinko pagyvenusià porà, kur vyras ir þmona kartu iðgyveno 30 metø. Atskrido pas juos ir tarë:

- Að ávykdysiu po vienà jûsø norà, ko tik uþsigeisite!

Pirmoji pasisakë þmona:

– Norëdama suliesëti Eglë jodinëja arkliu, – pasakoja Marytë.

– Tai koks rezultatas? – teiraujasi Rimutë.

– Per dvi savaites arklys sulyso deðimèia kilogramø.

Laidotuvëse kunigas sako kalbà, visaip giria velionæ, pasakoja, kokia ta buvo gera, rûpestingas, kaip mylëjo vyrà ir vaikus... Staiga naðlys suðunka:

- Palaukit, palaukit, mes èia gal ne tà laidojam?!!!

Mirë vieno garbaus dþentelmeno þmona, ir jis kreipësi á ritualiniø paslaugø biurà. Viskà apþiûrëjæs ir iðsirinkæs, ko reikia laidotuvëms, dþentelmenas pasidomëjo, kokià sumà jam teks pakloti.

- Du tûkstanèius svarø, - pasigirdo atsakymas.

Pagaliau drovusis Jonas apkabina panelæ.

- Ðios akimirkos að ilgai laukiau, - ðnabþda ji ið laimës.

- Tiesa, mieloji?

- Taip, net mama pradëjo nekantrauti.

Lordas gráþo namo anksèiau negu paprastai ir nustebæs mato: liokajus, apsivilkæs jo chalatà, këpso jo mëgstamame fotelyje su cigaru dantyse ir gurkðnoja viská.

- Dþonai, - kandþiai paklausë lordas, - gal dar ir mano þmonà pasisodintum sau ant keliø?

Kaip dailiai þvilga jûsø katino kailis. Tiesiog miela þiûrëti!

- Mano katinas ëda "Whiskas"!

- Bet jûs kaþkaip prasèiau atrodote.

- Na, kà gi, jis man labai maþai tepalieka...

Moteris perka brangius kailinius. Norëdama sumokëti iðtraukia ðlapius pinigus ir sako :

- Vyras duodamas pinigus, taip verkë, taip verkë...

- Kaip pasibaigë tavo paskutinis ginèas su þmona?

- Mano þodis buvo paskutinis!

- Koks?

- Gerai, gerai, pirk jau...

Vienas turtuolis paskelbia ketinàs iðleisti uþ vyrø tris dukteris ir kiekvienai ið jø duoti nemenkà kraitá.

Atvykus pirmajam kandidatui, tëvas paaiðkina padëtá:

- Man taip viskas atsibodo, - skundþiasi pagyvenusi tarnaitë jaunai. - Visà dienà að turiu kartoti:

"Taip, ponia", "Taip, ponia".

- Man taip pat viskas atsibodo, - atsako jaunesnioji. - Að visà dienà tik ir tvirtinu: "Ne, pone", "Ne, pone".

Susitinka du draugai. Vienam po akimi didelë mëlynë:

– Kas tau atsitiko?

– Tai va... vakar sutikau draugà, gráþtantá ið povestuvinës kelionës.

– Na ir kas?

– Tai að já ákalbëjau vesti.

Eina du draugai ir prasilenkia su stora moteriðke, turinèià galingà minkðtà vietà.

Vienas ir sako:

-Na pas jà ir geri dantys.

-Kodël?, klausia kitas vaikinas, tu kà jà paþásti?

-Ne, bet tu pagalvok, kokius gerus dantis reikia tûrëti, kad tokia ðiknà atvalgytum...

Paryþiuje perpildytame autobuse kaþkokia ponia stovi, o greta ant sëdynës drybso dvylikametis berniukas. Pagyvenæs ponas iðsiima du frankus ir sako jam:

- Ðe tau du frankai, uþleisk tai poniai vietà.

Berniukas paðoka, paima du frankus.

- Në neásivaizdavau, kad toks ilgas tunelis, bûèiau bûtinai tave pabuèiavæs, mieloji!

- Kà?! Tai, vadinasi, ne tu mane tunely laiþei?!.

- Tu manæs nemyli!

- Tikrai myliu!

- Nemyli. Jei mylëtum, iðtekëtum uþ ko nors kito.

Rusija, þiema, uþðalæs eþeras prie kaimo. Ant eþero ledo sëdi du þvejai ir þvejoja. Staiga kaime skamba cerkvës varpai - boom, booom. vienas þvejys paðoka, nusiima kepuræ, ir prisispaudæs jà prie krûtinës stovi ir tyli.

kitas nustebæs:

- kas tau?

stovintis:

Vyrutis atëjo á gimdymo skyriø, þiûri pro stiklà á savo naujagimá, kaþkà ðvelniai murma. Paskui kumðteli draugui á paðonæ ir dþiugiai ðûkteli:

- Þiûrëk - ðypsosi, ðypsosi!

- Bet gi jis á tave në neþiûri!

- Að kalbu apie seselæ!

Vyras guodþiasi draugui:

- Tu ásivaizduoji, paskutiniu metu mano þmona visà laikà lygina mane su kaþkokiu Arnoldu.

- Nesisielok, tu su tuo tipu neturi nieko bendro.

- Aha, ir þmona taip sako.

- Ádomu, kà sako moteris, per naktá patyrusi tris orgazmus?

- O tu pats neþinai? Ech, tu...

Viena dama iðvyko aplankyti serganèià motinà. Po keliø dienø ji skambina savo tarnaitei:

- Tikiuosi, jog mano vyras nepasinaudojo proga praleisti naktá ne namie?

- O ne, ponia. Iðeidamas ið mano kambario jis buvo toks nusikamavæs, kad nebeturëjo jëgø dar kur nors keliauti.

Merginos tëvas kalbasi su kandidatu á þentus.

- Turbût geri, rûkai ir lakstai paskui merginas?

- Na, kà jûs! Neturiu në vienos ið ðiø ydø.

- Tada pamirðk vedybas. Jei sutikèiau, mano þmona nuolat laikytø tave pavyzdþiu.

- Ar myli mane? - klausia mergina.

- Taip, - atsako vaikinas.

- O ar mane vesi?

- Kam pakeitei temà?!

Vienas þvejys giriasi kitam:

- Að pagavau laðiðà, kuri svërë 70 kilogramø.

- Tai niekai! Að pagavau bronzinæ þvakidæ su keturiomis þvakëmis, ir visos jos degë.

- Klausyk, o jei að numesiu 40 kilogramø, tu uþgesinsi þvakes?

Porelë buèiuojasi parke ant suoliuko :

- Petrai, koks tu nuostabus...

- Að ne Petras, að - Aloyzas.

- Tai kà ðiandien ne ðeðtadienis?

- Jei mëginsi mane pabuèiuoti, ðauksiuosi pagalbos!

- Bet juk èia niekas tavæs neiðgirs?

- Tad ko lauki?

Vëlyvà vakarà vieniða moteris gráþta ið darbo per tuðèià parkà. Ûmai ji pastebi vyrà plaèiai iðskëstomis rankomis.

- Vampyras! Iðkrypëlis! - suðunka iðsigandusi ir ið visø jëgø trenkia vyrui krepðiu su pirkiniais.

Duktë nesutaria su suþadëtiniu ir skundþiasi motinai:

- Mama, kà daryti? Kai mudu susitinkame, Justinas visada man áteikia nuvytusiø gëliø.

- Liaukis vëluoti á pasimatymus.

- Girdëjau, kad greitai jûsø vestuvës…

- Taip: laikas pailsëti… nuo meilës!

Kalbasi 2 draugës:

- Að susipaþinau su kultûristu.

- Na ir kaip?

- Ásivaizduok, kad ant tavæs griûna 3 durø spinta ir ið jos iðkrenta maþas RAKTELIS.

Iðvykstanèiam atostogauti vyrui þmona duoda paskutinius nurodymus:

– Tik praðau, atostogaudamas neleisk pinigø tokiems dalykams, kuriuos namuose gauni uþ dykà.

Vienà kartà nuvaþiavo vyras su þmona atostogauti. Þmona ir sako:

- brangusis, að nëðèia.

- kada tu spëjai, mes su tavim juk tik prie jûros buèiavomës?

- durneli, ne nuo tavæs að nëðèia, o nuo savo vyro.

- Ar sakei, jog esu panaðus á beþdþionæ?

- Tai nesusipratimas, tave paprasèiausiai supainiojau su kitu savo paþástamu. Judu panaðûs kaip du vandens laðai!

Numirë vyras. Þmona pastatë brangø paminklà ir jame uþraðë:

– Ilsëkis ramybëje, kol að ateisiu.

Mergina klausia þvejà:

- Jei undinë iðlenda ið vandens tik iki pusës, kaip jà atskirti nuo paprastos merginos?

- Labai paprastai: undinës bûna be maudymosi kostiumëlio.

Vaikinas atsivedë iðrinktàjà á baþnyèià.

- Kiek kainuos jungtuvës?

- Kiek sumokësite, atsiþvelgdamas á bûsimosios laimës vertæ...

Kalbasi du draugai:

- Ko toks nusiminæs?

- Taigi þmona suþinojo apie mano sekso "þygdarbius"...

- Kilo skandalas?

- Ne... Dabar ji reikalauja, kad visa tai daryèiau su ja...

Á troleibusà braunasi panelë ir ðaukia:

– Praleiskit nëðèià, praleiskit nëðèià!

Vienas vyriðkis atsisuka ir sako:

– Nesimato, kad jûs nëðèia.

Mergina atsako:

– Jûs galvojate, kad po 5 minuèiø jau turi matytis?

Vaikinas pasiperða merginai. Ði nepatikliai kraipo galvà.

- Nori mane vesti? Bet juk mudu paþástami tik keletà dienø.

- Ne visiðkai. Að jau trejus metus dirbu banke, kuriame tavo tëvas laiko savo pinigus.

Susitinka du bièiuliai. Vienam ið jø praskelta kakta.

- Kas tau taip trinktelëjo?

- Traukiau merginà ið vandens.

- Ir kà? Ákritai?

- Ne, kaip tik tuo metu á vonios kambará áëjo þmona...

Praëjus trims savaitëms po vestuviø, jauna þmona skundþiasi:

- Tu myli mane vis maþiau. Anksèiau keldavaisi pirma manæs, prikapodavai malkø, pakûrendavai krosná, iðvirdavai pusryèius. Dabar visa tai darau að.

- Kodël Dievas sutvërë moteris tokias graþias ir tokias kvailas? - susierzinæs ðaukia vyras.

- Graþias - kad mus galëtø mylëti vyrai, - atðauna þmona, - kvailas todël, kad galëtume mylëti vyrus.

Prieðais civilinës metrikacijos skyriaus darbuotojà stovi jaunøjø pora. Abu ilgaplaukiai ir mûvi vienodus dþinsus. Darbuotojas paima padëklà su þiedais ir sako:

- O dabar tegul vienas ið judviejø uþmauna jaunajai vestuviná þiedà...

Ðkotas su þmona sëdi restorane. Ið virtuvës sklinda nuostabus kepamos mësos aromatas. Moteris patenkinta mëgaujasi ðiuo kvapu. Bet ðkotas uþsakë tik kavos. Matydamas, kaip reaguoja þmona, jis nusprendë bûti geraðirdis.

Prie gimdymo namø privaþiuoja automobilis, ið jo iððoka vairuotojas. Atidaro vienas dureles, kitas ir suðunka:

- Dieve mano! Þmonà uþmirðau namuose!

Du bièiuliai kalbasi apie savo hobi.

- Þinai,- sako vienas.- Man labiausiai patinka þuvelës. Valandø valandas að neatitraukiu akiø nuo akvariumo - tokios jos mielos ir graþios.

- Kà sako tavo þmona, kad tiek laiko prasëdi prie akvariumo?- klausia draugas.

Þmona, tvarkydama dirbtuvæ, klausia vyrà skulptoriø:

- Èia ðiukðlë, ar dar vienas tavo kûrinys?

Ieva klausia Adomà:

- Ar mane myli?

- O ar galiu rinktis?

- Po þmonos skaniai pagamintø pietø að surûkau cigaretæ.

- Ar nepakenks sveikatai?

- Tos kelios cigaretës per metus neturëtø pakenkti…

Vyras sako þmonai:

- Að dabar eisiu miegoti, o kai uþsinorësiu iðgerti, tu mane paþadink.

- O kaip að suþinosiu, kada tu uþsinorësi?

- Tu mane tik paþadink.

- Vakar piniginëje turëjai ðimtà litø, ðiandien nebeturi në cento. Kur dëjai pinigus?! - ðaukia þmona.

- Atidaviau vienam garbingam þmogui.

- Nuo kada esi toks gailestingas?! Kà veikë ðis þmogus?

- O kà jis turëjo veikti? Stovëjo prie baro ir papraðius ápildavo...

Þmona kalbasi telefonu. Vyras klausia:

- Kas skambino?

- Pameni, prieð devynis mënesius vaþiavai gaudyti lydekø? Tai va, viena lydeka paskambino ir pasakë, kad tu tapai tëvu.

- Mielasis, kà tu darytum, jeigu að ðtai dabar imèiau ir numirèiau?

- Ak, mano brangioji, að iðprotëèiau!

- Bet tu vestum kità moterá?

- Na, ne! Að iðprotëèiau, bet ne tiek.

Beldþiasi á duris.

- Vyrà parneðëm.

- Að maudausi, negaliu iðeiti.

- Nieko, mes já pro durø apaèià ákiðim. Plentvolis suvaþinëjo.

Kà sako moterys, kai vyras uþklumpa jas lovoje su meiluþiu.

Anglë:

- Brangusis, tu pavëlavai lygiai penkias minutes, ir tavo vietà uþëmë kaimynas!

Prancûzë:

- Mielasis, gulk ðalia mûsø - trims bus linksmiau!

Rusë:

Advokatas klausia klientà:

- Kodël, iðëjæs á laisvæ, jûs prikûlëte vietinio laikraðèio redaktoriø?

- Juk að tepasisavinau penkis tûkstanèius, o jis paskelbë, kad septynis. Pamanykite, kokiø nemalonumø turëjau su þmona!

Þmona vyrui:

- Kaip norëèiau turëti automobilá! Paþintume pasaulá...

- Ðá ar anà?

Mamyte, ar visi angelai moka skraidyti?

- Taip, vaikeli, jie visi turi sparnus!

- Bet kai tëtis mûsø auklei sako "mano angele", ji visai neskraido!

- Nesijaudink, sûneli, rytoj tikrai iðskris per langà, net kelias dulkës!

Eina gatve vyras su þmona. Vyrui nusiðypso mergina. Vyras þmonai:

- Matai, kaip man ðypsosi merginos?

- Kai að tave pirmà kartà pamaèiau, tai kvatojausi susiëmus pilvà.

- Brangioji,- murma pro miegus vyras,- iðjunk televizoriø, atneðk stiklinæ arbatos ir klok lovà.

- Negaliu,- atsako þmona.- Mes kino teatre…

Vyras ir þmona, neðini daugybe lagaminø, atvyko á geleþinkelio stotá.

- Gaila, kad mes nepaëmëm spintos,- atsiduso vyras.

- Nejuokinga!- pyktelëjo þmona.

- Tikrai nejuokinga. Taèiau bilietai liko spintoje…

Kalbasi dvi sekretorës.

- Ar tavo virðininkas, kaip ir manasis, rytais bûna prastai nusiteikæs?

- Na, kà tu! Jis bûna labai malonus ir net pusryèius man atneða á lovà.

Að norëèiau þinoti, - sako þmona savo vyrui, - ar mylësi mane kaip mylëjai, kai mano plaukai bus þili?

- Suprantama. Að gi mylëjau tave, kai tavo plaukai buvo juodi, rudi, violetiniai...

Pas Petrà ateina jaunuolis ir sako:

- Norëèiau praðyti jûsø dukters rankos.

- O kuri jums patinka: maþesnioji ar didesnioji?

- Mat kaip, tada reikëtø pagalvoti. Neþinojau, kad jos rankos nevienodo dydþio...

Per futbolo rungtynes þmona klausia vyrà:

- Uþ kà tà þiûrovà keiksnoja kaimynai?

- Jis metë butelá á teisëjà.

- Bet juk nepataikë!

- Todël ir keikia…

Þmona ápuola pro duris, puola vyrui ant kaklo ir ðaukia:

- Petrai, nelaimë! Mane iðprievartavo!

Vyras paþiûri ádëmiai á þmonà ir sako:

- Tu nors citrinà suvalgyk...

Amerikietë panûdo turëti meiluþá. Savo slaptà svajonæ atskleidë vyrui.

- Ásigyk, tik kad að apie tai neþinoèiau, - ramiai atsakë tas.

Praëjo pusmetis.

- Ar jau turi meiluþá? - smalsauja vyras.

Vienas ið sveèiø, pasisukæs á ðalia sëdintá vyrà, kritikuoja moterá, kuri dainuoja:

- Koks bjaurus balsas! Jûs þinote, kas ji?

- Taip. Mano þmona.

- O, praðau atleisti. Þinoma, jos balsas nëra blogas, bet daina labai bloga. Stebiuosi, kas ir paraðë tokià bjaurià dainà?

Biznierius pavargo savo kontoroje per dienà. O dar þmona praneðë, kad juos palieka tarnaitë.

- Ir kas dël to kaltas?

- Aiðku, tu! - uþsipuolë pati. - Sakë, kad ið ryto jai paskambinai ir baisiausiai áþeidinëjai.

- Dieve mano! O að, þioplys, pamaniau, kad su tavim kalbu!..

Vyras gráþta namo paryèiais. Þmona paskelbia ultimatumà:

- Apsispræsk! Arba að, arba degtinë!

- O kiek bûtø tos degtinës?

Kalbasi dvi moterys:

- Sakyk, kas tavo medalione?

- Mano vyro plaukai.

- Bet jis dar gyvas!

- Jis tai gyvas, tik jau seniai nuplikæs…

Vyriðkis su ðvieþia mëlyne paaky dejuodamas klibina ðaligatviu. Jautrios ðirdies praeivis:

- Matau, kad jums bloga, að parvesiu jus namo.

- Atstokite - að kà tik ið namø! Su þmona paðnekëjau…

- Ar þinai, begëdi, kaip vadinasi þmogus, kuris kiaurà dienà praleidþia smuklëje? - klausia þmona.

- Þinau.

- Na, ir kaip?

- Oficiantas.

Pradedanèiam Marijampolës biznieriui bièiulis patarë taupyti visur ir visada. Jis, gráþæs á namus, iðpyðkino þmonai:

- Maryte, jeigu tu skaniau gamintum, galëtume atleisti virëjà…

- O jei tu nors kiek mane mylëtum, tai ðiandien pat galëtume atleisti ir vairuotojà!

Gatvëje susitinka du paþástami.

- Kur taip skubi?

- Namo, turiu iðvirti pietus.

- O kà, ar þmona serga?

- Ne, ji alkana.

Kalbasi senutës:

- Þinai, að savo sená atpratinau nagus grauþti!

- Kaip tamstelei pavyko?

- Dantis paslëpiau.

Jaunas ûkininkas vaikðtinëja su mergina. Pamatæs, jog verðiukas trinasi snukuèiu á karvës snuká, sako:

- Að irgi taip norëèiau.

- O kas tau kliudo? Juk tai tavo karvë!

- Alio!- kalba Petraitis.- Tai tu, brangioji?

- Ne, tai Petraitienë, tavo þmona.

Þmona, po pasimatymo su vyru, kreipiasi á kalëjimo direktoriø:

- Ar negalëtumëte paieðkoti jam kokio nors lengvesnio darbo?

- Kur dar lengvesnio, jis ir taip pas mus tik vokus skirsto.

- Keista, o man sakë, kad kasa poþeminá tunelá.

- Onute, kaip tau patinka mano suþadëtinis?

- Protingas, patrauklus, iðsilavinæs... Kad dar miegodamas neknarktø!

- Kai praðei mano rankos, ið laimës kelias minutes buvau netekusi þado!

- Tai buvo laimingiausios minutës mano gyvenime.

Civilinës metrikacijos biure:

- Kodël að turëèiau jus kuo greièiau sutuokti?

- Savo automobilá pastatëme prie kelio þenklo "Stovëti draudþiama".

Petraitienë klausia kaimynæ:

- Sakykite, ar jûsø duktë kartais neiðteka?

- O taip, kartais iðteka...

Po vestuviø jaunoji þmona puola vyrui ant kaklo:

- Mielasis, dabar að leisiuosi pabuèiuojama ten, kur dar niekas manæs nebuèiavo!

- Kurgi, mieloji?

- Havajø salose!..

Priþiûrëtojas sako nuteistajam:

- Jus aplankyti atëjo þmona.

- Kaip?! Ar tai taip pat áeina á teismo nuosprendá?..

- Patarèiau pirkti ðià suknelæ, - ákalbinëja moterá pardavëja. - Tai paskutinis mados ðauksmas!

- Bijau, kad mano vyras, suþinojæs, kiek uþ jà mokëjau, irgi suðuks paskutiná kartà...

- Nepatikësite: að jau dvideðimt metø iðtekëjusi, bet tebemyliu vienintelá vyrà.

- Pasisekë jûsiðkiui!

- Kuo èia dëtas maniðkis? Jis ano net nepaþásta.

Milijonierë draugei:

- Pernai mudu su vyru keliavome aplink pasaulá. Ðiemet norëtume vykti kur nors kitur!

Girtas vyras gráþta namo. Þmona pasitinka koridoriuje:

- Kur trankeisi iki paryèiø, að per tave visà naktá akiø nesudëjau.

- O tu kà, manai, kad mes ten su vyrais visà naktá miegojom?

Jauna dainininkë klausia savo vyrà:

- Kodël, kai dainuoju, visada iðeini á balkonà?

- Kad þmonës nemanytø, jog tave muðu!

Advokatas klausia klientà:

- Kodël, iðëjæs á laisvæ, jûs prikûlëte vietinio laikraðèio redaktoriø?

- Juk að tepasisavinau penkis tûkstanèius, o jis paskelbë, kad septynis. Pamanykite, kokiø nemalonumø turëjau su þmona!

Du bièiuliai kalbasi apie savo hobi.

- Þinai,- sako vienas.- Man labiausiai patinka þuvelës. Valandø valandas að neatitraukiu akiø nuo akvariumo - tokios jos mielos ir graþios.

- Kà sako tavo þmona, kad tiek laiko prasëdi prie akvariumo?- klausia draugas.

Kalbasi senutës:

- Þinai, að savo sená atpratinau nagus grauþti!

- Kaip tamstelei pavyko?

- Dantis paslëpiau.

Vyras gráþta namo paryèiais. Þmona paskelbia ultimatumà:

- Apsispræsk! Arba að, arba degtinë!

- O kiek bûtø tos degtinës?

Amerikietë panûdo turëti meiluþá. Savo slaptà svajonæ atskleidë vyrui.

- Ásigyk, tik kad að apie tai neþinoèiau, - ramiai atsakë tas.

Praëjo pusmetis.

- Ar jau turi meiluþá? - smalsauja vyras.

Pas Petrà ateina jaunuolis ir sako:

- Norëèiau praðyti jûsø dukters rankos.

- O kuri jums patinka: maþesnioji ar didesnioji?

- Mat kaip, tada reikëtø pagalvoti. Neþinojau, kad jos rankos nevienodo dydþio...

Kalbasi dvi sekretorës.

- Ar tavo virðininkas, kaip ir manasis, rytais bûna prastai nusiteikæs?

- Na, kà tu! Jis bûna labai malonus ir net pusryèius man atneða á lovà.

Vienas ið sveèiø, pasisukæs á ðalia sëdintá vyrà, kritikuoja moterá, kuri dainuoja:

- Koks bjaurus balsas! Jûs þinote, kas ji?

- Taip. Mano þmona.

- O, praðau atleisti. Þinoma, jos balsas nëra blogas, bet daina labai bloga. Stebiuosi, kas ir paraðë tokià bjaurià dainà?

Prie gimdymo namø privaþiuoja automobilis, ið jo iððoka vairuotojas. Atidaro vienas dureles, kitas ir suðunka:

- Dieve mano! Þmonà uþmirðau namuose!

Milijonierë draugei:

- Pernai mudu su vyru keliavome aplink pasaulá. Ðiemet norëtume vykti kur nors kitur!

- Patarèiau pirkti ðià suknelæ, - ákalbinëja moterá pardavëja. - Tai paskutinis mados ðauksmas!

- Bijau, kad mano vyras, suþinojæs, kiek uþ jà mokëjau, irgi suðuks paskutiná kartà...

Jauna dainininkë klausia savo vyrà:

- Kodël, kai dainuoju, visada iðeini á balkonà?

- Kad þmonës nemanytø, jog tave muðu!

- Alio!- kalba Petraitis.- Tai tu, brangioji?

- Ne, tai Petraitienë, tavo þmona.

Kalbasi dvi moterys:

- Sakyk, kas tavo medalione?

- Mano vyro plaukai.

- Bet jis dar gyvas!

- Jis tai gyvas, tik jau seniai nuplikæs…

Kà sako moterys, kai vyras uþklumpa jas lovoje su meiluþiu.

Anglë:

- Brangusis, tu pavëlavai lygiai penkias minutes, ir tavo vietà uþëmë kaimynas!

Prancûzë:

- Mielasis, gulk ðalia mûsø - trims bus linksmiau!

Rusë:

Per futbolo rungtynes þmona klausia vyrà:

- Uþ kà tà þiûrovà keiksnoja kaimynai?

- Jis metë butelá á teisëjà.

- Bet juk nepataikë!

- Todël ir keikia…

- Kai praðei mano rankos, ið laimës kelias minutes buvau netekusi þado!

- Tai buvo laimingiausios minutës mano gyvenime.

Vyriðkis su ðvieþia mëlyne paaky dejuodamas klibina ðaligatviu. Jautrios ðirdies praeivis:

- Matau, kad jums bloga, að parvesiu jus namo.

- Atstokite - að kà tik ið namø! Su þmona paðnekëjau…

Po vestuviø jaunoji þmona puola vyrui ant kaklo:

- Mielasis, dabar að leisiuosi pabuèiuojama ten, kur dar niekas manæs nebuèiavo!

- Kurgi, mieloji?

- Havajø salose!..

Beldþiasi á duris.

- Vyrà parneðëm.

- Að maudausi, negaliu iðeiti.

- Nieko, mes já pro durø apaèià ákiðim. Plentvolis suvaþinëjo.

Þmona, tvarkydama dirbtuvæ, klausia vyrà skulptoriø:

- Èia ðiukðlë, ar dar vienas tavo kûrinys?

- Nepatikësite: að jau dvideðimt metø iðtekëjusi, bet tebemyliu vienintelá vyrà.

- Pasisekë jûsiðkiui!

- Kuo èia dëtas maniðkis? Jis ano net nepaþásta.

- Po þmonos skaniai pagamintø pietø að surûkau cigaretæ.

- Ar nepakenks sveikatai?

- Tos kelios cigaretës per metus neturëtø pakenkti…

- Ar þinai, begëdi, kaip vadinasi þmogus, kuris kiaurà dienà praleidþia smuklëje? - klausia þmona.

- Þinau.

- Na, ir kaip?

- Oficiantas.

- Mielasis, kà tu darytum, jeigu að ðtai dabar imèiau ir numirèiau?

- Ak, mano brangioji, að iðprotëèiau!

- Bet tu vestum kità moterá?

- Na, ne! Að iðprotëèiau, bet ne tiek.

Að norëèiau þinoti, - sako þmona savo vyrui, - ar mylësi mane kaip mylëjai, kai mano plaukai bus þili?

- Suprantama. Að gi mylëjau tave, kai tavo plaukai buvo juodi, rudi, violetiniai...

Vyras sako þmonai:

- Að dabar eisiu miegoti, o kai uþsinorësiu iðgerti, tu mane paþadink.

- O kaip að suþinosiu, kada tu uþsinorësi?

- Tu mane tik paþadink.

Biznierius pavargo savo kontoroje per dienà. O dar þmona praneðë, kad juos palieka tarnaitë.

- Ir kas dël to kaltas?

- Aiðku, tu! - uþsipuolë pati. - Sakë, kad ið ryto jai paskambinai ir baisiausiai áþeidinëjai.

- Dieve mano! O að, þioplys, pamaniau, kad su tavim kalbu!..

Eina gatve vyras su þmona. Vyrui nusiðypso mergina. Vyras þmonai:

- Matai, kaip man ðypsosi merginos?

- Kai að tave pirmà kartà pamaèiau, tai kvatojausi susiëmus pilvà.

Þmona ápuola pro duris, puola vyrui ant kaklo ir ðaukia:

- Petrai, nelaimë! Mane iðprievartavo!

Vyras paþiûri ádëmiai á þmonà ir sako:

- Tu nors citrinà suvalgyk...

Girtas vyras gráþta namo. Þmona pasitinka koridoriuje:

- Kur trankeisi iki paryèiø, að per tave visà naktá akiø nesudëjau.

- O tu kà, manai, kad mes ten su vyrais visà naktá miegojom?

- Brangioji,- murma pro miegus vyras,- iðjunk televizoriø, atneðk stiklinæ arbatos ir klok lovà.

- Negaliu,- atsako þmona.- Mes kino teatre…

Vyras ir þmona, neðini daugybe lagaminø, atvyko á geleþinkelio stotá.

- Gaila, kad mes nepaëmëm spintos,- atsiduso vyras.

- Nejuokinga!- pyktelëjo þmona.

- Tikrai nejuokinga. Taèiau bilietai liko spintoje…

Praëjus trims savaitëms po vestuviø, jauna þmona skundþiasi:

- Tu myli mane vis maþiau. Anksèiau keldavaisi pirma manæs, prikapodavai malkø, pakûrendavai krosná, iðvirdavai pusryèius. Dabar visa tai darau að.

Þmona, po pasimatymo su vyru, kreipiasi á kalëjimo direktoriø:

- Ar negalëtumëte paieðkoti jam kokio nors lengvesnio darbo?

- Kur dar lengvesnio, jis ir taip pas mus tik vokus skirsto.

- Keista, o man sakë, kad kasa poþeminá tunelá.

Gatvëje susitinka du paþástami.

- Kur taip skubi?

- Namo, turiu iðvirti pietus.

- O kà, ar þmona serga?

- Ne, ji alkana.

Þmona vyrui:

- Kaip norëèiau turëti automobilá! Paþintume pasaulá...

- Ðá ar anà?

Pradedanèiam Marijampolës biznieriui bièiulis patarë taupyti visur ir visada. Jis, gráþæs á namus, iðpyðkino þmonai:

- Maryte, jeigu tu skaniau gamintum, galëtume atleisti virëjà…

- O jei tu nors kiek mane mylëtum, tai ðiandien pat galëtume atleisti ir vairuotojà!