Anekdotai

Deputatas pagauna auksinæ þuvelæ:

- Nu, sakyk norà!

- Noriu, kad Èëèënijoje pasibaigtø karas.

Þuvelë:

- Að net neþinau kur ta Èëèënija, sakyk kità norà.

- Nu, tada padaryk mano þmonà graþià.

Þuvelë:

- Atneðk jos nuotraukà.

Susitinka 2 draugai supermarkete.

Vienas sako:

- Pameèiau þmona tarp tiek þmoniø, negaliu surast.

- Að irgi pameèiau, o kaip tavo atrodo?

- Aukðta, blondinë, didelë krutinë, trumpu sijonu. O tavo kaip?

- Ai, velniop mano, einam tavo ieðkoti.

- Mergina, kieks jums metø?

- 19.

- Hm... ið karto ir neduotum.

- O kodël gi ne?

Petras sako Jonui:

- Þinai, nusipirkau ðkotø aviganá, tai visi kaimynai ið proto eina.

- Tai kà - taip garsiai loja?

- Ne, jis dûdmaiðiu groja.

Vyras - þmonai:

-Man nepatinka tavo skrybelaitë.

Þmona:

-Að þinau kas tau patinka, bet juk að negaliu ant galvos neðioti alaus butelio!

Vaikinas draugui:

- Visai nesuprantu tu merginø... Kai pabuèiavau jà pirmà kartà, gavau antausá, kai pasakiau, kad taip daugiau nedarysiu, gavau antrà...

Vonioje vyras visas susinervinæs plauna kelnaites ir sako:

- Ðiais laikais negalima niekuo pasitikëti, net savimi! O juk norëjau tik

pirstelt!

Ðtai þiûriu að á tave ir màstau - iðgerti dar ar tu jau man patinki...

Kalbasi du vyrai:

- Mano þmona skundþiasi, kad að maþai jausmingas.Tad að nusprendþiau jà átikti.

- Ir kà padarei?

- Jau mënuo, kaip turiu 2 meiluþes.

- Brangusis, nupirk kilimà.

- Per daug nori, ant ðluotos skraidyk.

Kalbasi du vyriðkiai:

- Mano þmona - angelas.

- Mano irgi neþmogus.

Vyras:

- Niekaip nesuprantu...Kaip dievas galëjo tave sukurti tokià graþià ir tokià kvailà???

Þmona:

- Elementaru: dievas mane sukûrë graþià, kad að patikèiau tau... Ir kvailà, kad man patiktum tu...

- Kà daro þmona, kai vyras numirðta?

- Pasikaria.

- Kur?

- Kitam ant kaklo.

Prieina jaunuolis prie merginos ir klausia:

- Ar jûs tikite meile ið pirmo þvilgsnio, ar man ateiti antrà kartà?

Susitinka dvi draugës:

- Jurga, tu rûkai?

- Pradëjau, kai vyras gráþo ið komandiruotës ir rado peleninëj nuorûkà.

Vyras laimingas ásiverþia namo ir ðaukia:

- Þmona, að laimëjau!

- Kà? Kà laimëjai?

- Milijonà eurø! Rinkis daiktus!

- Oi, kokius - þieminius ar vasarinius?

- Visus rinkis ir... dink ið èia!

Laimi vyras aukso puodà. Gráþta namo ir ðaukia savo þmonai:

- Greitai rinkis daiktus, greitai.

Þmona laksto kraunasi, staiga pribëga prie vyro ir klausia:

- O kokius þieminius ar vasarinius?

Vyras jai rëkdamas atsako:

- Visus ir èiuoðk ið èia!

Vyras ðeðtadienio vakarà susiruoðë á barà. Jau beveik einant pro duris prie jo pribëga þmona su maiðeliu.

- Jonai, nu tu vistiek pro kaimynës duris praeisi, uþneðk ðità jai... - tiesia rankà su maiðu.

Vyras iðleidþia þmonà pailsët á jos iðsvajotà ðalá. Moteris ten praleidþia porà savaitëliø ir laiminga gráþta namo. Pasitinka vyras, ji visa ðvytinti, didþiulis kelioninis krepðys. Pasidalinusi áspudþiais, krausto savo krepðá. Vyras:

- Ið kur gavai tuos brangius kailinius?

Ateina vyras namo. Staiga jis pamato savo þmonà, stovinèià prie lovos su trumpa palaidine ir rankose laikanèià virvæ. Þmona sako savo vyrui:

-Suriðk mane ir daryk kà nori...

Vyras suriðo ir iðëjo þvejoti.

Gimdymo namai. Laukiamajame vyriðkis klausia seselës:

- Kas gimë? Berniukas?

- Ne.

- O tai kas?

Tu neásivaizduoji, Jonai, koks Juozas sadistas. Na, ásivaizduok: pribëgo prie savo zmonos ir taip spyrë á tarpukojy... na, taip, kad man net tris pirðtus sulauþë.

Vaikinas ir mergina po audringos nakties, praleistos merginos bute. Vaikinas

atsikelia ir jau ruoðiasi eiti, bet pastebi kaþkokio vyriðkio nuotraukà:

- O kas èia toks?

- Brangusis, nenoriu apie tai kalbëti, tai buvo seniai...

- Na, pasakyk, að noriu þinoti.

Vyras nueina pas gydytojà ir suþino, kad jam liko gyventi maþiau nei 24 valandas. Gráþæs namo, jis papraðo þmonos prieð mirtá uþsiimti su juo seksu. Ji, þinoma, sutinka ir jie uþsiima reikalais.

- Ar tiesa, brangusis, kad katës - pikti ir egoistiðki gyvûnai?

- Taip, mano katyte.

Ateina moteris á darbà su mëlyne paaky.

- Uþ kà? -puola teirautis kolegos.

- Pasakiau “tu”...

- Kaip? Ir uþ tai gavai á aká?

- Na, suprantate, kai vyras vakar vakare pasakë: “Kaip mes seniai, brangioji, nesimylëjome", að jam atsakiau: "Ne mes, brangusis, o tu..."

Ateina vyrukas á darbà po vestuvinës nakties. Susimàstæs, sunerimæs...

Bendradarbiai klausia:

- Kas ávyko, pirma naktelë nekokia?..

- Naktis puiki, tik ið ápratimo 200 Lt ant këdës palikau. Tik blogiausia, kad þmona gràþos 50 Lt davë.

Ilgaplaukis vaikinas klausia savo merginos:

- Ar tavo tëvai neprieðtarauja, kad tu draugauji su manimi?

- O ne!!! Jie galvoja, kad tu mano draugë, - atsako ði.

Vyras netikëtai gráþta namo. Þmona atidaro langà ir liepia meiluþiui:

- Greièiau ðok!

- Juk tryliktas aukðtas!

- Ðok greièiau, dabar ne laikas galvoti apie prietarus!

Grizes namo velai nakti vyras atsigula miegoti atskirame kambaryje.

Nakti, isgirdes zmonos klyksma, puola i miegamaji ir mato, kaip lange

dingsta vyro seselis.

- Jis mane du kartus isptievartavo!!!,- saukia zmona.

- Tai kodel tu anksciau nesaukei!?

- Brangioji, visdelto as negaliu taves vesti.

- O kodel?

- Sako, kad iki manes tu jau turejai labai daug vyru.

- Tai gal tau nepatinka, kaip as gaminu valgi?

- Ne, ka tu. Taip skaniai as senai nevalgiau.

Þmona gráþusi ið kirpyklos, klausia vyro:

- Brangusis, ar nieko nepastebi?

- Ne, o kas?

- Ar nematai, kad nusidaþiau plaukus juodai?

- Oi, nepyk, mieloji, nepastebëjau...

Po valandos supykusi þmona ateina su dujokauke ir klausia:

- Sakyk, kodël nebesusitinki su Juozu paþaisti kortomis?

- Ar tau patiktø loðti su tuo, kuris visà laikà sukèiauja?

- Ne, þinoma, kad ne.

- Na, matai, Juozui irgi nepatinka.

Kainas vaikðtinëja su savo drauge po kaimà. Abu jie pamato, kaip bulius lipa ant karvës. Tada Kainas suðnabþda draugei á ausá:

- Að irgi norëèiau.

Ji:

-Praðau, tai juk jûsø karvës...

Zoologijos sode vienas ponas klausia priþiûrëtojo:

- Pasakykite, meldþiamasis, o ðitas begemotas - patinas ar patelë?

- Keista, - nustemba priþiûrëtojas, - að visada maniau, kad ðis dalykas rûpi tik kitam begemotui...

Þmona bara vyrà :

- Kiek kartø tau reikia sakyti! Kai jaunuolis praðo mûsø dukters rankos, reikia tiesiog pasakyti "Taip", o ne pulti ant keliø ir buèiuoti jam rankà!

Tëtis maudo vaikà:

- Matai, ir tëvelis gali tave iðmaudyti, o sakei, kad mes be mamos neapsiseisime!

- Taip! Bet mama prieð maudydama visada nuaudavo batukus...

Po ilgos paþinties mergina gëdina savo vaikinà:

- Na, tai kada gi pagaliau tu supaþindinsi mane su savo ðeima?!

- Dabar negaliu, þmona atostogauja, o vaikai pas moèiutæ.

Ateina bièas su fanaru. Bendradarbis ir klausia:

- Tai kà, þmona prilupo?

- Nu jo. Gulim ir ji sako: "mes seniai sekso neturëjom...", tai sakau: "kodël mes? Tu.".

- Tas þmogus tikriausiai saviþudis,- sako vairuodama þmona ðalia sëdinèiam vyrui,- jis jau kokiø penkiolikà minuèiø bëga prieðais automobilá. Kà man daryti?

- Nuvaþiuok nuo ðaligatvio, - pataria jai vyras.

Kalbasi du vyrukai:

- Tai va, dar tik 3 mënesiai, kaip esu vedæs, o þmona jau laksto po restoranus ir barus...

- Tai ko dabar taip geria?

- Tai negeria ji, o manæs ieðko.

Suvalkas skambija pareikðti uþuojautos á laikraðtá.

Operatorë: - Sakykite tekstà.

Suvalkas: - Mirë Jadzë.

Operatorë: - Galite sakyti daugiau. 5 þodþiai nemokami.

Suvalkas: - Mirë Jadzë, parduodu "Opel Ascona".

Perpildytame autobuse mergina netycia uzkliudo vyriskio intymia vieta.

- Labai atsiprasau, as netycia.

- E,ne merguzele, as sachmatininkas, jeigu palietei - zaisk!

Viena dama vaþiuoja taksi. Privaþiavus namus, vairuotojas sako:

- Dvideðimt litø.

- O, kaip nemalonu, - sako dama.

- Að turiu tik penkiolika, gal galite pavaþiuoti truputá atgal?

Eina vaikinas kaime po ðokiø su panele. Panelë èiauðkia be perstojo, o vaikinas tyli. Jis galvoja, kad reikëtø kà nors pasakyti. O minèiø kaip nëra, taip nëra. Mergina jo klausinëja:

– Kuo tu vardu?

– Petras.

Padavëjas sveèiams pilsto vynà. Pasilenkia prie vieno ið vakaro dalyviø ir klausia:

- O kà geria jûsø þmona?

- Mano kraujà...

Vaikinas klausia merginos:

- Ar tu þinai, kà man visàlaik sako merginos?

- Ne...

- Ið kur tu þinai?

- Mano þmona metams iðvaþiuoja á uþsiená tobulintis dainuoti.

- Tai brangiai kainuojantis malonumas!

- Mums nekainavo - pinigus surinko kaimynai.

Vyras su þmona guli lovoje. Þmona suðnabþda:

- Brangusis, paimk mane...

- Niekur mes nevaþiuojam... - Sumurma vyras.

Atsibunda vyras ryte po iðgertuviø ir randa ðalia savæs moterá, kurios neprisimena. Klausia:

- Kas tu?

- Marytë.

- Kiek tau?

- O kiek duosi?

- Tu kà?.. Þmonës tiek negyvena!

- Kas tau? Ko toks nuliûdæs?

- Tapau tëvu.

- Tai reikia dþiaugtis!

- Pasidþiaugs mano þmona, kai suþinos...

Porutèikas Rþevskis uþeina á vieðnamá, iðsirenka jam tinkanèià damà ir

smaginasi.....

Po valandos..... pasismaginæs rengiasi ir smunka pro duris.

Dama: - Porutèike! O pinigai!?!?!?

Skamba telefono skambutis.. Moteris pakelia ragelá:

"Klausau.."

Uþsiparinæs vyriðkas balsas..:

"Laaba diena,mm.. o kur papuoliau...?"

Moteris atsako seksualu balsu:

"O.. kur jus taikëtës...?"

Vaikinas susipaþino su mergina ir ið karto pasiûlo pasimylëti. Mergina

pasipiktinusi:

- Koks áþulumas, koks áþulumas!

- Na, jei jûs prieð...

- Aiðku, kad ne, bet koks áþulumas!

Brangioji sese,

Raðau laiðkà lëtai, nes þinau, kad greitai skaityti nemoki. Norëjau ádëti tau 100 litø, bet jau uþklijavau vokà. Þinau, kad pagimdei vaikelá, bet nesakei kà, ar mergaitæ ar berniukà, todël dabar neþinau kas að, ar teta ar dëdë.

Stovi ant tilto fotografas. Staiga prie jo pribëga moteriðkë:

- Greièiau ten skæsta vyras!!!

- Labai gaila, nes man baigësi juostelë.

Viena draugë sako kitai:

- Kaip tu vis atspëji, kada skalbti? Að tik iðskalbiu, padþiaunu - ir iðkart lietus.

- Matai, - atsako pirmoji, - að ryte atsegu vyrui klynà ir patikrinu: jei tas daiktas kairëje - skalbiu, jei deðinëje - ne.

Kalbasi dvi draugës:

- Þinai, norëdama suliesieti, nusprendþiau pajodinëti.

- Na, ir kaip?

- Arklys jau numetë dvideðimt kilogramø.

Laimi vyras aukso puodà. Gráþta namo ir ðaukia savo þmonai:

- Greitai rinkis daiktus, greitai.

Þmona laksto kraunasi, staiga pribëga prie vyro ir klausia:

- O kokius þieminius ar vasarinius?

Vyras jai rëkdamas atsako:

- Visus ir èiuoðk ið èia!

Vaikinas klausia merginos:

- Ar tu þinai, kà man visàlaik sako merginos?

- Ne...

- Ið kur tu þinai?

Vyras laimingas ásiverþia namo ir ðaukia:

- Þmona, að laimëjau!

- Kà? Kà laimëjai?

- Milijonà eurø! Rinkis daiktus!

- Oi, kokius - þieminius ar vasarinius?

- Visus rinkis ir... dink ið èia!

- Kas tau? Ko toks nuliûdæs?

- Tapau tëvu.

- Tai reikia dþiaugtis!

- Pasidþiaugs mano þmona, kai suþinos...

Ateina vyras namo. Staiga jis pamato savo þmonà, stovinèià prie lovos su trumpa palaidine ir rankose laikanèià virvæ. Þmona sako savo vyrui:

-Suriðk mane ir daryk kà nori...

Vyras suriðo ir iðëjo þvejoti.

Prieina jaunuolis prie merginos ir klausia:

- Ar jûs tikite meile ið pirmo þvilgsnio, ar man ateiti antrà kartà?

Kalbasi du vyriðkiai:

- Mano þmona - angelas.

- Mano irgi neþmogus.

Þmona gráþusi ið kirpyklos, klausia vyro:

- Brangusis, ar nieko nepastebi?

- Ne, o kas?

- Ar nematai, kad nusidaþiau plaukus juodai?

- Oi, nepyk, mieloji, nepastebëjau...

Po valandos supykusi þmona ateina su dujokauke ir klausia:

Kalbasi du vyrai:

- Mano þmona skundþiasi, kad að maþai jausmingas.Tad að nusprendþiau jà átikti.

- Ir kà padarei?

- Jau mënuo, kaip turiu 2 meiluþes.

- Ar tiesa, brangusis, kad katës - pikti ir egoistiðki gyvûnai?

- Taip, mano katyte.

Tu neásivaizduoji, Jonai, koks Juozas sadistas. Na, ásivaizduok: pribëgo prie savo zmonos ir taip spyrë á tarpukojy... na, taip, kad man net tris pirðtus sulauþë.

Ateina vyrukas á darbà po vestuvinës nakties. Susimàstæs, sunerimæs...

Bendradarbiai klausia:

- Kas ávyko, pirma naktelë nekokia?..

- Naktis puiki, tik ið ápratimo 200 Lt ant këdës palikau. Tik blogiausia, kad þmona gràþos 50 Lt davë.

- Brangusis, nupirk kilimà.

- Per daug nori, ant ðluotos skraidyk.

Þmona bara vyrà :

- Kiek kartø tau reikia sakyti! Kai jaunuolis praðo mûsø dukters rankos, reikia tiesiog pasakyti "Taip", o ne pulti ant keliø ir buèiuoti jam rankà!

Skamba telefono skambutis.. Moteris pakelia ragelá:

"Klausau.."

Uþsiparinæs vyriðkas balsas..:

"Laaba diena,mm.. o kur papuoliau...?"

Moteris atsako seksualu balsu:

"O.. kur jus taikëtës...?"

Kainas vaikðtinëja su savo drauge po kaimà. Abu jie pamato, kaip bulius lipa ant karvës. Tada Kainas suðnabþda draugei á ausá:

- Að irgi norëèiau.

Ji:

-Praðau, tai juk jûsø karvës...

- Mano þmona metams iðvaþiuoja á uþsiená tobulintis dainuoti.

- Tai brangiai kainuojantis malonumas!

- Mums nekainavo - pinigus surinko kaimynai.

Vyras nueina pas gydytojà ir suþino, kad jam liko gyventi maþiau nei 24 valandas. Gráþæs namo, jis papraðo þmonos prieð mirtá uþsiimti su juo seksu. Ji, þinoma, sutinka ir jie uþsiima reikalais.

Kalbasi dvi draugës:

- Þinai, norëdama suliesieti, nusprendþiau pajodinëti.

- Na, ir kaip?

- Arklys jau numetë dvideðimt kilogramø.

Vaikinas ir mergina po audringos nakties, praleistos merginos bute. Vaikinas

atsikelia ir jau ruoðiasi eiti, bet pastebi kaþkokio vyriðkio nuotraukà:

- O kas èia toks?

- Brangusis, nenoriu apie tai kalbëti, tai buvo seniai...

- Na, pasakyk, að noriu þinoti.

Vyras ðeðtadienio vakarà susiruoðë á barà. Jau beveik einant pro duris prie jo pribëga þmona su maiðeliu.

- Jonai, nu tu vistiek pro kaimynës duris praeisi, uþneðk ðità jai... - tiesia rankà su maiðu.

Vyras iðleidþia þmonà pailsët á jos iðsvajotà ðalá. Moteris ten praleidþia porà savaitëliø ir laiminga gráþta namo. Pasitinka vyras, ji visa ðvytinti, didþiulis kelioninis krepðys. Pasidalinusi áspudþiais, krausto savo krepðá. Vyras:

- Ið kur gavai tuos brangius kailinius?

Grizes namo velai nakti vyras atsigula miegoti atskirame kambaryje.

Nakti, isgirdes zmonos klyksma, puola i miegamaji ir mato, kaip lange

dingsta vyro seselis.

- Jis mane du kartus isptievartavo!!!,- saukia zmona.

- Tai kodel tu anksciau nesaukei!?

Vyras netikëtai gráþta namo. Þmona atidaro langà ir liepia meiluþiui:

- Greièiau ðok!

- Juk tryliktas aukðtas!

- Ðok greièiau, dabar ne laikas galvoti apie prietarus!

Suvalkas skambija pareikðti uþuojautos á laikraðtá.

Operatorë: - Sakykite tekstà.

Suvalkas: - Mirë Jadzë.

Operatorë: - Galite sakyti daugiau. 5 þodþiai nemokami.

Suvalkas: - Mirë Jadzë, parduodu "Opel Ascona".

- Brangioji, visdelto as negaliu taves vesti.

- O kodel?

- Sako, kad iki manes tu jau turejai labai daug vyru.

- Tai gal tau nepatinka, kaip as gaminu valgi?

- Ne, ka tu. Taip skaniai as senai nevalgiau.

Viena draugë sako kitai:

- Kaip tu vis atspëji, kada skalbti? Að tik iðskalbiu, padþiaunu - ir iðkart lietus.

- Matai, - atsako pirmoji, - að ryte atsegu vyrui klynà ir patikrinu: jei tas daiktas kairëje - skalbiu, jei deðinëje - ne.

Viena dama vaþiuoja taksi. Privaþiavus namus, vairuotojas sako:

- Dvideðimt litø.

- O, kaip nemalonu, - sako dama.

- Að turiu tik penkiolika, gal galite pavaþiuoti truputá atgal?

Ateina moteris á darbà su mëlyne paaky.

- Uþ kà? -puola teirautis kolegos.

- Pasakiau “tu”...

- Kaip? Ir uþ tai gavai á aká?

- Na, suprantate, kai vyras vakar vakare pasakë: “Kaip mes seniai, brangioji, nesimylëjome", að jam atsakiau: "Ne mes, brangusis, o tu..."

Vaikinas susipaþino su mergina ir ið karto pasiûlo pasimylëti. Mergina

pasipiktinusi:

- Koks áþulumas, koks áþulumas!

- Na, jei jûs prieð...

- Aiðku, kad ne, bet koks áþulumas!

Eina vaikinas kaime po ðokiø su panele. Panelë èiauðkia be perstojo, o vaikinas tyli. Jis galvoja, kad reikëtø kà nors pasakyti. O minèiø kaip nëra, taip nëra. Mergina jo klausinëja:

– Kuo tu vardu?

– Petras.

Perpildytame autobuse mergina netycia uzkliudo vyriskio intymia vieta.

- Labai atsiprasau, as netycia.

- E,ne merguzele, as sachmatininkas, jeigu palietei - zaisk!

Vyras su þmona guli lovoje. Þmona suðnabþda:

- Brangusis, paimk mane...

- Niekur mes nevaþiuojam... - Sumurma vyras.

Tëtis maudo vaikà:

- Matai, ir tëvelis gali tave iðmaudyti, o sakei, kad mes be mamos neapsiseisime!

- Taip! Bet mama prieð maudydama visada nuaudavo batukus...

Ateina bièas su fanaru. Bendradarbis ir klausia:

- Tai kà, þmona prilupo?

- Nu jo. Gulim ir ji sako: "mes seniai sekso neturëjom...", tai sakau: "kodël mes? Tu.".

Kalbasi du vyrukai:

- Tai va, dar tik 3 mënesiai, kaip esu vedæs, o þmona jau laksto po restoranus ir barus...

- Tai ko dabar taip geria?

- Tai negeria ji, o manæs ieðko.

Brangioji sese,

Raðau laiðkà lëtai, nes þinau, kad greitai skaityti nemoki. Norëjau ádëti tau 100 litø, bet jau uþklijavau vokà. Þinau, kad pagimdei vaikelá, bet nesakei kà, ar mergaitæ ar berniukà, todël dabar neþinau kas að, ar teta ar dëdë.

- Kà daro þmona, kai vyras numirðta?

- Pasikaria.

- Kur?

- Kitam ant kaklo.

Po ilgos paþinties mergina gëdina savo vaikinà:

- Na, tai kada gi pagaliau tu supaþindinsi mane su savo ðeima?!

- Dabar negaliu, þmona atostogauja, o vaikai pas moèiutæ.

Gimdymo namai. Laukiamajame vyriðkis klausia seselës:

- Kas gimë? Berniukas?

- Ne.

- O tai kas?

Ilgaplaukis vaikinas klausia savo merginos:

- Ar tavo tëvai neprieðtarauja, kad tu draugauji su manimi?

- O ne!!! Jie galvoja, kad tu mano draugë, - atsako ði.

Vyras:

- Niekaip nesuprantu...Kaip dievas galëjo tave sukurti tokià graþià ir tokià kvailà???

Þmona:

- Elementaru: dievas mane sukûrë graþià, kad að patikèiau tau... Ir kvailà, kad man patiktum tu...

Zoologijos sode vienas ponas klausia priþiûrëtojo:

- Pasakykite, meldþiamasis, o ðitas begemotas - patinas ar patelë?

- Keista, - nustemba priþiûrëtojas, - að visada maniau, kad ðis dalykas rûpi tik kitam begemotui...

Stovi ant tilto fotografas. Staiga prie jo pribëga moteriðkë:

- Greièiau ten skæsta vyras!!!

- Labai gaila, nes man baigësi juostelë.

- Sakyk, kodël nebesusitinki su Juozu paþaisti kortomis?

- Ar tau patiktø loðti su tuo, kuris visà laikà sukèiauja?

- Ne, þinoma, kad ne.

- Na, matai, Juozui irgi nepatinka.

- Tas þmogus tikriausiai saviþudis,- sako vairuodama þmona ðalia sëdinèiam vyrui,- jis jau kokiø penkiolikà minuèiø bëga prieðais automobilá. Kà man daryti?

- Nuvaþiuok nuo ðaligatvio, - pataria jai vyras.

Porutèikas Rþevskis uþeina á vieðnamá, iðsirenka jam tinkanèià damà ir

smaginasi.....

Po valandos..... pasismaginæs rengiasi ir smunka pro duris.

Dama: - Porutèike! O pinigai!?!?!?

Padavëjas sveèiams pilsto vynà. Pasilenkia prie vieno ið vakaro dalyviø ir klausia:

- O kà geria jûsø þmona?

- Mano kraujà...

Susitinka dvi draugës:

- Jurga, tu rûkai?

- Pradëjau, kai vyras gráþo ið komandiruotës ir rado peleninëj nuorûkà.

Atsibunda vyras ryte po iðgertuviø ir randa ðalia savæs moterá, kurios neprisimena. Klausia:

- Kas tu?

- Marytë.

- Kiek tau?

- O kiek duosi?

- Tu kà?.. Þmonës tiek negyvena!

Du isgere vyrukai eina paskui mergina.

- Mergaite, jus turbut grozio salone buvote?

Mergina, koketiskai:

- Taip...

- Turbut uzdarytas buvo?

Naujasis rusas giriasi merginoms:

- Be manæs niekas nesusitvarko. Va, atvaþiavau pas skolininkà, mostelëjau chebrai - ir viskà sutvarkë. Buvau “razborkëse”, mostelëjau chebrai - ir viskas tvarkoj...

Merginos jam:

Ið skyrybø protokolo:

"Kai jis paðiepdavo mano mamà, að nekreipdavau dëmesio, bet kai jis jai ant galvos uþmovë ðiûkðliø kibirà, að susimàsèiau..."

Vyras netiketai grizta namo. Meiluzissoka i blkona, persivercia per tureklus

tik ranku nepaleidzia - baisu nukristi. Va taip ir kabo. Valanda kabo,

dvi valandas... Austa...

Isejo kiemsargis, pradejo kiema sluoti:

- Ei, tu ka cia darai?

Mirðta jaunos prancûzës vyras. Tà patá vakarà jai paskambina meiluþis:

- Labas, Þaneta, uþuojauta tau... Gal susitinkam?

- Kà tu, juk mano namuose vyras paðarvotas, kaip gi taip?

- Na, að labai norëèiau tave paguosti... Gal visgi?

Kuklus vyriðkis svetimam mieste ásëda á taksi. Uþ vairo – moteris. Vyras mandagiai papraðo nuveþti já á patá pigiausià vieðnamá.

Vairuotoja:

– Pone, jûs jau jame.

Pries pirma vestuviu nakti mergina prisipazysta savo isrinktajam:

- Brangusis, as noriu tau prisipazinti, kad pries tave mylejau du vaikinus

taip stipriai, kad ju portretus issitatuiravau ant krutu...

Ant Paryþiaus geleþinkelio bëgiø, porelë mylisi. Artëja traukinys. Maðinistas pamatæs juos, pradeda signalizuoti, o po to ájungia ekstriniam atvejui skirtà stabdá. Traukinys sustojo, iki porelës buvo likæs tik vienas metras.

— Kas tave taip suþalojo? — klausia þmogelis savo apibintuoto kaimyno.

— Taigi mano paties ðuo sukandþiojo!

— O kaip èia taip atsitiko?

— Tai va, gráþau namo blaivas ir nepaþino...

Po lytinio akto guli áþûlus vaikinas su mergina, ir taip áþûliai klausia:

- Na, ar patyrei orgazmà ?

Mergina nedràsiai atsako:

- Taip...

- Na, tai kà dabar reikia pasakyti ?

- Aèiû...

Vyrukas nueina pas prostitutæ, susitaria uþ 100$. Nuvaþiuoja kartu namo, o vyrukas jai ir sako:

- Þinai, kà? Að tau sumokësiu 300$, bet tada padarom su iðkrypimu?

- Gerai, - sako prostitutë, - susitarëm!

Na, pergulëjo jie, ir prostitutë klausia:

Vyrukas vedë antrà kartà. Po vestuviø sako þmonai:

- Þinai, esu labai pavydus... Taigi nepyk, jei pavyduliausiu be reikalo...

- Nesijaudink, - pertraukia þmona, - be reikalo pavyduliauti tau neteks.

Vyrai sedi striptizo bare ir ziuri y nuogales ir kalbasi:

-ehhh... kad musu butu tokios zmonos

-Jo noreciau , ka jos nakty isdarinetu

Is kito staliuko ateina zmonos ir sako:

-E vyruciai pasidziauget gyvenimu, o dbr namo ir mars prie darbo...

Mergina gatvëje klausia vyruko:

-Atsipraðau, èia netoli gimdymo namai, gal þinote, kaip man á juos patekti?

-Na, - atsako vyrukas, - teks pasimylëti, kito bûdo að neþinau...

Pagyvenusi dama atsako jaunuoliui, kuris pasiulo jai savo ranka ir sirdi:

- Jeigu persodinimui, tai sutinku.

Ápykusi moteris, pilname autobuse, atsisuka á ðalia stovintá vyrà ir sako:

-Ar negalëtumët savo rankos patraukti kur nors kitur?

-Galëèiau, bet nedrástu.

Susitinka 2 draugës ir klausinëja viena kitos:

- Kaip tu gyveni?

- Nelabai kaip!

- Kodël? Kas atsitiko?

- Taigi vyras - impotentas...

- Tai niekis, maniðkis tai 3 kart impotentas...

- Kaip tai 3 kart?

Sëdëjo vaikinas ir mergina.Mergina netyèia

pirstelëjo ir pasakë:

- Að norëèiau, kad tai liktø tik tarp mûsu.

Vaikinas tarë:

- O að norëèiau, kad iðsisklaidytø...

- Panele, kaip jûs ðiandien puikiai atrodote !..

- Jûs visoms graþioms merginoms taip sakote?

- Ne, graþioms merginoms að kai kà kito sakau...

Paskaita. Pirmame suole sëdinti studentë nuolat þiovauja. Tai pastebëjæs, profesorius klausia:

-Sakykite, kodël jûs þiovaujate? Ar neiðsimiegojote?

-Taip, að vakar uþmigau po dviejø...

-Tai kità kartà eikite miegoti po vieno!

Vaþiuoja jauna moteris su maitinamu kûdikiu autobuse, o ðalia sëdi gruzinas. Mama bando pamaitinti kûdiká krûtimi, bet vaikas vis nusisuka. Mama sako:

- Na, imk, valgyk, valgyk! (vaikas nusisuka...) O tai

Vyras:

- Mieloji, nori siandien bus kaip pirma karta? Mes tiesiog pulsime vienas

ant kito ir mylesimes ant grindu.

- O, brangusis, zinoma noriu, labai noriu!!! Kaip senai tai buvo!

- Nori?! TADA ISPLAUK GRINDIS!

Ligoninë. Labaratorija. Ateina mergina priduoti kraujo. Priduoda. Iðeina. Ant kortelës paraðyta "P.Petraitienë". Ateina kita mergina, procedûra kartojasi, o ant jos kortelës vëlgi - "P.Petraitienë".

Po keliø dienø á registratûrà ateina vyriðkis:

Velai nakti grizta vyras namo ir sako jo laukianciai zmonai:

- Brangioji, tu niekada neatspesi, kur as buvau!

- As tai atspesiu, bet pirma noriu isgirsti tavo versija...

Liaudies iðmintis sako: jei jûsø vyras namuose nieko neveikia, visur palieka

neskalbtas kojines ir sëdi prie televizoriaus, gurkðnodamas alø, reiðkia - jûs

ta vienintelë, su kuria jam tikrai gera gyventi.

- Tu mane myli? - klausia mergina draugo.

- Kaip Adomas mylëjo Ievà!

- Ar taip ámanoma?

- Þinoma, nes Adomas neturëjo ið ko rinktis.

Petras gráþta namo ketvirta valanda nakties girtas kaip “tapke” su savo draugu Antanu. Petro þmona atidaro duris ir sako:

- Petrai, tu kelinta valanda gráðti namo, ir dar tokioje busienoje? Viskas, tu nubaustas: menesá be sekso… Ir tu, Antanai, irgi…

Gerai jûreiviui - uoste jo laukia mergina.

Gerai maðinistui - stotyje jo laukia mergina.

Gerai lakûnui - mergina laukia jo aerouoste.

Tik merginai blogai - tai á uostà, tai á stotá, tai á aerodromà...

Vestuvinis þiedas ant vyro pirðto: "Atsargiau, að vedæs!"

Vestuvinis þiedas ant moters pirðto: "Dràsiau, að iðtekëjusi!"

Trys vyrai groþëjosi fontanu, po to uþsisegë klynus ir nuëjo.

Dvi draugës ðnekasi:

- Kaip tavo vaikinas? vis dar uþsëdæs ant matematikos?

- Nenoriu nieko apie já girdëti! Vakar jam paskambinau, o jis man pasakë, kad dulkinasi su trim neþinomaisiais!!!

- Brangioji, kà tau padovanoti gimtadienio proga?

- Man visiðkai tas pats, tik kad dëþë automatinë bûtø.

Du vyrukai kalbasi:

- Matau, labai mëgsti moteris?

- O kà, labai pastebima?

- Na, kaip... Tu labai savotiðkai kiði skëtá á dëklà...

- Tekek uz manes.

- Mielai,- atsako mergina.

Vaikinas dugiau nieko nebesako ir visa laika tyli.

- Brangusis, kodel taip staiga nutilai?

- As ir taip per daug prisnekejau,- atsako sis.

Moteriðkë sako savo draugei:

- Þinai, pas mano vyrà tokia varpa, kad net galvoj netelpa...

Paskambina mergina vaikinui. Sako:

- Ateik pas mane, ðiandien namuose nieko nëra..

Vaikinas ateina. Skambina, skambina á duris, o namuose ið tikrøjø nieko nëra..

Kalbasi dvi draugës:

- Vat, að èia neseniai vaþiavau á Prancûzijà, á turistinæ kelionæsu moterø grupe. Tai buvo ádomu! Pirmiausia mus visas nuveþë á Luvrà. Tenbuvo tiesiog nuostabu. O pabaigoje neþinia ið kur atsirado bûrys prancûzø vyrø, ir mus visas

Moterims patinka, kai lygini jas su katemis. Va pavadink ja katyte, ir

isivaizduoja ji save isdidzia, gracinga, nepriklausoma grobuone. Keista,

o kodel ne primityvia, plaukuota, sisiojancia i visus kampus isterike?

Tikras vyras - tai tas, kuris visada þino, kada moters gimimo diena ir niekada neþino, kiek jai metø, o vyras, kuris niekada neþino, kada moters gimimo diena, bet visada þino, kiek jai metø - tai jos vyras.

Kalbasi dvi merginos:

- Ar tu mergaitë?

- O kaip tai?

- Na, jei su vyrais miegi, tai jau moteris, o jei ne - mergaitë.

- Mergaitë, mergaitë, - kur ten uþmigsi su jais....

Traukinys. Jame sëdi apsiverkusi moteris. Prie jos prieina palydovas:

- Ponia, kas atsitiko?

- Mano vyras iðlipo stotelëje nupirkti laikraðèiø, bet nespëjo sugráþti ir pasiliko...

- O, ponia, tai tikrai baisu - praleisti kelionæ, neturint, kà skaityti...

- Jaunuoli, paþiûrëkite kokios graþios gëlës! Padovanokite jas savo merginai!..

- Neturiu að merginos...

- Kaip tai neturite?

- Paprastai. Þmona neleidþia...

Jaunoji sako bûsimam vyrui:

- Po vestuviø að leisiu tau pabuèiuoti mane ten, kur dar niekas manæs niekada nebuèiavo.

- Ir kur gi?

- Havajuose.

Skambutis á duris. Vyras atidaro ir mato kaþkoká vaikinukà. Vaikinukas klausia:

- Ar jûs norite uþsiimti grupiniu seksu?

Vyras, nesupratæs:

- Kokiu dar grupiniu seksu?!??

Vaikinukas:

- Na, jûs, jûsø þmona ir að...

Vyras, pasipiktinæs:

Solidus ponas ateina á aukðtos klasës restoranà. Tik pradëjæs valgyt, pastebi prie gretimo stalelio sëdinèià nuostabiausià pasaulyje moterá.

– Panele, kodël savo ðuniukà pavadinote Niekðu?

– Suprantate, kai mieste paðaukiu savo ðuneiá vardu, atsisuka daugelis vyrø.

Skelbimas per radija:

- Naudodamasis proga, noriu perduoti linkejimus savo merginai ir

pasveikinti ja su Statybininko diena! Jau tris metus ji is saves stato

velniai zino ka!

Pas seniausià pasaulio senukà, 150-meèio proga ateina jaunutë graþi þurnalistë - paimti interviu. Ima ji klausinëti:

- Jûs pragyvenote 150 metø, reiðkia gyvenote labai sveikai, nerûkëte?

- Tu kà, vaikeli, matai, ten stovi ðieno kupeta? Tai vat, surûkiau du kartus daugiau!

- Brangusis, tau patinka mano plaukai?

- Taip, blin, ypac sios dienos sriuboje!

Moteriai gatvëje prasidëjo gimdymas. Pro ðalá eina vyriðkis. Moteris:

- Padëkite!

Vyras:

- Voo, ka daryt,a?

Moteris:

- Trauk vaikà uþ galvos!

Vyras:

- Oopaaa! Iðtraukiau!

Moteris:

Kuklus vyriðkis svetimam mieste ásëda á taksi. Uþ vairo – moteris. Vyras mandagiai papraðo nuveþti já á patá pigiausià vieðnamá.

Vairuotoja:

– Pone, jûs jau jame.

Mergina gatvëje klausia vyruko:

-Atsipraðau, èia netoli gimdymo namai, gal þinote, kaip man á juos patekti?

-Na, - atsako vyrukas, - teks pasimylëti, kito bûdo að neþinau...

— Kas tave taip suþalojo? — klausia þmogelis savo apibintuoto kaimyno.

— Taigi mano paties ðuo sukandþiojo!

— O kaip èia taip atsitiko?

— Tai va, gráþau namo blaivas ir nepaþino...

Petras gráþta namo ketvirta valanda nakties girtas kaip “tapke” su savo draugu Antanu. Petro þmona atidaro duris ir sako:

- Petrai, tu kelinta valanda gráðti namo, ir dar tokioje busienoje? Viskas, tu nubaustas: menesá be sekso… Ir tu, Antanai, irgi…

- Panele, kaip jûs ðiandien puikiai atrodote !..

- Jûs visoms graþioms merginoms taip sakote?

- Ne, graþioms merginoms að kai kà kito sakau...

Paskaita. Pirmame suole sëdinti studentë nuolat þiovauja. Tai pastebëjæs, profesorius klausia:

-Sakykite, kodël jûs þiovaujate? Ar neiðsimiegojote?

-Taip, að vakar uþmigau po dviejø...

-Tai kità kartà eikite miegoti po vieno!

Moteriai gatvëje prasidëjo gimdymas. Pro ðalá eina vyriðkis. Moteris:

- Padëkite!

Vyras:

- Voo, ka daryt,a?

Moteris:

- Trauk vaikà uþ galvos!

Vyras:

- Oopaaa! Iðtraukiau!

Moteris:

Kuklus vyriðkis svetimam mieste ásëda á taksi. Uþ vairo – moteris. Vyras mandagiai papraðo nuveþti já á patá pigiausià vieðnamá.

Vairuotoja:

– Pone, jûs jau jame.

- Panele, kaip jûs ðiandien puikiai atrodote !..

- Jûs visoms graþioms merginoms taip sakote?

- Ne, graþioms merginoms að kai kà kito sakau...

Mergina gatvëje klausia vyruko:

-Atsipraðau, èia netoli gimdymo namai, gal þinote, kaip man á juos patekti?

-Na, - atsako vyrukas, - teks pasimylëti, kito bûdo að neþinau...

Paskaita. Pirmame suole sëdinti studentë nuolat þiovauja. Tai pastebëjæs, profesorius klausia:

-Sakykite, kodël jûs þiovaujate? Ar neiðsimiegojote?

-Taip, að vakar uþmigau po dviejø...

-Tai kità kartà eikite miegoti po vieno!

Petras gráþta namo ketvirta valanda nakties girtas kaip “tapke” su savo draugu Antanu. Petro þmona atidaro duris ir sako:

- Petrai, tu kelinta valanda gráðti namo, ir dar tokioje busienoje? Viskas, tu nubaustas: menesá be sekso… Ir tu, Antanai, irgi…

— Kas tave taip suþalojo? — klausia þmogelis savo apibintuoto kaimyno.

— Taigi mano paties ðuo sukandþiojo!

— O kaip èia taip atsitiko?

— Tai va, gráþau namo blaivas ir nepaþino...

Moteriai gatvëje prasidëjo gimdymas. Pro ðalá eina vyriðkis. Moteris:

- Padëkite!

Vyras:

- Voo, ka daryt,a?

Moteris:

- Trauk vaikà uþ galvos!

Vyras:

- Oopaaa! Iðtraukiau!

Moteris:

Moterims patinka, kai lygini jas su katemis. Va pavadink ja katyte, ir

isivaizduoja ji save isdidzia, gracinga, nepriklausoma grobuone. Keista,

o kodel ne primityvia, plaukuota, sisiojancia i visus kampus isterike?

— Kas tave taip suþalojo? — klausia þmogelis savo apibintuoto kaimyno.

— Taigi mano paties ðuo sukandþiojo!

— O kaip èia taip atsitiko?

— Tai va, gráþau namo blaivas ir nepaþino...

- Panele, kaip jûs ðiandien puikiai atrodote !..

- Jûs visoms graþioms merginoms taip sakote?

- Ne, graþioms merginoms að kai kà kito sakau...

Paskaita. Pirmame suole sëdinti studentë nuolat þiovauja. Tai pastebëjæs, profesorius klausia:

-Sakykite, kodël jûs þiovaujate? Ar neiðsimiegojote?

-Taip, að vakar uþmigau po dviejø...

-Tai kità kartà eikite miegoti po vieno!

Petras gráþta namo ketvirta valanda nakties girtas kaip “tapke” su savo draugu Antanu. Petro þmona atidaro duris ir sako:

- Petrai, tu kelinta valanda gráðti namo, ir dar tokioje busienoje? Viskas, tu nubaustas: menesá be sekso… Ir tu, Antanai, irgi…

Kuklus vyriðkis svetimam mieste ásëda á taksi. Uþ vairo – moteris. Vyras mandagiai papraðo nuveþti já á patá pigiausià vieðnamá.

Vairuotoja:

– Pone, jûs jau jame.

Moterims patinka, kai lygini jas su katemis. Va pavadink ja katyte, ir

isivaizduoja ji save isdidzia, gracinga, nepriklausoma grobuone. Keista,

o kodel ne primityvia, plaukuota, sisiojancia i visus kampus isterike?

Moteriai gatvëje prasidëjo gimdymas. Pro ðalá eina vyriðkis. Moteris:

- Padëkite!

Vyras:

- Voo, ka daryt,a?

Moteris:

- Trauk vaikà uþ galvos!

Vyras:

- Oopaaa! Iðtraukiau!

Moteris:

Mergina gatvëje klausia vyruko:

-Atsipraðau, èia netoli gimdymo namai, gal þinote, kaip man á juos patekti?

-Na, - atsako vyrukas, - teks pasimylëti, kito bûdo að neþinau...

Paskaita. Pirmame suole sëdinti studentë nuolat þiovauja. Tai pastebëjæs, profesorius klausia:

-Sakykite, kodël jûs þiovaujate? Ar neiðsimiegojote?

-Taip, að vakar uþmigau po dviejø...

-Tai kità kartà eikite miegoti po vieno!

- Panele, kaip jûs ðiandien puikiai atrodote !..

- Jûs visoms graþioms merginoms taip sakote?

- Ne, graþioms merginoms að kai kà kito sakau...

Petras gráþta namo ketvirta valanda nakties girtas kaip “tapke” su savo draugu Antanu. Petro þmona atidaro duris ir sako:

- Petrai, tu kelinta valanda gráðti namo, ir dar tokioje busienoje? Viskas, tu nubaustas: menesá be sekso… Ir tu, Antanai, irgi…

Mergina gatvëje klausia vyruko:

-Atsipraðau, èia netoli gimdymo namai, gal þinote, kaip man á juos patekti?

-Na, - atsako vyrukas, - teks pasimylëti, kito bûdo að neþinau...

Moteriai gatvëje prasidëjo gimdymas. Pro ðalá eina vyriðkis. Moteris:

- Padëkite!

Vyras:

- Voo, ka daryt,a?

Moteris:

- Trauk vaikà uþ galvos!

Vyras:

- Oopaaa! Iðtraukiau!

Moteris:

Kuklus vyriðkis svetimam mieste ásëda á taksi. Uþ vairo – moteris. Vyras mandagiai papraðo nuveþti já á patá pigiausià vieðnamá.

Vairuotoja:

– Pone, jûs jau jame.

— Kas tave taip suþalojo? — klausia þmogelis savo apibintuoto kaimyno.

— Taigi mano paties ðuo sukandþiojo!

— O kaip èia taip atsitiko?

— Tai va, gráþau namo blaivas ir nepaþino...

Moterims patinka, kai lygini jas su katemis. Va pavadink ja katyte, ir

isivaizduoja ji save isdidzia, gracinga, nepriklausoma grobuone. Keista,

o kodel ne primityvia, plaukuota, sisiojancia i visus kampus isterike?

Paskaita. Pirmame suole sëdinti studentë nuolat þiovauja. Tai pastebëjæs, profesorius klausia:

-Sakykite, kodël jûs þiovaujate? Ar neiðsimiegojote?

-Taip, að vakar uþmigau po dviejø...

-Tai kità kartà eikite miegoti po vieno!

— Kas tave taip suþalojo? — klausia þmogelis savo apibintuoto kaimyno.

— Taigi mano paties ðuo sukandþiojo!

— O kaip èia taip atsitiko?

— Tai va, gráþau namo blaivas ir nepaþino...

Moteriai gatvëje prasidëjo gimdymas. Pro ðalá eina vyriðkis. Moteris:

- Padëkite!

Vyras:

- Voo, ka daryt,a?

Moteris:

- Trauk vaikà uþ galvos!

Vyras:

- Oopaaa! Iðtraukiau!

Moteris:

Mergina gatvëje klausia vyruko:

-Atsipraðau, èia netoli gimdymo namai, gal þinote, kaip man á juos patekti?

-Na, - atsako vyrukas, - teks pasimylëti, kito bûdo að neþinau...

Moterims patinka, kai lygini jas su katemis. Va pavadink ja katyte, ir

isivaizduoja ji save isdidzia, gracinga, nepriklausoma grobuone. Keista,

o kodel ne primityvia, plaukuota, sisiojancia i visus kampus isterike?

Kuklus vyriðkis svetimam mieste ásëda á taksi. Uþ vairo – moteris. Vyras mandagiai papraðo nuveþti já á patá pigiausià vieðnamá.

Vairuotoja:

– Pone, jûs jau jame.

Petras gráþta namo ketvirta valanda nakties girtas kaip “tapke” su savo draugu Antanu. Petro þmona atidaro duris ir sako:

- Petrai, tu kelinta valanda gráðti namo, ir dar tokioje busienoje? Viskas, tu nubaustas: menesá be sekso… Ir tu, Antanai, irgi…

- Panele, kaip jûs ðiandien puikiai atrodote !..

- Jûs visoms graþioms merginoms taip sakote?

- Ne, graþioms merginoms að kai kà kito sakau...

Moteriai gatvëje prasidëjo gimdymas. Pro ðalá eina vyriðkis. Moteris:

- Padëkite!

Vyras:

- Voo, ka daryt,a?

Moteris:

- Trauk vaikà uþ galvos!

Vyras:

- Oopaaa! Iðtraukiau!

Moteris:

Moterims patinka, kai lygini jas su katemis. Va pavadink ja katyte, ir

isivaizduoja ji save isdidzia, gracinga, nepriklausoma grobuone. Keista,

o kodel ne primityvia, plaukuota, sisiojancia i visus kampus isterike?

Kuklus vyriðkis svetimam mieste ásëda á taksi. Uþ vairo – moteris. Vyras mandagiai papraðo nuveþti já á patá pigiausià vieðnamá.

Vairuotoja:

– Pone, jûs jau jame.