Anekdotai

Skyrybø byla. Ginèas dël to, su kuo gyvens vaikai. Tëvo advokatas pradeda kalbà:

- Ponas teisëjau, leiskite uþduoti jums klausimà?

- Taip.

- Mamyte, kodël vestuviø nuotraukoje tu su balta suknele?

- Balta - dþiaugsmo spalva, vaikeli.

- O kodël tëvelis apsirengæs juodai?

Vyras, pasimylëjæs su þmona, klausia:

-Brangioji, tu ir vël apsimetinejai?

Þmona:

-Ne, ðá kart ið tikrøjø miegojau.

- Mamyte, kai að uþaugsiu, taip pat turësiu vyrà?

- Þinoma, dukrele, jei bûsi gera mergaitë.

- O jei nebûsiu gera?

- Tada turësi ne vienà.

Dviese guli lovoje. Vaikinas sako:

- Mieloji, að tave siaubingai myliu...

- Taip, ið tikro siaubingai, - atsako mergina.

Kalbasi du draugai. Pirmasis:

- Neþinau, kur ðià vasarà atostogauti, gal prie eþerø. Pernai buvau Palangoj, bet labai nepasisekë. Mus su sûnum sumuðë, o þmonà iðprievartavo.

Antras:

- O kà sako þmona?

Pirmas:

- O ji tik vienà - á Palangà, á Palangà!

Zmona:

- Man nusibodo buti tavo tarnaite! As paduodu skyryboms!

Vyras:

- Ne! Tu atleista!

Pas jaunos merginos tëvà atëjo vaikinas praðyti dukros rankos.

Tëvas klausia:

- Ar sutinki uþ jo tekëti?

- Ne. Að visà gyvenimà noriu bûti su mama.

- Puiku,- atsakë tëvas, - mamà tu ðiandien gali pasiimti kartu.

Baþnyèioje kunigas aiðkina jaunikiui:

- Á klausimà, ar jûs sutinkate imti ðià moterá á þmonas, reikia atsakyti "Sutinku", o ne "Et, buvo nebuvo..."

Moèiutë ir Anûkëlë

- Þinai anûkële, gyvenime reikia turëti vienà meilæ....

- O kas buvo tavo meilë?

- Jûreiviai...

Motina viename vakarëlyje uþtinka savo dukterá, sëdinèià jaunam vyrui ant keliø.

- Greitai stokis, - surinka ji.

- Ne, mama. Að atsisëdau pirma...

Pietus vegetarø ðeimoje. Motina ðaukia savo atþalas:

-Prie stalo, vaikai. Pietûs nuvys!

Jaunas tëvelis dþiaugsmingai pasakoja draugui: - Mano þmona pagimdë! Ir ne bet kaip, o naujoviðkai, madingai - vandenyje! Vaikutis nuostabus: keturiø kilø svorio ir labai nereiklus - já tik maitink ir kuo daþniau keisk vandená akvariume...

- Moèiute, ar galiu atsisësti tau ant keliø ?

- Kodël gi nenori atsisësti ðalia manæs ?

- Todël, kad èia paraðyta: ATSARGIAI, SUOLELIS NUDAÞYTAS !

Vakaras. Ðeima sëdi prie stalo, vakarieniauja.

Staiga sûnus klausia:

- Mama kas yra minetas???

Mama "ðiuolaikiðka", þino, kad su vaikais reikia ðnekëti apie sexà. Ðviesti juos lytiðkai, sako:

- Minetas, sûnau, tai kada vyriðkà lytini organà imi á burnà...

Mama,o kur slepiasi gandras, kai atneða vaikus?

- Kelnëse...

Ketverius metus èiukèius laivyne. Baigdamas tarnauti sugebëjo paraðyti þmonai laiðkà ir paklausti, kaip ji gyvena. Þmona atsakë, kad vaikai, o jø net keturi, sveiki, gyvi. Sunerimo èiukèius ir klausia: "Ið kur vaikai?".

- Tëti, nupirk man sportbaèius.

- Dukrele, juk dar paèiûþø nesuneðiojai...

- Mama, kiek dantø pastos yra vienoje tûbelëje?

- Neþinau.

- O að þinau. Nuo spintos iki fotelio.

-Teti as jau nebenoriu vazinetis rogutemis

-Tylek ir tempk mane namo

- Mama, kur arbata?

- Tu amþinai nieko nerandi! Arbata yra vaistinëlëje, dëþutëje nuo kavos, ant kurios uþraðyta: "Druska".

- Eik namo, jau devinta.

- Neisiu, nes gausiu á kailá.

- O kada eisi?

- Uþ trijø valandø.

- Bet juk tada tau dar labiau iðkarð kailá!

- Tikrai ne! Tada visi dþiaugsis, kad man nieko neatsitiko.

- Mama, vakar Tomas atëjo á mokyklà nesiprausæs, ir mokytoja uþ tai ji iðvarë namo.

- Ar tai padëjo?

- Taip, ðiandien pusë mokiniø atëjo nesiprausæ.

Á traukinio kupë álipa moteriðkë su keturiais vaikais. Vaikai dûksta, laksto, peðasi, ðëlsta. Dama nespëja jø tramdyti. Kupë kaimynas jai ir sako:

- Vaþiuojant á tolimà kelionæ bent jau pusæ vaikø reikia namuose palikti.

- Að taip ir padariau, - atsidûsta moteriðkë.

Dukrelë klausia mamos:

- Mamyte, ar kiðkuèiai patys kvailiausi gyvunëliai pasaulyje?

- Taip, mano zuikuti.

Sûnelis klausia mamos:

- Mama, ar angelai skraido?

- Taip, Joneli, skraido.

- Tai kodël tëvelis mûsø tarnaitæ angelu vadina?

- Tuomet ir ji rytoj iðskris.

Vaþiuoja autobusu mama su sûnum. Staiga berniukas pamato sëdintá juodaodá ir nustebæs rodydamas pirðtu á já sako mamai:

- Þiûrëk, mamyte! Ten beþdþionë!

Mama sudrausmina sûnø:

- Nusiramink ir tuoètuojau atsipraðyk dëdës.

Juodaodis sako:

- Nieko tokio.

Ateina indëniukas pas mamà ir sako:

- Mama, kodlë mano pirmoji sesuo pavadinta ankstyvoji auðra?

- Todël, kad ji buvo pradëta ankstyvà rytà.

- O kodël mano kita sesuo pavadinta mëlynoji rugiagëlë?

Susitiko gatvëje du recidyvistai. Vienas klausia kito:

- Kur tu eini?

- Á kalëjimà.

- Tu kà, iðprotëjai?

- Ne, tiesiog noriu savaitgalá praleisti su savo ðeima.

Jaunoji prisipaþásta savo vyrui:

- Tu þinai, mielasis, að moku gaminti tik du patiekalus: manø koðæ ir obuoliø sultis.

Vyras paþiûrëjo á prieð já stovinèià lëkðtæ ir sako:

- Mieloji, o kuris ið tø patiekalø mano lëkðtëj?

-Kodël tu avi dviem dydþiais maþesniais batais, nei tau reikia?

-Matai, mano þmona negraþi ir bjauraus charakterio. Sûnus mokosi prastai, ir abejoju, ar jis baigs mokyklà. Uoðvë gyvena su mumis ir nuolat bamba. Vienintelis gyvenimo malonumas - kai pareinu vakare namo ir nusiaunu batus.

mama klausia sûnaus:

- ko tu þliumbi?

-ak mama visi sako kad mano koja labai didelë!

- kvailstë! meluoja! padëk batus á garaþà ir eik miegoti!

Pagyvenusi moteris ramina du besipeðanèius berniukus:

- Kaip jums ne gëda? Draugams nedera muðtis!

- O kas jums sakë, kad mes draugai? Mudu viso labo broliai !

Þmona vyrui:

- Ar þinai, kad mûsø sûnus gavo vienetà ið geografijos, nes neþinojo, kur yra Afrika?

- O, ji turbût kaþkur netoli, nes drauge su manimi dirba negras, o jis á darbà vaþinëja dviraèiu.

Mamyte aukleja sûnø:

-Sûneli, daugiau nevaikðèiok i diskotekà, nes apkursi!!!

-Ne, aèiû, mamyte, jau pavalgiau...

- Klausyk, man atrodo, jog Karolis ne mano sûnus, - sako Petraitis þmonai.

- Nesàmonë. Kaip tik Karolis yra tavo sûnus.

- Mamyte, ar jau treèia valanda?

- Ne, sûneli, tik antra.

- Vadinasi, mano skrandis visà valandà skuba!

Duktë motinai, tvarkanèiai butà:

- Mamyte, negaliu þiûrëti, kaip vargsti. Iðeinu á diskotekà.

Mama dukrelei:

- Gretute! Kodël nesiplauni dantukø?

- Bet juk muiliukas netelpa man á burnytæ.

Viena sena pora uþëjo á restoranà papietauti. Iðsirinko abu po kiaulienos kotletà su bulvëmis. Þmona sëdi prie stalo ir valgio në nelieèia.

- Kas nors nepatiko, ponia? - klausia kelneris.

Ðeimoje gimë trejetukas. Iðdidus tëvas skambina á laikraðèio redakcijà norëdamas pasigirti. Neiðsimiegojusi sekretorë ne viskà supranta ir sako:

– Gal galite pakartoti?

– Na jau ne, man uþteks ir trijø.

Maþas berniukas smalsiai apþiûrinëja savo intymias vietas:

-Mama, tai mano smegenys?

-Ne, sûneli. Kol kas ne...

Mociute klausia anukes:

-Kas ten keptuveje taip priskrete buvo? Vos nuploviau...

-Mociute, ten teflonas...

- Tëveli, kai tu buvai komandiruotëj, mamytë su dëde Petru...

- Palauk,- nutraukia sûnø tëtis,- prie pietø stalo pasakysi, að norësiu tavo mamytei á akis pasiþiûrëti.

Visi valgo pietus . Ir èia sûnus tëèiui:

Trylikametë duktë raðo motinai, besigydanèiai sanatorijoje: "Tà senovinæ vazà, kuri stovëjo ant komodos ir mûsø ðeimoje buvo perduodama ið kartos á kartà, vakar sudauþë mano karta..."

Netrukus po vestuviø jaunavedþiai ima vaidytis.

- Tu manæs visiðkai nemyli! - ðaukia þmona. - Vedei mane todël, kad turiu didelá butà, puikø automobilá, sàskaità banke ir dëdæ Amerikoje!

Jauna þmona vyrui:

- Juk praðiau netrukdyti man virtuvëje. Uþvertei kulinarijos knygà, ir dabar neþinau, kà pagaminau pietums!

Vyras ir þmona ruoðiasi atostogauti.

- Vaikus iðsiøsim pas mamà, - sako þmona.

- Ðuná paliksim saugoti tetai Aldonai.

- Katæ priþiûrës kiemsargis.

Vyras susimàstæs þvelgia pro langà:

Jauna þmona pirmà kartà po vestuviø kvieèia vyrà pusryèiø. Ji iðkepë kiauðinienæ.

- Mieloji, tikriausiai kiauðiniai, kuriuos iðkepei, nebuvo labai ðvieþi?

- Neauðink burnos, brangusis, tik valgyk.

Nenorëdamas áþeisti þmonos, vyras nusprendë pasiaukoti:

- Ar mëgsti deklamuoti eilëraðèius? - klausia maþàjà Monikutæ sveèias.

- Ne, bet mama visuomet verèia, kai nori, kad sveèiai jau eitø namo.

Tëvas aðtuoniolikmeèiui sûnui atidavë paskutinius alimentus.

Sûnus, gráþæs namo :

-Mama, tëtë sakë, jog priminèiau tau, kad èia paskutiniai pinigai, kuriuos mums duoda, ir praðë paþiûrëti, kokia bus tavo veido iðraiðka.

Vyras - þmonai:

- Ne, mieloji, tavo nauja skrybëlaitë - ne mano skonio.

- Kaipgi. Norint átikti tavo skoniui, ant galvos reikia neðioti puslitrá.

- Tai siaubinga! - pyksta ant sûnaus tëvas. - Prastai mokaisi, gauni tokius blogus paþymius ir dar drásti dainuoti.

- O ar nepastebëjai, - ásiterpia motina, - kokia tai liûdna melodija?

Nustebæs sveèias þiûri á ðeimininkës sûnø.-“Nejaugi jis vaikðto á mokyklà. Juk jam tik treji. Ir jis tikrai skaito laikraðèius?”

“Ne, kà jûs. Jis tik kryþiaþodþius sprendþia.”

- Að negaliu gyventi su tokia netikële, - aiðkina teisme vyras. - Ásivaizduokite: atsisëdu prie televizoriaus, kad galëèiau paþiûrëti popieþiaus sveikinimà Velykø proga, o ji stovi ðalia ir zyzia: "Kada eglutæ iðneði? Kada eglutæ iðneði?"

- Mamyte, dabar tavo spintelëje bus daug vietos, - sako maþoji Onutë.

- Kodël, dukryte?

- Visus tavo kvepalus supyliau á vienà buteliukà.

Mama dainuoja sûnui lopðinæ. Ûmai sûnelis klausia:

- Mamyte, ar jau galiu uþmigti, ar dar dainuosi?

Ðkotas perka arklá.

- Geras... pigus... tik ðiek tiek per trumpas.

- Kaip tai per trumpas?

- Matote, mes ðeimoje esame penki.

Sûnus klausia mamos:

- Mama, o kaip að atsiradau?

- Aj, sûneli, èia labai ilga istorija...

Sûnus:

- Tai nieko, tu man tik paèià pradþià papasakok...

Brolis ir sesuo þaidþia gydytojà ir ligoná. Tomas klauso savo sesutæ Eglæ. Ûmai sako:

- Tau plauèiø uþdegimas, lekiu kviesti gaisrininkø.

Vyras ryte þadina þmonà:

- Zuikeli, kelkis, tau á darbà eiti laikas.

Þmona, versdamasi ant kito ðono:

- Ðiandien að þuvytë. Neturiu kojyèiø ir niekur neisiu.

Gráþta vyras namo ir randa þmonos nuogà meiluþá pasislëpusá spintoje.

- Kà tu èia veiki?! - ðaukia vyras.

- Að ið specialiosios tarnybos. Naikinu kandþius, ásiveisusius jûsø spintoje.

- O kodël nuogas?!

- Kà?! Að?! Na, tie jûsø kandþiai visai suáþûlëjo...

Þmona guodþiasi vyrui:

- Kad tu þinotum, kaip að nenoriu eiti pas Petraièius...

- Bet ásivaizduok, kaip jie apsidþiaugs, jei mes neateisim.

- Taaaaip... Reikia eiti.

- Þiûrëk tas burtininkas pasakë "abrakadabra" ir balandis dingo!

- Na ir kas? Kai að pasakau "dabar plausime indus", visa ðeimyna dingsta.

Sëdi vyras prie stalo, sriabia barðèius, prieðais sedi þmona ir þiûri á visà

ðità procesà. Tas valgë, valgë, pavalgë padëjo á ðonà ðaukðtà, paþëjo á þmonà,

ir sako:

- Morta, nu bet tu ir durna pas mane, visiðka idiotë, kam að tave vedþiau tokià

Tëtis dukters klausia:

- Na, ar gerai matai su savo naujaisiais akiniais?

- Taip, mama! - atsako duktë.

- Brangioji! Ðiandien einu á naktinæ þvejybà.

- Þinau! Viena lydeka jau tris kartus skambino!

Dvi moterys kalbasi:

- Tai tavo sûnus jau paaugæs, turbût tëvui padeda?

- Taip, padeda. Vakar kartu algà pragërë.

- Tëti, að daugiau nenoriu vaþinëtis rogutëmis...

- Tylëk ir tempk mane namo!

Vyras þmonai:

- Nu tu ir kvailë!!

- Nu tai aiðku, kad kvailë! Jei bûèiau iðtekëjusi uþ profesoriaus, tai dabar bûèiau profesorienë!!!

Daugiabuèio kieme pasigirsta ðirdá veriantis vaiko ðauksmas:

- Mama, mama!!!

Prie langø sulimpa didelë dalis namo mamø, vienas langas prasiveria, iðlenda susirûpinusi mamytë, ir klausia:

- Kas atsitiko vaikeli?!!!

Vaikelis:

- Tëtá pakviesk!!!

Þmona vyrui:

- Mielasis, að neðu pareiðkimà skyryboms.

Vyras þmonai:

- Mieloji, að abiejais ragais "uþ".

Maþa mergytë ið vonios kambario:

- Mamyte, kur grindø skuduras?

Balsas ið virtuvës:

- Cigareèiø pirkti iðëjo.

Policininkas Petraitis paryèiais gráþta namo. Jo ten jau laukia þmona, ginkluota koèëlu. Policininkas ima teisintis:

- Na, brangioji, argi nesupranti, kad mano darbe bûna tokiø sekundþiø, kad viskà lemia minutës, ir tai tæsiasi valandas...

Kà padovanojai dukrai vestuviø proga?

- Automobilá.

- Tai kur jaunieji praleis medaus mënesá?

- Ligoninëj...

Vyksta teismo posëdis. Alkoholikas vyras skiriasi su þmona.

Teisëjas klausia vyro:

-Kodël jûs skiriatës su savo þmona?

-Na, suprantat , gerbiamas teisëjau, ji labai ákyri.

-O kuo pasireiðkia jos ákyrumas ?

Þmona priekaiðtauja vyrui:

- Ðtai tu sugráþti ið darbo ir iðkart komanduoji "Á lovà". Mes niekad nekalbame apie menà, muzikà...

Sekanèià dienà gráþta vyras namo:

- Ar tu skaitei Rembrantà?

- Ne.

- Tada á lovà!

Novaruskis sako þmonai:

- Þinai, mûsø sûnus anksèiau gaudavo tik vienetus ir dvejetus, antriems metams pasilikdavo, bet kai að jam ëmiau duoti pinigus uþ gerus paþymius, jis tapo geriausiu mokyklos mokiniu.

- Viskas aiðku, - atsako þmona, - jis dalinasi pinigais su mokytojais!

Bûtinai vesk: jei pasitaikys gera þmona, tapsi laimingu, o jei bloga - tapsi filosofu.

Sokratas.

Mama smalsauja:

- Kà tu, Joniuk, veiksi, kai að vaikðèiosiu po parduotuves?

- Þaisiu arba su aukle arba su tëveliu - þiûrint, kà pasirinks tëvelis.

- Nieko sau, tu paskolinai Bobui 5000$, o jis pabëgo su tavo þmona, - sako vienas draugas kitam.

- O tu manei, kad að toks durnas ir dalinu pinigus uþ aèiû, - atsako kitas.

Dukra:

- Brangus tëveli, að tave taip myliu! Að tavæs niekada nepaliksiu ir neiðtekësiu!

Tëvas:

- Nedrásk grasinti tëvui!

- Na ir kaip gyvenimelis, jaunavedþiai?!

- Na, kaip kaip... ðuo jau pabego...

Þmona vyrui.Gërei? Ne! Gërei? Ne! Pasakyk Gibraltaras. Gëriau.

Ateina moldavø pora á santuokos rûmus. Registratorius klausia:

-Ar jûs gerai pasiruoðëte tokiam atsakingam þingsniui savo gyvenime?

-O taip! Mes nupirkome deðimt litrø vyno, penkis litrus degtinës ir deðimt litrø spirito.

Penkeriu metu sunelis stebi tecio ir mamos barni. Po to klausia:

- Mama, o kiek metu, kaip tu istekejusi?

- Desimt, suneli.

- O kiek tau dar liko?

- Mielasis, að ðiandie vaikðèiojau po parduotuves ir pritrûko pinigø. Uþëjau pas tave á darbà, bet tavæs nebuvo. Bet að nuëjau á tavo kabinetà ir ið ðvarko paëmiau 200 litø. Nieko?

- Viskas gerai, brangioji. Að jau mënesá dirbu kitame skyriuje

Uþkietëjæs þvejys negráþo nakty namo, ryte þmona klausia:

- Tai kur naktá buvai?

Vyras:

- Kaip kur? Þvejyboj.

Þmona:

- Tai pasigavai kà nors?

Vyras:

- Na tikiuosi, kad ne...

Þmona vyrui:

-Man nusibodo bûti tavo tarnaite! Viskas, mes skyriamës!

-Ne, tu atleista!

-Ant ko tavo þmona vakar taip ðaukë vakar vakare? -Ant ðuns. -Vargðelis ðuo. Að girdëjau, kaip ji grasino atimsianti ið jo raktus.

- Að labai norëèiau pamatyti tà vagá, kurá jûs sugavote mano bute.

Policininkas:

-O kam jums jo reikia?

-Að norëèiau suþinoti, kaip jis, vidury nakties, ásibrovë á mano butà ir nepaþadino mano þmonos.

Prancûzaitë gulëdama lovoje pasisuka á kairæ:

- Poli, paduok cigaretæ...

Pasisuka á deðinæ:

- Þakai, pridek cigaretæ...

Uþsirûko...

- Ak, suþinotu mama, kad að rûkau...

Uþraðas ant pakelës akmens: "Eisi á kairæ - UÞMUÐIU! Þmona".

Pasaulyje viskas reliatyvu. Pavyzdþiui, tie 100 litø, apie kuriuos nieko neátaria mano þmona, man yra daug brangesni uþ tà 1000, apie kurá ji þino.

Girtas vyras pareina namo 3 valandà. Þmona:

- Tu kà, iðprotëjai, kodël taip vëlai gráþai?

- O kas tau sakë, kad að gráþau? Að tik uþëjau gitaros pasiimti.

Kodël vedusieji vyrai tunka? - Viengungis vakare gráþta namo, pasiþiûri, kas jo ðaldytuve, ir nuliûdæs eina miegoti. O vedæs vyras gráþta vakare namo, pasiþiûri, kas jo lovoje, ir nuliûdæs eina prie ðaldytuvo...

Moteris uþeina á kilimø parduotuvæ:

- Norëèiau kokio nors kilimo vaikø kambariui, kuo praktiðkesnio. Gal galëtumëte kà nors patarti?

- O kiek vaikø turite?

- Keturis.

- Na, praktiðkiausia kambará bûtø asfaltuoti.

Vyras sako zmonai:

- Ðtai imk skaityk apie þuvis, gal iðmoksi nors kiek patylëti.

Þmona sako:

- O tu ið jø pasimokyk gerti tik vandená!

Ðeimyninis ðampanas: vyras geria, o þmona putoja.

Vyksta teismas, teisëjas klausia kaltinamojo:

- Ar prisipaþástate, kad nuþudëte pirmàjà savo þmonà?

- Ne, neprisipaþástu, o nuo ko ji mirë?

- Nuo grybø, - atsako teisëjas. - O ar prisipaþástate, kad nuþudëte antràjà savo þmonà?

- Ne, o nuo ko ta mirë?

Sëdi vyras ir þmona prie televizoriaus. Þmona prabyla:

- Klausyk, mes jau tiek metø vedæ. Að tau prisipaþinsiu - að daltonikë.

Vyras pasikaso pakauðá ir sako:

- Na gerai, ir að prisipaþinsiu, að - negras.

- Sakyk, mielasis, kaip atsitiko, kad tu mane ásimylëjai?

- Matai, dabar ir tu stebiesi...

Vidutiniø pajamø trijø asmenø ðeima pagauna auksinæ zuvelæ....

Tradiciðkai sutaria iðpildyti kiekvienam po norà....

Vaikas nekantriai - noriu eþiuko! noriu eþiuko!

Tevas supykæs - p..don tà eþiukà!!

Mama persigandus - iðtraukit iðtraukit!!!

Þmona supykus rëkia ant vyro:

- O tu þinai, kiek mes galëtume nusipirkt, jei tu negertum?!

- Taip þinau. Man nieko, tau kailinius.

Laimingas vyras gráþta namo su vaikiðka lovele, kurià kà tik pirko. Uþëjæs á vonià, pamato, kad kaþkoks tipas skutasi. Vyro nuotaika, þinoma, keièiasi, jis ábëga á kambará ir rëkia þmonai:

- Galëjai bent patikslinti, kai sakei, kad greit mûsø bus trys!

Eina per dykumà kupranugaris. Ant jo iðdidþiai sëdi musulmonas, o priekyje, jo þmona, uþsimovusi parandþà. Prieina jie oazæ, o ten kitas musulmonas geria arbatà. Jis ir klausia atvykelio:

- Þemieti, ar tu uþmirðai, kad Koranas draudþia þmonai eiti priekyje vyro?

Telefono skambutis, pakelia vyras:

- Alio.

- Ar galima Jûsø dukrà?

- Nëra jos.

- Þinau. Ji pas mane lovoje. Klausiu ar jà galima?

Novaruskis, vëlai vakare parëjæs, sako þmonai:

- Turiu dvi naujienas, blogà ir gerà.

- Tai pradëk nuo blogos, - sako þmona.

- Að praloðiau visà mûsø turtà kazino, - sako novaruskis.

- O gera naujiena? - klausia þmona.

Telefono skambutis:

- Labas, tëti! Að iðtekëjau!

- Nieko neþinau. Kad namuose bûtum ne vëliau 21.00 val.

Ðeima ruoðiasi atostogauti.Þmona pakuoja lagaminus.Vyras klausia:

- Brangioji, o kam tu pëmëi su savim tà juodà suknelæ?

- Na, þinai juk, kaip tu blogai plaukioji...

Reklamine akcija:

- Jei mûsø gimdymo namuose jums gimë 3 vaikaá, 4 dovanosime nemokamai!

Grauzk dabar

-pagaliau atpratinau vyra grauzti nagus.

-puiku! kaip tau pavyko?

- Labai paprastai. Paslepiau jo dant7 proteza

Vyras is stoties skambina zmonai:

- Brangioji, gryztu is medziokles.

- Na ir kaip sekesi?

- Labai neblogai, visa menesi mesos nepirksime.

- Tai turbut briedi nusovei?

- Ne, alga prageriau.

Маленький мальчик стал свидетелем родительской ссоры. После скандала он

подходит к заплаканной маме:

- Мама, а сколько лет ты уже замужем?

- Шесть лет, сынок.

- А сколько тебе еще осталось?

Mama maþam sûneliu sako:

-Jeigu nevalgysi koðës,að pakviesiu raganà.

-Mama, negi manai,kad ragana valgys koðæ?

po daug metu: Tëvas su sûnum vaikðto Manheteno gatvëmis. Tëvas staiga sustoja ir sako sûnui:

- Ásivaizduok, kad bûtent èia stovëjo Bokðtai Dvyniai.

Sûnus paþvelgia á tëvà ir klausia:

- Tet, kas yra Bokðtai Dvyniai?...

zmona saukia savo vyrui:

-eik pakeisk jonukui sauskelnes

vyras atsako:

-tai kad as jau senden kaiciau dominyko sauskelnes, o vakar deno su tais mano vaikais vina tragedija....

zmona nustebusi atsako:

- tai kad mes turime tik viena vaika!

- Klausyk, Juozai, ar tu nebijai, kad per tuos penkis metus, kuriuos tu praleisi kalëjime, tavo þmona susiras kità?

- Visai nebijau: visø pirma, ji padori moteris, antra, ji mane labai myli, o treèia, ji taip pat sëdi.

Vakarëja. Saulë kà tik nusileido. Ant þemës leidþiasi sutemos. Keliuku arkliukas traukia veþimà su ðienu, o ant to veþimo sëdi Petras ir jo pati Marytë. Tiksliau, Petras jau guli ir miega, nes labai pavargo ðienà bekraudamas. Staiga já paþadina Marytës klyksmas:

tevai mane pavadino prosenelio garbei ir dabar wisi juokias...

- tai kaip pavadino?

-Proseneliu

Какая разница между женой и любовницей?

- Килограммов двадцать...

Какая разница между мужем и любовником?

- Минут сорок...

Blondinë ateina pas gydytojà:

- Daktare, að turiu problemà... Viskà kà tik bepadaryèiau, að uþmirðtu jau po 5 minuèiø...

- Labai gerai, nusirenkite ir gulkitës!

- Nuostabu,- skaitydama laikrasti sako zmona. - Vienas vyriskis diena

susipazino su moterimi, vakare ja vede, o kita ryta ja nuzude.

- Nieko nuostabaus, flegmatiskai sako vyras.- Juk rytas protingesnis

uz vakara.

Teisme:

- Nukentëjusioji, jûs teigiate, kad jûsø vyras jus primuðë. Bet jis juk vos ástengia pastovëti, ir tai tik pasiremdamas ramentais.

- Kol nepakëlë prieð mane rankos, nereikëjo jam jokiø ramentø!

Sunus paskutini karta parnesa nuo tevo alimentus ir sako motinai:

- Tevas prase tau priminti, kad ti paskutiniai ir paziureti i tavo veido

israiska.

- Grizk ir pasakyk jam, kas jis visa gyvenima mokejo ne uz savo sunu

ir paziurek i jo veido israiska.

telefono skambutis:

-teti, as istekejau...

-nieko nezinau...kad devinta namie butum..

Ponia lydi savo vyrà medþioklëje Afrikoje. Ji nugriebia ið vyro ðautuvà ir taikosi á bëgantá tiesiog á juos raganosá. -Ðauk gi, ðauk! - rëkia iðsigandæs vyras. -Gerai, - atsako þmona, - bet tu turi man paþadëti, kad nesijuoksi,jei nepataikysiu.

Skaityti komentarus

Ateina vaikis pas mamà ir sako:

- Mama, þinai, kompaktai su þaidimais gerokai pabrango... Tik legalius ámanoma gauti...

Mama, apsidþiaugusi:

- Na, tai bent kaþkiek maþiau þaisi kompiuteriu?

Vaikiukas:

- Ne, èia jûs dabar maþiau valgysite.

Отец дает наставления сыну перед свадьбой:

- Сынок, я хочу дать тебе два совета.

Первый: в брачном контракте сделай пункт, что два раза в неделю ты без жены будешь проводить день в мужской компании.

- Хорошо, папа, а второй совет?

Jis pasakë... Gal reikëtø prasiblaðkyti kiek ðá vakarà?

Ji atsakë... Gera mintis. Bet jeigu kartais gráði namo anksèiau uþ mane, palik prieangyje ájungtà ðviesà...

Gyveno porele. Ir kazkaip viena karta jie nusprende toki dalyka. Kada nores pasimyleti sakyt "Noriu paspausdinti su masinele". Viena vakara sugulus jiems vyras ir sako:

-Noriu paspausdint su masinele.

Zmona:

Zmona vyrui:

- Brangusis, mes kartu niekur nevaikstome!

- Na tiek to, rytoj nesiu siuksles, pasiimsiu tave kartu.

Praëjus porai savaièiø po vestuviø, þmona pareiðkia vyrui:

- Brangusis, mes turësime tris vaikus!

- Kodël tris? - nustemba vyras.

- Na, du gyvena pas mamà...

Þmona vyrui sako:

- Brangusis, að tuojau tave padarysiu laimingu!

Vyras atsako:

- Brangioji, man taip tavæs truks...

- Mamyte, o kieno prota as paveldejau?

- Tevo. As savo vis dar tebeturiu.

- Negaliu pripratinti vyro prie tvarkos, - skundþiasi viena bièiulë kitai.

- 0 kas yra?

- Jis kaskart slepia piniginæ kitoje vietoje!

Vyras vëlai pareina namo, o þmonajá pasitinka su koèëlu:

- Vël po vieðnamius vaikðèiojai?

- Kà tu, brangioji, að turiu alibi!

- Jei ir toliau su kuo papuola dulkinsies, dar ir ne tuo susirgsi!

gyveno karta ( pisas ir irisas) vaziuoja

jie troleibusu ir irisas saukia:

-pisas be bilieto...:D

- Katyte mano! Aukseli mano! Kur gi tu? Kac, kac, kac...

- Að èia, brangusis!..

- Eik ið èia, þertva, að katës ieðkau!..

Þmona ankstø rytà atsikelia ið lovos... Visa tokia uþsimiegojusi, susivëlusi prieina prie veidrodþio ir labai ilgai þiuri á savo atvaizdà...

Atsisuka á lovoje miegantá vyrà ir sumurma:

- Taip tau ir reikia...

Brangioji kiek davei ($) uþ ðità kepuræ?

-Du kartus.

Kavinëje du draugeliai Petras ir Antanas geria alø. Petras skundþiasi:

-Þinai Antanai, negaliu að jau daugiau gyventi su þmona, namuose netvarka, pilna ðiukðliø, dulkiø, viskas iðversta, valgyti negamina, neþinau, tikriausiai uþmuðiu savo bobà...

Холостяк спpашивает семейного пpиятеля, как ему тепеpь в новом качестве:

- Замечательно! - отвечает тот, - Пpидешь домой, всюду чисто, пpибpано, на столе обед, у плиты жена, кpасива, внимательна, добpа и щебечет, щебечет, щебечет, как идиотка!

Vyras - zmonai:

- Brangioji, man tavo naujoji skrybelaite visiskai nepatinka.

Zmona:

- Mielasis, as puikiai zinau, kas tau patinka. Taciau sutik - as juk negaliu

ant galvos nesioti alaus butelio.

Þmona su vyru vaþiuoja kaimo keliukais automobiliu, riejasi, barasi, etc. Þmona pamato ðalia kelio aptvare besigananèias kiaules.

- Þiûrek, brangusis, tavo giminaièiai.

- Aga, uoðviai.

Per savo vestuviø deðimtmetá vyras su þmona nuvaþiuoja paatostogauti á Vokietijà. Vaþiuodami pro Ðvarcvaldo miestelá, nutaria aplankyti ten esantá garsø "Norø ðuliná". Nueina prie ðulinio, vyras sugalvoja norà ir ámeta ten monetà. Po minutëlës prie ðulinio pasilenkia monetos ámesti ir jo þmona.

Is baro paryciais issvirduliuoja du girti vyrai. Vienas:

- Na, kur dabar eisi?

- Pamokslo klausyti...

- Girtas eisi i baznycia?

- Ne, namo, pas zmona...

Þmona, prieð gimdymà, sako savo vyrui:

-Þinai, að bijau. O jei gims negras su dviem galvom?

-???

Po gimdymo iðëjusi seselë sako vyrui:

-Jums gimë.

-Kas? Negras su dviem galvom?

-Ne, su viena.

-Oj, dëkui Dievui.

Prieð savo gimtadiená vaikinas sako motinai:

– Á sveèius ateis trys merginos, su viena ið jø að noriu kurti ðeimà. Mama, pasiþiûrëk á jas ir pasistenk atspëti kuri.

Po gimtadienio vaikinas prieina prie motinos ir klausia :

– Kaip manai, kuri ið jø mano iðrinktoji?

Þmona klausia vyro:

- Adomai, kur tu vakar buvai?

- Tai melas. Kas tau sakë?

MOterys kaip cigareciu pakelis...

vienas pralupa visi naudojasi :)

Mama, pasiknaisiojisi sûnelio daiktuose, atranda kelis sadomazochistinius pornoþurnalus. Pasibaisëjusi, nueina pas tëvà:

- Þiûrëk, kokius þurnalus tamposi mûsø vaikas, su juo reikia kaþkà daryti!

Tëvas pasiþiûri á þurnalus, pasikrapðto pakauðá ir sako:

Vyksta skyrybø procesas. Teisëjas klausia:

- Kodël jûs skiriates su savo þmona?

- Na, man nepatogu sakyti, bet ji... na, á burnà ima...

- Na tai kas, tai juk malonu?

- Suprantant, gal tai bûtø malonu, bet jinai tai daro su ðakute!

Þinai, brangusis, o jaunystëje að filmavausi uþsienio filme.

- Oho, að ir neþinojau, kad tu kalbi uþsienio kalbom.

- Ai èia menkniekis, sunkiausia frazë buvo "Ya, ya! Das ist fantastisch!!!".

-Mama, o visi vaikai turi du tëèius ir dvi mamas?

-Ne, sûneli, tik tu. Juk tu mûsø þvairelis!

Þmona - vyrui:

- Jei að karvë, tai tu zoofilas!!!

Sunus: Teti kada as buvau pradetas ?

Tevas: Nu kad nezinau suneli, ta vakara dirbau....

Naujojo ruso duktë ateina pas tëvà ir sako:

- Susiradau sau vyrà, tëte.

- Nu atsivesk, að su juo pasikalbësiu.

Ir ðtai jau po minutës pas já áeina vienuolis ir sako:

- Að jûsø dukters vyriðkis ir noriu jà vesti.

O naujasis rusas jam:

Keli ilgai nesimatæ draugai susitinka, iðgeria kavinëje, paskui nutaria pratæsti namie. Taèiau, kai jau prireikia nuspræsti pas kà, visi ima teisintis - pas kà þmona pikta, pas kà - uoðvienë. Tik vienas ið vyrukø dràsiai taria:

Á policijà ateina vyrukas, praðo, kad padëtø surasti kaþkur dingusià jo þmonà. Policininkas Vileniðkis uþsiraðo pavardæ, kada dingo, ypatingus poþymius ir klausia:

- Sakykite, gal turite jos nuotraukà, jà mes galëtume paskelbti spaudoje, televizijoje...

- Taip, turiu, imkite.

Pasimylejus zmona klausia:

- Brangusis, kaip pavadinsim savo suneli?

Vyras nusiima prezervatyva, uzrisa ir sako:

- Jei issilaisvins, pavadinsim Deividu Koperfildu.

Jau kelintas kontrolinis ir Petriukas gauna 2.Mokytoja sunerimus:

- Kodel Petriuk nesimokai, kviesiu tevus.

Petriukas sako :

-As ju neturiu .

-Kaip tai neturi-klausia mokytoja

-Traktorius suvazinejo.

-Tai ka dabar darysi -klausia mokytoja

- Að gi tavæs praðiau ákalti dvi vinis á sienà.

- Að ir ákaliau.

- Ákalei? Kur ákalei? O kur dabar að lygintuvà jungsiu?

Drasuolis.

Anûkas klausinëja savo senelá:

- Seneli...a, seneli, o kai tu eidavai naktá á sargybà, ar labai baisu bûdavo ?

- Baisu anûkëli...baisu, bet tik... kol uþmiegi.

- Sakykite, ar jûs kartais ne senuko Vaitkevièiaus sûnus?

- Taip, sûnus. Bet kad atsitiktinai, girdþiu pirmà kartà...

- Laikas vesti, bet niekaip neátinku motinai: në viena mano mergaitë jai nepatinka…

- Surask panaðià á motinà.

- Buvau suradæs, tuomet paðëlo tëvas…

Pavelavau...

- Kodël pavëlavai á darbà?

- Mano þmona pametë ðimtà litø ...

- Ir tu dël to pavëlavai?

- Ji ilgai ieðkojo, o að negalëjau iðeiti. Að ant jø stovëjau ...

Vyras skambina þmonai:

- Að bûsiu konferencijoje, todël gráðiu vëlai.

- Jeigu ji uþsitæs, tai pas jà ir pernakvok!

Iðkasena.

Ateina moteriðkë á alubará vyro pasiimti. Vyras pasipiktinæs:

- Po galais, tu tiesiog tyèiojiesi! Kodël tu ieðkai manæs èia? Kodël neini manæs ieðkoti kokiam nors muziejuje...

Sublogus...

- Ádomu! Að tave pasikvieèiau, kad iðgertum á mano sveikatà taurelæ, o tu jau penktà stiklelá kliukini!

- Atleisk, mieloji, bet tu taip blogai atrodai...

Labas vakaras...

- Kà tu sakai þmonai, kai namo pareini visas girtas?

- Sakau "labas vakaras". O po to ji kalba viena.

- Sûneli, va tau sidabrinis ðaukðtelis. Kai gersi arbatà, ðaukðtelá laikyk joje. Sidabras uþmuða mikrobus.

- Ir ka, paskui gerti arbatà su nustipusiais mikrobais?

Dantys...

Kaimynas klausia kaimyno:

- Nu, kà sakë tau þmona, kai pamatë su sekretore buèiuojantis?

- Nieko. O tuos du priekinius dantis tai jau seniai reikëjo iðtraukti...

Vairuotojos.

Dviejø draugø þmonos, irgi draugës, nusprendë laikyti vairuotojø kursus. Matai teisiø prisireikë... Po kurio laiko prasidëjo tikras koðmaras. Þmonos naktimis nemiega, koðmarai kankina. Vyrai susitinka ir guodþiasi:

Mama:

-vaikai!Tevas pasikore ne tam ka jus suptumetes!!!:)))

Maþi batai.

Vienas vyrukas neðiojo keletos dydþiø maþesnius batus, negu jam reiktø.

Draugai klausia, ko tu neðioji tokius, normaliø nenusiperki. Tas atsako:

- Þinot, namie Þmona ragana, vaikas debilas, uoðvë isterikë...

- Kaip vadinasi vyras, kuris mylisi be prezervatyvo?

- Tëvas.

Proporèiðkas

Eina proporèiðkas miegoti su þmona. Þmona:

- Vasia, að nëðèia!!!

- O að ne.

Maza mergaite sako mamai:

- Mama, paduok sausainiuku. Mama:

- Atsikelk is lovos ir pati pasiimk.

- Bet mamyte, as neturiu rankyciu...

- Nera rankyciu- nera ir sausainiuku...

Akys.

Kalbasi dvi draugës:

- Ar tu matei savo vyro akis, kai mylëjaisi?

- Ne, o tu?

- O að maèiau! Vakar tik pradëjau mylëtis, áeina vyras.

-teti as ne tekesiu, as su jumis gyvensiu.

-ne bandyk grasinti tevui!

- Gandais tikëti negalima!

Ðtai man sakë, kad mano vyras man neiðtikimas. O að paëmiau ir patikrinau.

Ne! Iðtikimas! Jis tik su savo draugu visà laikà kartu. Þvejoja, á kinà vaikðto, á miðkà, á teatrà...

Jie net miega kartu! ....

Naujieji metai.

- Siûlau sutikti ðiuos Naujuosius metus ramiai, ðeimyniðkai.

- Að sutinku. Aptarkime, kaip tai atrodys.

- Ðtai taip: að nuperku uþkandos, penkis vyno butelius, o tu vaþiuoji pas gimines.

Du vyrukai kalbasi:

- Kai buvau paauglys, tëtis man sakë: "Niekad neik á vieðnamá, nes gali pakliûti á labai keblià padëtá".

- Ir kà?

- Man buvo labai ádomu, tad visgi nuëjau. Ir sutikau ten tëvà...

Vyras gráþta po uþsitæsusiø atostogø namo, tingiai nusirengia, valgo be apetito... Þmona nutaria nudþiuginti vyrà ir sako:

– Brangusis! Að laukiuosi!

Vyras atsainiai:

– Ir tu irgi ...

Zmona kieme skaldo malkas, vyras sedi salia ir ruko. Kaimynas:

- Tu ko zmonai nepadedi?

- Aha, o jeigu rytoj karas, o as pavarges...

Mzas,juodas i stikla barbena.Kas?

Keptas waikas orkaiteje:)

Ziuri vyras i savo zmona ir sako:

- Butum tu svetima - tau lygiu nebutu!

Daktaras priiminëja dvynukus. Pirmasis vaikas gimë be jokiø problemø, daktaras ðleptelëjo ðiam per uþpakalá ir ðis pradëjo klykti. Taèiau antrasis vaikas niekaip nenori gimti. Praëjo valanda viena, antra - nu ir niekaip.

Iðvaþiavo sau dvi ðeimos atostogauti, apsistojo vieðbutyje. Ten buvo kur prisijungti á tinklà, ir jie, atsipalaidavæ nuo darbo, susidomëjo swing party. Nutarë ir jie seksualiai paeksperimentuoti - pasikeisti ádomumo dëlei partneriais. Kità rytà per pusryèius vyrai ðnekasi:

Serþantas.

Pareina serþantas namo ir dar ið tarpdurio ðaukia:

- Duok ëst, ir greièiau!

- Mielasis, pasiimk pats ðaldytuve. Að ðiandien taip pavargau, tiesiog

në karto neprisëdau.

Pagailo serþantui þmonos ir liepë jis jai prisësti. Triðdesimt kartø.

Teatras. Þmona ðnabþda vyrui:

- Paþiûrëk, tas tipas, kuris ðalia tavæs, miega.

- Ir tu mane prikëlei, kad tai pasakytum?

Pomidorai.

- Tvirtinate, kad á savo vyrà svaidëte pomidorus?

- Taip!

- O kodël visas jo kûnas nusëtas mëlynëmis?

- Bet juk pomidorai buvo stiklainiuose...

Laimingi.

- Ir að, ir þmona buvome laimingi 25 metus.

- O kas po to ávyko ?

- Mes susipaþinome.

Tuðti buteliai.

Þmona vyro garaþe rado 3 maiðus tuðèiø buteliø.

- Ið kur jie!?

- grieþtai pradëjo spausti já þmona.

- Að ir pats neþinau, rodos tuðèiø að niekados neperku...

- Að nuo pat vestuviø nekalbëjau su þmona.

- Kodël?

- Ji nemëgsta, kai jà kas nors pertraukia.

Laidoja moterá. Neða grabà ið baþnyèios. Iðeinanèius apakino dienos ðviesa ir jie trinktelëjo karstu á sienà. Dangtis prasidarë. Ið vidaus pasigirdo nusilpusi aimana. Ta moteris gyveno dar deðimt metø. Ir pasimirë. Vël laidotuvës, vël baþnyèioje pagrabas. Karstaneðiai neða grabà laukan.

Lauktuviai.

Vyras biðki ákalæs griþinëja namo jau gerokai po pusiaunakèio.

- Kur...kur tu po velniø bastaisi?!

- ðaukia þmona.

- Að jau tris valandas lovoje skaitau, laukiu, kol tu gráði!

- O að jau tris valandas stoviu lauke... laukiu, kada tu pagaliau

Tatuiruotë.

Daktaras apþiûrinëja pacientà:

- Kas èia pas jus per tokia ádomi tatuiruotë ant uþpakalio: 100 AVA ???

- Ai, èia as garaþo vartus atidarinëjau, o þmona truputi per anksti gazà paspaudë...

Na ir kas?

Vyras parsineða namo dvi atomobilio padangas

- Kam mums tos padangos!

- ðaukia þmona.

- Juk mes neturime automobilio!

- Na ir kas, atsako vyras.

- Tu juk neðioji liemenukà!