Anekdotai

Sunus atbega pas teva:

- Teti, as minutelei - tik pasisveikinti.

- Pavelavai, suneli, mama jau pasisveikino ir mano kisenes istustino!

Eina tëvas su sûnumi pro parduotuvæ, ant kurios paraðyta “Vynas”.

Sûnus klausia tëvà:

- Tëveli, o kas èia yra?

- Èia vyksta Valstybinis ypatingosios natûralios atrankos seminaras.

- Tëveli, o kas tie þmonës?

- Kaip sekësi mokykloje? - klausia tëvas.

- Gerai! - atsako sûnelis. - Kontraktas su penkta klase pratæstas dar vieneriems metams!

Berniukas raðo raðinëlá apie savo tëtá:

“Mano tëtis – pats stipriausias ir dràsiausias! Jis gali perplaukti paèià plaèiausià upæ, nugalëti bet koká gyvûnà, susikauti su visais banditais! Mano tëtis gali viskà! Taèiau daþniausiai jam tenka plauti indus, skalbti ir iðneðti ðiukðles”…

Jonukai, juk tu kairiarankis...

- Na, ir kas. Kekvienas turi koká nors trûkumà. O kuria ranka tu maiðai arbatà?

- Þinoma deðine.

- Matai...o paprastai þmonës arbatà maiðo ðaukðteliu.

— Kokia tavo mokyklos direktoriaus pavardë? — klausia tëvas.

— Neþinau, — sako sûnelis.

— O savo mokytojos pavardæ þinai?

— Neatsimenu.

Tëveli, ar uþaugæs galësiu daryti viskà, neklausdamas mamos leidimo?

- Taip, sûneli.

- Tai kada tu, tëveli, uþaugsi?

Sûnus atëjo pas tëvà ir praðo pinigø. Tëvas:

-O tu þinai, kad bûdamas tavo metø Abraomas Linkolnas jau uþsidirbdavo pragyvenimui?

-Þinau, tëti. Taèiau ar tu þinai, kad bûdamas tavo metø, jis jau buvo JAV prezidentas?

- Sûneli, jau dvejus metus lankai pirmà klasæ, o moki skaièiuoti tik iki deðimties. Kas ið tavæs iðaugs?

- Bokso teisëjas, tëveli !

Sûnaus aðtuonioliktojo gimtadienio proga tëvas iðkëlë vaiðes. Ant stalo atsirado ir svaigalø.

- Sûnau, esi jau suaugæs. Pagaliau galime kartu iðlenkti po taurelæ.

- Aèiû, tëveli, bet að neseniai meèiau gerti.

Pasaulio futbolo èempionate sirgalius klausia greta sëdinèio maþo berniuko:

- Ið kur gavai pinigø tokiam brangiam bilietui?

- Bilietà nupirko tëtis!

- O kur jis pats?

- Namie, ieðko bilieto...

- Sûneli, kà naujo ðiandien suþinojai mokykloje? - klausia tëvas.

- Kad mano draugai gauna daugiau kiðenpinigiø, - atsako sûnus.

Iðleidþia gruzinas savo sûnø mokytis á Maskvà. Ir perspëja:

- Paþadëjai, kad po pamokø iðsyk gráði namo, - sako tëvas sûnui.

- Taip, tëveli.

- O kà að tau paþadëjau?

- Jei negráðiu laiku, iðpersi man kailá.

- Na, ir kas dabar?

- Kadangi að netesëjau savo þodþio, neprivalai tesëti ir tu.

Verslininkas, pajutæs, kad artëja mirtis, pasikvietë abu savo sûnus.

- Paklausykite, vaikai mano, kà að jums pasakysiu. Ðtai mano paskutinis pamokymas jums: visada bûkite sàþiningi. Ypaè verslo reikaluose. Tik sàþiningumas atneð jums turtus, sëkmæ ir pagarbà.

- Tëtë, o tu mokykloje muðeisi?

- Ooo kaip muðiausi!

- Tëte, o gali daugiau neit á mano mokyklà?..

Tëvas rado berniuko portfelyje sadomazo ánagius... Taaaip, sako susimastæs tëvas, átariu, kad dirþas èia nebepadës...

Tëvas ir sûnus þvejyboje. Tëvas sûnui:

- Paduok batonà.

- Suëdþiau.

- Paduok tada kukurûzus.

- Suëdþiau.

- Tai davai kruopas paduok.

- Irgi suëdþiau.

- Nu tai dar sliekus ir dzikus suësk ir varom namo...

Suvalkieèio klausia, ið kur gavo toká graþø laikrodá.

- Tai tëvo. Jis mirdamas man pardavë.

Tëvas nusipirko televizoriø, iðsineðë á gatvæ ir laukia taksi. Maþas sûnelis, apþiûrëdamas ápakavimà, klausia:

-Tëveli, o kodël ant dëþës nupieðta taurelë?

-Kad nepamirðtum aplaistyti pirkinio.

- Petraiti,du kart du - kiek?

- Aðtuoni!

- Kiek?

- Ðeði!

- Pagalvok?

- Keturi!

- Tai kodel ið karto nesakei?

- Tëtis patare visada sakyti daugiau,kad bûtø galima deretis.

Jonukas sako savo teciui:

-Ar galiu paklausti taves dvieju klausimu?

-Aisku,klausk.

-Pirmas klausimas:Ar gali duoti 10 litu?Antras:Kodel gi ne?

Sûnus klausia tëvo:

- Sakyk, kokios moterys bûna iðtikimesnës: blondinës, ðatenës ar juodaplaukës?

- Matai, sûneli... Ðiokias tokias garantijas suteikia tik þili plaukai...

- Tëveli, gavau 10 ið matematikos! Að gausiu saldainiø?

- Ne, tu negausi á snuká, sûneli.

Sunus blogai mokosi mokykloje ir turi tik viena pasiteisinima, kad

mokytojas prie jo nepagristai kabinejasi. Galu gale tevas eina su

sunumi i mokykla. Susiranda mokytoja ir klausia:

- Kodel jus kabinejates prie mano sunaus?

Petriukas klausia tevelio: -teveli kodel mano visi draugai devintokai desimtokai o as kaip pirmokas taip pirmokas... Tevas: -Gerk sunau nenervok tavo eile

Sunus gryzta namo. Tevas jam sako:

- Tu vel i dede Petra plytas metei?

- As daugiau taip nedarysiu...

- O jam daugiau ir nereikia.

- Teti, kodel sito filmo negalima ziureti vaikams?

- Sedek tyliai, tuoj pats pamatysi.

Tëtis klausia savo maþylio:

- Kai tu uþaugsi, kuo tu nori bûti?

- Laiðkaneðiu!

- Kodël gi laiðkaneðiu?"

- Na að gausiu nuo mamos buèká kiekvienà rytà, tada jin leis mane á savo lovà, o paskui dar gausiu gabalëlá pyrago...!

Sûnus klausia savo teèio:

-Tëti, ar þinai koks traukinys labiausiai vëluoja?

-Ne

-Tas, kurá tu man þadejai per kalëdas...

- Tëti, o kada man sueis 10 metø?

- Po 5 metukø.

- Oooo... Kaip ilgai laukti reikia...

- Na, jei gerai elgsiesi ir visada manæs klausysi, tai po 4.

Kartà ðykðtuolis su savo sûneliu nuëjo á teatrà. Kai per pertraukà maþylis persisvërë per baliustradà, norëdamas pasiþiûrëti, kas dedasi parteryje, tëvas já áspëjo:

- Tik nenukrisk! Ten, apaèioje, bilietas dusyk brangesnis..!

Mokytoja skundþiasi iðdykëlio tëvui:

- Jûsø sûnus nupieðë ant suolo musæ, ir að nusimuðiau rankà jà bemuðdama.

- Tai dar nieko, - atsako tëvas. - Jis ðtai neseniai vonioje nupieðë krokodilà, tai að iððokau pro nupieðtas duris.

Maþas berniukas klausia tëvo:

-O kodël, moterys daþosi bei kvëpinasi, o vyrai ne?

-A todël sûneli, kad jo baisios ir dvokia.

Tëvas kvieèia penkeriø metø sûnø:

- Eikð, pamatysi broliukà, kurá atneðë gandras.

- Broliukas kaip broliukas, bet norëèiau pamatyti tà gandrà.

-Tëte, jei tas liûtas ið narvo iððoks, tai kokiu troleibusu man vaþiuoti namo?

- Gerbiamas kalëjimo priþiûrëtojau. Mano tëvas visada man buvo pavyzdþiu. Ar negalëtumëte mane paskirti á jo mylimiausià kamerà?

Tëvas klausia sûnaus:

- Na sûnau, kaip tau ten su ta blondine?

- O niekaip.

- Tai ko taip?

- Tai, kad ji stiklus valgo.

- Kaip tai stiklus valgo?

- Na, vienà kartà buvom laiptinëje ir ji sako man:

- Iðsuk lemputæ, á burnà paimsiu.

Mirðta senasis èiukèia. Pasikvieèia tris sûnus ir dësto savo valia.

-Pirmiausia, praðau saugoti elnius, juk tai mûsø maistas, drabuþiai bei ðiluma;

-Antra, praðau saugoti taigà juk tai mûsø tëvynë;

Tëtis tikrina namuose sûnaus namø darbus.

-Kodël taip netvarkingai ir nelygiai raðai kabliukus?-ima kabinëtis jis prie sûnaus.

-Kokius dar kabliukus,tëvai? Èia mes integralus mokomës

Tëvas sûnui:

- Ar þinai, kiek man kainuoja tavo mokslai?

- Þinau, todël stengiuosi kuo maþiau mokytis.

Ateina maþas vaikas pas tëvelá. - Tëveli, o davai mes senelæ padulkinam! - Kà tu, negalima! Juk ji mano mama! - O tu mano mamà tai dulkini

- Sinjore, liepkite savo sûneliui, kad ið manæs nesiðaipytø ir nemëgdþiotø!

- Luidþi, tuoj pat nustok maivytis ir vaizduoti idiotà!

- Tëti, að ruoðiuosi vesti.

- Þinai, sûnau, prieð vesdamas tu turëtum suprasti, kad po vedybø ðeima tau taps viskuo. Taigi, gerai pagalvok, kas tau geriau: ðeima ar viskas?

Tëvelis namie vaikà priþiûri. O tuo metu per televizoriø -krepðinio rungtynës. Nusivedë jis vaikutá á kità kamabrá, plokðtele su pasakële uþdëjo ir nuëjo þiûrëti varþybø. Po rungtyniø tëveliui pasidaro smalsu, kà gi jo atþala veikia, nes ið kambario girdëti keistas bumpsëjimas.

-Tëvelá, o ko tu labiau norëjai-berniuko ar mergaitës???

-Sûnau, að paprasèiausiai norëjau maloniai praleisti laisvalaiká...

Senelis graudþiai pasakoja sûnui:

- Augau labai neturtingame kaime. Septyni vaikai ðeimoje, nederlinga þemë, ir net vaivorykðtë virð kaimo bûdavo nespalvota...

Akmens amþiaus þmogus bara savo sûnø:

- Kaip tu galëjai gauti dvejetà ið istorijos??? Suprantu,kad galëjai gauti ið matematikos ar ið lietuviø, bet ið istorijos - istorijos juk tik vienas puslapis!

— Kokia tavo mokyklos direktoriaus pavardë? — klausia tëvas.

— Neþinau, — sako sûnelis.

— O savo mokytojos pavardæ þinai?

— Neatsimenu.

- Tëtë, o tu mokykloje muðeisi?

- Ooo kaip muðiausi!

- Tëte, o gali daugiau neit á mano mokyklà?..

Jonukai, juk tu kairiarankis...

- Na, ir kas. Kekvienas turi koká nors trûkumà. O kuria ranka tu maiðai arbatà?

- Þinoma deðine.

- Matai...o paprastai þmonës arbatà maiðo ðaukðteliu.

Zoosode:

- Tëti, þiûrëk, kokia baisi beþdþionë!

- Ðaunuolis, sûneli, gerai, kad priminei. Mama praðë nevëluoti pietø.

Berniukas raðo raðinëlá apie savo tëtá:

“Mano tëtis – pats stipriausias ir dràsiausias! Jis gali perplaukti paèià plaèiausià upæ, nugalëti bet koká gyvûnà, susikauti su visais banditais! Mano tëtis gali viskà! Taèiau daþniausiai jam tenka plauti indus, skalbti ir iðneðti ðiukðles”…

- Sûneli, kà naujo ðiandien suþinojai mokykloje? - klausia tëvas.

- Kad mano draugai gauna daugiau kiðenpinigiø, - atsako sûnus.

Senelis graudþiai pasakoja sûnui:

- Augau labai neturtingame kaime. Septyni vaikai ðeimoje, nederlinga þemë, ir net vaivorykðtë virð kaimo bûdavo nespalvota...

Chemikas giriasi kolegoms:

- Mano maþylis sûnelis vakar iðtarë pirmàjá þodi.

- Ir kà jis pasakë?

- Paraaminoarsenbenzohidrochloridas...

Sunus gryzta namo. Tevas jam sako:

- Tu vel i dede Petra plytas metei?

- As daugiau taip nedarysiu...

- O jam daugiau ir nereikia.

Sûnus klausia tëvo:

- Sakyk, kokios moterys bûna iðtikimesnës: blondinës, ðatenës ar juodaplaukës?

- Matai, sûneli... Ðiokias tokias garantijas suteikia tik þili plaukai...

Mokytoja skundþiasi iðdykëlio tëvui:

- Jûsø sûnus nupieðë ant suolo musæ, ir að nusimuðiau rankà jà bemuðdama.

- Tai dar nieko, - atsako tëvas. - Jis ðtai neseniai vonioje nupieðë krokodilà, tai að iððokau pro nupieðtas duris.

Pasaulio futbolo èempionate sirgalius klausia greta sëdinèio maþo berniuko:

- Ið kur gavai pinigø tokiam brangiam bilietui?

- Bilietà nupirko tëtis!

- O kur jis pats?

- Namie, ieðko bilieto...

Eina tëvas su sûnumi pro parduotuvæ, ant kurios paraðyta “Vynas”.

Sûnus klausia tëvà:

- Tëveli, o kas èia yra?

- Èia vyksta Valstybinis ypatingosios natûralios atrankos seminaras.

- Tëveli, o kas tie þmonës?

Tëvelis namie vaikà priþiûri. O tuo metu per televizoriø -krepðinio rungtynës. Nusivedë jis vaikutá á kità kamabrá, plokðtele su pasakële uþdëjo ir nuëjo þiûrëti varþybø. Po rungtyniø tëveliui pasidaro smalsu, kà gi jo atþala veikia, nes ið kambario girdëti keistas bumpsëjimas.

- Tëti, að ruoðiuosi vesti.

- Þinai, sûnau, prieð vesdamas tu turëtum suprasti, kad po vedybø ðeima tau taps viskuo. Taigi, gerai pagalvok, kas tau geriau: ðeima ar viskas?

Tëveli, ar uþaugæs galësiu daryti viskà, neklausdamas mamos leidimo?

- Taip, sûneli.

- Tai kada tu, tëveli, uþaugsi?

- Paþadëjai, kad po pamokø iðsyk gráði namo, - sako tëvas sûnui.

- Taip, tëveli.

- O kà að tau paþadëjau?

- Jei negráðiu laiku, iðpersi man kailá.

- Na, ir kas dabar?

- Kadangi að netesëjau savo þodþio, neprivalai tesëti ir tu.

- Kaip sekësi mokykloje? - klausia tëvas.

- Gerai! - atsako sûnelis. - Kontraktas su penkta klase pratæstas dar vieneriems metams!

Sûnus klausia savo teèio:

-Tëti, ar þinai koks traukinys labiausiai vëluoja?

-Ne

-Tas, kurá tu man þadejai per kalëdas...

Tëtis tikrina namuose sûnaus namø darbus.

-Kodël taip netvarkingai ir nelygiai raðai kabliukus?-ima kabinëtis jis prie sûnaus.

-Kokius dar kabliukus,tëvai? Èia mes integralus mokomës

Sunus atbega pas teva:

- Teti, as minutelei - tik pasisveikinti.

- Pavelavai, suneli, mama jau pasisveikino ir mano kisenes istustino!

Petriukas klausia tevelio: -teveli kodel mano visi draugai devintokai desimtokai o as kaip pirmokas taip pirmokas... Tevas: -Gerk sunau nenervok tavo eile

- Gerbiamas kalëjimo priþiûrëtojau. Mano tëvas visada man buvo pavyzdþiu. Ar negalëtumëte mane paskirti á jo mylimiausià kamerà?

Tëvas nusipirko televizoriø, iðsineðë á gatvæ ir laukia taksi. Maþas sûnelis, apþiûrëdamas ápakavimà, klausia:

-Tëveli, o kodël ant dëþës nupieðta taurelë?

-Kad nepamirðtum aplaistyti pirkinio.

-Tëvelá, o ko tu labiau norëjai-berniuko ar mergaitës???

-Sûnau, að paprasèiausiai norëjau maloniai praleisti laisvalaiká...

Suvalkieèio klausia, ið kur gavo toká graþø laikrodá.

- Tai tëvo. Jis mirdamas man pardavë.

Mirðta senasis èiukèia. Pasikvieèia tris sûnus ir dësto savo valia.

-Pirmiausia, praðau saugoti elnius, juk tai mûsø maistas, drabuþiai bei ðiluma;

-Antra, praðau saugoti taigà juk tai mûsø tëvynë;

- Tëti, o kada man sueis 10 metø?

- Po 5 metukø.

- Oooo... Kaip ilgai laukti reikia...

- Na, jei gerai elgsiesi ir visada manæs klausysi, tai po 4.

- Sûneli, jau dvejus metus lankai pirmà klasæ, o moki skaièiuoti tik iki deðimties. Kas ið tavæs iðaugs?

- Bokso teisëjas, tëveli !

Tëvas sûnui:

- Ar þinai, kiek man kainuoja tavo mokslai?

- Þinau, todël stengiuosi kuo maþiau mokytis.

Maþas berniukas klausia tëvo:

-O kodël, moterys daþosi bei kvëpinasi, o vyrai ne?

-A todël sûneli, kad jo baisios ir dvokia.

Verslininkas, pajutæs, kad artëja mirtis, pasikvietë abu savo sûnus.

- Paklausykite, vaikai mano, kà að jums pasakysiu. Ðtai mano paskutinis pamokymas jums: visada bûkite sàþiningi. Ypaè verslo reikaluose. Tik sàþiningumas atneð jums turtus, sëkmæ ir pagarbà.

- Sinjore, liepkite savo sûneliui, kad ið manæs nesiðaipytø ir nemëgdþiotø!

- Luidþi, tuoj pat nustok maivytis ir vaizduoti idiotà!

- Petraiti,du kart du - kiek?

- Aðtuoni!

- Kiek?

- Ðeði!

- Pagalvok?

- Keturi!

- Tai kodel ið karto nesakei?

- Tëtis patare visada sakyti daugiau,kad bûtø galima deretis.

Sunus blogai mokosi mokykloje ir turi tik viena pasiteisinima, kad

mokytojas prie jo nepagristai kabinejasi. Galu gale tevas eina su

sunumi i mokykla. Susiranda mokytoja ir klausia:

- Kodel jus kabinejates prie mano sunaus?

Tëtis klausia savo maþylio:

- Kai tu uþaugsi, kuo tu nori bûti?

- Laiðkaneðiu!

- Kodël gi laiðkaneðiu?"

- Na að gausiu nuo mamos buèká kiekvienà rytà, tada jin leis mane á savo lovà, o paskui dar gausiu gabalëlá pyrago...!

Sûnaus aðtuonioliktojo gimtadienio proga tëvas iðkëlë vaiðes. Ant stalo atsirado ir svaigalø.

- Sûnau, esi jau suaugæs. Pagaliau galime kartu iðlenkti po taurelæ.

- Aèiû, tëveli, bet að neseniai meèiau gerti.

- Tëveli, gavau 10 ið matematikos! Að gausiu saldainiø?

- Ne, tu negausi á snuká, sûneli.

- Teti, kodel sito filmo negalima ziureti vaikams?

- Sedek tyliai, tuoj pats pamatysi.

Iðleidþia gruzinas savo sûnø mokytis á Maskvà. Ir perspëja:

Sûnus atëjo pas tëvà ir praðo pinigø. Tëvas:

-O tu þinai, kad bûdamas tavo metø Abraomas Linkolnas jau uþsidirbdavo pragyvenimui?

-Þinau, tëti. Taèiau ar tu þinai, kad bûdamas tavo metø, jis jau buvo JAV prezidentas?

Jonukas sako savo teciui:

-Ar galiu paklausti taves dvieju klausimu?

-Aisku,klausk.

-Pirmas klausimas:Ar gali duoti 10 litu?Antras:Kodel gi ne?

Tëvas kvieèia penkeriø metø sûnø:

- Eikð, pamatysi broliukà, kurá atneðë gandras.

- Broliukas kaip broliukas, bet norëèiau pamatyti tà gandrà.

-Tëte, jei tas liûtas ið narvo iððoks, tai kokiu troleibusu man vaþiuoti namo?

Kartà ðykðtuolis su savo sûneliu nuëjo á teatrà. Kai per pertraukà maþylis persisvërë per baliustradà, norëdamas pasiþiûrëti, kas dedasi parteryje, tëvas já áspëjo:

- Tik nenukrisk! Ten, apaèioje, bilietas dusyk brangesnis..!

Tëvas ir sûnus þvejyboje. Tëvas sûnui:

- Paduok batonà.

- Suëdþiau.

- Paduok tada kukurûzus.

- Suëdþiau.

- Tai davai kruopas paduok.

- Irgi suëdþiau.

- Nu tai dar sliekus ir dzikus suësk ir varom namo...

Tëvas rado berniuko portfelyje sadomazo ánagius... Taaaip, sako susimastæs tëvas, átariu, kad dirþas èia nebepadës...

Ateina maþas vaikas pas tëvelá. - Tëveli, o davai mes senelæ padulkinam! - Kà tu, negalima! Juk ji mano mama! - O tu mano mamà tai dulkini

Tëvas klausia sûnaus:

- Na sûnau, kaip tau ten su ta blondine?

- O niekaip.

- Tai ko taip?

- Tai, kad ji stiklus valgo.

- Kaip tai stiklus valgo?

- Na, vienà kartà buvom laiptinëje ir ji sako man:

- Iðsuk lemputæ, á burnà paimsiu.

sunus tevo praso:
-as noriu bandeles...
tetis atsako:
-as ir vaikeli,bet pinigu uztenka tik ant degtines

- Tëti, kuo skiriasi moteris nuo vyro? - klausia sûnelis tëèio.

- Na, matai, sûneli, tavo mamos batø dydis 36, o mano 45. Ðtai tarp kojø ir skirtumas.

Vytukas su tevu vaikstineja po parka:
-Lazinuosi, kad sitas zmogus mokytojas.
-Is kur zinai?-nustemba tevas.
-Preis atsisesdamas jis idemiai apziurejo suola.

-Tėti, noriu tau kai ką pasakyti!
-Tik greitai ir aiškiai.
-Šimtas litų.

-Tėveli, ar tiesa, kad Kristus buvo žydas?
-Taip, tiesa sūneli. Tada visi buvo žydai-tokie jau buvo laikai...

Tėvas bendrauja su sūnumi:
-Sūnau, prieš tavo santuoką noriu duoti du labai svarbius patarimus. Pirmas-būtinai išsireikalauk, kad vieną kartą į savaitę žmona leistu tau iki paryčių praleisti su draugais...
-Gerai tėve. O koks antras patarimas.

Sunus klausia tevo-teti ko tu labiau norejai,mergaites ar berniuko?Tevas jam atsako-na matai sunau labiau tai norejau tik gerai praleisti laika;)))

Tevas nuveda sunu i kavine.-va paragauk ka cia man ipile-sako jis vaikui.-fui kokia slikstyne!sako vaikas.-o mama kaskodel mano,kad as cia pramogauti ateinu. : )

Sunus su tevu vakarieniauja. Vaiko nenormaliai didele galva. Na, neitiketinai didele. Tevas nesakydamas sunui sprigta i galva shnai! Po kiek laiko - dar viena! Tas pradeda veblenti:

- Na, teti... Uzh ka?!

- K***a, b...t, tokia p...a sugadinai!!!

Žydas su 18-čiu sūnumi praveda politinį-auklėjamą darbą:
-Sūnau, tu jau užaugai, tau jau 18-ka.
-Taip tėve.
-O ar tu žinai, kad yra tokia pareiga, Tėvynę ginti?
-Žinau tėve.
-Taigi, sūnau, prisimink.Tai ne mūsų pareiga!

-Kada dar buvau vaikas, aš užmūšiau keturis pasiūtusius šunis!
-Tėti, tu jau tai pasakojai prieš metus, bet tada buvo tik du šunys...
-Taip sūnau, bet tu tada buvai per mažas žinoti visą teisybę...

Prieðistorinë era. Tëvas þiûri á sûnaus paþymiø knygelæ ir sako:

- Að dar galiu suprasti tai, kad blogi paþymiai ið geografijos, matematikos, gimtosios kalbos, bet ið istorijos, kurios tëra 2 puslapiai!…

Mažas berniukas klausia tėvo:
-O kodėl, moterys dažosi bei kvėpinasi, o vyrai ne?
-A todėl sūneli, kad jo baisios ir dvokia.

Tëvas sûnui :

- O kam tu prezervatyvus á kiðenes

kiði ?

- Á diskotekà einu !

- Ar prietarà þinai ?

- Koká?

- Skietá paimsi - lietaus nebus !

Senelis su senele labai m?go ?aisti sl?pyni?. Senel? nuo senelio sl?pdavo naminuk?, bet jei tas tik rasdavo- tai tada jau senel?s eil? sl?ptis. :)

Petriukas klausia tevelio: -teveli kodel mano visi draugai devintokai desimtokai o as kaip pirmokas taip pirmokas... Tevas: -Gerk sunau nenervok tavo eile

ateina zmogus i vaistine ir klausia:
-ar turite prezervatyvu?
vaistininke atsako:
- jums kokiu, juodu, dryzuotu ar su mikimauzu?
zmogus biski pasimeta bet nenori atrodyti kvailai
ir atsako:
- duokite juodus

turtuolis tevas telefonu gauna zinute:,,teveli kuo greiciau nuvezk i antarktida baltuju lokiu,nes kitaip is geografijos gausiu dvejeta!"

Atëjo tëvas ir sûnus á prekybos centra:

Sûnus sako: Tëti kà mes èia veeikiam 24:00?

Tëvas: Tu tik tilëk ir greiciau grotas pjauk.

- Mano tëvas visada buvo kantriu þmogumi. Jei að kà nors pridirbdavau, jis pirmiausia lëtai suskaièiuodavo iki ðimto, nusiramindavo ir tik po to leisdavo iðtraukti man galvà ið po vandens...

Sunus sako tevui:
-Mane mokykloje visi berniukai vadina py***u...
-Tada tu juos vadink gaidziais!-sako isiutes tevas.
-Bet jie tokie grazus...

-Tëte, galima að moèiutæ "iðdulkinsiu"?

-Tu kà, sûneli, tai juk mano motina.

-Bet mano motina tu tai dulkini.

TEVELI ZIUREK SAKO PETRIUKAS AS VAZIUOJU BE RANKU PO KIEK LAIKO JAU BE KOJU PO VALANDOS JAU BE DANTU

Petriukas pareina namo ið mokyklos. Tëtis klausia:

- Na, kas ðiandien gero buvo?

- Per chemijos pamokà mokytoja pasakojo, ið ko daromas dinamitas!

- A... O kas dar gero mokykloje?

- Kokioje mokykloje?

Tëti, o kas yra gëjai?

- Tai tokie þmonës, kuriø uþpakaliai ieðko nuotykiø

Ateina petriukas pas teva ir sako:

-Teveli galiu eit i sokius jau penktadienis.Tevas atsako :

-Kai Petriuk pasieksi su savo varpa uzpakali tada galesi .Pasieki?

-Ne nepasiekiu.

-Tai viskas.Ateina kitas penktadienis Petriukas vel klausia :

Atejna vyras i tualeta,stovi,atlieka savo gamtinius reikalus. Staiga is unitazo islenda bjauri,didele slysktyne,tiesiog zodziais neapsakoma,zmogaus akimis nematyta,ir klausia vyro,vaikystei masturbavaisi?Vyras: taip.

Tevas sunui :

-Sunau tau jau 18 ,tuoj tapsi tikras vyras

-Teti koks tu senamados situs zodzius pavelavai istarti 3 metus, dbr jau gali pradeti apie tevyste.

Antrasis Archimedo dėsnis: „Skystis, patalpintas į kūną, po septynerių metų eis į mokyklą.“

Tevas klause sunaus:
-Ar istojai i universiteta?
Sunus atsako:
-Taip, istojau.
Tevas apsidziauges klause:
-Tai i koki istojai?
Sunus atsako:
-I GYVENIMO UNIVERSITETĄ:)

Mazas berniukas prieina prie tevo ir verkslena:

- Teti, nupirk man batukus!

Tevas tyli.

- Na, teti! Nupirk nors kedukus! - zyzia sunus.

Tevas niekaip nereaguoja.

- Teti-i-i,- toliau verkslena berniukas.- Na nupirk nors sandalus!

Áëjimas á zoologijos sodà:

- Tëvelá, ðita gorila kaþkaip átartinai þiûri...

- Ramiai sûnelá, tai dar tik kasa.

- Ichtiandrai, sûneli, negulëk ilgai ant saulës. Aplink tave jau kaþkokie tipai su alumi renkasi

Maþas berniukas bëgioja po butà, mëto knygas nuo lentynø, laido drabuþius, apverèia këdes. Ábëgusi mama klausia jo:

- Kà tu èia darai?

- Þaidþiu vienà þaidimà.

- Koká?

- "Po velniø, kur maðinos raktai!"

-Du tevai kalbasi:
-Kaip tavo sunui sekasi mokykloje???
-Jau geriau ,bet i tevu susirinkimus
dar vaikstau svetima pavarde.

Sëdi ðeimos galva virtuvëj ant palangës. Kojos lauko pusëje, ruoðiasi ðokti. 8-tas aukðtas. Paskutinæ sekundæ ábëga sûnelis i virtuvæ ðaukdamas:

-Tëveli, neðoook!!! Mama sakë, kad tau ástatë ragus, o ne sparnus.

–Tëveli, ar Adomas turëjo uoðvæ?– klausë berniukas tëvà.

–Ne, vaikeli: juk Adomas gyveno rojuje.

Lipa vyras laiptais þemyn ir neðasi sûnø aukðtyn kojom, galva dauþosi á laiptus. Iðlenda kaimynas ir sako:

- Kà tu darai? Kepurë nukris.

Tëvas:

- Ne, prikaliau.

pagawo tewas auksine zuwele ir ji sako ispildysiu 3 norus jej paleisit mane.petriukas rekia eziuka noriu eziuka,tewas py..don ta eziuka o motina ishtraukit ishtraukit!

Bedugne

Krentant i bedugne pats nemaloniausias dalykas tas, kad dugna ji vis delto turi.

Tëvas su sûnumi miðke grybauja. Sûnus pastebi kaþkokias uogas ir klausia tëèio:

- Tëti, o kas tai per uogos?

- Tai mëlynës.

- O kodël jos raudonos?

- O todël, kad dar þalios...

Eina tevas su sunum pro mokykla.

- Suneli, tu sitoj mokykloj mokaisi?

- Taip, teti.

- Zinai 20 metu atgal as irgi cia mokiausi.

- A, dabar as suprantu, ka turejo galvoje direktorius, kai sake, jog

tokio idioto kaip as mokykloje nemate 20 metu.

Mazas sunelis klausia tetes:

-Teveli, o kik reikia sumoketi uz vestuves?

-Dau... As iki siol dar moku!

Ateina jaunas vyras i sekso prekiu parduotuve ir praso:

-duokit man prezervatyvu.

pardaveja klause:

-kokiu?

vyras pmastes klause:

-kokliu turit?

-juodu,baltu,su mikimauzais.

teti teti

ka sunau?

koks musu karves vardas?

marge

o tai kodel kai as jos klausiu man jo nesako?

Tėvas klausia Petriuko:
-Na kaip tavo naujoji mokytoja?
-Nu labai graži, blondinė. tik yra viena bėda...
-Kokia,sūnau?
-Mūsų metų skirtumas labai didelis.

-O sunau uzauges busi didzium zmogum, kaip as!!!

-Taip teveli, jau praktikuojos su kastuveliu griovius kasti .

- Tëti, noriu valgyti...

- Pasigëdink, tavo amþiuje að kosmonautu norëjau tapti!

Viename stalo gale sëdi ápykæs tëvas ,kitam nusikaltæs sûnus. Tëvas klausia:

- Ir kas tave skiria nuo asilo?

- Stalas,- atsako vaikas.

Vyras ateina á vaikø darþelá, sûnaus pasiimti. Auklëtoja jo klausia:

- O kuris èia jûsø vaikas?

- O koks skirtumas? Vis vien ryt atgal atvesiu.

Senais prieðistoriniais laikais urvinis tëtis varto urvinio sûnaus akmeninæ paþymiø knygelæ ir siunta:

- Að dar suprantu, kad tu gali nemokëti biologijos, matematikos ar gramatikos, bet neiðmokti istorijos, kurios tik vienas puslapis...

Tėti, o kas yra gėjai?
- Tai tokie žmonės, kurių užpakaliai ieško nuotykių

Tevas sunui:
- Ar zinai, kas yra didvyriskas poelgis?
- Kai kam nors isgelbeji gyvybe.
- O tu esi tai padres?
-Taip, isgelbejau gyvybe sunenui - paslepiau sesers kontraceptikus.

Mazas sunelis klausia tetes:
-Teveli, o kik reikia sumoketi uz vestuves?
-Dau... As iki siol dar moku!

-Tėte, galima aš močiutę "išdulkinsiu"?
-Tu ką, sūneli, tai juk mano motina.
-Bet mano motina tu tai dulkini.

Naujasis lietuvis atvedė sūnų į zooparką, vėliau užeina pas parko direktorių ir klausia:
- Kiek kainuoja jūsų zooparkas? Aš jį nupirkčiau savo sūnui.
- Žinot aš turiu geresnę mintį. Kiek kainuoja jūsų sūnus? Aš jį nupirkčiau savo zooparkui.

Eiliniame rajone vyksta cirko trupės pasirodymas.
Sūnus klausia tėvo:
-Tėveli, o kam tetą pjūklu pjauna pusiau???
-Tam kad sužinoti kiek jai metų, sūneli...

Sūnelis:
- Oi, tėte, tu toks neatidus!
- Tai džiaukis! Būčiau atidesnis, tavęs apskritai šiam pasauly nebūtų!

-Sūnau, kas atsitiko?
-Tėve, mane iš universiteto išvarė, ką dabar daryt?
-Neverk, sūnau...neverk... Kareivėliai neverkia...

Mazas berniukas prieina prie tevo ir verkslena:
- Teti, nupirk man batukus!
Tevas tyli.
- Na, teti! Nupirk nors kedukus! - zyzia sunus.
Tevas niekaip nereaguoja.
- Teti-i-i,- toliau verkslena berniukas.- Na nupirk nors sandalus!

Tėvas klausia sūnaus:
-Na, kaip sekasi mokykloje?
-Puikiai! Kontraktą su šita klase man pratęsė dar metams!

- Och, bliamba, reikėjo man tėvo klausyt kai pacanas dar buvau... Oi reikėjo!!! O aš durnelis jo neklausiau...
- Ir ką gi jis tau sakė?
- Nežinau!!! Aš gi tau sakau - neklausiau aš jo....

Žvejojia Tėvas ir sūnus:
-Padauk sumuštinių, - paprašo tėvelis.
-Tai kad jau suvalgiau tėveli, - atsako sūnus.
-Tai tada paduok batono, nes noriu valgyti, - prašo tėvelis.
-Dėja tėveli, jau suvalgiau, - atsako sūnus.

Verslininkas, pajutęs, kad artėja mirtis, pasikvietė abu savo sūnus.
- Paklausykite, vaikai mano, ką aš jums pasakysiu. Štai mano paskutinis pamokymas jums: visada būkite sąžiningi. Ypač verslo reikaluose. Tik sąžiningumas atneš jums turtus, sėkmę ir pagarbą.

Tėveli, aš naujametinę naktį sapnavau, žaidžiančius kiškiuką bei ežiuką. O ką tu sapnavai?
-Tau sūneli, iki tokių sapnų dar miegoti ir miegoti...

Kaimietis, po sunkios darbo dienos, pareina namo. Prie jo iš kart pribėga mažas sūnelis ir pradeda pasakoti:
- Tėti, tėti, buvo atėjes kažkoks dėdė, jis klausė, ar čia parduodamas asilas! Aš jam pasakiau, kad tavęs nėra namie!

Tevas sunui :
-Sunau tau jau 18 ,tuoj tapsi tikras vyras
-Teti koks tu senamados situs zodzius pavelavai istarti 3 metus, dbr jau gali pradeti apie tevyste.

Sūnus sako - nori pačiulpti mano ******** ? Tevas atsako tavo bibį? Ne gi pasakiau saldainį.

- Ichtiandrai, sūneli, negulėk ilgai ant saulės. Aplink tave jau kažkokie tipai su alumi renkasi

Tėvas - sūnui paaugliui:
-Žinok sūnau, kiekviena moteris turi tris silpnybes: gėlės, papuošalai bei tarpuakis...

Grįžta iš mokyklos naujojo ruso sūnus ir sako:
- Tėveli, šiandien mes mokykloje mokėmės piešti apskritimus. Žinok, visų vaikų apskritimai gavosi tokie kreivi, šleivi, negražūs, o mano tokie lygūs, gražūs. Tėveli, tai tikriausiai todėl, kad aš naujojo ruso sūnus?

- Tėti, o kaip reikia kalti vinį, kad nepataikytum sau į pirštus?
- Svarbiausia - plaktuką laikyti abiem rankomis.

petriukas saqko teweliui duok man biskuti pinigu
-kiek?
-10lt
-ne! geriau duosiu grazia siu metu 1lt moneta
-gerai bet geriau butu kad, butum dawwes10 lt suglamzita..!

Pasaulio futbolo čempionate sirgalius klausia greta sėdinčio mažo berniuko:
- Iš kur gavai pinigų tokiam brangiam bilietui?
- Bilietą nupirko tėtis!
- O kur jis pats?
- Namie, ieško bilieto...

Priešistorinė era. Tėvas žiūri į sūnaus pažymių knygelę ir sako:
- Aš dar galiu suprasti tai, kad blogi pažymiai iš geografijos, matematikos, gimtosios kalbos, bet iš istorijos, kurios tėra 2 puslapiai!…

Eina tevas su sunum pro mokykla.
- Suneli, tu sitoj mokykloj mokaisi?
- Taip, teti.
- Zinai 20 metu atgal as irgi cia mokiausi.
- A, dabar as suprantu, ka turejo galvoje direktorius, kai sake, jog
tokio idioto kaip as mokykloje nemate 20 metu.

Tėveli, ar užaugęs galėsiu daryti viską, neklausdamas mamos leidimo?
- Taip, sūneli.
- Tai kada tu, tėveli, užaugsi?

Vėlus vakaras. Tėvai pagavo savo sūnų, kuris su dideliu prožektorium norėjo išeiti iš namų.
- O kur tu išeini? - klausia tėvas.
- Į pasimatymą - atsako sūnus.
- Ha, kaip aš eidavau į pasimatymus, man nereikėdavo prožektoriaus - pasišaipė tėvas.

- Teti, o galima as per raudona sviesa eisiu?
- Taip, tik rankas pakelk
- O kam?
- Kad nuo lavono drabuzius butu lengviau nuimti...

Tėvai, duok man dešimt litų, -prašo suaugęs sūnus.
-Žinai, sūnau, man atrodo, kad tu jau pakankamai didelis, jog nekaulytum iš manęs smulkių, -gėdina tėvas.
-Tu kaip visuomet esi teisus -duok šimtinę.

teti teti
ka sunau?
koks musu karves vardas?
marge
o tai kodel kai as jos klausiu man jo nesako?

TEVELI ZIUREK SAKO PETRIUKAS AS VAZIUOJU BE RANKU PO KIEK LAIKO JAU BE KOJU PO VALANDOS JAU BE DANTU

Sūnus prieina prie tėvo ir klausia:
- Tėte, ar yra marsiečiai?
- Ne, sūneli, tai fantastika.
- Tėte, o sniego žmogus yra?
- Ne, sūneli, tai fantastika.
- Tėte, o žydri yra?
- Taip, sūneli, tai fantastika!

Chemikas giriasi kolegoms:
- Mano mažylis sūnelis vakar ištarė pirmąjį žodi.
- Ir ką jis pasakė?
- Paraaminoarsenbenzohidrochloridas...

Vaikas klausia tėvo:
– Tėti, kur yra Alpės?
– Nežinau. Klausk mamos – ji visada viską kažkur paslepia...

Vienas tėvas giriasi, kad jo vaikai patys gražiausi:
-Visi kas pamato, sako, kad panašūs i Jėzų ir Mariją.
Staiga įeina tie vaikai.
-O, JĖZUS MARIJA !!!!!!

Tėvas klausia sūnaus: -kas ateina per kaledas? -kaledu senelis.

Kartą klausia vaikas tėvą:
-Tėti, kada prasidės pasaulio badas?
Tėvas atsako:
-Kai Kiniečiai pradės valgyti su šakutėmis.

-Tėvelį, o ko tu labiau norėjai-berniuko ar mergaitės???
-Sūnau, aš paprasčiausiai norėjau maloniai praleisti laisvalaikį...

- Jei gerai mokysiesi, sūneli, nupirksim tau kompiuterį.
- O jei blogai?
- Pianiną!

Milijonierius savo sūnui:
- Nenoriu kelti kokių nors sąlygų tavo būsimajai žmonai. Tik pasakysiu, kad ji privalo būti tokia graži, jog ją vestum, net jei neturėtų nė skatiko, bet kartu tokia turtinga, kad imtum ją į žmonas, net jei būtų nepaprastai bjauri.

-Tėvai, baigiam prekiaut, grąža baigėsi...

Atejo Petriukas pas teva ir sako jam vat teveli šian mokykloj mum pasakojo iš kur atsiranda vaikai paaiškink ir tu dabar na tevelis ir sako aš paemiau stykline vandens spjoviau ten spjove mama irgi ten po keliu dienu atsiradai tu.

- Tėte, o ką reiškia: "format C: complete"?

- Tėveli, žinau labai gerą anekdotą.
- Tai papasakok.
- Deja, esu dar per mažas.

- Nė nemanyk, kad tau pavyks sulaikyti mane namie, - sako dvidešimtmetis sūnus tėvui. - Aš trokštu laisvės, nuotykių ir gražių moterų!
- Bet aš nė neketinu tavęs laikyti, - protestuoja tėvas.
- Tai ko čia stovi?
- Keliauju su tavimi !

Trys solidžių tėvelių sūneliai vaikų darželyje kalbasi:
- Mano tėvelis parduotuvės savininkas. Jis turi daug pinigų.
- O mano prekiauja nekilnojamu turtu. Pas jį dar daugiau pinigų.
Klausia pas tečiajį:
- O kas tavo tėtė?
- Nežinau...

Sunus klausia tevo:
-Kodel mano brolio vardas Auksnis menulis?
-Nu kai mes ji pradejom sviete auksinis menulis
-O kodel mano kito brolio vardas Sidabrinis menulis?
-Nu kaip mes su tavo mama ji pradejom sviete sidabrinis menulis
-O kodel mano vardas Suplysus guma?

Jonukai, juk tu kairiarankis...
- Na, ir kas. Kekvienas turi kokį nors trūkumą. O kuria ranka tu maišai arbatą?
- Žinoma dešine.
- Matai...o paprastai žmonės arbatą maišo šaukšteliu.

Sunus gryzta namo. Tevas jam sako:
- Tu vel i dede Petra plytas metei?
- As daugiau taip nedarysiu...
- O jam daugiau ir nereikia.

Stovi girtas tėvas, atsirėmęs į sieną. Ateina sūnus ir prašo:
– Tėveli, pataisyk dviratį!
Tėvas:
– Taip, dabar viską metu ir taisau tau dviratį.

Vyras ateina į vaikų darželį, sūnaus pasiimti. Auklėtoja jo klausia:
- O kuris čia jūsų vaikas?
- O koks skirtumas? Vis vien ryt atgal atvesiu.

Sunus pareina namo ir sako tevui:
- Zinai, teti, siandien pas mane buvo "pirmas kartas".
Tevas:
- O, tai ateik cia, seskis, ir pasakok!
- Ne, aciu, as geriau pastovesiu.

Sunus klausia tevo:
- Teveli, o kaip atskirti girta nuo negirto?
- Kaip cia tau paaiskinti? Va, ziurek, stovi du dedes. Girtam pasirodytu,
kad ju keturi.
- Teti, bet ten tik vienas dede!