Anekdotai

Kartà dievas sukûrë Adomà. Vëliau sukûrë jam Ievà. Jie ëmë gyventi kartu. Praëjus savaitei, Ieva tarë Adomui:

- Brangusis, ar tu nieko prieð, jei pas mus savaitëlei atvaþiuos mano mama?...

Mįslė:

Aplink - vanduo. Viduryje - bjaurybė.

KAS ?

Uošvė vonioje.

- Þinai, tau velniðkai pasisekë, kad turi kurènebylæ uoðvienæ!

- Manai? Kad tu pamatytum jos veido iðraiðkas!

Policininkas sustabdo maðinà:

- Jûs virðijote greitá.

- Tikrai ne! Tai juk tiesiog neámanoma!

- Kodël neámanoma?

- Taigi að vaþiuoju pas uoðvienæ!

Pas jaunavedþius sveèiuojasi uoðvienë. Visi pietauja. Virð uoðvienës ant sienos kaba didþiulis laikrodis. Tik, pavalgiusi uoðvë nuëjo plauti rankas nukrito laikrodis.

Vyras su nuoskauda balse:

-Visà laikà jis vëluoja...

Armënø radijo paklausë: -Kodël gaidys toks linksmas ir nuolat gieda? -Taigi prieþastis labai paprasta: jis turi 20 þmonø ir në vienos uoðvës!

Kaimynas ðaukia per tvorà kitam kaimynui :

- Á mano baseinà su krokodilais ákrito tavo uoðvë.

- Tavo krokodilai, tu ir gelbëk !!

kodel uosvenes niekuomet nepatenka i dangu?

-nes tokie slibinai taip aukstai neskraido!

Turejo uosviens trys zentus ir nusprende patikrinti, kuris ja labiausiai myli.Isoko uosvë i suliny ir saukiasi pagalbos. Atbego viriausiasis zentas istrauke ja, kita ryta randa prie duru motocikla. Uosves dovana.

Vienà vyrà, oficialiai neiðsiskyrusá su pirmàja þmona ir susituokusá su antra, paþástamas paklausë:

- Ar tu þinai, kokia bausmë gresia uþ daugpatystæ?

Èia priëjo Kindziulis ir tarë:

- Dvi uoðvës.

Mirðta uoðvienë...

-Pakvieskite þentà, noriu su juo atsisveikinti.

Atbëga þentas neðinas buteliu degtinës:

-Na kà uoðvienële! Padarom po vienà, kelionei...

Gera uoðvienë turi turëti tik du dantis: vienà – kad turëtø su kuo þentui alø atidarinëti, kità – kad skaudëtø…

Keliukas stabdo automobilį. Vairuotojas išsigandęs.

Pareigūnas:

-Nepergyvenkit, viskas tvarkoje. Gal trosą turite?

Vairuotojas, lengviau atsidusęs:

-Ant galinės sėdinės po uošviene.

Keliukas, paieškojęs:

Žento monologas:

- Mama, jūs ir vėl po dušo išėjot į balkoną! Juk ten žvarbu - peršalsit, susirgsit ir kaip visad, nenumirsit!

-Aš duosiu tau 100 litų, jei tu nuvažiuosi ir stotyje pasitiksi mano uošvienę.

-O jei ji neatvažiuos?

-Tada gausi du kartus tiek...

Uoðvë prarijo 50 centø. Smulkmena, o vis tiek malonu

Demokratija, kaip uoðvienë-lygtai jau ir patyrusi, bet vie tiek kvaila...

Miršta uošvienė...

-Pakvieskite žentą, noriu su juo atsisveikinti.

Atbėga žentas nešinas buteliu degtinės:

-Na ką uošvienėle! Padarom po vieną, kelionei...

Uoðvienë su nostalgija pasakoja þentui apie savo praeitá:

-Kai að buvau jauna- buvau kvaila, naivi bei labai negraþi...

-Þentas:

-Mama, jus labai puikiai iðsilaikëte...

Klausimas: Ar reikia eiti prisipaþinti á policijà, jeigu mano uoðvæs Marijonos niekas iki ðiol nepasigedo, o uoðvis man dargi pastatë butelá?

Pas psichiatrà:

- Daktare, að nuolat sapnuoju ta patá koðmarà: uoðvienæ, kuri uþ pavadëlio vedþioja krokodilà. Jûs tik ásivaizduokit, gruoblëta, þalsvai pilka oda, tamsiai rudos karpos, neapykanta degantis þvilgsnis ir baisûs, geltoni ir aðtrûs dantys...

Vakarieniauja þentas, uoðvienë ir kita ðeimos dalis.

Uoðvienë þentui meiliai:

- Tepk, þenteli, sviestà tepk.

Þentas net sumirkèioja ið nuostabos, ko èia ta jo uoðvienë tokia meili. Ir sako:

- Tepu, uoðvienële, tepu.

Uoðvienë:

Tëvas su sûnumi stovi balkone.Tëvas laiko ðautuvà , o sûnus netikëtai klausia tëvo :

- Tëveli, kodël mûsø moèiutë bëgioja zigzagais ?

- Kam moèiutë, o kam uoðvienë, paduok dar vienà apkabà,- piktai atsako tëvas.

Pas jaunavedžius svečiuojasi uošvienė. Visi pietauja. Virš uošvienės ant sienos kaba didžiulis laikrodis. Tik, pavalgiusi uošvė nuėjo plauti rankas nukrito laikrodis.

Vyras su nuoskauda balse:

-Visą laiką jis vėluoja...

Ateina zentas pas uosviene ir sako:

-Kaip sveikata uosvienele?

-Puikiai

-Tada ateisiu kita kart.

Vyras þmonai po uoðvës vizito:

- Ko vël mamulë buvo uþëjusi?

- Ai, ðiaip sau, pasëdëti.

- O pas juos kà, këdþiø nëra?

Grįžta vyras namo, fotelyje sėdi uošvienė, o prie jos kojų guli dobermanas.

Uošvienė, žiūrėdama į dukros vyrą bei rodydama į jį pirštu, taria:

-Žentas!...

Gruzinas laiko uoðvæ virð bedugnës:

– Mano senelis uoðvæ papjovë... Mano tëvas uoðvæ nuðovë... Að geras... Að tave paleisiu.

- Kodėl tu darbe, juk tavo uošvienė mirė?

- Jūs pats liepėte, nepainioti darbo su malonumais.

- Ar þinai kaip baudþiama dvipatystë?

- Ne.

- Dviem uoðvëm!

Skambutis veterinarui:

- Tuoj pas jus ateis mano uošvė su senu šuniu. Tai jai suleiskit pačių stipriausių nuodų, kad nesikankintų...

Veterinaras:

- O šuniukas vienas ras kelią namo?

Þento laiðkas uoðvienei: "Mieloji mama, sveikinu Jus su profesine ðvente – Helovynu!"

Grafas tarnui-virėjui:

-Mielasis, rytoj atvažiuoja mano uošvienė. Čia sąrašas jos pačių mėgstamiausių patiekalų...

-Supratau, sere.

-...Ir jei jus paruošite bent vieną iš sąraše išvardintų patiekalų-nedelsiant būsitę atleistas...

- Žinai, tau velniškai pasisekė, kad turi kurčnebylę uošvienę!

- Manai? Kad tu pamatytum jos veido išraiškas!

Du draugai kalbasi:

- O žinai, man su uošviene labai pasisekė. Tiesiog visiškai neturiu kuo skųstis.

- Ir iš kur tu tokią iškasei?

- Užkasiau aš ją, užkasiau...

Pagyvenusi moteris ëjo link stoties. Jos ðirdis verkë, jai buvo labai liûdna. Ji nenorëjo iðvaþiuoti. Ji neþinojo, kada sugráð, jai buvo taip sunku iðsiskirti su savo dukra, su anûkais... O aplinkui, neðinas krepðiais, linksmai ðokinëjo þentas.

Uošvė:

-Kada išvyksta mano traukinys?

-Žentas:

-Po dviejų valandų, 35 minučių ir 40 sekundžių.

Uošvė prarijo 50 centų. Smulkmena, o vis tiek malonu

Noreèiau á havajus. Ten yra visko: saulës þmonai, smëliuko vaikams ir rykliø uoðvei.

Norečiau į havajus. Ten yra visko: saulės žmonai, smėliuko vaikams ir ryklių uošvei.

Traukinių stotis. Vyras prie bilietų kasos:

-Prašau bilietą į Klaipėdą, viršutinis gultas prie tualeto.

Pamatęs klausiamą kasininkės žvilgsnį, paaiškina:

-Taigi, uošvienę namo išsiunčiu...

Du draugai kalbasi:

- Mano uošvienė kaip "Zapuko" durys.

- ???

- Kol netrenksi, tol neužsidarys.

- Kėdę uošvei meistrauju!

- Daug dar liko?

- Ne. Tik elektros darbai.

Uošvienė laidėsi žaibais ir kibirkštim, kai žentas suorganizavo jai lygintuvo trumpąjį jungimą.

Zmona skambina savo vyrui is kurorto:

- Brangusis, kaip ten musu katyte laikosi ?

Vyras:

- Padvese katyte !

Zmona:

- Brangusis, kaip baisu, bet ar negaletum delikaciau, pavyzdziui, galetum

pasakyti,

Uošvienė su nostalgija pasakoja žentui apie savo praeitį:

-Kai aš buvau jauna- buvau kvaila, naivi bei labai negraži...

-Žentas:

-Mama, jus labai puikiai išsilaikėte...

Kartą dievas sukūrė Adomą. Vėliau sukūrė jam Ievą. Jie ėmė gyventi kartu. Praėjus savaitei, Ieva tarė Adomui:

- Brangusis, ar tu nieko prieš, jei pas mus savaitėlei atvažiuos mano mama?...

Mano uosvienė tikras lobis! O lobį reikia užkasti...

- Mono uošvienė sirgo stipria klaustrofobijos forma.
- Kaip tai?
- Kai ją laidojom, ji bandė tris kartus išsiveržti laukan.

Uosve laidesi zaibais ir kibirkstim, kai zentas suorganizavo jai lygintuvo trumpaji jungima.

Vyras nusprendė statyti apvalų namą. Architektas klausia:
- Kodėl?
Vyras:
- Mano uošvienė sako, kad kai pastatysiu namą, tai ir jai gal kampelis atsiras.

gera uosvene tai lobis-kuris yra labai labai giliai zemeje;)

Moèiutë:

-Þinai, vaikeli, mano laikais muzika bûdavo daug graþesnë, tyresnë ir linksmesnë, negu ðita, kurià, dabar tu uþleidai.

Anûkas:

-Bet moèiute, juk èia plaktuvas.

Skambutis į duris. Jas atidarius ant slenkščio išdygsta uošvė.
- Ženteli, mane vyras išvarė. Galiu čia kelias dienas pagyventi?
- Žinoma, mama, įsitaisykit štai čia, kairiau, kad neužstotumėt kaimyno durų.

Pagauna supykęs vyras uošvenę. Iškelia per balkoną ir sako:
- Sakyk norą ir išpildysiu.
- Paleisk!!!

Pareina þmogus namo, nusirengia marðkinius ir prisiriða prie këdës. Kai gráþta jo

uoðvienë, sako:

- Apspjaudyk mane.

- KAM??? - nusistebëjo uoðvienë.

- Supranti, að sergu ir man daktaras liepë gyvatës nuodais krûtinæ iðsitept.

Kalbasi du vyrai:

-Mano uosve tikras angelas.

-Pasiseke, maniske dar gyva.

Pribega prie tevo sunus ir klausia:

-Teveli teveli kodel senele kieme zigzagais laksto?

-Supranti suneli kai kam ji senele o kai kam uosvene.-sako tevas keisdamas automato apkaba...

Du vyrukai kalbasi:
- Žinai, mano uošvienė - tikras stebuklas, ji tiesiog puiki!
- Ką, ir tikrai be jokių trūkumų?
- Na, turi vieną, nedidelį... Kol kas...
- O kokį?
- Dar kvėpuoja!

Ateina vaikas į balkoną ir klausia tėčio:
- Tėti, kodėl ten močiutė rėkaudama po kiemą bėgioja???
Tėtis užtaisinėdamas kalašnikovą:
- KAM MOČIUTE, O KAM UOŠVĖ!

Gráþta þentas namo, mato uoðvienë po kiemà su ðluota ðlavinëja.

-Labas mamyt, ar tvarkaisi, ar paskraidyt kur susiruoðei?

Miela uoðvë, sveikinu jus su Hellowenu, jûsø profesionale ðvente !

Á sveèius atvaþiavo moèiutë. maþasis anûkëlis, pasidþiaugæs lauktuvëmis, klausia moèiutës:

-Moèiut, o kaip tu èia atvykai?

-Autobusu, vaikeli, atvaþiavau.

-O tëtis sakë, kad tave velnias atneðë...

Vienas vyriðkis pasakoja kitam:

- Þinai, praeità savaitë uoðvæ palaidojom. Dvi armonikas suplëðëm

- Tëveli, kodël senelë po sodà bëgioja vingiais ?

- Kam senelë, o kam uoðvienë,- atsako tëvas pakeisdamas automato apkabà...

zmogus turi tureti gera seima,kad galetu pailseti nuo darbo.ir pikta uosvene,kad i darba eitu su dziaugsmu

Eina vyras namo ið uoðvies laidotuviø. Staiga praskrido paukðtukas ir padarë kakutá tiesiai jam ant galvos. Vyras stabtëli, paþvelgia á dangø ir sako: "Mama, Jûs jau ten?"

Prie arabu seicho rumu sustoja autobusas,pilnas pagyvenusiu moteriskiu.Seichas lausia savo sekretoriaus:

-Turistai?

-Ne, cia jusu uosvenes atvaziavo i svecius,-sako sekretorius

Ateina þentas namo. Duris atidaro uoðvienë, visa ðypsosi:

- Þenteli, mylimasai, va, atëjai ið darbo, duok tavo paltà pakabinsiu.

Vyriðkis apstulbo.

- Duok savo batus,ðtai tavo ðlepetës.

Ðeima nueina á teatrà. Pertraukos metu uþeina á bufetà. Vyras ima uþsakinëti:

- Na, man su þmona - po tauræ vyno ir po apelsinà... O vaikams - po stiklinæ ledø ir po ðokoladukà...

- O kà mano mamai? - paklausia þmona.

- O mamai - stiklinæ pieno ir silkutës...

- Jonai, kas èia vyksta? Tavo uoðvienë ðá mënesá jau treèià kartà apsinuodijo grybais!

- Ai, èia jos sklerozë: ji verda grybus man, bet uþsimirðta ir pati jø prisivalgo.

Uoðvienës gimtadienis. Visa ðeimyna sustojus aplink stalà ir uoðvienë uþpûtinëja þvakutes. Uþpûtë. Po keliø sekundþiø vël uþsidegë. Uoðvienë vël uþpuèia - po keliø sekundþiø vël uþsidega. Þmona klausia vyro:

- Tu kur tokias þvakutes pirkai?

Autoinspektorius sustabdo masina. Vairuotojas:

- Inspektoriau, na negalejau as virsyti greicio!

- Ir kodel gi?

- Nes as vaziuoju pas savo uosve.

Skambutis á duris. Vyras atidaro - ten uoðvë.

- O! Laba diena, mama. Ar ilgam atvykot?

- Na, kol neatsibosiu...

- Tai kà, net arbatos neiðgersit?..

Eme senute ir nugriuvo.

Nebutu emus nebutu ir nugriuvus

Jis norejo sokineti is laimes, bet ji slege sunkus uosves karstas.

-Girdëjau, tavo uðvienæ liûtas uþpuolë?

-Pats uþpuolë, pats tegul ir ginasi.

Klausimas: “Kas yra prieðtaringas jausmas?”

Atsakymas: “Prieðtaringà jausmà tu patirsi tada, kai tavo uoðvienë lëks nuo

skardþio su tavo nuosavu BMW”.

Skambutis á duris. Jas atidarius ant slenkðèio iðdygsta uoðvë.

- Þenteli, mane vyras iðvarë. Galiu èia kelias dienas pagyventi?

- Þinoma, mama, ásitaisykit ðtai èia, kairiau, kad neuþstotumët kaimyno durø.

Susitinka 2 vyrai:

- Na, visai uoðvienë jau mane iðveda ið kantrybës!

- O tu jai kokià nors ðunybæ padaryk!

- Jau padariau! Daviau skelbimà jos telefono numeriu: "Iðpildysiu jûsø

seksualines fantazijas, Nebrangiai!"

- Na ir kaip?!!!

- Iðpildo.....!

Jis nuëjo á traumatologijos skyriø, apsiþiûrëjo kaip þmonës gauna didþiausias traumas ir tik po to nuëjo pirkt dovanos uoðvei.

Þmogelis laidoja savo uoðvienæ. Graudþiai verkia, raunasi plaukus nuo galvos. Aplinkiniai ima þvalgytis, sukioti pirðtais prie smilkiniø. Galø gale kaþkas paklausia:

- Na, klausyk, ko gi taip liûdi?

Kas geriau-uosve ar alus?

Ir tas ,ir tas gerai,jei ant stalo ir salti.

- Mano uoðvë - angelas!- giriasi vyriðkis.

- O manoji - dar gyva...- atsidûsta kitas.

-Teveli dega seneles namas !!!

-Nesijaudink sunau namas apdraustas

-Teti bet ir senele vidui!!!

-Nesijaudink sunau as ir senele apdraudziau.

Nuo to laiko,kai uosvene vos neuzpringo 5 centu moneta,zentas visad pasirupindavo kad namie butu smulkiu...

Kuo skiriasi nelaimingas atsitikimas nuo nelaimes? Nelaimingas atsitikimas kai uosve ikrenta i sulini, o nelaime kai ji is jo islipa.

Gráþta girtas þentas á namus.atsigula á lovà,ir vos apversdamas lieþuvá sako:

- Uoðviene,uoðvienyte,pabuèiuok mane.

Uoðvienë galvoja,nors vienà kartà gyvenime,þentas nori atsipraðyti.

Prieina,ir pakðt á þandà þentui,pabuèiuoja.

- Pagaliau pravemsiu.-sako þentas

Smarkiai lyja.

Staiga kazkas pabeldzia i duris.

Vyriskis jas atidaro ir pamato savo uosve.

- Del Dievo meiles, kodel stovit lietuje? Eitumet verciau namo.

Uoðvienei reikalingi tik du dantys: vienas, kad galetø vyrui alaus butelá atidaryti, o antras, kad skaudëtø...

- TëtI!

- Kà, sûnau?

- Moèiutë man ir vël ákando!

- Tai, sûneli, kiek að tau kartø sakiau nelysti prie narvo.

Jûsø uoðvienë ir mokesèiø inspektorius yra deganèiame name. Jûs turite galimybæ iðgelbëti tiktai vienà ið jø. Kà jûs pasirinksite: eiti papietauti ar eiti á kinà?

Atëjo girtas vyras namo, mato uoðvienë stovi tarpdury su ðluota.

- Oooo, uoðviele, - suðunka. - Tvarkotës ar ðiaip paskraidyti susiruoðët?

Uoðvienë - þentui:

- Ar tu matei tà þmogø, kuris mane iðgelbëjo?

- Taip, jis manæs jau atsipraðë...

Þentas po darbo atsisëdæs fotelyje þiûri telikà. Èia kur buvus kur nebuvus á

kambará ásiverþia uoðvienë su ðluota rankoje. Þentas:

-Mama, jus tvarkysitës ,ar kur nors skrisit?

Laidoja uoðvienæ. Staiga ið karsto pasigirsta beldimas ir riksmai:

- Atidarykit, atidarykit, að dar gyva!

Vyras iðkart pareiðkia:

- Kà jûs, mama, daktaras geriau þino!

Dvi moteriðkës ðnekasi:

- Klausyk, o ko tavo sûnus á þmonas tokià baisià bobà paëmë?

- Nieko, bus kam namus saugot!

Traukinių stotis. Vyras prie bilietų kasos:
-Prašau bilietą į Klaipėdą, viršutinis gultas prie tualeto.
Pamatęs klausiamą kasininkės žvilgsnį, paaiškina:
-Taigi, uošvienę namo išsiunčiu...

Grafas tarnui-virėjui:
-Mielasis, rytoj atvažiuoja mano uošvienė. Čia sąrašas jos pačių mėgstamiausių patiekalų...
-Supratau, sere.
-...Ir jei jus paruošite bent vieną iš sąraše išvardintų patiekalų-nedelsiant būsitę atleistas...

Susitinka dvi drauges. Viena sako:
- Vakar toki kadra pakabinau, ant kaklo - pirsto storumo grandine,
pinigine - nepakelsi!
- O is intymios puses kaip?
- Kaip grandine ir pinigine. Kaip pirstas ir nepakelsi...

Policininkas sustabdo mašiną:
- Ponas vairuotojau, o kodėl jūsų keleivė neprisisegusi saugos diržais?
- Tai jai segtis nereikia, ji mano uošvenė!

Demokratija, kaip uošvienė-lygtai jau ir patyrusi, bet vie tiek kvaila...

- Žinai, tau velniškai pasisekė, kad turi kurčnebylę uošvienę!
- Manai? Kad tu pamatytum jos veido išraiškas!

Sveikas, Jonai! Įsivaizduok, šiąnakt sapnavau tavo uošvę!
- Taip? O ką ji kalbėjo?
- Nieko.
- Vadinasi, tai nebuvo mano uošvė.

Uošvienė laidėsi žaibais ir kibirkštim, kai žentas suorganizavo jai lygintuvo trumpąjį jungimą.

Du draugai kalbasi:
- Mano uošvienė kaip "Zapuko" durys.
- ???
- Kol netrenksi, tol neužsidarys.

Teisme skyrybų byla.
-Kodėl jūs skiriatės su žmona?-klausia teisėjas.
-Ji man netiko...
Uošvė iš salės:
-Acha, tik pamanykit, visiems tiko, o jam netiko!

Kartą dievas sukūrė Adomą. Vėliau sukūrė jam Ievą. Jie ėmė gyventi kartu. Praėjus savaitei, Ieva tarė Adomui:
- Brangusis, ar tu nieko prieš, jei pas mus savaitėlei atvažiuos mano mama?...

sedi trys vyrai bare.ateina padaveja ir sako, kad jau baras uzsidaro.jonas sako- nuperkam dar 1 litra degtines ir einam pas mane namo isgersim.kiti du vyrai- o uosviene su zmona nepyks?jonas-ne.du vyrai-nu einam.atejna i namus atidaro jono zmona ir sako-o jonai mielasis brangusis, ateik seskis pr

Tėvas su sūnumi stovi balkone.Tėvas laiko šautuvą , o sūnus netikėtai klausia tėvo :
- Tėveli, kodėl mūsų močiutė bėgioja zigzagais ?
- Kam močiutė, o kam uošvienė, paduok dar vieną apkabą,- piktai atsako tėvas.

Norečiau į havajus. Ten yra visko: saulės žmonai, smėliuko vaikams ir ryklių uošvei.

kodel uosvenes niekuomet nepatenka i dangu?
-nes tokie slibinai taip aukstai neskraido!

Trys draugai norėjo pasikviesti ketvirtą draugą eiti į barą padaryti po gramą.
Tas ketvirtas nelabai norėjo eiti, nes buvo vedęs ir neidavo į barus, bet galutinai sutiko. Gėrė visi, bet tas pastebėjo, kad jau po 00.00 val. Atsisveikino su draugais ir

Uošvė prarijo 50 centų. Smulkmena, o vis tiek malonu

Du draugai kalbasi:
- O žinai, man su uošviene labai pasisekė. Tiesiog visiškai neturiu kuo skųstis.
- Ir iš kur tu tokią iškasei?
- Užkasiau aš ją, užkasiau...

Karalius savo tarnui:
- Nukirsk visiems šunims uodegas! Nenoriu, kad kai atvažiuos uošvienė, bent vienas kas nors džiaugtųsi!

Vieną vyrą, oficialiai neišsiskyrusį su pirmąja žmona ir susituokusį su antra, pažįstamas paklausė:
- Ar tu žinai, kokia bausmė gresia už daugpatystę?
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- Dvi uošvės.

Išeina žentas iš kapinių po uošvienės laidotuvių ir staiga tik terkšt ant peties,š... ir sako:
-A jau tu danguj.

- Kodėl tu toks nuliūdęs atsikėlei?- paklausė žmona vyrą.
- Sapnavau, kad uošvė įkrito į šulinį ir prigėrė.
- Bet juk tai sapnas…
- Todėl ir liūdna, kad tai buvo tik sapnas.

Skambutis veterinarui:
- Tuoj pas jus ateis mano uošvė su senu šuniu. Tai jai suleiskit pačių stipriausių nuodų, kad nesikankintų...
Veterinaras:
- O šuniukas vienas ras kelią namo?

Uošvė:
-Mūsų žentelis, be pasagos, dar pasiskolino šimtą tūkstančių.
-O ar grąžino nors kiek?
-Kol kas tik dukterį...

Jauna žmona sako vyrui:
- Žinai, brangusis, jau veikiai gyvensime trise!
- Tai nuostabu! - apsidžiaugia vyras.
Žmona ir sako:
- Gerai, kad džiaugiesi. Mano mama išsiskyrė ir dabar gyvens pas mus.

Pas jaunavedžius svečiuojasi uošvienė. Visi pietauja. Virš uošvienės ant sienos kaba didžiulis laikrodis. Tik, pavalgiusi uošvė nuėjo plauti rankas nukrito laikrodis.
Vyras su nuoskauda balse:
-Visą laiką jis vėluoja...

Žydelis bare geria vieną taurelę po kitos. Pamatęs tai prieina žydų šventikas:
-Skandini savo problemas, gerbiamasai?
-Taip, rabine, o kaip tu sužinojai?
-Matau,... bet tau tas nepadės...

Kalbasi du draugai:
- Ko toks linksmas?
- Tai va, vakar uošviene palaidojau...
- Kaip? Taigi ana savaite dar gyva buvo !?
- Tiesa, bet, skusdama bulves ji piršta isipjove. Tai aš ja... pribaigiau... kad nesikankintu...

Ateina žmogelis į laidojimo namus ir klausia:
- Koks pas jus pigiausias karstas?
- 200 litų, iš pušies.- siūlo darbuotojas.
- O pigesnių neturit?
- Na, yra už 100 litų. Presuotų drožlių...
- Mmm... gal dar pigesnių...
- Tai ką tamsta laidoti susiruošei???

Žentas sveikinasi su uošviene:
- Sveika mama, amžiną jums atilsį...

- Kėdę uošvei meistrauju!
- Daug dar liko?
- Ne. Tik elektros darbai.

Zmona skambina savo vyrui is kurorto:
- Brangusis, kaip ten musu katyte laikosi ?
Vyras:
- Padvese katyte !
Zmona:
- Brangusis, kaip baisu, bet ar negaletum delikaciau, pavyzdziui, galetum
pasakyti,

Jauna šeima pietauja pas uošvę. Šioji:
- Ženteli, gal atpjautum man dešrytės?
- Žinote, taip plonai nemoku!

Gruzinas laiko uošvę virš bedugnės:
– Mano senelis uošvę papjovė... Mano tėvas uošvę nušovė... Aš geras... Aš tave paleisiu.

Tikra uošvienė turi išauginti tris dukteris, ištekinti jas už trijų vyrų ir tuos tris vyrus nukamuoti.

Žmona:
-Brangusis ar žinai kad rytoj mano mamos gimtadienis? Tai ką padovanosim?
Vyras:
-Nu tai pernai padovanojom metalini krėslą tai šiemet gal nusamdom elektriką kad prie sroves pajungtu.

Žmona mirdama sako vyrui:
- Brangusis, pažadėk, jog per laidotuves eisi šalia mano motinos.
- Na, gerai... Jei jau taip nori... - atsako vyras. - Bet ji man vėl sugadins nuotaiką visai dienai.

Vyras kreipiasi į policiją :
- Ponas tardytojau, mano uošvienė prieš du mėnesius išėjo iš namų ir dingo.
- Kodėl taip vėlai kreipiatės?
- Kad labai ilgai savo laime negalėjau patikėti.

Ateina zentas pas uosviene ir sako:
-Kaip sveikata uosvienele?
-Puikiai
-Tada ateisiu kita kart.

Atbėga kaimynas ir sako:
- Klausyk tavo uošvienė pas mano krokodilus įkrito
- Tavo krokodilai tu ir gelbėk juos...

Anukelis:
-Senele, su kuo tu atvaziavai?
Senele:
Autobusu , anukeli, autobusu.
Anukelis:
-Aaaa, o tete sake, kad tave velnias atnese...

Vakar laidojo uošvienę - suplyšo trys armonikos...

Grafas sako savo liokajui:
- Rytoj atvažiuoja mano žmonos motina. Prašau nukirsti šuniui uodegą. Noriu, kad niekas nesidžiaugtų, kad atvažiuoja uošvė!

- Kokia tavo žmona?
- Ideali!
- Ar taupi?!
- Tokia taupi, jog apatinius keičia kartą per mėnesį.
- Ar daug kalba?!
- Ką tu, ji tokia tylenė, kad aš jau trejus metus negaliu sužinoti, kas mudviejų vaiko tėvas!

Armėnų radio klausia: ar gali pailsėti visa šeima su vienu kelialapiu ?
- Gali, jei juo pasinaudos uošvė.

Gera uošvienė turi turėti tik du dantis: vieną – kad turėtų su kuo žentui alų atidarinėti, kitą – kad skaudėtų…

- Ko tu toks išsišiepęs, juk vakar mašiną supylei...
- Uhu...
- Bamperį nurovei...
- Uhu...
- Radiatorių prakiurdei...
- Uhu...
- Uošvė galva į priekinį stiklą kalė...
- Voooo!..

- Žinai? Nupirkau dukrai pianiną ir maniau, kad ji ims skambinti. Bet kur tau...
- Panašiai atsitiko ir man, kai nupirkau uošvei lagaminą.

- Tėti, man nepatinka senelė!
- Tylėk ir valgyk!

Vakare vyras su žmona pamato vaiduoklį :
- Mama!!, - suspiegia vyras.
- Panaši... , - rimtai pasako žmona.

- Kaip tu gali pastoviai bartis su savo zmona ir taip gerbti savo uosve?
- Kazkada kaip tik ji buvo pries musu vestuves!

Ateina žentas namo. Duris atidaro uošvienė, visa šypsosi:
- Ženteli, mylimasai, va, atėjai iš darbo, duok tavo paltą pakabinsiu.
Vyriškis apstulbo.
- Duok savo batus,štai tavo šlepetės.

- Mano uošvė - angelas!- giriasi vyriškis.
- O manoji - dar gyva...- atsidūsta kitas.

Susitinka 2 vyrai:
- Na, visai uošvienė jau mane išveda iš kantrybės!
- O tu jai kokią nors šunybę padaryk!
- Jau padariau! Daviau skelbimą jos telefono numeriu: "Išpildysiu jūsų
seksualines fantazijas, Nebrangiai!"
- Na ir kaip?!!!
- Išpildo.....!

Grįžta girtas žentas į namus.atsigula į lovą,ir vos apversdamas liežuvį sako:
- Uošviene,uošvienyte,pabučiuok mane.
Uošvienė galvoja,nors vieną kartą gyvenime,žentas nori atsiprašyti.
Prieina,ir pakšt į žandą žentui,pabučiuoja.
- Pagaliau pravemsiu.-sako žentas

Uošvienė - žentui:
- Ar tu matei tą žmogų, kuris mane išgelbėjo?
- Taip, jis manęs jau atsiprašė...

Pas psichiatrą:
- Daktare, aš kiekvieną naktį sapnuoju tą patį košmarą: mano uošvė po mano butą vedžioja didelį žalią krokodilą. Jūs neisivaizduojate ką aš išgyvenu matydamas tuos siaubingus geltonus dantis, tas baisias didžiules akis ir tą šlykščią gruoblėtą odą!

Vyras suzinojas , kad uosviene pateko y auto avarija, atskubejo y ligonine :
-Daktare kaip mano uosviene???
-Ji visikai sveika ir gales vaziuoti namo.
Vyras susierzines:
-Ka ji sau masto isvis, galvoja kad as cia tu masinu 100 turiu.

Laidoja uošvienę. Staiga iš karsto pasigirsta beldimas ir riksmai:
- Atidarykit, atidarykit, aš dar gyva!
Vyras iškart pareiškia:
- Ką jūs, mama, daktaras geriau žino!

Skambutis į duris. Vyras atidaro - ten uošvė.
- O! Laba diena, mama. Ar ilgam atvykot?
- Na, kol neatsibosiu...
- Tai ką, net arbatos neišgersit?..

Mire uosviene - trys armonikos suplyso.

Vyras pareina namo iš ligoninės, kur lankė uošvienę:
- Labas, brangioji... Panašu, kad tavo mama baigia pasveikti...
- Taip sakė daktaras?
- Taip, jis sakė, kad reikia ruoštis blogiausiam...

Kalbasi du draugai:
- Mano namai tikras rojus.
- Kuria prasme?
- As - Adomas, zmona - Ieva, uosve - GYVATE!

Ateina vyras i vaistinę:
- Prašau 12 Kg arseno!
Visi esantys vaistineje sužiūra į vaistininką, tas sako:
- Pone, čia labai stiprūs nuodai!
- Taip, bet man jų skubiai reikia!
- Kam? Peles sode nuodysit?
- Ne, čia mano uošvei...

Jis norejo sokineti is laimes, bet ji slege sunkus uosves karstas.

Važiuoja žmogelis su mersu, muziką įjungta, popkorną valgo. Staiga atvaro moskvičius ir pro langa rėkia bobutė: "moskvičių žinai...", ir aplenkia mersą. Žmogelis įdūksta ir paskui moskvičių. Staiga žiūri už kampo moskvičius aukštyn kojom guli.

Smarkiai lyja.
Staiga kazkas pabeldzia i duris.
Vyriskis jas atidaro ir pamato savo uosve.
- Del Dievo meiles, kodel stovit lietuje? Eitumet verciau namo.

Kuo skiriasi nelaimingas atsitikimas nuo nelaimes? Nelaimingas atsitikimas kai uosve ikrenta i sulini, o nelaime kai ji is jo islipa.

Įstaigoje:
- Petraiti, kodėl atėjai į darbą, taigi tavo uošvienės laidotuvės?
- Ponas viršininke, manau, kad darbas yra svarbiau už malonumus.

Šeima nueina į teatrą. Pertraukos metu užeina į bufetą. Vyras ima užsakinėti:
- Na, man su žmona - po taurę vyno ir po apelsiną... O vaikams - po stiklinę ledų ir po šokoladuką...
- O ką mano mamai? - paklausia žmona.
- O mamai - stiklinę pieno ir silkutės...

Armėnų Radijo klausia:
- Ar filme, kuriame žūsta pagrindinis herojus, gali būti laiminga pabaiga?
Armėnų Radijas atsako:
- Taip, jeigu pagrindinis herojus yra uošvienė!

Anyta bara ir bara savo marčią:
-Tu ir virti nemoki, ir kepti nemoki, ir grindis blogai plauni, o jau apie indus aš iš viso nenoriu kalbėti. Štai aš tavo metų...
-Žinau, žinau- pertraukė marti- jūs tuo metu buvote jau trečią vyrą palaidojusi.

Тёща приходит в гости к дочери и зятю.
- Тю, а шо ж это у вас в прихожей темно как у негра в жопе?!
- И всё-то Вы, мама, знаете, и везде-то, Вы, бывали.

zmogus turi tureti gera seima,kad galetu pailseti nuo darbo.ir pikta uosvene,kad i darba eitu su dziaugsmu

Žentas po darbo atsisėdęs fotelyje žiūri teliką. Čia kur buvus kur nebuvus į
kambarį įsiveržia uošvienė su šluota rankoje. Žentas:
-Mama, jus tvarkysitės ,ar kur nors skrisit?

seima statosi nama...
Vyras uosvienes klausia koki nama jiem geriau statysis.
Uosviene atsako:nesvarbu koks,svarbu,kad man atsirastu koks kampelis.
Tada vyras sako:
-Viskas aisku.Statysim nama apvalu be kampu,kad niekam jokiu kampu neatsirastu.

Prie arabu seicho rumu sustoja autobusas,pilnas pagyvenusiu moteriskiu.Seichas lausia savo sekretoriaus:
-Turistai?
-Ne, cia jusu uosvenes atvaziavo i svecius,-sako sekretorius

Zentas bando uosviene ismesti pro balkono o jin kabo ant tureklo.
Eina vyras pro sali ir sako:
-O dieve, ka jus darote?!
-Uosviene bandau ismesti!- sukteli zentas!
-Tai kurva stipriai laikos!- tare vyras.

Vyras ir zmona ziuri siaubo filma.Pasirodo
pabaisa.Zmona:
- Oi, mama.
Vyras:
- Panasi, panasi...

Uosve laidesi zaibais ir kibirkstim, kai zentas suorganizavo jai lygintuvo trumpaji jungima.

Moteris kreipiasi į policiją dėl dingusio vyro. Papasakojo, kaip jis atrodo, kaip gali būti apsirengęs ir pan. Galų gale policininkai paklausė:
- Sakykite, ką jam perduoti, jei kartais surastume?
- Pasakykite jam, kad mano mama pas mus neatvažiuos.

gera uosvene tai lobis-kuris yra labai labai giliai zemeje;)

-Labai apgailestauju, bet jūsų uošvei liko gyventi kelios dienos.
-nieko tokio, daktare, aš pakentėsiu...

ziurek zente kad kai as pamirsiu kad man padarytum grazias laidotuves, ir kad daug zmoniu susirinktu.
gryzta zentas kita diena ir sako:
-tavo laidotuves poryt, daryk ka nori, nes laidotuves tikrai ne eilines, pakvieciau Zalgirio komandos sirgalius.

Močiutė:
-Žinai, vaikeli, mano laikais muzika būdavo daug gražesnė, tyresnė ir linksmesnė, negu šita, kurią, dabar tu užleidai.
Anūkas:
-Bet močiute, juk čia plaktuvas.

Eme senute ir nugriuvo.
Nebutu emus nebutu ir nugriuvus

Antroji mano uošvienė daug geresnė už pirmąją - viską supranta iš pirmo
smūgio.

- Jonai, kas čia vyksta? Tavo uošvienė šį mėnesį jau trečią kartą apsinuodijo grybais!
- Ai, čia jos sklerozė: ji verda grybus man, bet užsimiršta ir pati jų prisivalgo.

Nuo to laiko,kai uosvene vos neuzpringo 5 centu moneta,zentas visad pasirupindavo kad namie butu smulkiu...

-Girdėjau, tavo ušvienę liūtas užpuolė?
-Pats užpuolė, pats tegul ir ginasi.

- Brangusis, greitai mes būsime trise...
- Oi, aš toks laimingas, tu nuostabi!
- Tai puiku, kad tu patenkintas. Tiesgio aš norėjau pasakyti, kad ryt pas mus gyventi atvažiuoja mano mama...

Nueina žmogėnas į parduotuvę ir mato, kad kažkoks pirkėjas kelia skandalą:
- Aš čia vakar dešrą pas jus pirkau ir mano uošvienė ja apsinuodijo!
Žmogėnas prieina ir sako:
- Klausyk, ko tu čia dabar keli skandalus? Geriau parodyk man tą skyrių, kur dešrą pirkai!

Klausimas: “Kas yra prieštaringas jausmas?”
Atsakymas: “Prieštaringą jausmą tu patirsi tada, kai tavo uošvienė lėks nuo
skardžio su tavo nuosavu BMW”.

Kaime, vakare, į žmogelio duris pasibeldė kaimynas:
- Labas, klausyk, gal galėtum leisti vandens iš tavo šulinio pasisemti? Kelis kibiriukus?
- Žinoma, kokios problemos!

- Tėveli, kodėl senelė po sodą bėgioja vingiais ?
- Kam senelė, o kam uošvienė,- atsako tėvas pakeisdamas automato apkabą...

Autoinspektorius sustabdo masina. Vairuotojas:
- Inspektoriau, na negalejau as virsyti greicio!
- Ir kodel gi?
- Nes as vaziuoju pas savo uosve.

Į svečius atvažiavo močiutė. mažasis anūkėlis, pasidžiaugęs lauktuvėmis, klausia močiutės:
-Močiut, o kaip tu čia atvykai?
-Autobusu, vaikeli, atvažiavau.
-O tėtis sakė, kad tave velnias atnešė...

Kalbasi du vyrai:
-Mano uosve tikras angelas.
-Pasiseke, maniske dar gyva.

Pareina žmogus namo, nusirengia marškinius ir prisiriša prie kėdės. Kai grįžta jo
uošvienė, sako:
- Apspjaudyk mane.
- KAM??? - nusistebėjo uošvienė.
- Supranti, aš sergu ir man daktaras liepė gyvatės nuodais krūtinę išsitept.

Kas geriau-uosve ar alus?
Ir tas ,ir tas gerai,jei ant stalo ir salti.

Du vyrukai kalbasi:
- Žinai, nupirkau dukrai smuiką. Galvojau, eis į muzikos mokyklą, groti išmoks. Bet kažkaip nesigavo... Guli smuikelis, dulka...
- Aha, mat lygiai taip pat gavosi. Nupirkau uošvienei lagaminą, galvojau išvažiuos...

Davė caraičiui Ivanui caras lanką su strėle ir liepė, išėjus į lauką, šauti. Kur nukris jo strėlė, ten ir nuotaka bus. Išėjo caraitis Ivanas į lauką, įtempė templę ir šovė. Sėkmingai nukrito jo strėlė! Vestuves atšventė kartu su uošvienės laidotuvėmis!

Uošvienei reikalingi tik du dantys: vienas, kad galetų vyrui alaus butelį atidaryti, o antras, kad skaudėtų...