Anekdotai

Ateina policininkai pas viriškio ir skambina į duris. Vyriškis prieina prie durų ir soko kas čia palicininkai ko norite klausia viriškis atsoko pasišnekėti vėl viriškis sako keliese esate trys tai pasišnekėkite tarp savęs.

Pastorius su savo suniu gano didziule aviu banda. Prieina nepazistamas vyrukas ir sako:
- Pastoriau, jeigu as atspesiu, kiek tu aviu ganai, ar padovanosi man viena?
Pastorius sutiko ir paklause, kiek gi aviu jo bandoje ganosi. Nepazistamasis:
- 2644

Prie kiosko, prekiaujančio "Moment" klijais, išsirikiuoja eilutė.
- Man viena tubelę.
- Man dvi.
- Aš norėčiau dėžę.
Pardavėja:
- Aš negaliu parduoti jums dėžės.
Balsas iš eilės vidurio:
- Nagi duokit žmogui dėžę, gal jis vestuves kelia.

Áeina á bara vyriðkis ir atsisëdæs ðalia kito chiuvo uþsisako martinio. Taip besëdint vienas ir sako kitam:

-Bondas, Dþeimsas Bondas.

Kitas jam atsako:

-Damas, Van Damas, Klodas Van Damas, Þanas Klodas Van Damas.

Á barà áeina girtuoklis ir sako:

-Man vyno ir vaisiø.

-Gal galëtumët konkreèiau?

-Konkreèiau? 100g. degtinës ir agurko.

Pro policijos postà zigzagais pralekia automobilis. Ið sustabdyto automobilio iðlipa visiðkai girta dama, atsiremia á savo automobilá, iðspiauna ant asfalto ðokoladiná saldainá ir dësto pareigûnui:

-Ik...tu tik pagalvok...su likeriu papuolë!

Petriukas nori krustis jis pamate sene apie104m.jis nesusivalde ir sene mire.

Sugriþta narkomanas namo ir skambina á duris. Balsas uþ duru:

-Kas ten?

-Mama, tai að.

-Meluoji, mama tai að.

Anksèiau metro stotyse bûdavo tokie automatai, keièiantys skirtingas monetas á penkiø kapeikø vertës. Prie vieno tokiø automatø stovi narkomanas. Meta gal jau ðimtàjà monetà, ir susiberia krûvà po penkias sau á kiðenæ.

Á barà uþëjæs vyriðkis uþsisakë martiná. Já atneðus vyriðkis iðgeria, iðsitraukia, bokale papuoðimui ádëtà alyvuogæ ir ádëda jà á maiðëlá.

Pavargæs vyras vëlai gráþta namo. Þmona:

- Kur Buvai !?!?!

- Mieloji, tu gi pas mus ðaunuolë. Sugalvok pati kà nors..

Èiapajevas iðrikiavo divizijà ir komanduoja:

-Kas vakar buvo girtas, du þingsnius á prieká-þengte, marð.

Niekas net nesujudëjo...Tada jis dar karta pakartojo komanda. Ið rikiuotës iðëjo penki kareivukai.

Þodþiai kuriuos SUNKU pasakyti esant girtam:

1Sociologoija

2Laplandija

3Profesionalas

Þodþiai,kuriuos LABAI SUNKU pasakyti esant girtam:1Gibraltaras

2Trabekulotomija

3Orangutangiukas

4Determinantas

"Jûsø oda sausa, riebûs plaukai, kreivos kojos? Nesikrimskite!!! Jûsø vyrui dovanotas butelis degtinës, sugraþins Jums buvusá groþá bei gaivumà..."

Ateina wyras i bara ir klausia: -Kiek kainuoja bokalas alaus? -5LT,-atsako padawejas. -O kiek lasas alaus? -Nieko. -Tai prilasinkit pilna stikline...

Kefyras, kefyras, toks baltas ir tyras, kaip sniegas, kaip triuðis, kaip baltas plombyras. Ir laipsniø jis turi paslëpæs savy, iðgerk ir pajusi jo jëgà ðirdy...

Vilniaus degtinës gamykla perspëja:

"Rûkymas, rûkymas ir tik rûkymas kenkia jûsø sveikatai!"

Sëdi du narkomanai tvarte ant laktos vienas ir sako -gal einam grudø palesti?

Sveika Starka malones pilnoji,Coca cola su tavim.Tu pagirta tarp gerimu,o ir tu,Alau,gaivink mane... Amen.

Kompozitoriø rûmuose banketo metu vienas didelis stikliuko mylëtojas kreipiasi á savo kolegà:

-Kodël gi jûs drauge nieko negeriate?

-Matote, gerti jums matant, tai tas pats kaip groti smuiku klausantis Paganiniui!

Ligoninë:

-Gyditojau,pacientas ið 13palatos prarijo kamðtðiatrauká!!!

-Tai kà darët?

-Tai kà bedarysi....Teko atidaryti peiliu....

Að þinau saikà: nukritau reiðkias gana.

Stovi narkomanas eilëje maisto prekiø parduotuvëje. Prie jo prieina metalistas ir klausia:

-Kà duoda?

-Sûrá, kaþkoká.

-O ar jis sunkesnis uþ metalà?

-Neþinau, nerûkiau...

Atlikus 100 þmoniø sociologinæ apklausà, á klausymà "kiek bus 10 kartø po 100 gramø" 97-ni respondentai atsakë, kad bus 1 litras ir tik 3 þmonës pasakë, kad bus 1 kilogramas...

Argi galima mesti gerti, jei ðalyje pienas brangesnis uþ alø???

Neþinau, kaip kitose ðalyse, bet Rusijoje sveèias, atsineðæs litrà degtinës, laikomas giminaièiu.

"Bûkite budrûs !!! -Neteisingos pagirios, tiesioginis kelias á daugiadienes..."

Suðlapinsi kojas - atsisakys gerklë, „suðlapinsi“ gerklæ, atsisakys kojos.

Policijos pareigūnas pabeldžia į vyro duris. Šiam atidarius, pareigūnas klausia:
- Kur buvote vakar 20.05 val.?
Vyras:
- Lygiai 20 val. aš nusivedžiau savo žmoną į miegamąjį ir mes mylėjomės.
Žmona šaukia iš virtuvės:

Policininkas prieina prie gatvëje gulinèio girtuoklio:

- Paeiti ástengsi?

- Ne... Bet iðgerti dar galiu...

Kas geriau- Alsgeimerio ar Parkinsono liga?

Alsgeimerio. Geriau uþmirðti sumokëti uþ bokalà alaus, nei já iðlaistyti.

Dumia plentu brangus mersas, jam iš paskos – greitukė ir ugniagesiai. Mersą stabdo kelių patruliai. Sustoja iš paskos ir greitukė, ir ugniagesiai. Policininkai liepia jiems važiuoti, girdi, stabdę tik mersą. Tada sėdintysis prie merso vairo sako:
– Jie su manim.

Prieð nuðliauðdamas po stalu, mandagiai atsisveikinkite su sveèiais...

Geriau tevas nuo stogo negu lasas is bonkes;)))

Chronius prie kioskelio:

-Duokite man ta odekolona"troinoj". Ne ne, kità buteliukà, ðito etiketë negraþi.

Pardaveja:

-Nu koks jums skirtumas kokia etiketë?

-Na jum gal ir nëra skirtumo, o man tai já ant stalo statyt reikës....

Visiðkai girtas dþentelmenas atsitiktinai papuolë á auditorijà, kurioje buvo dëstoma matematikos paskaita. Jis ilgai ir ádëmiai klausësi, ir galiausiai suðuko dëstytojui:

-Jûsø árodymai apie alkoholio þalà yra visiðkai neátikinami!

Policininkas sustabdo vairuotoją, nusiveda į automobilį ir po kiek laiko klausia:
-Na tai nieko nesiųlysi?
Vairotojas sako:
-Ar tekėsite už manęs?

Jei pinigai-tai blogis, tai alkoholizmas-tai kova su blogiu!

Uþraðas ant degtinës etiketës: "Prieð piktnaudþiavimà atðaldyti".

Eina du girtuokliai nakti per kapines,vienas bumt ir ikrito i iskasta duobe ir niekaip negali islipt.Ryte kapu sargas eina per kapines girdi duobej saukia zmogus : salta man salta! Kapu sargas atkerta,o koks velnias tau liep? atsikast.

Girtas pilietis svirduliuoja gatve, viena koja dedamas ant saligatvio, o kita ant grindinio.

-tiek metu pragyvenau, o nezinojau, kad slubas.

Aluje daug moteriðkø hormonø. Iðgëræs butelius að taip pat negaliu vairuoti maðinos ir pradedu elgtis nelogiðkai.

Is narkomano dienorascio: Siandien rukiau zole. Nesamone, kad nuo jos kyla haliucinacijos. Toliau rasyt negaliu, nes zalios kiaules uz ranku tampo...

Pagavo 3 zvejai auksine zuwi ir praso; 1 vienos dezes alaus, 2 dviej , 3 visos upeskad vien is alaus teket. Okiti du zvejai jam per galva. Ir sako kur mes dabar mysim!

Ilipa virukas ir rekia: -atsargiai as su akvariumu. Visi pasitraukia i sali uzleidzia vieta atsisest ir spokso i viruka. Spokso ir nemato jokio akvariumo. Staiga priena bobulka ir sako: -na tai kur suneli tavo akvariumas?

Atsibunda bièas po gerø iðgertuviø ,galva plyðta, pachas eina, troðkina ne daj bog, ðaukia ðuná:

- uuutiutiu.....

Ðuo pribëga, bièas pasilenkia prie jo ir papuèia chuuuuuuuu.

Ir sako:

- Ieðkok!

Isivaizduoji, ateinu sekmadieni i baznycia, ir ziuriu: sedi blondine ir ruko. Tu primeti? Rukyti baznycioj?! Man vos degtine is rankos neiskrito!

Sustabdo policija smarkiai greitį viršijusį automobilį.
- Kur taip skubate? – klausia vairuotojo.
- Namo. Mes čia su draugais Naujuosius sutikinėjom, šiek tiek užtrukau. Žmona jaudinasi.
- Kokie Naujieji? Juk dabar gegužis!
- Na tai už tai ir skubu...

-tu degtines ipilei?

-zinoma ipyliau

-ir sau ir man?

-ir sau ir man.

Bare vyras isgeria kito lankytojo taure. Sis pradeda raudoti:

Kelių policininkas sako vairuotojui:
- Na ką, vairuotojau, bauda - 300 litų.
- Bet, policininke, aš nenusižengiau...
- Tai ką, mano alkani vaikai turės laukti, kol nusižengsite?

Klausyk brangioji sako wyras kur dingsta musu nx babkes? Tu uzdirbi 800 $ as uzdirbu 800$ uz butelius gaunam 200$ tai kur dingsta musu nx babkes!?

Susiduria girtas ir zvairas:

-ziurek kur eini.-sako zvairas.

-eik kur ziuri.-atsauna girtas.

Iðeina labai vëlai ið baro ypaè pavëpæs pilietis.

Tamsu. Eina jis, eina ir prieina skelbimø stulpà. Nesupranta, kas gi èia jam kelià pastojo. Iðtiesia á prieká delnus ir apèiuopomis ima eiti aplinkui.

Eina, eina, eina ir eina. Staiga sustoja ir kad suriks:

Jei trys vyrai rûðkanais veidais ryte eina á parduotuvæ, tai jø nereik klaust: "Ko?"

Du taurelës mëgëjai iðëjo ið alaus baro visiðkai nusigëræ ir abu èia pat prie baro nusmigo. Paryèiais vienas ið jø uþsimanë pipi ir sako kitam:

- Klausyk Vania, að labai noriu pipi, bet dar visai girtas ir negaliu pats iðsitraukti, gal tu galëtum man padëti?

Vëlø rudená, susëdo alkoholikai prie ðiaudø kupetos ir geria. Po kiek laiko jiems pasidarë ðalta ir vienas ið jø padegë tà kupetà. Tai pamatæ kaimo þmonës nutarë paþiûrëti kas vyksta.

Pamatæs atbëganèius kaimo þmones vienas alkoholikas sako:

- Tëte, man sunku sesytæ neðti. Geriau duok man savo taðæ su buteliais..

- Baik tu, o jeigu iðmesi ?!...

Po litro degtinës, paprasèiausiai lieþuvis neapsivers atsakyti draugei uþsiimti seksu.

Restorane padavëjas purto miegantá klientà:

- Pone, mes jau uþdarome!

- Gerai, gerai, tik smarkiai netrenkite durø...

Gerti nenorëjau, bet pasipainiojo draugas ir iðvertë ið koto.

Á parfumerijos parduotuvæ áeina dviese ir sako:

- Praðom du "Troinoj" ir vienà "Pakalnuèiø".

- Imtumët ið karto tris "Troinoj", - sako pardavëja.

- Kaip galima? Su mumis dama!

Vyras pasakoja savo seseriai:

- Kai pradëjau gerti, mane paliko þmona, draugai ir net ðuo. Bet kai ëmiau vartoti "Metadoksil" tabletes nuo alkoholizmo pas mane ir vël visi sugráþo! Ir Merlin Monro, ir Antanas Smetona ir net pokemonai!

Vaþiuoja du narkomanai su maðina. vienas staiga rëkia:

- Stabdyk durniau, ðuniukà pervaþiuosi! Stabdyk!

Bac pervaþiavo. Vaþiuoja toliau. Tas vël rëkia:

- Stabdyk, kaèiukas ant kelio! Stabdyk, kaèiukà suvaþinësi!!

Bac ir kaèiukà pervaþiavo. Vaþiuoja toliau. Vël:

Laidoja du jaunus þmones. Liudininkas pasakoja:

- Jie susilaþino, kuris toliau nuðoks pro tramvajaus langà.

- Ir kuris nugalëjo? - klausia jo.

- Tas, kuris deðinëje…

Du girtuokliai kalbasi:

- Ar jau pusryèiavai ðiandien?

- Ne, dar nei laðo...

Chuliganai vëlai vakare susistabdo pagërusá vyrukà:

- Ei, trauk pinigus, viskà, kà turi kiðenëse.

Vyrukas ákiða rankà á kiðenæ ir iðsitraukia pistoletà:

- Gult!

Chuliganai, greitai ávertinæ situacijà, sugula. O vyrukas tæsia:

Plaukioja skrandyje kopûstai. Ið virðaus pasipila degtinë ir sako:

- Kà jûs èia veikiat? Ten virðuj taip linksma.

- Tuoj paþiûrësim!

- Eime á balkonà, parûkysim.

- Taigi pas tave nëra balkono...

- kai rûkau atsiranda...

Sibirieèiø patirtis nr.1: Jei prabudæs ryte ir paþiûrëjæs pro langà matai baisø, iðpurtusá lokio veidà, vadinasi, vakar per daug prigërei su draugais, nes tai visai ne langa,s o veidrodis.

1945 metai, Vokietija. Amerikieèiø lakûno dienoraðtis:

Geguþës 9. Ðventëm Pergalæ. Gërëm su rusø lakûnais. Geriau að jau bûèiau numiræs.

Geguþës 10. Su rusø lakûnais atsipagiriojom. Geriau að bûèiau numiræs dar vakar.

Mirðta senas airis. Atëjusiam aplankyti draugui sako:

- Þinai, po mano lova guli seno viskio butelis. Tas viskis buvo padarytas tais paèiais metais, kai að gimiau. Kai að numirsiu, iðpilk já ant mano kapo...

Ateina narkomanas á þaislø parduotuvæ ir klausia pardavëjos:

- Ar jûs turite kà nors ádomaus?

- Turime prisukamà pelæ.

- O kaip ji veikia?

- Jûs jà uþsukate. Ji pradeda bëgioti, o paskui jà ir visos kitos pelës susirenka.

Kas yra ðviesos greitis?

Tai toks greitis, kai jûs ið ðaldytuvo iðtraukiate butelá alaus, anksèiau, nei ðaldytuve uþsidega lemputë.

Nusipirko vyrukas kokaino. Iðsitraukia miesto centre, susipila á delnà, prikiða prie nosies, ir jau trauks... Tik staiga, ið kaþkur atsiradæs policininkas savo delnu uþdendgia vyruko delnà, pareikðdamas:

- Va ir trys meteliai...

Vyrukas greitai perverèia delnà, ir sako:

Ateina maþa mergytë (na tokia, kad tik ausys kyðo ið uþu prekystalio) á parduotuvæ, duoda pardavëjai 50 rub. ir sako:

- Penkias degtinës.

- O ar paneði? - klausia pardavëja, dëdadma butelius ant prekystalio.

- Tai va, ir að dabar galvoju, kad gal geriau du iðkart iðgert.

Kompasas.

Vëlai vakare girtuoklis klausia praeivio:

- Klausyk, bûk draugas, pagelbëk. Suskaièiuok kiek ant mano kaktos gumbø.

- Trys.

- Aha.......Vadinasi dar du stulpai ir að jau namie.

Petras nuo vaikystës baisiai bijojo ðvirkðto, bet jis nepasidavë, kovojo pats su savimi.

Dabar be ðvirkðto jis negali në dienos gyventi.

Èiapajevas iðrikiavo divizijà ir klausia:

-Kariai-raudonarmieèiai, pasakykit, ar paukðèiams reikalingi pinigai?

- Na, ne, Vasilijau Ivanovièiau.

- Tai ðtai, ereliai! Jûsø uþmokestá pragëriau!

Veiksmas vyksta ganykloje. Popietë. Ganykloje bliauna dar nepamelþtos karvës. Kaip tik tuo metu takuèiu, svyruodama, eina ðiek tiek padauginusi melþëja.

Atsisukusi karvë klausia:

- "Tai ka, vël girta?!".

Melþëja atsidusdama:

- "Aha..."

Karvë:

Girtuoklis atlieka iðpaþintá kunigui.

- Tai vis dar geriate? - klausia kunigas.

- O kà turite, kunigëli? - sako nudþiugæs girtuoklis.

Eina narkomanas prisirûkæs þolës ir burba:

-veþa, veþa, veþa.

Iðgirdusi, tai pagyvenusi senutë klausia:

- gal ir mane paveðit?

- lipk greièiau, nes bendzinas baigiasi.

Airija. Muðtynës prie aludës. Prie susipeðusiøjø prieina vyriðkis ir klausia:

- Atleiskit, ar èia privaèios muðtynës, ar gali dalyvauti visi?

Stumiasi du narkomanai - jaunas ir senas. Jaunasis klausia:

- Klausyk, o kada bus kaifas?

- Matai tuos krûmelius? Kai virð ju praskris þalias ðuniukas, þinok jau

kaifas.

Netoliese du "chroniai" geria. Vienas sako:

- Þiurek, þalias shuniukas skrenda.

Gërimas man nekelia dþiaugsmo, bet geriu, kad nenuliûdinèiau draugø...

Jai alus neveþ, veþ spirits. Insimeti in savo skrandi litra spirita ir 500 nemokamu baltu arkliu tava. Prisimink, kai nieks neveþ, veþ spirits.

Kaip reikiant iðgëræs subjektas iðeina ið baro ir, vos paeidamas, prieina prie savo maðinos. Prie jo prieina policininkas:

- Argi galima taip prisigërus vairuoti automobilá?

- O kà man daryti, jûs gi matote, kad að negaliu eiti pësèias.

Per baliø nusigëræs porûèikas Rþevskis kabinëjosi prie moterø. Jis buvo tokioje stadijoje, kai jam jau nerûpëjo nei moterø iðvaizda, nei amþius, nei lytis.

Du draugai:

-Girdëjau yra tokia liga kuria iðgydyti galima tik konjaku.

-Gal þinai kaip ja uþsikrësti??

Mano batai buvo du,

Vakar gëriau - nerandu.

O be batø negaliu

Eit priduoti buteliø.

Ateina á darbà susisukæs þmogelis ir skundþiasi savo draugeliams:

- Kaip kaklà skauda!

- O kas atsitiko?

- Vakar pradëjo labai nugarà skaudëti, tai þmona iðtrynë su spiritu.

- Tai kuo èia dëtas kaklas? - nesupranta draugeliai.

Ateina vyras á restoranà. Padavëjas:

-Jum kokio vyno balto ar raudono???

Vyras:

-Man jokio skirtumo að, daltonikas..

-Kà sakai þmonai, kai vëlai gáþti vakare?

-Labas vakaras, po to ji viena kalba..

- O að visad á kiðenæ ásidedu raðtelá su adresu, jei prisigerèiau, kad mane galëtø á namus nuveþt.

- Na, ir kà tu ten raðai?

- Paryþius, Eliziejaus laukai, namas 5...

- Taigi tu Èeliabinske gyveni!

- Na ir kas, kad Èeliabinske, bet á Paryþiø jau dukart nutempë!

Girtas metro padeda galvà ant greta sëdinèios merginos peties. Ji pasipiktinusi:

- Gal dar atsigulsit ant manæs?

- Na, na, ásisvajojai!

Kas bus, jei Rusijoje dings degtinë? Na, kadangi egzistuoja materijos ir energijos tvermës dësniai, reiðkia, kad ta dingusi degtinë atsiras kaþkur kitur. Ðtai ten ir bus Rusija.

Apie pjankes:

"Neretai apie geriausius savo gyvenimo momentus suþinome ið liûdininkø."

Uþsienieèio dienoraðtis:

Pirmadienis: Gëriau su rusu. Vos nemiriau..

Antradienis: Nieko neatsimenu

Treèiadienis: Nieko neatsimenu

Ketvirtadienis: Nieko neatsimenu

Penktadienis: Pachmielas su rusu

Ðestadienis: Geriau jau bûèiau numiræs pirmadiená

Sëdi narkomanas ir valgo saulëgràþas. Staiga viena nukrenta ant þemës. Jis sako:

- E, tuoj pat varai èia. E, tau sakau. Varyk èia. Tu man nesipraðyk èia. Nu, gerai, pati norëjai.

Jis paima visà saujà likusiø saulëgràþø, numeta ant þemës ir sako:

- E, atveskit jà man.

Pareina girtas vyras namo, o þmona jo neáleidþia.

— Atidaryk, að noriu áteikti gëliø graþiausiai Þemës moteriai.

Þmonelë po tokiø þodþiø suminkðtëja ir atidaro duris.

— Na, kur tos gëlës? — klausia ji.

— O kur graþiausia moteris Þemëje? — irgi paklausia vyras.

Stovi du draugai narkomanai stotelëje. Vienas klausia:

- Koks autobusas atvaþiuoja?

- Geltonas Petrai... geltonas...

- Ne! Koks numeris?

- Juodas.

Sugalavojo kartà bomþas á seimo pirmininko këdæ eit. Skambina jis á seima ir sako:

- Laba dien að norëèiau seimo pirmininku bût...

- Kà jûs debilas? - atsako.

- O kà tai bûtina?

Vyras gráþta namo. Skambina á duris. Atidaro þmona.

- Ach tu alkoholike! Kam að uþ tavæs tekëjau? Kur tavo naujas paltas? Vël pragërei, avine tu?!

- Kodël pragëriau? Pameèiau.

- O butelis ið kur?

- Radau.

Anglija. Keliu vaþiuoja vikaras. Já sustabdo policininkas. Þiûri - vikaras girtas, rankose laiko pustuðtá vyno butelá.

-Kodël geriate, ðventas tëveli?

Vikaras atsako, kad vandená, taèiau policininkui nesutikus iððoka á laukà atsiklaupia ant keliø, sudeda rankas maldai ir ðauka:

Sëdi þmogus ant jûros kranto. Staiga bangos á krantà iðmetà auksinæ þuvelæ. Þmogelis jà pagauna, ir ji, kaip visada, þmogaus balsu sako:

- Paleisk mane, að stebuklinga, að bet koká tavo norà iðpildysiu.

Vyriðkis:

- Alaus!!!

Gyveno syká kaime du alkoholikai. Syká jie susitinka. Vienas sako:

-Girdëjau, nebegeri.

-Jo, uþsikodavau.

-Pas kà?

-Matai, troba kaimo gale? Va ten.

Nueina alkoholikas á tà trobà. Pasibeldþia. Atidaro senis duris. Alkoholikas sako:

- Mielasis, ar prisimeni tà porà, su kuria mes Bahamuose per atostogas susipaþinom? Tu dar tada prisigërei bare paskutinæ dienà ir vis prie jø kibai – kvietei pas mus á sveèius.

- Na, kaþkà prisimenu.

- Tai va. Tie idiotai rytoj ið tikrøjø atvaþiuoja.

Du ákauðæ vyrukai iðëjo ið restorano ir sëdo á automobilá. Pradëjus vaþiuoti, vienas ið jø sako:

- Klausyk, að negaliu vairuoti, nes nematau gatvës!

Kitas ramina:

- Nesijaudink, vairuosiu að. Matau dvi gatves!

Alkoholis labai naudingas sveikatai. Juk milijonai vyrø negalëjo suklysti.

Girtas policininkas sustabdo girtà vairuotojà:

- Kodël dviese vairuojat automobilá?

Vairuotojas:

- Ir dël tokiø niekø reikëjo apsupti automobilá?

Trys girtumo stadijos:

1. Prieni prie barmeno ir sakai: "Duok duris, einu namo."

2. Álipi á taksi. Taksistas klausia: "Kur vaþiuosim?" Atsakai: "Ne tavo reikalas."

3. Parsivedi namo ið baro panelæ. Þmona klausia: "Kas èia?" Tu jai: "Tssss, apsimesk mano sese."

Þiûri pro langà tëtis ir sûnus. Sûnus klausia:

-Tëti, paaiðkink, kas yra girtuoklis?

Tëvas atsako:

-Paþiûrëk pro langà, ten auga 4 medþiai. Kam atrodo, kad ten auga 6 medþiai - tas yra girtuoklis.

-Tëti, bet ten tik 2 medþiai...

Turistas, kelionëje prie "Lohneso" eþero, klausia gido: -Sakykite, o kada Lohneso pabaisa pasirodo þmonëms? Gidas atsako: -Paprastai, po penkiø, ðeðiø bokalø, sere…

Þmogus nualpo gatvëje. Aplink já netrukus susispietë þmonës.

-Duokite vargðeliui gurkðtelëti viskio, - pasakë viena ponia.

-Jam reikia daugiau oro, - pareikalavo dama su skëèiu.

-Duokite jam viskio, - pakartojo ponia.

-Já reikia nuveþti á ligoninæ, -tarë praeivis.

Narkomanas klausia praeivio:

- Atsipraðau, kur èia kita gatvës pusë?

- Ten, - pirðtu rodo praeivis.

- Hm, keista, o ten sakë, kad èia...

Vieðbutyje kilo gaisras. Visi bëgioja koridoriais ir ðaukia:

- Vandens! Vandens!

Ûmai prasiveria vieno kambario durys ir pasigirsta mieguistas balsas:

- O að praðyèiau didelio bokalo alaus!

Eina girtuoklis namo miðkeliu. Jau naktis, tamsu, beveik nieko nematyti. Eidamas girtuoklis suklumpa ir trenkiasi galva á medá. Sumurma:

- Atleiskite, atsipraðau, netyèia uþkliuvau...

Paskui ðiaip taip atsikelia, eina toliau. Aiðku, vël trenkiasi á medá:

Girtas, nesëkmingai bandantis uþsësti ant arklio, ðaukiasi visø ðventøjø pagalbos.:”Ðventas Petrai, padëk. Ðventas Jurgi, padëk. Ðventas Jonai, padëk.” Galø gale sukaupæs paskutines jëgas strykteli ir, neapskaièiavæs, persirita per arklá. “Ramiau, ramiau,- murma jis,- Ne visi gi ið karto.”

Troleibusu vaþiuoja narkomanas ir rëkia:

- Kas pametë 10 litø?

Tylu. Tas vël:

- Kas pametë 10 litø?

Prie jo prieina moèiutë ir sako:

- Að, vaikeli, að...

Narkomanas:

- Tai ko tu èia stovi?!?! Ieðkok, ieðkok!!!

Sëdi du narkomanai, rûko, muzikà aptarinëja:

-Depeche Mode

-Ooooo... Depeche Mode... jo.. .pavaro...

-Pink Floyd.

-Ooooo... Pink Floyd... kietai... duoda...

Èia pirmas þiûri á antro cigarete ir sako:

-Pelenus nukratyk.

Vyras pasakoja þmonai:

- Ðiandien mes darbe surengëme konkursà, kas daugiau iðgers degtinës.

- Ir kas uþëmë antrà vietà?

Kalbasi prie maisto parduotuvës:

- Kiek pirksim? Dvi ar tris?

- Gal tris…

- Be reikalo. Vakar pirkom tris – viena liko.

- Tada perkam dvi…

Áëjo á parduotuvæ ir sako pardavëjai:

- Keturis butelius degtinës ir dvi razinas.

Vëlø vakarà á vieðbutá gráþta gerokai ákauðæs sveèias ir garsiai ðaukia budëtojui:

- Klausykite, kodël neveikia liftas?

- Atleiskite, pone, liftas veikia, bet jûs áëjote á telefono bûdelæ.

Kalbasi du girtuokliai:

- Girdëjau, kad Amerikoje nuo alkoholio mirðta kas treèias.

- Ko nervinies - mes gi tik dviese!

Vyriðkis eina pro alaus barà ir sako sau:

- Árodyk, kad turi valios, neuþsuk.

Praeina keliasdeðimt metrø pro barà ir dþiaugiasi:

- Árodei, dabar galima bare ir atsipalaiduoti.

Visiðkai girtas vyras áëjo á barà ir uþsisakë viskio, pridûræs, kad nori atðvæsti savo skyrybas.

- Sveikinu, - tarë barmenas. - Matyt, kad jau seniai ðvenèiate.

- O, taip, - su dþiaugsmu sutiko klientas. - Ðtai jau dvideðimt penkeri metai!

Gráþo vyras namo. Þmona miega. Ryte þmona klausia vyro:

- Tu ir vël vakar gerei?

- Ne, negëriau.

- O kas ten nukrito taip garsiai?

- Paltas.

- Kodël taip garsiai?

- Nes að jo nebuvau nusiëmæs.

- Davai padovanojam premjerui þiebtuvëlá.

- Jis nerûko.

- Davai padovanojam jam ðvarkà su anansø motyvais, þalias kelnes ir...

- Ir tu nerûkyk.

Sëdi narkomanas ant upës kranto ir rûko “þolæ”. Prie jo privaþiuoja dþipas. Vairuotojas klausia: -Klausyk, þmogau, ar nepasakysi, kur èia sekliausia vieta, persikelti á kità krantà? -Èia ir yra. Gali vaþioti tiesiai. Dþipas ásibëgëjo ir á upæ. Po penkiø sekundþiø panërë po vandeniu.

Parduotuvëje:

- Ar Jûsø degtinë ðvieþia?

- Aiðku!

- O kodël man vakar bloga buvo?

„Lietuviðkas“ trijø þvaigþduèiø brendis parodoje uþëmë pirmà vietà, o penkiø þvaigþduèiø negavo jokios prizinës vietos.

-Kaip gi taip atsitiko? - klausia þurnalistai gamintojø.

-Patys stebimës - juk ið vienos statinës pylëm!

Vëlai vakare á visà parà dirbanèià gërimø parduotuvæ ateina vienuolë. Apsiþvalgo, ar niekas nemato, ir papraðo duoti alaus.

-Negi vienuolës geria alø? - su ironiðka ðypsenële teiraujasi pardavëjas.

Policininkas:

- Papûskite.

Vairuotojas:

- Negaliu, man astma...

- Na tada vaþiuojame priduosime krauja.

- Irgi negaliu - mano kraujas nekreða...

- Ghm... tada bent tiesa linija praeikite.

- Negaliu... Að iðgëræs...

Girtuoklis stovi gatvëje ir ðûkauja

-Stebuklas að maèiau NSO

-Jûs tikrai matëte skraidanèià lëkðtæ -klausia jo vyriðkis su labai dideliais ûsais

-Madam, að galiu prisiekti-atsako girtuoklis.

Á barà atbëga girtuoklis ir barmenui sako:

- Pilk pilk, kol neprasidëjo.

Barmenas ápylë, tas iðgërë.

- Pilk pilk, kol neprasidëjo.

Tas vël ápylë, tas iðgërë.

- Pilk pilk, kol neprasidëjo.

O barmenas neiðkentæs:

- Kada mokësi?

Girtuoklis:

Kai uþvakar gráþau iðgëræs, vaikai manæs nepaþino.

- O kai iðsiblaivei?

- Supratau patekæs á svetimà butà.

Álipo trys narkomanai á taksi ir nusprendë elgtis kuo ramiau, kad taksistas nesuprastø, kad jie apsirûkæ. Taksistas pasisuka á juos ir klausia: -Ei, chebra, jûs kà, apsirûkæ? -Ne ne, kà jûs. -Tai ko visi trys á prieká álipot?

Ateina á kavinæ lankytojas. Prie jo priena padavëjas:

- Ko pageidausite?

- Meldþiamasis, praðom man atneðti tauræ konjako, du ðimtus gramø degtinës, stiklinaitæ likerio, bokalà alaus ir puodelá arbatos. Tik arbatà ne pernelyg stiprià, nes paskui neuþmiegu.

Gerokai po vidurnakèio policininkas sustabdo ðiek tiek svirduliuojantá baikerá.

- Kur, tamstele, trauki?

- Á paskaità apie moralæ ir dorovæ, ponas policininke.

- Nepûsk arabø! Kas gi skaito paskaitas apie moralæ treèià valandà nakties?

- Mano þmona.

- Einam laþybø: nuo rytdienos negersiu në laðo.

- Sutinku. Ið ko laþinamës?

- Ið pusës litro

Patyræs treèios kartos alkoholikas padës atsikratyti bet kokio kodavimo per dvi savaites.

Eina moteris gatve, þiûri - guli girtas vyras baloje, visas purvinas.

Vyras:

- Tu pati kiaulë.

Moteris:

- Að juk nieko nesakiau.

Vyras:

- Bet pagalvojai.

Pokalbis bare:

-Tai ko imam, alaus?

-Kokio dar alaus darbo metu?!

-Teisingai ðneki. Mums po du ðimtus degtinës.

Ákauðæs þmogelis naktá uþklysta á kapines ir ákrenta á iðkastà duobæ. Niekaip nepavyksta iðlipti. Ðaukiasi pagalbos. Netrukus prie duobës prieina taip pat ákauðæs kapiniø sargas.

-Na, ko èia dabar ðauki?

-Blogai, baisu, ðalta!

Eina du girtuokliai gatve ir vienas sako kitam:

-Laþinamës ið butelio, kad pirmas þodis, kurá iðtars mane pamaèiusi þmona, bus „saulute“.

-Tu á save pasiþiûrëk – girtas, murzinas...

-Ot laþinamës!

-Taigi þinau að tavo tà þmonà – ragana...

I taksi ávirsta girtutëlis þmogelis.

- Kur?

- Maaannee nnamo...

- O tiksliau?

- Á... miegamajá...

Griþta vyras namo paryèiais girtut girtutëlis. Þmona jam sako:

-As tau sakiau, kad gali iðgerti tik 2 bokalus alaus ir turi gráþti 10 valandà namo. Vyras atsako:

-Matyt að ir vël viskà sumaiðiau.

Ateina bitlas i bara, ir sako... barmene:

-Man 15 pon 50 is eiles isrikiuok...

Barmenas jam isrikiuoja is eiles... tada bitlas sako:

-Man 3 ir 15 patraukit...

Nu barmenas patrauke, ir klausia bitlo:

-O kam tau jas patraukti...?

Bitlas sako:

Alø galima gerti vokiðkai: su deðrelëmis.

Galima angliðkai: su bulviø traðkuèiais.

Galima japoniðkai: su suði.

Bet að mëgstu rusiðkai: su degtine.

Gerokai pasivaiðinæ du kaimynai gráþta namo. Ðvieèia Mënulis ir skersai kelio nutásæ telefono stulpø ðeðëliai. Atsargiai perþengdami juos abu kalbasi:

- Matyt, buvo smarki audra, kad visus stulpus iðvartë.

Prabunda bachurelis po stipriø iðgertuviø, o galvoje tik viena mintis: "Citrina su kojytëmis". Kà bedaryti, visà rytà persekioja mintis: "Citrina su kojytëmis, citrina su kojytëmis, citrina su kojytëmis".

Ið restorano iðëjo visai girtas vyriðkis, nuþvelgë viltingai laukianèius taksi vairuotojus ir garsiai pareiðkë:

-Tam, kuris nuveð mane namo, duosiu 100 doleriø premijà.

- Tu þinai, mane paliko þmona.

- Tai tada pasiimk butelá degtinës ir jame paskandink savo nelaimæ.

- Nieko nebus.

- Kodël, nëra pinigø?

- Pinigø yra, bet nelaimës nëra.

Гаишник останавливает тачку. За рулем водитель: глазки в кучку, носик синий - короче поддатый, видно невооруженным глазом.

Гаишник:

- Ну пошли, дунем.

- Ну не-е, я все!

Kaime muitininkai atrado didele degtines saugykla. Ji aisq buvo sunaikinta ,puse is jos akimirksiu, kita puse pasilikta savaitgaliui .

Vienas vaikinas kas vakarà vis uþeidavo á barà ir uþsisakydavo dvi stopkes. Po kiek laiko barmenas klausia:

- A ko èia taip - uþeini vienas ir imi dvi stopkes?

Sunus mato gerenti teva prieina ir sako:

-Teveli o kodel tu geri ??

-O kodel tavo mamyte jau menesi is parduotuves negryzta ??

Eina narkomanas gatve, uþkalbina kaþkoká praeivá:

- Sakykit, o ðiandien - ketvirtadienis?

- Ne, ðiandien - antradienis.

- Sakykit, o gal tada vakar buvo ketvirtadienis?

- Ne, vakar buvo pirmadienis.

- O tai gal ryt bus ketvirtadienis?

Naminukë mûsø prieðas - varykite jà!

Labai mëgstantis iðgerti sveèias netikëtai septintà valandà vakaro nusprendë atsisveikinti su ðeimininko ðeimyna.

- Viso, Maryte, labanakt, Jonuk, iki pasimatymo, Petrai.

- Nejaugi taip anksti iðeinate?

- Ne, tik norëèiau atsisveikinti kol dar skiriu veidus.

Sutuoktiniai eina á taros supirktuvæ rankose neðini pilnas taðes buteliø. Vyras ir klausia þmonos-

Maryte, niekaip negaliu suprasti, tu per mënesá uþdirbi 400 litø, að 500 litø, kiekvienà mënësá dar priduodame buteliø uþ 200 litø, o pinigø kaip nëra, taip nëra...

Girtas þmogelis kaþkaip sugebëjo uþsukti á baþnyèià. Vaikðto ten ir ðen, vietos neranda. Pastebëjo vietà prie klausyklos ir eina ten. Kunigas matë já áeinant ir jo pastangas ir pagalvojo, kad matyt reikës pagalbos. Atsisëda klausykloje savo pusëje. Ilgai trukusià tylà nutraukia kunigas:

rukyt rukysiu, bet gert tai tikrai nemesiu...

Du narkomanai pakliuvo á karà. Jokiø narkotikø nëra, liûdna jiems... Vienas sako:

- Þinai, taip uþveikë, galva blaivi ir blaivi... Bent jau kontûzytø, ar kà...

Du girtuokliai rado gatvëje 100 litø banknotà. Ið kart sugalvojo, kad reikia iðleisti. Vienas pasiûlë:

- Þinai, o gal nusiperkam uþ tuos pinigus kepalà duonos, o uþ likusius - degtinës?

Kitas pasipiktino:

- O kam mums tiek duonos?!!!

-Kodël tu vakar vël parëjai girtas? - klausia þmona vyro.

-Ar að girtas parëjau? Tu, kà nuprotëjai? Pati matei, kad mane parneðë! "Parëjau!".

Þmogënas visas pagiriotas pagiriotas ir dar pusiau girtas atsibunda ryte ir eina valgyti. Þmona jau jam sriubos iðvirusi, ápylusi. Þmogënas pradeda valgyti. Po minutës pareiðkia:

- A bet sûka tas uoðvis!

Valgo toliau... Po minutës vël pareiðkia:

- Ir uoðvienë tai k**va!

Sëdi virtuvëje du narkomanai, staiga skambutis á duris. Vienas sako:

- Prieik, paþiûrëk, kas ten.

Tas priëjo, pro skylutæ paþiûrëjo, ir sako:

- Ten du seniai su barzdom ir dvi bobos...

Kitas atsako:

- Aaa... èia ABBA, áleisk!

geriau, gersiu ir dar zinau is kur gaut!!!

Gráþta kaimietis ið Vilniaus ir pasakoja draugams:

- Ale kokie tie vilnieèiai nemandagûs! Kol ið baro iðëjau, man visas rankas numindþiojo.

Aðtuonioliktas sûnaus gimtadienis, ta proga tëvas pakelia 100 gramø ir sako:

-Sûnau, pagaliau tu esi didelis ir mes galësime su tavim kartu iðgerti. Sûnus jam atsako: baik, tëvai, vakar meèiau.

Vatsonas klausia Holmso:

- Holmsai, sakykit, o jûs ið tikro matëte Baskerviliø ðuná?

Holmsas iðtiesa Vatsonui pypkæ:

- O jûs pabandykite, brangusis Vatsonai, ir dar ne tai pamatysite!

Þmona ðaukia vëlai parsiradusiam vyrui:

- Kas èia dabar per nesàmonës! Kodël gráþai namo 5-à ryto?

- O kà, - sako vyras, - argi negaliu net papusryèiauti kartu su ðeima ?

Ateina du girtuokliai á ligoninæ aplankyti savo sugërovo ir klausia:

- Tai ko tu èia dabar ligoninëj voliojiesi, gërëm tai visi po lygiai, o mums tai nieko...

- Vakar þmona man pareiðkë, kad jei nemesiu gerti, ji mane paliks.

- Taip... Bus sunku...

- Na, bet gal susirasiu kità.

Alkoholis plecia ne tik kraujagysles, bet ir rysius.

Jei bijote sustorëti, prieð valgá iðgerkite 50g konjako. Konjakas slopina baimës jausmà.

Pareina namo girtas kaip ðniûras vyras. Þmona sutinka su koèelu rankoj þodþiais: - Kur bastaisi, gyvuli? Kur tave neðioja, niekðe? - Liusia... ant kapu buvau. - Kà, kas nors numire? - Tu nepatikesi... ten VISI NUMIRE!!!

Du girtuokliai kalbasi:

- Ar tiesa, kad visi keliai veda á Romà?

- Na, taip sako...

- Tai kodël að kaskart atsiduriu blaivykloje?

- Tëti, o kodël tavo nosis tokia raudona?

- Nuo pomidorø.

- Tu juos nuolat valgai?

- Ne, að jais nuolat uþkandu.

Restorane:

- Ar kavà gersite su konjaku?

- Be.

- Be konjako?

- Be kavos!

Ið "uþriðusio" girtuoklio minèiø:

- Gaila... Kepenys tuðèiai dirba...

Eina prisigëræs vyras, pasilaikydamas uþ tvoros, ir pamato kiaulæ:

- Ei, kiaule, kaip tau negëda, guli èia pelkëj visa purvina.

O kiaulë atsako:

- Pasiþiûrësiu að á tave, kai tvora pasibaigs.

Susitinka du draugai. Vienas su - "avoska", pilna tuðèiø buteliø.

- Kà, nutarei tarà priduoti?

- Tai kad þmona ið namø iðvijo. Sako: "Susirink savo manatkes ir dink".

Stovi stotelëje girta boba, stulpo laikosi. Prieina policininkas:

- Labas vakaras, ponia, kaip laikotës?

Boba ásikibusi á stulpà:

- Tvirtai, abiem rankomis.

Policininkas:

- Ach tai jûs dar ir bajeristë. Kaip jûsø vardas, kà èia veikiate?

Gráþta vyras namo. Þmona neatidaro durø, sako:

- Papûsk per rakto skylutæ. Cha cha! Labai juokinga. Dabar su burna, su burna papûsk...

-Greitoji? -Taip. -Greitai atvaþiuokite. Mano þmonai prasidëjo baltoji karðtinë! -O kaip jûs nustatëte? -Èia pilnas kambarys velniø, o ji nieko nemato...

Vilniuje, prie Auðros vartø, guli visiðkai girtas alkoholikas. Prabudæs klausia:

- Kur að esu?

- Prie Auðros vartø.

- Ar negalëtumëte uþdaryti tø vartø? Man labai ðalta.

Iðgëræs vyras paryèiais gráþta namo. Þmona ima rëkti:

- Tu gráþai namo 4 ryto! Að neturiu þodþiø!

- Tai labai gerai...

Vyrukas uþeina á barà, uþsisako alaus. Paaiðkëja, kad bokalo kaina - 1 litas. Vyrukas nustemba ir klausia greta sëdinèio þmogaus:

- Sakykit, kodël èia toks pigus alus?

- Cha, - nusijuokia ðis, - jûs suprasite, kai suþinosite kiek èia kainuoja tualetas!

Kalbasi keli girtuokliai:

- Ádomu, kodël mane visi vadina Dþinu? Gal todël, kad daug kà galiu?

- Ne. Tiesiog, vos tik kas nors atidaro butelá, ið kart atsirandi tu!

Skambutis á duris. Vyriðkis atidaro, o uþ jø stovi þirafa, briedis ir eþys. O ðie jam choru:

- Girdëjom piktnaudþiaujate haliucinogenais.

Girtas vyras pasakoja þmonai:

- ...Taigi, einu ið darbo namo. Iðeinu ið baro, þengiu kelis þingsnius, ir staiga man kaþkas trenkë per pakauðá, atëmë pinigus...

Þmona:

- Taigi, taigi, ir kas ten tau trenkë per pakauðá?

Vyras:

- Kaip kas? Taigi asfaltas!

Du narkomanai kalbasi:

- Þinai, sëdþiu namie, girdþiu - skambutis. Atidarau duris - nieko nëra... Ir taip 12 kartø.

- Manai, poltergeistas?

- Ne... Pasirodo, telefonas skambino...

Skundþiasi vienas vyras kitam:

- Vakar man vël nepavyko susipaþinti su moterimi. Að tik prie jos priëjau, ji pabëgo... Jeigu bûèiau buvæs negirtas, tai bûèiau jà pavijæs ir paaiðkinæs, kodël mano paakyje mëlynë ir ið kur tas peilis rankoj...

Vyras áeina á vaistinæ:

- Mergina, duokit praðau litrà spirito

Vaistininkë átariai:

- O jûs receptà turite?

- Eh... turëèiau receptà - pats pasidaryèiau...

Solidus vyrukas aiðkina draugams:

- Þinote, kai að einu gerti, visada á kiðenæ ásidedu raðtelá, kuriame paraðyta, kad jei ras mane girtà, kad nuveþtø á Paryþiø, Monmartro gatvës 8-à namà.

- Bet tu juk gyveni Vilniuje?

- Na ir kas... Porà kartø visgi nuveþë á Paryþiø...

Pareina medziotojas namo ir sako zmonai:

-Zmona, visa menesi mesos nepirksim!

Zmona apsalus: tu ka, gal briedi nusovei?!

Vyras atsako: ne, visa alga prageriau!:D

Sedi þvejys prie eketës, bando suviliot þuvá. O ðaltis neþmoniðkas spaudþia. Pro ðalá eina kiti du likimo broliai.

-Ei klausyk, ko tu be kepurës sëdi, toks ðaltis, suðalsi juk!

-Da nu nafik, vakar su kepure sëdëjau tai neiðgirdau kai iðgert kvietë.

Du narkomanai ruoðiasi pas kità narkomanà eiti á gimtadiená:

- Kà dovanosim?

- Gal knygà?

- Ne, knygà jis jau turi...