Anekdotai

Žmogelis klausinėja kunigo:
- Sakykit, o alkoholis - tai blogis?
- Taip, tai blogis.
- O kodėl tada geriate vyną?
- Taigi šventajame rašte parašyta, kad reikia mylėti ir priešus...

Rytas atsikelia 1kurs ir sako, na ka i paskaitas.

2kurs.miegam.

3kurs. O gal alaus?

4 kurs.degtines...

5 kurs . Metam moneta

herb.alus

skaic.degtine

briauna. Miegam

PAKIBS ORE. ? PASKAITAS!

xD

Vakarėlis į pabaigą.
-Marytė, jūs sausą vyną mėgstate?
-Berkite.

Per istorijos pamokà. Mokytoja:

- Ivanovai, kas paëmë Izmailà? (tvirtovæ tokià)

- Að neëmiau, tai Petrovas.

Pasipiktinusi mokytoja papasakojo apie tai direktoriaus pavaduotojui. Ðis atsakë:

- Na, ko gi jûs norite, tai juk vaikai. Paþais ir atiduos.

Profesorius bara studentà:

- Smitai, vakar jûs buvote pastebëtas merginø bendrabuèio teritorijoje. Jûs turite sumokëti 10 doleriø baudà, o jei pakliûsite dar kartà, tai jums kainuos 25 dolerius!

- Profesoriau, o kiek kainuotø abonementas semestrui?

Seksologijos destytojas:

- Statistikos duomenimis 18% moteru pastoviai nori, 23% dievina oralini seksa, 38% reguliariai neistikimos vyrams...

Studentas is paskutinio suolo:

- Po velniu statistika, mums reikalingi vardai, adresai, telefonai!!!

Kalbasi du studentai:

- Tiesiog neásivaizduoju, kaip praneðti tëvams, kad jau treèià kartà neiðlaikiau egzamino.

- Nusiøsk tokià þinutæ: "Egzaminai baigësi. Nieko naujo".

Skundþiasi studentas studentui:

- Egzamino neiðlaikiau.

O tas atsako:

- Nenusimink, bûna ir blogiau - þmonës tuðinukus pameta.

Profesorius - tai þmogus, turintis ypatybæ kalbëti su kitais þmonëmis, kurie miega.

Geografijos mokytojas:

- Mikuti, parodyk þemëlapyje Australijà.

Mikutis prieina ir parodo.

- Gerai,- sako mokytojas,- o dabar tu Laurynai, pasakyk, kas Australijà atrado?

- Mikutis, tamsta mokytojau.

Karinë lekcija. Pulkininkas diktuoja (tuo paèiu raðydamas ant lentos):

- Naujas tankas: darbo reþimas nuo +50 iki -50 laipsniø pagal Celsijø...

Sesijos metas. Vyksta ekonomikos egzaminas. Atsidaro auditorijos durys, álenda pachmielingo studento Vasiliausko nekirpta, susiriebalavusi ir pasiðiauðusi galva.

- Gerbiamas dëstytojau, ar leisit laikyti egzaminà truputá iðgërusiam?

Kalbasi du pagiringi studentai:

- Kas ðiandien?

- Treèiadienis.

- Praðyèiau be detaliø, þiemos ar vasaros semestras?

Vaþiuoja autobusu toks visas sulysæs sulysæs ir iðbalæs studentas ir rankoj

laiko lietpaltá. Vienai moteriðkei taip pagailo studento, kad sako:

- Ko toks sublogæs? Duok, bent lietpaltá palaikysiu.

Du studentai, prieð egzaminà:

- Kà skaitai?

- Kvantinæ mechanikà...

- O kodël knyga apversta aukðtyn kojomis?

- Ai, koks skirtumas...

Susitinka du þmogëdros ir vienas sako:

- Þinai, kà að tau pasakysiu, niekad nevalgyk studentø !

Kitas þmogëdra:

- O kodël ?

Pirmasis:

- Að vakar pasigavau vienà ir ámeèiau á katilà, tai jisai, bjaurybë, kol virë, man visas bulves katile iðrijo.

Studentë paveluoja á egzaminà ir teisinasi:

- Ten prie fontano prostitutës su gëjais muðasi.

- Tai kaip musiðkiams sekasi? - klausia dëstytojas.

- Neþinau kaip jusiðkiams, bet musiðkës jiems duoda á kaulus.

Maþoji Laimutë meldþiasi prieð miegà:

- Brangusis Dievuli, saugok mano tevelá ir mamytæ,ir teta Lizà... Ir padaryk, kad Paryþius bûtø Anglijos sostinë, nes kitaip mano kontroliniame darbe bus klaida...

Kamikadziø mokykla. Instruktorius: þiûrëkit atidþiai, asilai, rodau tik vienà kartà!

Atvaþiavo mergina ið kaimo i didmiestá studijuoti. Toli i paskaitas eiti,tai raðo tëvui laiðka, kad atsiøstø pinigø dviraèiui. Tëvui atsiuntus,nuëjo á turgø ir ten pamatë beþdþionæ.

Studento logika:

Kam man daug þinoti?

Jei daugiau þinau, tai daugiau ir uþmirðtu.

Vadinasi, jei daugiau uþmirðtu, tai maþiau þinau.

O jei maþiau þinau, tai maþiau uþmirðtu.

O jei maþiau uþmirðtu, vadinasi daugiau þinau.

-Gerbiamas profesoriau,mus pasiekë þinia ,kad jûs buvot uþkluptas su direktoriaus þmona. Kà atsakysit á tai ? - Tai netiesa ! Að ne profesorius.

Fizinio lavinimo pamoka. Mokytoja klausia mokiniø:

- Kas rûkot?

Petras, Juozas ir Antanas pakelia rankas ir sako:

- Mes!

Mokytoja:

- Gerai, tada jûs trys - einam su manim parukyt, o kiti - bëkit 3 ratus.

Per egzaminà profesorius piktinasi:

-Kaip galima taip absoliuèiai nieko neþinoti?!

-Atleiskite, profesoriau, að galvojau, kad egzaminas tik rytoj

Á filologiø bendrabutá uþeina studenèiokas. Budëtoja iðkart á atlapus:

- Jûs pas kà?

Studentas:

- Na, neþinau... O pas kurià jûs patartumëte?

- Kaip sekasi? Kodël toks nusiminæs?

- Papraðiau tëvo, kad pinigø atsiøstø knygoms...

- Ir kà?

- Jis atsiuntë knygas!

Vienas mokytojas skundþiasi kitam:

- Na ir bukagalviø klasë man teko. Aiðkinu vienà kartà teoremà - nesupranta. Antrà

kartà aiðkinu- nesupranta. Treèià kartà aiðkinu - pats pagaliau supratau, o jie

dar ne...

- Kaip vadinama talpa skysèiui? - profesorius klausia studento.

- Prezervuaras.

- Beveik teisingai, tik be "p", - pasakinëja profesorius.

- Tada rezervatyvas.

Per anglø kalbos pamokà du vëluojantys mokiniai ábëgo á klasæ.

- Atsipraðau, kad pavëlavau.

- Sit down, - iðtarë mokytoja.

- Kà ?- nesuprato pirmasis mokinys.

- Sëskis, daune, - iðverèia jam antrasis.

Profesorius pirmame suole sëdinèiam ir þiovaujanèiam studentui:

- Nepraryk!

- Kiaulienos nevalgau! - atrëþë studentas.

- Tikras faktas, kad asilai þolëdþiai! - atsakë prëofesorius.

Mokytoja lentoje paiðo obuolá, nupaiðius klausia:

- Vaikai, kà að nupieðiau?

Vaikai:

- Uþpakalis!!!

Mokytoja apsiverkusi eina pas direktoriø. Atëjo direktorius á klasæ ir rëkia:

- Na, vaikai...Kas nupieðë uþpakalá???

Per egzaminà studentas neþino atsakymo në á vienà klausimà. Netekæs kantrybës profesorius pradeda ðaukti:

- Jûs gi visiðkas asilas!

Ir kreipdamasis á vienà savo asistentà sako:

- Praðom atneðti man glëbá ðieno!

Studentas:

Sûnus sako motinai:

- Að daugiau á mokyklà neisiu!

- Bet kodël, sûneli?

- Ir vël Petriukas muð knyga per galvà, Jonukas spjaudysis, o Algiukas pakið kojà... Neisiu!

- Ne, sûnau, tu turi eiti. Visø pirmà, tau – ðeðiasdeðimt metø, be to, tu - mokyklos direktorius.

Studentas vëluoja á paskaità. Profesorius:

- Gerbiamas kolega, sakykite, kodël vëluojate?

- Pramiegojau, ponas profesoriau.

- Jezau Marija, tai jûs ir namie miegate!?

Þmogus tampa suaugusiu, kai jame mirðta studentas.

Nedidelis miestelis. Geleþinkelio stotyje dairosi þmogelis su keletu lagaminø. Iðvydæs gatve einantá vietos gyventojà, pribëga prie jo ir stipriai mikèiodamas klausia:

- Sa-sakyki-te, kur ga-galë-lëèiau rasti mik-mik-èiojan-èiøjø mok-mokyklà?

Vyriðkis nustemba:

Pirmokëlá tempia á mokyklà.Tas vis spyriojasi ir ðaukia: -Dvylika metø! Uþ kà?!

Susitinka du þmogëdros. Vienas ant peèiø neðasi studentà.

- Kà su juo veiksi? - klausia þmogëdra.

- Sriubà virsiu.

- Nebûk kvailas, að vakar já á sriubà ámeèiau, tai visas bulves suvalgë.

Skelbimas studentø bendrabutyje: "Parduodu þiurkënà, neturiu kuo maitinti".

Kiek þemiau antras: "Pirkèiau þiurkëna, valgyti noriu!"

Ið universiteto pastato iðeina nusiminæs studentas. Lëtai nukeblina iki savo automobilio "BMW X5", atsisëda uþ vairo ir tyli. Suskamba telefonas. Studentas iðsitraukia praðmatnø deimantais inkrustuotà mobiløjá:

- Alio...

- Labas, mylimasai, kaip egzaminas??

Klausimas studentams:

- Kas yra pavëluota reakcija?

Atsakymas:

- Tai, kai vidurius paleidþia ne prieð egzaminà, o po...

Vaþiuoja troleibuse studentas ir tokia, jau labai graþiai apsirengus ir iðsidaþius. Studentas sako:

- Koks tavo vardas?

Mergina apsimeta, kad negirdi... Paskui uþpykæs studentas sako:

- Matosi, þinai savo vertæ...

Mergina atðauna:

Vyksta egzaminas. Á auditorijà áëjæs studentas klausia dëstytojo:

- Dëstytojau, ar galima laikyti egzaminà ðiek tiek iðgërusiam?

- Na kà padarysi, kad jau taip nutiko, tai praðom.

Studentas atsisukæs durø link:

- Chebra, áneðkit Petrà!

Klasës auklëtoja:

- Gal, vaikai, kuris ið jûsø ðá savaitgalá padarët gerà darbà?

- Að padariau, - suðuko Marytë.

- Ðeðtadiená nuvaþiavau pas moèiutæ ir tuo jà nudþiuginau, o sekmadiená iðvaþiavau ir ji dar labiau apsidþiaugë!

Ið uþ durø girdisi dëstytojo balsas:

- Taip, panele, praskëskite kojas, taip, dabar imkite instrumentà á rankas... Ástatykite já tarp kojø... O dabar ðvelniai: pirmyn, atgal... pirmyn, atgal... pirmyn, atgal... Atsipalaiduokite: violonèelë jautrus instrumentas...

KTU mechanikos fakulteto Didþioji auditorija su medinëmis kolonomis viduryje salës. Vyksta fizikos egzaminas. Prieðais dëstytojà atsisëda studentas ir traukia bilietà. Dëstytojas:

- Kad að nepamenu, kad tamsta bûtum lankæs mano paskaitas?

Ateina panelë laikyti egzamino á cirko mokyklà. Jos papraðo atlikti numerá – pavogti laikrodá nuo egzaminuotojo rankos, kad niekas nepastebëtø.

Mergina pasipiktinusi:

-Kaip man galite siûlyti toká dalykà?! Gal manot, kad að kokia vagilë? Að iðeinu!

Santechnikas taiso klozetà. Padirbo pusvalandá, viskà sutvarkë ir sako:

- Ið jûsø 100 doleriø.

Profesorius stebisi: - Að, profesorius, Mokslo akademijos narys - ir tai negaunu 100 doleriø uþ pusvalandá.

Dëstytoja klausia studentø:

- Per kiek laiko galima iðmokti japonø kalbà?

Studentai:

- Dëstytoja, o kada egzaminas?

Mokytoja per geografijos pamokà:

- Dël laiko skirtumo Europoje dvylikta valanda bûna daug anksèiau negu Amerikoje. Kodël taip yra?

- Nes Amerika buvo daug vëliau atrasta, - iðpoðkina vienas ið mokiniø.

Studentas ruoðiasi egzaminui. Vidinis balsas sako:

- Mokinkis 13-tà.

Po kiek laiko vël vidinis balsas sako:

- Mokinkis 13-tà.

Studentas paklausë ir iðmoko 13-tà bilietà. Kità dienà ateina laikyti egzamino, màsto, katrà èia bilietà traukti... Vidinis balsas:

Profesorius studentui per egzaminà:

- Jûs kalbate jau ilgiau kaip pusvalandá, ir turiu pripaþinti, jog nieko negaliu suprasti.

- Nëra ko stebëtis, profesoriau. Að klausiausi jûsø paskaitø ketverius metus ir taip pat nieko nesupratau.

Na ir prisikankinau, - pasakoja vaikinukas draugams. – Ið pradþiø stenokardija, paskui aterosklerozë. O paskui prasidëjo visokios injekcijos, paskui tonzilità atsëlino ir apendektomija.

- Siaubas! Ir kaip tu iðsikrapðtei? – reiðkë uþuojautà draugai.

Prieð pradëdamas egzaminuoti, profesorius klausia studentà:

- Kaip jums geriau, ar duoti vienà sunkø klausimà, ar du lengvus?

Studentas pagalvojo ir tarë:

- Geriau vienà sunkø.

- Vadinasi, taip… Kas pirmas atsirado: kiauðinis ar viðta?

Skelbimas laikraðtyje:

Septyniø studentø ðeima norëtø iðsinuomoti kambará. Arba lova. Arba bent jau lovos kamputá.

- Petrai, tu jau dvi savaitës, kai atrodai kaþkoks nesavas, neiðsimiegojæs.

- Aha... Naujas kaimynas atsikëlë. Studentas. Naktimis praktikuojasi - per tà jo triukðmà iki pat ryto uþmigti negaliu.

- Jis muzikantas?

- Ne... Chirurgas.

Studentas susiruoðia vaþiuoti namo, á kaimà. Kambariokas jam sako:

- Jei reikia, galiu tau krepðá paskolinti.

- O kam?

- Na, susidësi ten dþinsus, megztiná...

- Ir plikas turësiu vaþiuoti?

Studentas savo draugei

-ka tu darytum jeigu as pradeciau tave buciuoti

-saukciau

-ka

-mama mama stai tavo zentas

Dëstytuvas pristato naujà kompà:

- Tai va, pristatau jums naujausiø technologijø kompiuterá, jis supranta ir vykdo balso komandas.

Studentas: - Visas ?

Destituvas: - Taip visas !.

Studentas garsiai: FORMAT C: yes yes ..

Studentas savo tëèiui:

- Duok 500 litø.

- O kam tau?

- Að juos á 5 iðkeisiu.

- Èia á kokià valiutà?

- Á matematikos paþymá.

Iðeina studentas po egzamino ið auditorijos.Visi puola klausinëti:

-Na, kaip laikei?

-Et, kaip baþnyèioje...

-????

-Dëstytojas paklausia, að þegnojuosi, að atsakau- dëstytojas þegnojasi.

Paskaitos metu profesorius kreipiasi á studentà:

– Paþadinkite ðalia miegantá draugà.

– Geriau jûs, profesoriau, juk jûs ir uþmigdëte já.

Studentas valgykloje:

- Atsipraðau, panele, paduokite þlëgtainá.

- Su malonumu.

- Galima ir be malonumo, tik bûtinai su bulvëmis ir kuo daugiau svogûnø.

Du fuksai per sesijà laukia prie kabineto durø. Ið neturëjimo kà veikt sugalvoja paspardyt knygelæ. Netyèia áspiria jà pro durø apaèià á kabinetà. Susinervino, galvoja kà dabar daryt, staiga knygelæ kaþkas vël iðspiria. Pasiþiûri studentas- 10 áraðyta. Nueina pas dëstytojà ir sako:

Petriukas klausia tecio:

Kur skrenda gandras kai atnesa vaika?

Tetis atsako:

atgal á kelnes

Vaþiuoja girtas bièas autobusu ir vapa:

- Oi, blogai man, blogai!

Galø gale já supykina, ðalia stovëjæs studentas stebi:

- Taip taip, juodi ikrai, alyvuogës, ðampanas, laðiða... Blogai jam, bl*t!

Blondinei vairavimo egzaminas. Egzaminatorius klausia:

-Koks variklio veikimo principas?

-Galima savais þodþiais?

-Taip.

-Vrummm, vrummm.

I anglu kalbos paskaita ateina du studentai naujokas ir jau ilgiau besimokantis mokinys. Mokytojas sako:

-Sit down,-sako mokytojas.

-Ka jis pasake?-klausia naujokas.

-Sesk daune.

Siunèia tëvai ið kaimo á miestà savo sûnui telegrama: "Atsakyk greièiau, kaip sekësi egzaminus laikyti.". Sûnus atraðo: "Viskas labai gerai, profesoriai suþavëti ir praðo rudená pakartoti".

Antras Archimedo desnis: skystis patalpintas i kuna, po 7-metu eina i pirma klase

VU. Ekonomikos fakultetas, koridoriumi slenka girtas kaip tapkë studentas.

Ið priekio pasirodo dekanas:

- Studentas?

- S-s-studentas.

- Koks kursas?

- Trys litai kem penki...

- Tu juk laikai knygà aukðtyn kojom.

- Iðprotëjai? Kokios tos knygos kojos? Dar pasakyk, kad að jai tarp

puslapiø þvilgèioju.

Vairavimo egzaminas. Instruktorius klausia vairuotojo:

- Gerai, dabar man pasakykite, kuris ratas maþiausiai pasisuka, kai sukate á deðinæ?

- Ëëëë... Tur bût, atsarginis?

Studentø valgykla. Alkani studentai perka – kas duonos þiauberæ, kas arbatos. Vienas studentas, kurio eilë pirkti, sako:

– Dvi deðreles!

Balsas eilëje:

– Iðlaidauja!

Studentas:

– Ir ðeðiolika ðakuèiø

Susitinka du biciuliai. Vienas ir sako:

- Na ir prisigerei tu vakar per gedulingus pietus...

- Aha, o ka as ten iskreciau?

- Uzlipai ant stalo ir emei saukti:,,Zodis suteikiamas iskilmiu kaltininkui!"

Viena sestadieni vaziuoja autobusu bobute, ir netycia uzlipa studentui ant

kojos...

- Oi, atsiprasau, as netycia.

- Per velu atsiprasineti, as jau tau ant nugaros apspjoviau.

Egzaminas. Dëstytojas klausia:

- Kas yra viena arklio jëga? Studentas atsako:

- Tai jëga, kurià iðvysto arklys, turintis 1 metro ûgá ir sveriantis 1 kg.

- Ádomu, kur jûs toká arklá matëte?

Paskutine naktis pries egzamina...Skamba pas profesoriu telefonas...

-Klausau...

-Miegi?

- Taip...

- O mes tai mokomes...

Dëstytojo darbas panaðus á inkvizitoriaus: pirma pamokslauja, o paskui kankina.

Jis tiek daug atidëjo juodai dienai, kad laukë jos, nekantraudamas

Tramvajuje sëdi senutë. Ðalia jos stovi liesas iðvargæs studentas.

- Ko gi tu, mielasis, toks sulysæs, - kreipiasi á já senutë.

- Uþduoda daug,- atsako.

- Tu turbût pirmûnas?

- Ne...

Senute, matydama studentà ant rankos uþsimetus apsiausta, pasiûlo:

Po nesëkmingo egzamino studentas sutinka já "sukirtusá" dëstytojà:

- Laba diena, - taria studentas.

- Að su durniais nesisveikinu, - taria dëstytojas.

- O að - sveikinuosi, - atkerta studentas.

Studentas ateina laikyti anglø kalbos ekzamino. Pradeda kaþkà pasakoti dëstytojui ir t.t., atsakinëja þodþiu. Profesorius jo klausosi klausosi, minutæ, kità ir galø gale sako:

- Palaukit, bet jûs su manimi ðnekate kinietiðkai!

Studentas nutyla, pabàla, ir iðtaria:

-Daktare o mano sunu tikrai studentas Oleinikovas operuos?

-Taip

-Betgi jis papjaus

-Na papjaus-gaus dvejeta

Per anatomijos egzaminà

- Kokie dantys atsiranda vëliausiai?

- Auksiniai, ponas profesoriau.

kulinarijos studentui mokitojas uždavė užduotį iš kepti tortą su užrašu ,,su gimimio diena'po kiek laiko klausia mokitojas studento:
-nu kaip sekesi
studentas atsako:
-viskas gerai tik nepavyko torto įdeti į spausdinimo mašiną

Bando èiukèia ástot á universitetà. Per vienà ið stojamøjø egzaminø, jo paklausë:

-Ar þinai, kas yra logika?

- Tai kad neþinau...

-Na, tai pasakyk, ar turi degtukø?

-Taip, turiu.

Dëstytojas:

- Jûsø pavardë?

Studentas iðsiðiepia patenkintas:

- Tamaðauskas.

- Ko jûs taip ðypsotës? - klausia dëstytojas.

- Dþiaugiuos, kad gerai atsakiau á pirmàjá klausimà.

Nu ka kaip ten buvo neþinia, bet numiro studentas. Nukeliauja á pragarà, o ten velnias ir klausia:

- Á koká pragarà nori - paprastà ar studentiðkà?

Studentas pagalvojæs (gal kas geriau bus):

- Gal á paprastà pragarà...

Kaimas. Mergina, atvaþiavusi pailsëti, eina prie upës maudytis. Jà sulaiko senutë:

- Graþi, tu mergaite...

- Tikrai? Aèiû...

- Ir jauna...

- Mmmm...

- Vaikinai paskui tave, matyt, tik ir telaksto?

- Na, taip...

Vyksta egzaminas. Ateina studentas á auditorijà, ir sako dëstytojui: - Ponas dëstytojau, ar galima egzaminà laikyti iðgërus. Dëstytojas pagalvojo, pamàstë ir sako: - Nu kà darysi, studente, galima. Studentas ir sako garsiai savo draugams stovintiems uþ durø: - Vyruèiai áneðkit Petrà!!!

i anglu kalbos paskaita atbega du pavelave studentai.
destytojas piktu balsu:
-SIT DOWN
vienas is studentu atsisuka i drauga:
-ka sake?
-sesk DAUNE!

i anglu kalbos pamoka ieina du pavelave studentai studentai.mokytojas sako sit down.vienas studentas klausia kito ka jis pasake?sesk daune

Vyksta egzaminas. Ateina studentas á auditorijà, ir sako dëstytojui:

- Ponas dëstytojau, ar galima egzaminà laikyti iðgërus.

Dëstytojas pagalvojo, pamàstë ir sako:

- Nu kà darysi, studente, galima.

Studentas ir sako garsiai savo draugams stovintiems uþ durø:

Piktas dëstytojas agzaminuoja studentus:

- Ásivaizduokite, kad vaþiuojate autobusu ir jums pasidaro karðta. Kà darysite?

- Atidarysiu langà.

- Gerai, o dabar paskaièiuokite autobuso greièio pokyèio funkcijà dël padidëjusio aerodinaminio pasiprieðinimo.

Vokieèiø kalbos egzaminas. Studentas akivaizdþiai nieko nemoka. Dëstytojas bando jam padëti, kad galëtø paraðyti bent jau ðioká toká paþymá:

- Gerai, iðverskite á vokieèiø kalbà sakiná "Varlë ðoka per balà".

- Ëëëë... Der varlen per balen ðlepten.

Egzaminas. Vienas studentas klausia dëstytojo:

-Ar gali egzaminà ateiti laikyti truputá iðgëræs kolega?

-Na, taip.

-Chebra, áneðkit Jonà!!!

Dëstytojas klausinëja studento:

- Na, ir dabar papasakokite, kà daro amebos po pasidalinimo?

Studentas pasikrapðto galvà:

- Na, viena ið jø nusisuka ir ima knarkti...

Dràsiai ir garbingai pasielgë studentas Petraitis - uþëjæs pas dekanà, jis iðsakë viskà, kà galvoja, áspûdá sustiprindamas kumðèio smûgiais á stalà, o kai gráþdamas sutiko dekanà, su juo maloniai pasisveikino.

3 vyrai-anglas,rusas ir lietuvis iskrido jie paskraidyti-

bet,visi uzimane sikti anglas pasiko viskas normaliai

nusivale sikna nusiplove rankas,-rusas irgi tvarkingai

nusivale sikna nusiplove rankas,-o lietuvis pasiko

nusivale sikna bet ranku nenusiplove...sako

Jei studentas nenori mokytis, reiðkia blogai dirba ðauktiniø komisija.

- Kodël dëstytojai raðydami trejetà dar ilgai galvoja?

- Tris raðo, o du mintyse.

Du studentai suvalkieèiai:

- Girdëjau vedei. O kodël be þiedo vaikðtai?

- Ðià savaitæ þmona neðioja.

Vyksta egzaminas. Į auditoriją įėjęs studentas klausia dėstytojo:
- Dėstytojau, ar galima laikyti egzaminą šiek tiek išgėrusiam?
- Na ką padarysi, kad jau taip nutiko, tai prašom.
Studentas atsisukęs durų link:
- Chebra, įneškit Petrą!

Reklama: "Norinčiam studijuoti anglų kalbą pas patyrusią dėstytoją, už priimtiną kainą užleisiu vietą 8b klasėje".

Vaikinas paskambina į panų bendrabutį. Atsiliepia budinti:
-Alio.
-Marytę galima?-klausia vaikinas.
-Čia visas galima.-atsako budinti.

- Kas tau patinka labiau: filologija ar teisė?
- Filologija.
- Kodėl?
- Todėl, kad teisę aš studijuoju.

Dailės akademijos studentė, būsima skulptorė, rodo dėstytojui kursinį darbą - Apolono skulptūrą. Dėstytojas apžiūri ir taria:
- Na, sakyčiau visai neblogai... Netgi labai neblogai... Tik pasakykite man vieną dalyką...
- Taip?
- Kodėl jūs manote, kad Apolonas buvo žydas?

Atvažiavo mergina iš kaimo i didmiestį studijuoti. Toli i paskaitas eiti,tai rašo tėvui laiška, kad atsiųstų pinigų dviračiui. Tėvui atsiuntus,nuėjo į turgų ir ten pamatė beždžionę.

Abiturientas laiko istorijos egzaminą. Kaip visada nieko nemoka.
- Na, bent apie Antrojo pasaulinio karo pradžią ką nors papasakokite.
- Naktis, dūmai ir tankai, tankai, tankai...

Per egzaminą dėstytojas nusprendė peržiūrėti studento konspektus. Jo paties nuostabai randa tuščius lapus. Nustebęs klausia:
- Kodėl?
- Kaip kodėl, - atsako studentas. - Jūs gi per paskaitas minėjote, kad reikia užsirašinėti tik protingas mintis.

Bėga studentas kiek įmanydamas iki autobuso...
Spės-nespės-spės-nespės-spės-nespės... ai nespėjo - pagalvojo autobuso vairuotojas, uždarė duris ir nuvažiavo

Nedidelis miestelis. Geležinkelio stotyje dairosi žmogelis su keletu lagaminų. Išvydęs gatve einantį vietos gyventoją, pribėga prie jo ir stipriai mikčiodamas klausia:
- Sa-sakyki-te, kur ga-galė-lėčiau rasti mik-mik-čiojan-čiųjų mok-mokyklą?
Vyriškis nustemba:

Univeroje du studentai aptarinėja dvi abiturjentes, stovinčias koridoriuje.
-Ta blondinė tai tikrai klasiška mergiotė!
-Taaaip. Na, o antra įstos...

-Gerbiamas profesoriau,mus pasiekė žinia ,kad jūs buvot užkluptas su direktoriaus žmona. Ką atsakysit į tai ? - Tai netiesa ! Aš ne profesorius.

Stojamieji. Profesorius, kuris egzaminuoja, klausia:
- Užduodu paskutinį klausimą. Kodėl jūs nusprendėte stoti būtent į mūsų universitetą?
- Tėti, geriau neuždavinėk kvailų klausimų.

- Sesija artinasi,- sako dėstytojas.
- O, nieko baisaus,- atsako studentas,- aš geras bėgikas.

Paprastas zmogus pamates bomza renkanti pinigus pagalvoja: vargsas zmogus, gaila jo, ymesiu jam pora litu. Pauglys pamates bomza: haha vargsas gaidukas, gal apspardyt ji kad atsigautu.Studentas pamates bomza: o bomzas,hmm ydomu kiek jis ten pririnko??

Vienam studentui destytojas sako:
-Tu esi visiškas nulis,nieko nemoki!
Studentas atsako:
-Nulis geriau,nei -1 :)

Mokytojas:
-Jūsų sūnus visiškai nesimoko geografijos!
-Nieko baisaus. Su mūsų pajamomis toli nenuvažiuosi.

Žiema, dubakas. Eina čiūvas su viena pirštine, sutinka draugelį:
- Ką, vieną pametei?
- Ne, šitą radau.

Sedi du studentai prie bendrabucio ir ruko.
Vienas sako:
-kaip saslykais prakvipo!
Kitas atsako jam:
-durniau nusiimk muse nuo cigaretes!!

Dėstytojas klause studento:
-Ar turite savo nuomone apie uzdavinio sprendimą?
Studentas atsako:
-Atsiprašau,geb.dėstytojau savo nuomonę aš namie palikau.:)

Iš intervių su dekanu:
- Kiek studentų mokosi Jūsų fakultete?
- Maždaug du trečdaliai.

-Studente! Jūs kodėl paskaitoje miegate?
-Aš nemiegu, aš tik lėtai mirksiu...

- Studente Petraiti, ar jūs nors laikraščius skaitote?
- Žinoma.
- O ar dažnai?
- Kiek tualete atsiplėšiu, tiek ir skaitau.

Profesorius bara studentą:
- Smitai, vakar jūs buvote pastebėtas merginų bendrabučio teritorijoje. Jūs turite sumokėti 10 dolerių baudą, o jei pakliūsite dar kartą, tai jums kainuos 25 dolerius!
- Profesoriau, o kiek kainuotų abonementas semestrui?

Dėstytojas prieš egzaminą:
-Nesijaudinkite, visi gausite teigiamą pažymį.
Studentas:
-O teigiamas pažymis, tai koks?
-Didesnis už nulį!

Studentas ruošiasi egzaminui. Vidinis balsas sako:
- Mokinkis 13-tą.
Po kiek laiko vėl vidinis balsas sako:
- Mokinkis 13-tą.
Studentas paklausė ir išmoko 13-tą bilietą. Kitą dieną ateina laikyti egzamino, mąsto, katrą čia bilietą traukti... Vidinis balsas:

Dėstytojas - studentui:
- Jūs tarnavote kariuomenėje?
Studentas:
- Na ką jūs - ne.
Dėstytojas:
- Na kągi, galiu suorganizuoti...

Vyksta egzaminas. Profesorius:
- Klausimas penketui: kuo matuojama įtampa?
- Klausimas ketvertui: kuo matuojama įtampa: a) voltmetru b) ampermetru?
- Klausimas trejetui: ar tik ne voltmetru matuojama įtampa?

Senas profesorius pasakoja kolegoms:
-Neseniai sapnavau, kad skaitau paskaitą studentams. Pabundu, ir ką jūs manote? Aš išties skaitau paskaitą.

Studentas - tai objektyviai egzistuojanti realybė, plaukiojanti žinių vandenyno paviršiuje ir 2 kartus per metus nerianti į gylį stipendijos.

- Ar užpildėte anketą?

- Ne...

- O kodėl?

- Nemoku rašyti...

- Tai taip ir rašykite: "Neraštingas".

- Kur tu įstojai?
- Į medicinos fakultetą.
- Tai gerai. Aš į veterinarijos. Kai abu baigsime, galėsime gydyti vienas kitą.

f we all achieve mastery, none will be master over another.

Karta kalbasi du studentai .
Vienas klausia :
-Kuom pats uzsiimi rytais pries paskaitas?
-Darau manksta ,atsako kitas.
-O kaip tai darai ?
-Na mankstinuosi,atsispaudineju ,prisitraukineju ir t.t.
-Na ,o tu ka darai rytais pries studijas?

Naktis. Studentų barakas. Koridoriaus laiptų aikštelėje guli apsivėmęs studentas. Šalia stovi dviese ir rūko:
-Žiūrėk!!!-sako vienas,- ir jis dar padla prisiekinėjo, kad makaronų nevalgė...

Mokyklose atlikta apklausa parodė, kad 67 % mokytojų įsitikinę, jog mokykloje seksualinės prievartos nėra. Likusieji 33 % rausta ir kikena.

Mokslo metų pradžia. Į pirmą matematikos paskaitą atėję studentai pamato, kad paskaitas jiems veda jauna ir graži mergina. Vienas iš studentų paklausia:
- Sakykite, ar galėtume susitikti po paskaitų?
- Žinoma, - atsako dėstytoja, - egzaminų perlaikyme.

ateina studentas i valgykla ir praso:
-man dvieju desreliu..
-ooo,- sako vireja,- tai svente?,- o studentas susinepadogines ir sako:
-ir septynes sakutes...

Vienas studentas sako kitam-klausyk gal varom i miesta mergu pakabinti?kitas jam atsako,na gerai,bet zinok man patinka moterys virs 50,o kitas jam sako,na virs penkiasdesimt tai nebrangu;)))

Iš dėstytojų memuarų
"Studentai ateina ir išeina, o mes pasiliekame". Studento prierašas paraštėje: "Ar ilgam?"

Egzamino metu studentas turi atsakyti į klausimą apie mamos pieno teigiamus bruožus ir pateikti 3 atsakymus, kodėl jis toks geras:

Per egzaminą studentas ima vieną bilietą - nežino. Ima kitą - irgi. Trečią - taip pat… ketvirtą, penktą… Galų gale profesorius pasirašo - patenkinamai. Kiti studentai piktinasi:
- Už ką?!
- Kaip už ką, - sako profesorius, - jei ieško, vadinasi, kažką žino!

Mylisi du studentai,
Vaikinas klausia: - Ar tu jau baigei?
Mergina: - Ne, aš dar tik antram kurse...

Per egzamina profesorius klausia studento:
- Jums uzduoti viena, bet sunku, ar du lengvus klausimus?
- Viena, bet sunku.
- Kiek bus du kart du?
- Penki.
- Kodel ?
- Tai jau antras klausimas, profesoriau.

Troleibuse triukšmingai erzeliuoja ir klega studentai.
Atsisuka dėstytojas ir sako:
- Tyliau, čia jums ne paskaita.

Labiausiai studentų stipendijų padidinimu džiaugiasi ne studentų tėvai ar dėstytojai, o alaus daryklų savininkai.

Jauna Universiteto valytoja pagimdė vaiką. Prie jos prieina dekanas, pasveikina ir klausia:
- Kas gi tas laimingasis tėtis?
- Jūs manote, kad aš, plaudama grindis, turiu laiko atsisukinėti?

Profesorius pirmame suole sėdinčiam ir žiovaujančiam studentui:
- Nepraryk!
- Kiaulienos nevalgau! - atrėžė studentas.
- Tikras faktas, kad asilai žolėdžiai! - atsakė prėofesorius.

Paduok man paprastą pieštuką.
- Imk
- Bet juk čia raudonas!
- O argi raudonas tau pernelyg sudėtingas?

Prieš 20 min. užsidegė mokykla. Žmonės, padėkit kas kuo galit: benzinu, malkom, sausu popierium..

-Daktare o mano sunu tikrai studentas Oleinikovas operuos?
-Taip
-Betgi jis papjaus
-Na papjaus-gaus dvejeta

- Tu juk laikai knygą aukštyn kojom.
- Išprotėjai? Kokios tos knygos kojos? Dar pasakyk, kad aš jai tarp
puslapių žvilgčioju.

Drąsiai ir garbingai pasielgė studentas Petraitis - užėjęs pas dekaną, jis išsakė viską, ką galvoja, įspūdį sustiprindamas kumščio smūgiais į stalą, o kai grįždamas sutiko dekaną, su juo maloniai pasisveikino.

Du fuksai per sesiją laukia prie kabineto durų. Iš neturėjimo ką veikt sugalvoja paspardyt knygelę. Netyčia įspiria ją pro durų apačią į kabinetą. Susinervino, galvoja ką dabar daryt, staiga knygelę kažkas vėl išspiria. Pasižiūri studentas- 10 įrašyta. Nueina pas dėstytoją ir sako:

Nėra to blogo ko nesuvalgytu studentas!

sunus studentas parase laiska tevams su prasymu,kad atsiustu 1000lt.po savaites gauna atsakyma ir 100lt,o laiske parasyta:
mielasis sunau,zinok, kad 100 rasoma su dviem nuliais,o ne su trim...

Studentų bendrabutyje:
- Girdėjai, Ona iš trečio aukšto pastojo.
- O geras, sugalvojo jau vaiko vardą?
- Dar ne, kol kas bando prisiminti tėvo...

Po nesėkmingo egzamino studentas sutinka jį "sukirtusį" dėstytoją:
- Laba diena, - taria studentas.
- Aš su durniais nesisveikinu, - taria dėstytojas.
- O aš - sveikinuosi, - atkerta studentas.

Ateina pas narkomana mirtis ir sako tipo einam su manim, tas atsako gerai - tik dar parukom po kasiaka ir einam. Nu paruke ir mirtis viska pamirshus ishejo. Kita diena tas pat, dar po dienos ateina mirtis ir sako :
-Gerai, parukom ir ash eisiu..

Nu ka kaip ten buvo nežinia, bet numiro studentas. Nukeliauja į pragarą, o ten velnias ir klausia:
- Į kokį pragarą nori - paprastą ar studentišką?
Studentas pagalvojęs (gal kas geriau bus):
- Gal į paprastą pragarą...

Studentų valgykla. Alkani studentai perka – kas duonos žiauberę, kas arbatos. Vienas studentas, kurio eilė pirkti, sako:
– Dvi dešreles!
Balsas eilėje:
– Išlaidauja!
Studentas:
– Ir šešiolika šakučių

Kur dirbi?
- Mokslų akademijoje.
- O tiksliau?
- Genetikos katedroje.
- O dar tiksliau?
- Mokslinių eksperimentų parengimo skyriuje.
- O ka konkrečiai tu darai?
- Muses bandymams gaudau.

Dėstytojas:
- Jūsų pavardė?
Studentas išsišiepia patenkintas:
- Tamašauskas.
- Ko jūs taip šypsotės? - klausia dėstytojas.
- Džiaugiuos, kad gerai atsakiau į pirmąjį klausimą.

Jis tiek daug atidėjo juodai dienai, kad laukė jos, nekantraudamas

Važiuoja girtas bičas autobusu ir vapa:
- Oi, blogai man, blogai!
Galų gale jį supykina, šalia stovėjęs studentas stebi:
- Taip taip, juodi ikrai, alyvuogės, šampanas, lašiša... Blogai jam, bl*t!

Kuklus vyrukas užeina į barą. Pamato mielą prie baro sėdinčią merginą, atsisėda netoliese. Po kokios valandos nedrąsiai prieina ir pabando užkalbinti:
- Ar jūs neprieštarautumėte, jei aš pasiūlyčiau susipažinti?
Mergina atsisuka į vaikiną ir iš visos gerklės suspiegia:

Dėstytuvas pristato naują kompą:
- Tai va, pristatau jums naujausių technologijų kompiuterį, jis supranta ir vykdo balso komandas.
Studentas: - Visas ?
Destituvas: - Taip visas !.
Studentas garsiai: FORMAT C: yes yes ..

Per istorijos egzaminą dėstytojas klausia:
- Ar jums užduoti vieną sunkų klausimą, ar du lengvus?
Studentas:
- Geriau vieną sunkų.
- Gerai. Kur atsirado pirmasis žmogus?
- Afrikoje.
- Kodėl gi Afrikoje?
- O-o-o-o… Čia jau antras sunkus klausimas!

Mokytoja:
- Aš einu į tualetą, sėdėkit tyliai, durys atdaros, aš viską girdžiu!

Per istorijos pamoką. Mokytoja:
- Ivanovai, kas paėmė Izmailą? (tvirtovę tokią)
- Aš neėmiau, tai Petrovas.
Pasipiktinusi mokytoja papasakojo apie tai direktoriaus pavaduotojui. Šis atsakė:
- Na, ko gi jūs norite, tai juk vaikai. Pažais ir atiduos.

Naktis prieš egzaminą. Profesoriaus bute pasigirsta skambutis. irzlus užsimiegojusiojo balsas:
-Taaaip...
-Tai miegi, bjaurybe?
-?!
-O mes zubrijam!

Užrašas studentų valgykloje: "Nevalgykit trupinių, pykdot tarakonus"

Studentas neišlaikė egzo ir stovi liūdnas prieš dėstytuvą.
– Rašau jums 2, ateisite perlaikyti.
– E... O jei aš savo galva suolą į dvi dalis perlaušiu, jūs man už tai
5 parašysite?
– Negali to būti, bet galime patikrinti.
Studentas perlaužė suolą galva.

Studentas valgykloje:
- Atsiprašau, panele, paduokite žlėgtainį.
- Su malonumu.
- Galima ir be malonumo, tik būtinai su bulvėmis ir kuo daugiau svogūnų.

Universiteto valgykloje sėdi dėstytojas. Prie jo prieina studentas ir sako:
– Gal galima prisisėsti?
Dėstytojas pasipiktinęs atsako:
– Nuo kurių laikų ereliai ir kiaulės sėdi prie vieno stalo?
– Na gerai, tada skrendu...

Susitinka du biciuliai. Vienas ir sako:
- Na ir prisigerei tu vakar per gedulingus pietus...
- Aha, o ka as ten iskreciau?
- Uzlipai ant stalo ir emei saukti:,,Zodis suteikiamas iskilmiu kaltininkui!"

Per egzaminą:
- Na, papasakokite man, kodėl sukasi elektros variklis.
- Jis elektrą gauna. Todėl ir sukasi.
- Hmmm... O lygintuvas tai irgi elektrą gauna. Bet nesisuka?
- O lygintuvas ne apvalus. Todėl ir nesisuka.
- O elektrinė viryklė? Apvali? Bet nesisuka?

Filosofijos dėstytojas klausinėja studentų:
- Jeigu jums duotų pasirinkti: pinigus ar protą, ką rinktumėtės?
- Žinoma, kad pinigus, - taria vienas studentas.
- O aš - protą. Ar žinote kodėl?
- Savaime aišku: kiekvienas renkasi tai, ko jam trūksta.

Vokiečių kalbos egzaminas. Studentas akivaizdžiai nieko nemoka. Dėstytojas bando jam padėti, kad galėtų parašyti bent jau šiokį tokį pažymį:
- Gerai, išverskite į vokiečių kalbą sakinį "Varlė šoka per balą".
- Ėėėė... Der varlen per balen šlepten.

Eina studentas gatve, susitinka dėstytoją, kuris prieš kelias dienas jį per egzaminą sukirto.
Studentas:
- Laba diena.
Dėstytojas:
- Aš su kvailiais nesisveikinu.
Studentas:
- O aš sveikinuosi.

Tramvajuje sėdi senutė. Šalia jos stovi liesas išvargęs studentas.
- Ko gi tu, mielasis, toks sulysęs, - kreipiasi į jį senutė.
- Užduoda daug,- atsako.
- Tu turbūt pirmūnas?
- Ne...
Senute, matydama studentą ant rankos užsimetus apsiausta, pasiūlo:

I anglu kalbos paskaita ateina du studentai naujokas ir jau ilgiau besimokantis mokinys. Mokytojas sako:
-Sit down,-sako mokytojas.
-Ka jis pasake?-klausia naujokas.
-Sesk daune.

Studentų valgykloje, prie prekystalio studentas prašo:
- Man tris dešreles...
- Tiek daug?!??? - Nusistebi pardavėja.
- ...ir 46 šakutes...

Studentiškos vestuvės:
-Pala, o kodėl jaunoji negeria?
-o ji neprisidėjo.

Amerikiečių lingvistikos profesorius klausia užsieniečio studento:

- Sakykit, kas, jūsų nuomone, labiausiai trukdo taisyklingai tarti mūsų kalbos žodžius?

Studentas nesutrinka:

- Savaime aišku, jūsų taip mėgstama kramtomoji guma!

Skelbimas laikraštyje:
Septynių studentų šeima norėtų išsinuomoti kambarį. Arba lova. Arba bent jau lovos kamputį.

Petriukas klausia tecio:
Kur skrenda gandras kai atnesa vaika?
Tetis atsako:
atgal į kelnes

Eina du žmonės. Vienas studentas, o kitas irgi girtas.

Studentas savo tėčiui:
- Duok 500 litų.
- O kam tau?
- Aš juos į 5 iškeisiu.
- Čia į kokią valiutą?
- Į matematikos pažymį.

senas anekdotas apie vilniaus universiteta:

Pasiuncia Dievas Angela i zeme, paziuret kaip studentai ruosiasi egzaminams.

Pirmasis angelo raportas: dvi savaites iki egzaminu,
riomeris - mokosi, vgtu - geria, vu - geria.

Egzaminas. Dėstytojas klausia:
- Kas yra viena arklio jėga? Studentas atsako:
- Tai jėga, kurią išvysto arklys, turintis 1 metro ūgį ir sveriantis 1 kg.
- Įdomu, kur jūs tokį arklį matėte?

Du studentai, prieš egzaminą:
- Ką skaitai?
- Kvantinę mechaniką...
- O kodėl knyga apversta aukštyn kojomis?
- Ai, koks skirtumas...

Du studentai kalbasi:
- Klausyk, varom į barą alaus įkalsim, po to pas mane pratęsim.
- O tavo močiutė neprieštaraus?
- Neprieštaraus, bet gal geriau merginų susirandam?..

-Prašau man atnešti stiklinę vandens
ir riekelę duonos,-sako studentas.
-Šiandien šventė, pasilinksminkite! -
sako padavėjas.
Studentas:
-Gerai, jei linksmintis, tai linksmintis!
Duokite kibirą vandens ir kepalą duonos...

Vienam bendrabutyje kažkas pastoviai tepliojo tualeto sienas šūdais. Studentai ilgai galvojo, galvojo, kol pagaliau išmalė snukį profesoriui, kuris prieš išeidamas iš tualeto pastoviai plaudavo rankas...

Du studentai suvalkiečiai:
- Girdėjau vedei. O kodėl be žiedo vaikštai?
- Šią savaitę žmona nešioja.

Paskaitos metu profesorius kreipiasi į studentą:
– Pažadinkite šalia miegantį draugą.
– Geriau jūs, profesoriau, juk jūs ir užmigdėte jį.