Anekdotai

Petriukas ateina á mokyklà ir jo mokytoja uþklausia:

- Petriuk, ar tu sulauþei suolà?

Petriukas atsako:

- Ne, bet daugiau taip nedarysiu..

kontrolinis.jonukas pasnibzdomis sako Petriukui:

-kokia didele mokytojos sikna...

mokytoja:

-nepasakynek!!!Petriukas ir taip viska zino!!!

=D

;]

Petriukas: As del taves teveli, pereiciau ugni ir vandeni. - Petrai, butu geriau, jei i kita klase pereitum...

Mokytoja kvieèia prie lentos Petriukà. Ji sako:

-Pasakyk du ávardþius.

Petriukas:

-Kas??? Að???

Mokytoja:

-Ðaunuolis deðimt!!!

Prie paveikslo parodoje kalbasi Petriukas ir Jonukas:

-Jeigu ðitas paveikslas yra meno kurinys,-sako Jonukas,-tai að -nusususi varna.

-Taip,-patvirtina Petriukas,-ðitas paveikslas yra meno kurinys...

Jonukas sako Petriukui, pirkau automobilá - tai dabar pasiþvalgysiu po pasaulá! Petriukas klausia, po ðá ar anà?

Mokytoja klausia vaikø:

- Kas pasaulyje greièiausia?

Vaikai ima vardinti- Maðina, raketa, kometa...

- Neteisingai, greièiausia yra mintis, ji gali viskà aplenkti.

Pieðimo pamoka.Visi pieðia.Mokytoja prieina prie Petriuko, kuris ðvepluoja ir klausia:

-Kodel tu nieko nenupieðei?

-As pisiau, pisiau mergaitæ ir man pistukas nuluþo,-atsako Petriukas.

Matematikos pamoka. Marytë:

-Petriuk, blogos naujienos, að ko gero nësèia...

-Tu kà, reikia gi kà nors daryti...

-Jau vëlu, tu kà maþas skaièiuoti nemoki...

Staiga pasigirsta mokytojos balsas:

-Petriuk, tu visai neklausai, kiek bus ðeði kart ðeði?

Staiga ëmë rëkti maþasis Petriukas. Mama pribëgusi klausia:

- Kas nutiko, Petriuk?

- Vakar susimuðiau plaktuku pirðtà,-kukèioja Petriukas.

- Vakar? O ko dabar rëki?

- Taigi tavæs, mama, vakar nebuvo namie.

Petriukas pirma karta nuejo i mokykla. Visi namiskiai laukia jo sugriztant. Sugrizo Petriukas ir sako: Nemoksos jus visi! Gandras mane atnese! Kopustuose mane suradot kurgi ne. Siandien as suzinojau is kur as atejau i si pasauli, o rytoj suzinosiu, kaip ten patekau...

Priena per istorijos pamokà mokytoja prie Petriuko ir klausia:

- Kas paëmë Bastilijà?

- Að jos neëmiau, - atsako Pertiukas.

Istorijos mokytoja pasipiktinusi tuoj paskambina ir á mokyklà iðkvieèia petriuko tëvà:

Mokytojas klausia Petriuko:

- Kurioj vietoj þuvis turi tuðtinimosi organus?

- Galvoje,- atsako Petriukas.

- Nesàmonë! Ið kur iðtraukiai?

- Taigi yra patarlë " Þuvis smirdi nuo galvos".

-Kodël verki?-mama klausia Petriuko.

-Tëvas norejo ákalti viná ir plaktuku uþdavë sau per pirðtà.

-Bet kodël tu taip verki?

-Ið pradþiu að labai juokiausi...

Paziurejes pazymiu knygele, tevas sako Petriukui:

- Uz tokius pazymius as persiu dirzu!

- Teisingai, teti! Ir stipriau perk, kad zinotu, kaip man dvejetus rasyti!

Per matematikos pamoka mokytoja klausia Petriuko:

- Petriuk, jeigu tu turetum 200 litu ir is ju 50 duotum Marytei, 50 -

Aldutei, 50 - Danutei, ir dar 50 - Kamilei, kas butu?

- Orgija, tmsta mokytoja!

Sedi Petriukas autobuse. Ieina pensioniere, stovi stovi, laukia laukia.... ir sako Petriukui:

-Berniuk, að gi jau sena, leisk man pasëdëti.

Petriukas atsako:

-Moèiutë, kai tu buvai jauna, tu irgi visada leisdavai atsisiesti moèiutëms?

-Taip, vaikeli

-Petriuk, ar yra klasëje geresniø moksleiviø uþ tave?

-Taip tëti,-vienas. Jis moka judinti ausis.

Petriukas:

-Tëveli, o kas bus jeigu suplyð prezervatyvas?

-Paþiûrëk á veidrodá...

Mokytojas mato, kad

vienas mokinys po stalu

turi kortas.

- Juk nesiruosi zaisti, ka?

- gresmingai paklausia mokytojas.

-Kur ten, iskrito tokia

prasta korta.

o kaip tau sitas petriukas atsikelia rugsejo 1, apsirengia , pasipuosia, uzdieda kostiumeli, susisukuoja plaukus ir garsiai prie duru susunka siais metais bus viskas kitaip !!! Mama nustebus islenda sako: Petriukai ka tu cia darai?? Petriukas : einu y mokykla !!

-Kas sukûlë mano megstamiausià lëkðtæ!-susinervinusi ðaukia senelë.

-Sukûlë tai mama, bet kaltas tëtis.Jis pasilenkë, kai lëkðtë á já skrido-,paaiðkina Petriukas.

Senelis Ðaltis ir Snieguolë sveikina du broliukus su Naujaisiais metais.

-Seneli Ðalti, o ar jus bijotës globalaus atðilimo?

-Aiðku! Mes juk galime iðtirpti...

-Petriuk! Staigiai ájung visus ðildytuvus. Þinos, kaip vaikams dovanoti knygeles ...

Vaikø gydytojas aiðkina:

-Nieko blogo, jei ðneki per miegus.

-Bet visa klasë ið manæs juokiasi!

Maþasis Petriukas skambina gydytojui:

-Gydytojau, praðau atvaþiuokite, tik labai greitai.

-Kaþkas susirgo?

-Taip, serga visa ðeima, tik að vienas ne.

-Kaip tai?

-PETRIUK, KIEK TU GALI IÐDYKAUTI? MANO KANTRYBËS TAURË JAU PERSIPILDË.

-TAI NUSIPIRK KIBIRÀ!...

Að atsimenu, kad mûsø ðeima buvo labai neturtinga. Ir man niekas nepirko ir nedovanojo þaislø. Visa laimë, kad gimiau berniuku, o tai nebuciau tûrëjas su kuo þaisti...

Darbø mokytojas liepë visiems namuose padaryti koká nors veikiantá modeliukà.Per kità pamokà vaikai atneðë savo darbelius.

- O kas èia? - klausia mokytojas Petriuko.

- Giljotinos modelis, - sako Petriukas.

- O jis veikia?

- Tai þinomà!

Pamoka. Mokytoja uzduoda darbo tik staiga is galinio suolo pasigirsta: -Ciulpk!!! Mokytoja supykusi: -Petriuk einam pas direktoriu. -Palaukit tamsta mokytoja, Maryte dar nebaige...

6-iametis Petriukas atbëga á virtuvæ ir ima skøstis mamai:

- Mama, mane Onutë uþ plaukø tampë!

- Petriuk, ji juk dviem metais uþ tave jaunesnë ir nesupranta, kad skauda, kai tampai uþ plaukø...

Zaide petriukas kambary ir nuverte vaza , isgirde ateina motina su tevu. Tevas sako: Kodel nuvertei vaza ??? Petriukas: kokia vaza cia ne as !! Tevas: kaip ne tu , o kas ? Petriukas: cia brolis. Tevas:koks brolis, tu neturi brolio ! Petriukas : hahah, cia jau su mama aiskinkis!!

Jeigu jus jau ðeðis metus netûrëjote moters-nepergyvenkite. Pradësite eiti á mokyklà ir viskas pasikeis...

Pareina Petriukas is mokyklos werkdamas. -Kas atsitiko?-Klausia susirupinus mama. Wisi saiposi kad mano dantys labai ilgi. -Netiesa waikeli, netie... oj pakelk galwa parketa subraizysi!

Petriuko tëtis skaito laikraðtá:

- O, þiûrëk, èia raðo, kad briedis uþpuolë kaþkoká mokytojà...

- Hmm... Tëti, kaip briedis suprato, kà reikia uþpulti?

-Tamsta mokytoja, praðau iðmokykitæ mane dar ko nors!

-Petriuk! Að pavargau, lipam ið lovos ir einam mokytis matematikà.

Ið kur gavai naujà dviratá? - klausia draugas Petriuko.

pas mama i kambari ibega petriukas ir saukia:

-mama,mama,tevelis palepei pasikore!!!

mama vos neverkdama nubega i palepe o ten ...nieko jau atsisuka barti petriuko o tas:

-su balandzio 1maja ,mama!!!!!=) tevelis rusy kabo!!!!=D ;] ;];];];];];]

Petriukas ðnabþda:

-Mokytoja, að Jus myliu...

-Bet petriuk,-sutrikusi sako ji-að nemyliu maþø vaikø!

-Nieko, mes jø saugosimës...

kontrolinis.jonukas pasnibzdomis sako Petriukui:

-kokia didele mokytojos sikna...

mokytoja:

-nepasakynek!!!Petriukas ir taip viska zino!!!

=D

;]

Petriukas per pamokà:

-Mokytoja, kokie graþûs jûsø batai.

Mokytoja susinervina ir iðvaro Petriukà ið klasës. Kità pamokà Petriukas:

-Mokytoja, kokios graþios jûsø kojos. Mokytoja vël iðvaro Petriukà ið klasës 2-m pamokom. Kità dienà Petriukas:

Maþas Petriukas praðo tëvo:

— Nupirk man tikrà automatà!

— Gal tu iðprotëjai?!!! — pasiunta tëvas. Petriukas ima isterikuoti, trypti kojomis, ir tëtis neiðlaikæs pliaukðteli jam per uþpakalá.

— Ðe tau vietoj automato! Kieno þodþiø reikia namuose klausyti?

Petriukas neturi ðuns, turi katinà.

- Petriuk, - sako jam klasës draugas, - kam tau tas kvailas þvërelis namie? Mesk já laukan ir ásitaisyk ðuná.

- Ðuo pernelyg kvailas padaras, kad að já laikyèiau.

- Tai katës kvailos!

Petriukas: As del taves teveli, pereiciau ugni ir vandeni. - Petrai, butu geriau, jei i kita klase pereitum...

Sakyk, Petriuk, kiek yra pasaulio daliø?

- Tai kad visi þino...

- O tu imk ir iðvardyk.

- Anas pasaulis ir ðis.

Ejo petriukas per miska pamate kad lokys lape daro kai uzreke aina nx

Guli Petka su Èepajevu grioviuose, o tarp jø - kelias. Abu turi po granatø dëþæ, tik Petka nemoka jomis naudotis. Susitaria, kad kai atbëgs Baltieji, tai Èepajevas garsiai ðauks, kà daryti.

Atbëga Baltieji. Èepajevas:

- Petka! Atidaryyyyk dëþæ!!!

- Atidariau!

Mokytoja kvieèia prie lentos Petriukà. Ji sako:

-Pasakyk du ávardþius.

Petriukas:

-Kas??? Að???

Mokytoja:

-Ðaunuolis deðimt!!!

Parbega Petriukas werkdamas pas mama: -Mama, mama, wisi saiposi kad mano burna labai didele. -Netiesa waikeli, netiesa, -Guodzia ji mama,-Greiciau imk kastuwa ir eik walgyt...

zydi zibutes,kvepia alyvos pysa petriukas varles negyvas,

stumia i sykna sudai pabyra,gera petriukui sirdele susyla

Petriukas ateina á mokyklà ir jo mokytoja uþklausia:

- Petriuk, ar tu sulauþei suolà?

Petriukas atsako:

- Ne, bet daugiau taip nedarysiu..

Tikybos mokytoja pries Kaledas nusprende suzinoti,kiek vaikai zino apie Jezu Kristu.

-Jonuk,kur gyvena Jezus?

-Danguje,-atsako Jonukas

O kaip tu galvoji,Katryte? -klausia mokytoja.

-KIekvieno is musu sirdi,-atsako si

Tada mokytoja klausia Petriuko:

Ateina á mokyklà naujokas.

- Mokiniai, èia naujokas Petriukas Kiauðinis.

Visi juoktis pradëjo. Kiauðinis, kiauðinis. Vienas nat gale ið suolo iðkrito.

Mokytojos kantrybë trûko:

- Negraþu juoktis ið pavardës! Subinaiti sëskis á suolà!

Mokytoja klausia vaiku-kas isrado rentgena?Petriukas sako mano tetis!nes jis girtas gryzes namo,mamai ir mociutei sako-as jus gyvates kiaurai permatau!;))

mokytoja liepia petriukui kad jis pasakytu Stasiuko gimimo dienos proga eilerashty o shis ir sako :

-Auksine zuvele Stasiukas pagavo

Gimtadieni svesti kasdien pageidavo

Nespejo praeiti net menesiai trys

Paseno ir numire vargsas Stasys! :):):)

Su kuo nori likti: su mama ar tëèiu? - klausia teisëjas Petriukà skyrybø metu.

- Neþinau! O kam atiteks vaizdo kompas? - atsako sûnelis.

Kai Marytei isdygo pirmasis dantis,bedantis Petriukas jai ji ismuse!ir taip ismuse visus Marytei isaugusius dantis,bet gale viena pamirso,tad Maryte jam nakti pragriauze gerkle!

- Vaikai, kas yra egoistas? – klausia mokytojas.

- Egoistas – tai toks þmogus, kuris niekada negalvoja apie mane, - atsako Petriukas.

Direktoriu atveda i klase nauja mokytoja.

-Vaikai, susipazinkite - jusu nauja mokytoja.

Petriukas:

-Taaip, figura nebloga...

Direktorius isdidziai:

-Zinau,pats isrinkau! :)

Troleibuse maþylis labai mielai kalbasi su ðalia stovinèia vienuole. Pokalbio mama negirdi, taèiau iðlipdama dëkoja vienuolei, kad ði buvo tokia maloni ir gaiðo brangø laikà pokalbiui su vaiku.

- Mama, kodël palikai broliui tiek daug saldainiø?

- Ne, Petriuk. Savo jis jau suvalgë. Èia tau.

- Tik tiek..?

eina Petriukas su Maryte,Petriukas uzsinori obuolio ir sako Marytei:

-nuskink man obuoli.

Maryte nuskyne obuoli ir atidave petriukui.pareina maryte namo ir sako mamai:

-mamyte as siandien ilipau i medi ir nuskyniau obuoli petriukui!

Petriukas:

-Mama,mama ðiandien mokykloje að pirmas pakeliau rankà!!!

-O koks buvo klausimas?-teiraujasi mama.

-Kas isdauþë langà???!!!

Biologijos pamoka. Mokytoja:

- Struèiai deda kiauðinius. Begioja greièiau negu arkliai. Esant pavojui, uþsikasa galvà á smëlá...

- Petriukas, kuo tu ten uþsiimi gale?

- Niekuo, tamsta mokytoja. Jûsø ádëmiai klausau.

- Na, tai pakartok, kà að pasakojau.

Mokytoja sako Petriukui:

– Að rëkiu, tu rëki, mes rëkiame, jûs rekiate. Pakartok.

Petriukas:

– Visi staugia.

- Petriuk, kas tu busi, kai uzaugsi?

- Ginekologas.

- O kodel?

- Ziuriu as, kaip tevas per bobas laksto, o jos pacios pas mane ateis!

Sekmadienis. Petriuko mamyte plauna indus ir girdi kaip kambaryje esantis vaikas zaidzia traukinuku.

Petriukas:

Maþas Petriukas stebi aplinkà, paþásta pasaulá:

- Mama, mama, þiûrëk - lëktuvas.... Mama, þiûrëk - maðina... Tëti, tëti þiûrëk - nu ir uþpakaliukas...

Petriukas maunasi guminius batus. Jam sako:

- Kam? Juk lauke nei pelkiu, nei purvo nera?

- O as surasiu!

Petriukas vienà kartà ir klausia :

-Tëveli, kà tu ten turi tarp kojø ?

- Zapukà.

Po to Petriukas klausia :

-Mamyte, kà tu ten turi tarp kojø ?

-Garaþà, - atsako mama.

Ateina naktá á tëvø miegamàjá Petriukas ir klausia :

Petriuk, kà veikia tavo tëtis?

-Serga,

-Ne, turiu omeny kuo uþsiima,

-Kosti,

-Petriuk! kà veikia tavo tëtis, kai neserga?

-Bûna sveikas,

-Po galais, kuo uþsiima tavo tëtis, kai buna sveikas???

Per pietus Petriukas sieka ranka per visà stalà dubenëlio su salotomis.

-Kaip tu elgiesi? Ar lieþuvio neturi?

-Turiu, bet jis per trumpas.

Pamokos tema: "Þaidimai lavinantys loginá mastymà". Mokytoja klausia:

- Kas ávyks, jeigu didþiulës masës meteoritas kirs Þemës atmosferà?

Petriukas:

- Benzinas pabrangs, tamsta mokytoja!

- Kaip tai?..

Motina pirmàsyk pasiuntë jauniausiàjá sûnø Petriukà á parduotuvæ nupirkti duonos. Po kiek laiko maþylis gráþta be duonos, laiþydamas didþiulæ ledø porcijà...

- Duonos jau nebebuvo, - aiðkina jis, - bet juk reikia kaþkuo maitintis...

Mazasis Deividas praso:-mamyte,nupirk man broliuka.

-Neturiu pinigu,prasyk tecio ,suneli.

-Teti,nupirk man broliuka.

-Neturiu pinigu.-atsako tetis.

-Ai,tai tada,mama,tu pagimdyk.

-Petriuk, kodel nesioji beizbolo lazda, taves gi visi bijo? -O be lazdos as visu bijau

Petriuko gimtadienis!

Tetis petriukui gimtadienio proga nupirko gitara gryzta namo ir sako petriukui:

-Petriuk!!as tau gimtadienio proga nupirkau gitara.

Petriukas paiima gitara i rankas ir sako:

-Teti! teti!o, kur gitaros stygos???

Tetis sako:

Atsikelia Petriukas vidury nakties. Girdi kaþkas èepsi ateina pas tëvus ir sako: Mama iðvirk man kukuliu.-kodël vidury nakties tu kukuliu praðai? - O að tai girdþiu kaip jus skaniai èepsit.

mama skambina petriukui,o tas kaip tik porno saite krutis apziurineji:

-labas suneli,ka veiki?

-labas,ai bandeles renkuosi

Mama veda pirmokely Petriuka y mokykla. Petriukas rekia:

-12 metu?UZ ka?!?!?!?!?!?!

Petriukas klausia medþioklën iðsirengusio tëvo:

-Tëveli, kodël tu bijai kiðkiø?

-Visai jø nebijau.

-Tai kodël pasimi ðautuvà ir ðuná?

- Petriuk, ko tu juokiesi? As nieko juokingo nematau.

- Jus ir negalite matyti, nes sedite ant mano sumustinio su uogiene.

Alfredas nesveikas...Gal jis ligonis jei sitaip balsuoja...Nuo kompo neatsitraukia kjp nuo mamos papo...

Petriukas ir Marytë sedi ant suoliuko. Petriukas rûko vienà cigaretæ po kitos.

Maryte:

-Tai gal að jau eisiu?

Petriukas:

-Ne, palauk dar.

Praëjo deðimt minuèiø, Maryte:

-Nu tai að jau eisiu....

Petriukas toliau rûko ir sako:

Suskamba telefonas, Ragelá pakelia Petriukas.

- Ar tëvelis namie? - pasigirsta klausimas.

- Nemalonu sakyti, bet jo nëra.

- O kodël tau nemalonu?

- Nemëgstu meluoti.

- Tëveli, kaip veikia smegenys?, klausia Petriukas.

- Palik mane ramybëje, dabar mano galvoje visai kas kita...

Mokytojas:

- Sakyk, Petriuk, kaip galejo atsitikti, kad rasinelis apie suni visiskai

kaip tavo brolio?

Petriukas:

- Todel, kad tai tas pats suo.

Mama pyksta ant Petriuko:

- Kodël liepei sesei valgyti sugeriamàjá popieriø?

- Nes ji kà tik buvo iðgërusi buteliukà raðalo!

Ateina petriukas i parduotuwe ir sako pardawejai:

-Duokit man apipisinu...

-As suprantu kad tu nori apelsinu bet ar tu nemoki sakyti apelsinas?

-Duokit man apipisinu...

pardaweja parduoda.

kita diena wel ateina periukas ir sako:

- Kada patogiausias metas skinti obuolius?

- Kai sodo savininko ðuo pririðtas, o pats savininkas kietai miega, - atsako Petriukas

Mokytoja:

- Petriuk, kodel tu vakar nebuvai mokykloje?

- Tai kad vakar mes seneli laidojom.

- Nemeluok! As vakar ejau pro jusu namus ir lange maciau tavo seneli.

- Tai tetis ji ten pastate, nes pastininkas turejo seneliui pensija atnesti.

Petriukas klausia mamos:

- Mama, kaip suvokti Tëvynæ?

- Vok, vok ir suvoksi.

Ryte zmona sako vyrui:

- Brangusis, vakar pamirsau tau pasakyti, kad nueitum i mokykla -

Petriukas isdauze langa.

- Ir kiek toj mokykloj langu, velniai griebtu !???

Per geografijos pamokà:

- Petriuk, papasakok man, kur yra Zanzibaras?

- Tamsta mokytoja... Þinau visus miesto barus, taèiau apie

toká nieko negirdëjau...

Petriukas zooparduotuvëje:

- Sakykite, ar jûs turite papûgà, kuri moka kalbëti?

- Ne, bet mes turime gená, kuris moka Morzës abëcëlæ!

Liûtas.

Ðeðtadienio popietë. Ðeimos galva, tëvas, taip gerai prisivalgæs, ásijungia

televizoriø. Kaip tik rodo laidà tokià "National Geography", laida apie Afrikà, apie liûtus, reiðkias. Iðeina liûtas, toks patinas, medþiot, iðeina ir

Atëjo Petriukas pas kaimynà ir sako:

- Mano mama labai serga, gal galëtumëte duoti avieèiø uogienës?

- O kur tau ákrësti?

- Að vietoje suvalgysiu.

Vyksta anglu pamoka na zinoma visi triuksmauja . bet staiga yeina mokytoja ir sako

SIT DOWN

PETRIUKAS KLAUSE DRAUGO KA JI SAKE?

SESK DAUNE

Petriukas laukia stotelëje ir klausosi muzikos. Susistabdo taksistà ir klausia:

- Laisvas?

- Lasivas, - atsako takstisas

Tada Petriukas ir sako:

- Tai lipk ið taksi, paðoksim!

Vaikiai áeinant á klasæ graþiai pasisveikina su mokytoja ir sëdasi á savo vietas. Tiktai Petriukas nieko nesako ir atsisëda á suolà. Mokytoja sako:

- Petriuk, labai nemandagu taip ateiti ir nepasisveikinti. Iðeik ið klasës ir ateik ið naujo kaip tavo tëvelis ateina á namus.

-Mama! Ðiandien matematikos mokytoja mane pagyrë.

-Uþ kà?

-Pasakiau, kad du kart aðtuoniolika - trisdeðimt penki.

-Bet juk suklydai.

-Taip, bet mano atsakymas ið visø buvo arèiausiai tiesos.

Gráþta paaugæs Petriukas namo... Áeina á butà, o ten jauna panelë landþioja po jo kiðenes ir stalèius.... Petriukas priðoka prie telefono (skambins policijai).... Mergina:

Vyras þmonai:

- Einam á miegamajá...

- Juk negalim, ðtai Petriukas sëdi ir þaidþia, juk gali iðgirsti, ar ðiaip susidomës ko mes ten taip ilgai.

- Palauk, tuoj viskà sutvarkysiu.

Priëjo tëvas prie sûnaus ir sako:

Mama ruoðiasi skalbti ir nukabina nuo langø uþuolaidas. Á kambará áëjusi maþasis Petriukas sako: -kokia gëda! visi langai nuogi!...

Pavasaris. Upë. Ant ledo èiuþinëja maþas berniukas. Staiga ledas álûþta ir berniukas ima skæsti. Tai pamatæs, Petriukas dràsiai ðoka á vandená ir iðtraukia draugà. Kità dienà per pamokas mokytoja pasakoja klasei:

Skelbimas laiptinëje:

"Labai pigiai parduotu naujus italiðkus virtuvës baldus, prancûziðkà svetainës baldø komplektà, japonø technikà, Persijos kilimus ir paskutinio modelio "Mersedesà". Viskas parduodama labai skubiai - kol tëvai negráþo ið darbo. Petriukas ið 6-ojo buto."

Sëdi Petriukas su Onute ant upës kranto. Vakaras. Abu susiglaudæ tyli. Onutë klausia:

- Petriuk, apie kà galvoji?

Petriukas:

- Tai, kad... Na, apie ta pati ka ir tu.

Onute:

- Ot, koks kiaulë...

Petriukas ateina pas daktara ir klausia:

- Dede daktare, o septynmete mergaite gali pastoti?

- Ne, ka tu.

- SANTAZISTE!

- Petriuk, ar tavo moèiutë tau jau nebepadeda ruoðti pamokø! - klausia anglø kalbos mokytoja.

- Ne, tas paskutinis dvejetas jà visai sugniuþdë.

Per astronomijos pamokà mokytoja praðo Petriuko iðvardyti kelias þvaigþdes, o ðis klausia :

- Sporto ar kino ?

- Mano tëtis jureivis, - sako Petriukas Onutei.

- O kodël? - klausia Onutë.

- Na, mano mama sako, kad jam jûra iki keliø.

Mokytojas:

- Kas man pasakys, kuo maitinasi eziai?

Petriukas:

- Tiksliai nezinau, bet turbut kaktusais!

-Tëti, ar Ramusis vandenynas ið tikrøjø ramus?

-Vaike, klausk ko nors sudëtingesnio.

-Gerai. Kada mirë Negyvoji jûra?

Direktorius atveda á klasæ naujà mokytojà.

- Vaikai, susipaþinkite - jusø nauja mokytoja.

Petriukas:

- Taaip, figûra nebloga...

Direktorius (iðdidþiai):

- Pats iðrinkau!

Petriuko tėtis seka jam pasaką.
Po kurio laiko i kambarį įeina mama ir klausia:
- Jau užmigo?
- Jau, - atsako Petriukas.

Muzikos mokytoja klausia Petriuko:

- Petriuk, ar þinai ðiuos þmones: Haidnà, Mocartà, Bachà?

- Mokytoja, o ar jûs þinot Vyckà, Kieðà, Vladzkà?

- Ne...

- Tai ko savo chebra gàsdinat?

Petriukas áeina i parduotuvæ ir sako:

- Duokit man batø raiðteliø.

Pardaveja:

- Kokiø jums?

- Kairës ir deðinës kojos...

Gráþta Petriukas ið mokyklos su mëlyne po akimi.

— Kas atsitiko?! — iðsigàsta mama.

— Gráþtant ið mokyklos uþpuolë trys urlaganai ir norëjo atimti mano telefonà, — ima pasakoti Petriukas.

— Ar galëtum juos atpaþinti, jei pamatysi? — paðoka tëvas.

-Sûneli, kodël tu toks ðlapias?

-Mes su Petriuku þaidëme ðunis.

-Nesupratau...

-Matai, að buvau medis...

Mama su petriuku vaziuoja atobusu.petriukas sako

mama noriu myzt

mama:

petriuk,negalima sakyti myzt,reikia sakyti svilpt.

na,nakti petriukas atsikelia,ir sako teciui:

tete,ats noriu svilpt.

tete:

negalima,gi kaimynus pazadinsi...

Petriukas treèià kartà ið kontrolinio darbo gauna vienetà. Mokytoja jam ir sako :

-Kodël tu nenori mokytis ? Juk nuo mokslo dar niekas nenumirë...

Þinau, mokytoja, bet geriau nerizikuoti.

PER PAMOKA UÞ BAUSMÆ PETRIUKUI MOKYTOJA UÞDAVE NUPIEÐTI KANORS GRAÞAUS.

PETRIUKAS PIEÐIA PIEÐIA IR JAM NULÛÞO PIEÐTUKAS,PRIEINA MOKYTOJA IR PETRIUKAS SAKO:

- AÐ PISIAU,PISIAU IR MAN PISIUKAS NULÛÞO!!

- Að tau Petriuk, nupirkau gaublá, o tu jo nepriþiûri, visas dulkëtas, - sako mama. Petriukas atsako:

- Að gi negaliu, mamyte, valyti dulkiø nuo viso þemës rutulio.

- Mama, tu sakei, jei gausiu ketvertà, galësiu þaisti visà dienà...

- Sakiau.

- Tai ðiandien þaisiu pusæ dienos!

Per tikybos pamokà kunigas sako mokiniams,-“ O dabar að papasakosiu jums, kaip atsirado pirmas þmogus.” Pakëlæs rankà, Petriukas pasiûlo,-“ O gal, tëve, papasakotumët, kaip atsirado treèias þmogus.”

Karta ejo bobute.ir ji uzkliuvo,ir BUM nukrito.

petriukas varo su rieduciais,uzkliuva ir BUM nugriuva.

o bobutes suknele tik svilpt,pasikele...

o petriukas guli ir ziuri:

-koksai kleckas...

Ateina Petriukas á mokyklà, prieina prie mokytojo stalo ir sako:

- Labas rytas.

Mokytojas jam atsako:

- Petriuk, jei tu taip ir toliau mokysies, tavo tëvas praþils!

Petriukas, panosëj kikendamas, sako:

Atëjo Petriukas á mokyklà ir guodþiasi mokytojai:

- Vakar mus uþpuolë vagys....

- Vargðas, o kà pavogë?

- Namø darbus....

Du berniukai nakvojo senelių namuose likus savaitei iki Kalėdų. Prieš eidami miegoti, abu atsiklaupė prie lovų pasimelsti. Jaunesnysis Petriukas pradėjo maldą, šaukdamas iš visų plaučių: „Aš meldžiuosi už naują dviratį… Aš meldžiuosi už naują „Nintendo“… Aš meldžiuosi už naują magnetofoną…“.

- Mama, á pienà ákrito pelë! – ðaukia Petriukas,

- Ar iðtraukei?

Ne að á pienà imeèiau katinà.

Petriukas klausia tëèio:

- Tëti,kà reiðkia gyventi gerai?

- Tai reiðkia vaþinëti ðeðiðimtuoju Mercedesu, gerti geriausià konjakà, gyventi su ilgakoje blondine.

-Tëti, o kà reiðkia blogai gyventi?

Gráþæs ið mokyklos Petriukas giriasi mamai:

- Mama, að laimëjau gamtos viktorinà...

- Ðaunuolis, o kokie buvo klausimai...

- Mokytoja klausë, kiek strutis turi kojø, ir að pasakiau,kad tris.

- Bet juk strutis turi dvi kojas.

Atbëga per sodà kaimynas rëkdamas: anuka Petriukas greitai lipi ið obels ir atsivedi tëvà!!!!! Petriukas pasiþiûri á virðø- tëve ,tave kaimynas nori matyti...

Petriukas su tëvu valgo bulves. Maþylis, siekdamas ðaukðtu sviesto, uþkabina tëvo butelá degtinës. Butelis susvyruoja, bet nenukrinta. Petriukas neþinijo, kad buvo per plaukà nuo mirties!

- Petriuk, tavo batai skirtingi: vienas rudas, kitas juodas. Gal nueik namo, persiauk.

-Jau buvau, ten irgi tokie patys.

Policininkas prieina prie þvejo Petriuko ir klausia:

- Kà èia darai?

- Sliekà maudau.

- Bauda 30 litø!

- Uþ kà???

- O kodël sliekas be maudymosi kostiumëlio?

Gráþta Petriukas ið mokyklos labai laimingas. Tëtis ir klausia Petriuko:

- Sûneli, kas buvo?

- Nu mokytoja ëjo su dviem kibirais klijø, paslydo, parvirto ir prilipo.

- O tai ar atlupot?- klausia susidomëjæs tëtis.

- Atlupom, o kas dràsesnis - net ir po du kartus.

-Petriuk, kiek yra Dievo ásakymø?

-Deðimt.

-O kas bus, jei vienà sulauþysi?

-Liks tik devyni.

Ábëga Petriukas á vaistinæ ir sako:

- Duokite vaistø nuo skausmo!

- O kà tau, vaikeli, skauda?

- Dar nieko, bet kaip tik ðiuo metu tëtis varto mano paþymiø knygutæ.

-Petriuk, - sako mokytoja. - Paaiðkink, kaip tau sekësi spræsti uþdaviná.

Petriukas skubiai atsistoja, iðsiblaðkæs dairosi, varto sàsiuviná... Pagaliau ima skaityti:

-Nulis, nulis, nulis, kryþiukas, kryþiukas...

Mokytoja:

- Petriuk, kiek bus penki plius penki?

- Vienuolika.

- Petriuk, iðtrauk rankas ið kiðenës, kai skaièiuoji...

Mokytoja á klasæ atsineða eþiuko iðkamðà ir klausia:

-Vaikai, ar þinote, kas èia?

Vienas kelia rankà:

-Lapë!

-Ne.

Kitas:

-Vilkas!

-Ne.

Petriukas kelia rankà. Prieina prie stalo, glosto iðkamðà ir sako:

-Ach, ðtai koks tu, briedi!

petriukas vaziuoja autobuse ir prieina bobute ir sako bobule vaikeli gal uzleistum vieta man labai skauda kojas petriukas klausia o kai buvot maza uzleisdavot vieta bobute atsako uzleisdavau petriukas sako nataiva delto ir skuda kojas=)

Pamoka. Mokytoja sako Petriukui:

- Petriuk, praðau iðslinksniuok man þodá "eiti".

- Að einu... Tu eini.... - nedràsiai pradeda berniukas.

- Greièiau! - paliepia mokytoja.

- Jis, ji bëga, mes bëgame, jûs bëgate!

Petriukas sako tëèiui :

- Tëte, mûsø mokytojas tau pavydi.

- Kodël taip manai ?

- Kaip tik kà nors padarau, jis ir sako : ,,Ak, bûèiau að tavo tëvas.."

Ateina vëluodamas Petriukas á mokyklà.Mokytoja klausia:

-Tai kodël vëluoji?

Petriukas atsako:

-Jûs pati sakëte,kad mokytis niekada nevëlu.

Petriukas degaline ir praso:

-Dvidesimt litru benzino, ir greitai!

-Ka dega?!- juokauja degalines pardavejas.

-Taip,mano mokykla,bet jau pradejo gesti.

Mama iðsiunèia Petriukà paþiûrëti kada iðvaþiuoja traukinys.Petriukas gráþta lygiai po pusantros valandos.Mama klausia Petriuko:

-Kodël taip ilgai uþtrukai?

-Taigi sakei paþiûrëti kada iðvaþiuos traukinys...

- Petriuk, - klausia mokytoja, - kà pasirinktum: maiðà pinigø ar protà?

- Aiðku, kad pinigus, - atðauna Petriukas.

- O að tai imèiau protà, - postringauja mokytoja.

- Kiekvienas renkasi tai, ko jam labiausiai trûksta, - atsako Petriukas.

Mokytoja klausia vaikø kaip jø ðeimos namuose taupo? Mergaitë pakelia rankà ir pasakoja, kad vakarais iðjungia elektros prietaisus, neþiûri televizoriaus, berniukas pasakoja, kad prisileidþia vonià ir visa ðeima maudosi. Kelia rankà Petriukas ir sako:

Susitaria Petriukas su mama vaþiuoti á Palangà prie jûros. Mama ir sako Petriukui:

-Susidëk daiktus ir ateik.

Na kà, nuëjo Petriukas á savo kambará, susikrovë daiktus ir gráþo pas mamà á kambará. Atidaro duris, o ten tëvas uþgulæs jo mamà tvarko. Petriukas apakæs ir sako:

- Mano tëvelis þiemà neneðioja kepurës ! - Sako Petriukas.

- Aha ! O manasis net plaukø neneðioja.

Mokytoja liepë Petriuko mamai ateiti á tëvø susirinkimà. Atëjo á mokyklà,ant vienø durø uþraðyta" pirmûnai "- nea èia tikrai mano Petriuko nebus..

per kontrolini nieko gero neparases petriukas ideda i sasiuvini 10lt ir paraso mokytojai "cia po lita uz uz pazimio didi"po poros dienu mokytoja isdalina sasiuvinius petriukas savajame randa 8lt ir mokytojos rasteli"graza"

Petriukas pareina namo ir sako mamai:

- Mama mama musu teti suvazinejo triratukas.

- Nu Petriukai, pas tave ir juokai, koks triratukas?

- Nu tas kur aksfalta lygina .

- Að manau, kad uþmegsti paþintis internete yra tiesiog nepadoru, - auklëja tëtis Petriukà.

- O kaip tu susipaþinai su mama? - klausia Petriukas.

- Að, jeigu nori þinoti, sàþiningai iðloðiau jà kortomis, - paaiðkina tëtis.

Petriukas sako tëèiui:

- Man patinka raudona spalva.

Tëvas:

- Raudona juk kvailiø spalva!

Petriukas:

- Tai kodël ant Lietuvos vëliavos yra raudona?

- Nesiðaipyk ið Lietuvos! - tarë tëvas.

- Kelkis, kelkis, - Petriukas baksnoja ðuná.

- Ko èia triukðmauji? - niurna pabudusi sesë. - Ko prisikabinai prie ðuns?

- Man atrodo, kad á mûsø namus ásilauþë vagis.

Pas Petriukà á namus atëjo mokytoja.

- Ar mama namie? - klausia ji.

- Ne, mama dar negráþo, - sako Petriukas.

- O tëtis?

- Tëtis irgi pasislepë.

Þinai, bûti sàþinigu apsimoka,- sako Petriukas Jonukui.

- Kaip tai suprasti?- domisi Jonukas.

- Paèiupau að vakar kaimynës ðuná, tai turguje uþ já net 5 litø nedavë. O kai graþinau já ðeimininkei gavau net 50 litø.

Tikybos mokytoja klausia:

- Petriuk, kaip manai kur yra dievas?

- M

Mokytoja Petriukui:

- Kodël namø darbus uþ tave ruoðia tëvas?

- O kà að galiu padaryti? - teisinasi mokinys. - Mama vis uþsiëmusi ir uþsiëmusi.

Petriukas ateina į svečius pas klasės draugą:
- Klausyk, kas ten per skuduras prie durų guli?
- Tai ne skuduras - tai labai piktas mano šuo!
- Piktas šuo? Tai kad aš ką tik į jį batus nusivaliau.

Vyksta pamoka. Mokytoja sako Petriukui:

- Na, Petriuk imink máslæ. Be dureliø, be langeliø pilnas namas broleliø, kas?

- Þirnis.

- Teisingai.

- Na, dabar jûs, mokytoja, áminkit máslæ. Du apvalûs, vienas ilgas - visom bobom reikalingas, kas?

- Na, Petriuk, ar norëtum nedidelio torto gabalëlio?

- Ne, aèiû.

- Tikrai ne? Negi nemëgsti torto?

- Mëgstu, bet tik didelius gabalus.

Petriukas uþeina á þaislø parduotuvæ ir papraðo pardavëjos dviejø maðinëliø ir duoda penkis litus. Pardavëja sako:

- Bet juk ðie pinigai netikri!

- Bet juk ir maðinos netikros! - atrëþia Petriukas.

Petriukas gráþta namo ið mokyklos ir, surinkæs visà ðeimà svetainëje,

pareiðkia:

- Kada tu iðtaisysi savo dvejetus?!,- ðaukia ant Petriuko tëtis.

- Að kiekvienà dienà stengiuosi tai padaryti, bet mokytoja nei minutei nepalieka dienyno be prieþiûros, - aiðkinasi Petriukas.

Pribëga Petriukas prie Onytës ir sako:

- Onyte, ar tau niekas nëra sakæs, kad tu panaði á Jenifer Lopez?

Onytë susigësta iðrausta ir sako:

- Ne, niekas.

Petriukas:

- Nu ir gerai, nes tu ið akies trauktas Zeraras Depardje.

Petriukas sako Jonukui:

- Þinai, kartais uþeina toks noras mokytis!..

- O kà tada darai? - klausia Jonukas.

- Ai, þinai, tiesiog laukiu, kol praeis!

Petriukas klausia Jonuko:
- Žiūrėjai vakar filmą "Durniai sako "ne' "?
- Ne.

Petriukas áeina á kambará ir sako:

- Tëte!

Tëvas:

- Trumpiau, Petriuk.

Petriukas:

- Deðimt litø.

Gráþo Petriukas ið mokyklos á namus, tëvas pasitinka ir klausia:

- Na, Petrai kaip ðiandien mokykloje sekësi?

- Matai tëvai, 6 gavau.

- Nu, neblogai, neblogai, o kodël pavyzdþiui ne kokius 8?

- Matai tëvai, ðiandien ðeðios pamokos buvo...

Pareina Petriukas pirmà dienà ið mokyklos ir sako:

- Ir tai vadina pirmàja klase... Në vieno minkðto suolo.

Lytinio ðvietimo pamokoje mokytoja klausia:

- Kiek þinote lytinio akto pozø?

Petriukas, virsdamas ið suolo, kelia rankà:

- Ðimtà, ðimtà, ðimtà...

Mokytoja paklausia Onytës:

- Kiek?

- Vienà, kai vyras guli ant moters.

Sëdi Petriukas klasëj vienas, ðalia direktoriaus kabinetas, durys praviros, girdi direktoriaus balsà . Jis kalba su ukvedþiu:

- Nu, dar po 150 gramø ir einam...

Petriukas galvoja paþiûrës. Áena á kabinetà:

- Ponas direktoriau, ir kà gi Jûs èia darot?

Petriukas:

- Mamyte, mamyte, greièiau bëk á svetainæ, að kopeèias nuverèiau!

- Palauk, suþinos tëvelis, ákrës tau á kailá!

- Jis jau þino. Jis ant ðviestuvo kabo!

- Mama! Mama! Þiûrëk, á kà að vos tik neálipau!- ðaukia Petriukas, vydamasis mamà su ðuns kakuèiu rankoje.

Petriukas sako tëvui:

- Tëveli...

- Taip, sûnau!

- Gal gali duoti kiðenpinigiø? Noriu ledø...

- Na, uþ tai, kad tu toks geras, duosiu tau naujà þvilganèià 1 lito monetà!

- Bet... Bet man bûtø uþtekæ ir seno suglamþyto 10 litø banknoto!!

Sëdi Petriukas ant suoliuko piktas surûgæs. Prie jo prieina Andriukas ir sako:

- Kas yra, ko toks liûdnas?

- Atsisësk pasakysiu.

Andriukas atsisëda, o Petriukas sako:

- Suolas daþytas.

Nieko gero neparaðæs per kontroliná, Petriukas ádeda á sasiuviná 10 litø ir paraðo: "Èia Jums po lità uþ paþymio dydá". Kai po keliø dienø atsiverèia iðtaisytà sàsiuviná, randa 8 litus ir mokytojos raðtelá: "Gràþa".

Petriukas sako tëèiui:

- Tëti, man turbût reikia nueiti pas okulistà...

- O kam tau?

- Na, tiesiog jau nuo praeito mënesio nemaèiau kiðenpinigiø.

Petriukas giriasi draugui:

- Ásivaizduoji, man pavyko 20-ties daliø dëlionæ sudëlioti per 3 mënesius!

- Ir kas èia ypatingo?

- Ant dëþutës buvo paraðyta "2-4" metai.

Mokykloje mokytojas klausia Petriuko:

- Kas buvo pirmasis radijo iðradëjas?

- Dievas, ponas mokytojau, - atsako Petriukas ir paaiðkina, - jis pirmasis ið Adomo ðonkaulio padarë garsiakalbá.

Tëvas sûnui:

- Klausyk, Petriuk, man nepatinka, kad tu neðioji auskarus. Tu bent þinai, kà tai reiðkia?

- Tëti, juk dabar tokia mada!

- Mada lieka mada, bet jei vyras neðioja auskarus, jis arba piratas arba gëjus. O piratø laivo prie mûsø namo að nematau!

Kas tam Petriuko tëèiui uþëjo, kad jis nusitempë já á Meno Galerijà. Ten

Petriukas nuobodþiavo. Kità dienà Tëèiui vël "uþplaukë" ir jis Petriukà

nusitempë á Operos ir baleto teatrà. Kità dienà Petriukas nusprendë pats iðsirinkti kur eiti.

Pertriukas:

- Mama, að troleibuse vienai tetai uþmyniau ant kojos. Kai atsipraðiau, ji man davë saldainá.

- Ir tada tu jai padëkojai?

- Ne, uþmyniau ant kitos kojos.

- Seneli, ar tu turi bent vienà dantá? - klausia Petriukas.

- Ne, anûkëli, në vieno.

- Tai palaikyk mano sumuðtiná, kol að paþaisiu kieme.

- Mokytoja, galit paaiðkinti, kas tas smegenø nutekëjimas?- klausia Petriukas.

- Na, tavo atveju, tai yra sloga.

Ðeðiametis Petriukas niekaip negali suprasti, kà murma jo vieneriø metø broliukas. Nepatenkintas jis sako mamai:

- Mama, ar tu ásitikinusi, kad jis lietuvis?

- Petriuk, jeigu pasakysiu: "Esu graþi", koks tai bus laikas?

- Bûtasis, tamsta mokytoja... bûtasis...

Á sveèius pas Petriukà ateina dëdë.

- Nagi, ateik, Petriuk, pas mane, sëskis ant keliø.

Petriukas, nuþvelgæs dëdæ, atsako:

- Nieko nedus, dëde, ten jau sëdi Jûsø pilvas...

Petriukas nuvaþiuja á kaimà pas dëdæ. Dëdë jo klausia:

- Ar tu matei kiaulæ?

- Maèiau per televizoriø!

- O gyvà, lauke lakstantèià?

- Að á laukà televizoriaus nesineðu!

Petriukas, programuotojo sûnus, eina á pirmà klasæ. Mokytoja vaikams aiðkina:

- Vaikai, pamokose reikia bûti tyliems, jei norësite paklausti, pirma pakelkite rankà.

Petriukas iðkart pakelia rankà. Mokytoja klausia:

- Petriuk, ko norëjai paklausti?

- Petriuk, nusiprausk kaklà, pas mus ateis teta Aldona.

- O jeigu neateis, tai kà, að ir vaikðèiosiu su ðvariu kaklu kaip koks asilas?

Petriukas tëvui:

-Tëti, þvejot galim ir nevaþiuot, mama leido namie gert!

Tëtis gráþta ið darbo. Petriukas klausia mamos:

- Mamyte, kà pirma parodysim tëveliui - mano paþymiø knygelæ ar sumà uþ tavo suknelæ?

Petriukas gráþta ið mokyklos ir paduoda tëvui savo paþymiø knygelæ. Tëvas:

- Tu turi kariui bûdingø sàvybiø.

- Kokiø?

- Daug dràsos gráþt namo su tokiais paþymiais.

- Petriuk, kai tik raðome kontroliná, tu neateini á mokyklà, nes tavo moèiutë serga.

- Taip mokytojau, mes irgi pradëjome átarti, kad moèiutë simuliuoja!

Grįžta Petriukas iš mokyklos ir verkia:
- Mama-a, o vaikai iš manęs juokias, kad mano dideli dantys.
- Neverk, Petriuk, jie meluoja, tik tu nevaikščiok išsižiojęs, nes parketą braižai.

Mokytoja sako:

- Jeigu Petriukas, áëjæs á klasæ, nusikeiks visi atsistojam ir einam.

Álëkë Petriukas:

- Povelniø! Prie mokyklos stato vieðnamá.

Visi atsistoja ir eina. Petriukas sako:

- Neskubëkit! Dar tik pamatai.