Anekdotai

Pamoka. Mokytoja praneða:

- Dabar á mûsø klasæ ateis kinietis mokinys ir prisistatys, jûs, vaikai, galësite jo paklausinëti. Tik tu, Petriuk, nieko neklausk, nes tavo klausimai neprotingi.

Petriukas suprato.

Pertriukas:

- Mama, að troleibuse vienai tetai uþmyniau ant kojos. Kai atsipraðiau, ji man davë saldainá.

- Ir tada tu jai padëkojai?

- Ne, uþmyniau ant kitos kojos.

Tëtis gráþta ið darbo. Petriukas klausia mamos:

- Mamyte, kà pirma parodysim tëveliui - mano paþymiø knygelæ ar sumà uþ tavo suknelæ?

Petriukas tëvui:

-Tëti, þvejot galim ir nevaþiuot, mama leido namie gert!

mokytoja klausia petriuko:

-kokia pirma abeceles raide?

-b!

-neteisingai,stok i kampa...

...

Á parduotuvæ ábëga uþdusæs Petriukas:

- Atsipraðau, mano tëtis labai laukia, gal galite mane aptarnauti be eilës?

- Gerai, tiek jau to. Kà tau duoti?

- Tuoletinio popieriaus...

Matematikos pamoka pirmoje klasëje. Mokytoja klausia:

- Petriuk, jei tavo kelnëse, vienoje kiðenëje 10 Lt, o kitoje - 30 Lt, tai kà tai reiðkia?

- Tai reiðkia, kad að uþsimoviau svetimas kelnes!

- Petriuk, pastatyk á kampà mano batus.

- O kuo, teveli , jie nusikalto?

Petriukas mokykloje iðdauþë langà, mokytojas liepë atsivesti tëvà. Petriukas

pareina namo ir sako:

- Tëvai, tave kvieèia á mokyklà!

Tëvas nuëjo, viskà iðsiaiðkino, tuo ir baigësi.

Po poros dienø Petriukas vël pareina ið mokyklos, ðá kartà suolà sulauþæs. Sako:

Petriukas klausia tevo:

-Teveli ka reiskia cbb??

Tevas nepasimete:

-Ciau bambino sunau.

-Tai tu teveli siandien mokytojai taip ir pasakyk.......

Biologijos pamoka:

- Kieno kiauðiniai didþiausi?

Petriukas:

- Dramblio!!!

Mokytojas:

- Sësk,du!!!!!!!

Petriukas:

- Taip,du!Bet tokie dideli.....

Gráþta Petriukas namo ,o mama jo klausia:

-Na ar perkëlë tave i kità klasia?

-Taip ið 5a á 5b.

Onutë ir Petriukas ðnekasi:

- Að renku paðto þenklus...

- O að mëgstu þaisti su lëlëmis...

... O paskui Petriuko ir Onutës tëvai iðëjo á kinà, ir jie galëjos pasimylëti be jokiø ten kvailø kalbø...

Mama liepë maþajam Petriukui nusiprausti veidà. Po minutëlës tas ðaukia ið vonios:

- Mama!!! O ausys - tai veidas ar jau pakauðis?!!!

- Tëveli, sakyk, kodël þemë nesustodama sukasi? - klausia Petriukas.

Tëvas net paðoka nuo këdës:

- Tu kà, vël mano alø iðgërei?

Petriukas ir jo tevas vaziuoja autobusu. Tevas petriukui sako:

-Nesisupk ant autobuso tureklo!

Petriukas vistiek supasi. Tevas vel petriukui:

-Nesisupk ant autobuso tureklo!

Petriukas tevui:

-Aha kai mama tau sako nemisk i kriaukle tu jos neklausai!

Petriukas pareina namo ir klausia mamos:

- Þinai... Mokyklos direktorius ðiandien manæs klausinëjo, ar að vienas vaikas ðeimoje, ar turiu seserø ar broliø...

- Ir kà tu jam pasakei?

- Pamelavau, kad vienas.

- Ir kà pasakë direktorius?

- "Aèiû dievui".

Mokytoja klausia mokiniø:

- Kà dirba Jûsø tëveliai?

Onutë pakelia rankà ir sako:

- Mano tëvelis keliø policininkas, jis kasdien parneða daug pinigëliø.

- Pasakyk man tris áþymius þmones, kuriø pavardë prasidëtø raide "S".

Petriukas:

- Sabonis, Stojakovièius, Slanina.

Mokytojas:

- O ar negirdëjai apie tokias pavardes, kaip Sent-Egziuperi, Solþenycinas, Sartras?

Petriukas:

Maþasis Petriukas þiûrëjo "Heraklio nuotykius". Pamatæs kentaurà, ëmë klausinëti tëvø:

- O kodël tas arklys ákiðo dëdei galvà á uþpakalá?

-Mamyte,-saukia atbegdama onute-man Petriukas dawe saldajni!!!

-Uz ka???,- nustemba mama

-Uz tai,kad ilipciau i medi!

-Kvailute,jis tik norejo tawo triusikelius paziuret...

-Oj,na kita karta zinosiu...

Vaikai papasakojo Petriukui, kad suaugusieji visuomet turi daug paslapèiø ir juos todël lengva ðantaþuoti. Petriukas ið karto sumanë pasipelnyti. Vos gráþæs ið mokyklos, ðastelëjo prie mamos ir, nutaisæs gudrias akutes, sako:

- Mamaaa, o að viskà þinau!

Mama iðsigàsta:

"Visgi keistas padaras apturëjo tà viðtà" - pagalvojo Petriukas, apþiûrinëdamas "Kinder siurprizà".

Petriukas:

- Mama, duok sulèiø...

- Ne neduosiu, gerk kà turi.

- Mama, na labai praðau...

- Neduosiu.

- Mama, juk þinai, kad negaliu grynos degtinës gert...

Petriuko laiðkas Seneliui Ðalèiui:

"Mielas seneli, að þinau, kad tu turi sàraðà vaikø, kurie buvo geri. Praðau, padovanok man kalëdø proga visø negerø mergaièiø sàraðà."

Petriukas pribega prie tecio ir sako:

-Teti teti !!!

-Kas yra sunau ?

-Kas yra sexas ?

-O kam tau ??

-Sakysi ar ne ??

-Nu tai ...

-Ai kita karta begu..... mama ir sodininkas sake paaikins vaizdinem priemonem

Petriuk, nesisupk ant tëvelio. Kaip tu nesupranti, tëvelis ne tam pasikorë, kad ant jo suptumeisi...

Mokytoja per pamokà:

- Vat vaikuèiai, mes ðioje nuotraukoje matome, kaip krokodilas deda kiauðinius. Pasakykit man, kodël?

Rankà pakelia Petriukas:

- jis jau senas, jam nereikia ...

Maþasis Petriukas klausinëja tëèio:

- Tëti, natûroje... Tu vis karotji "Babkës, babkës"... O kas tas yra?

- Babkës... Na, tai viskis, nuosavos maðinos, graþios moterys...

- O kai nëra babkiø?

- O tada kaukolinis, troleibusai, tavo motina...

Maþasis Petriukas kalbasi su draugais:

- Kai uþaugsiu bûsiu debilu.

- Kuo, kuo?

- Debilu. Su tëte praeitais metais Palangoj buvom, tai jis vis sakydavo: þiûrëk koks bemsas pas tà debilà, þiûrëk kokia chata pas tà debilà!

Petriukas klausia pas savo seserá :

- Gal gali man duoti savo nuotraukà ?

Sesuo jam atsako :

- Þinoma, kad galiu. Bet kam jinai tau ?

- Mokykloje mums liepë aneðti stichiniø nelaimiø nuotraukø . .

Sëdi Petriukas su Onute ant upës kranto .

Petriukas visaip ákalbinëja Onutæ, ji nesutinka.

Galop Onutë sako: atmink máslæ, tai duosiu.

Petriukas: gerai.

Onutë: þalia, upëj ir kvarkia, kas?

Petriukas: plyta.

Onutë: atspëjai....

Lauke stovi ir rûko Petriukas. Senyva bobutë jam sako:

- Ar tavo tëvai þino, kad tu rûkai?

Petriukas:

- O ar tavo vyras þino, kad tu kalbi su nepaþystamais vyrais?

Petriukas labai mëgsta keiktis. Jo klausia:

- Berniuk, kur tu taip iðmokai keiktis?

Vovoèka atsako:

- Ðito neiðmokstama - tai gamtos dovana.

Привезли родители Вовочку в деревню на каникулы.

На следующе утро поросячий визг, крик.

Дед выбегает на улицу, смотрит Вовочка поросенка за хвост на дерево тянет.

- Внучок ты че делаешь?

- Да нас в школе учили, что синички любят свежее сало!

Ateina Petriukas pavëlaves á pamoka.

- Kodël pavëlavai á pamoka - klausia mokytoja Petriuko.

- Kiaulæ ant ðakos kabinau - atsako Petriukas.

- Kam tu jà kabinai.

- Mama sakë, kad zylutës mëgsta laðinukus - ramiai atsako Petriukas

Petriuko mokytoja klausia:

- Sakyk, ar Nojus, plaukiodamas savo laivu, þvejojo?

- Ne, - atsako Petriukas. - Jis juk turëjo vos du sliekus!

Petriuko tëvà iðkvietë á mokyklà. Direktorius:

- Norëèiau pakalbëti su jumis apie jûsø sûnaus elgesá. Jis nieko daugiau nedaro, kaip tik laksto paskui mergaites!

- Na ir kas èia tokio... Að jo amþiaus bûdamas irgi laksèiau...

- Su benzopjûklu ?!

Tëvas klausia Petriuko:

- Na, kaip sekasi mokykloje?

- Puikiai! Kontraktà su penkta klase pratæsiau dar metams!

Mokytoja klausia Petriuko:

- Petriuk, ar tavo ðuo turi geneologiná medá?

- Ai, mokytoja, mano ðuniui tinka betkoks medis...

Eina petriukas,mama,tetis ir mociute maudytis.Priejo mama prie vandens ir petriukas praso:-mamyte,ar galiu aiti su tavimi?o mama atsako-ne.petriukas vel praso:-nu mamyte, labai prasau.mama:-na gerai tik neziurek po apacia!-mamyte kas cia(pasiziuri po apacia)-katyte-atsako mama.tas pats vyksta su

-Tëveli, ar tu dràsus?-klausia Petriukas.

-Aiðku, juk þinai, jog kadaise iðgelbëjau ið gaisro þmogø ir net buvau apdovanotas medaliu uþ dràsa.

- Tai gal pasiraðytum mano paþymiø knygutëje...?

- Petriuk, - klausia mokytoja, - kà pirmiausiai turëtø padaryti tëvynës gynëjas?

- Apginti save nuo ðaukimo komisijos!

Atbëga Petriukas pas mamà ir rëkia:

- Mamyte, mamyte, tëvelá suvaþinëjo!

- Kas suvaþinëjo?

- Triratukas

- Koks triratukas?

- Na, tas, kur asfaltà lygina!

Petriukas kine prieina prie kasos ir sako:

- Duokite man vienà bilietà!

- Bet tu juk jau nusipirkai tris bilietus!

- Tai kad ta teta uþ durø juos vis suplëðo!

- Tëveli, - klausia Petriukas, - kaip vadinasi arklio tëvas?

- Erþilas, - atsako tëvas.

- O arklio mama?

- Kumelë.

- O arklio vaikas?

- Kumeliukas.

Petriukas nieko nebesupranta:

- Tai kas toks arklys?..

Ðeima nueina á zoologijos sodà. Maþasis Petriukas ir klausia:

- Tëveli, koks tai gyvûnas?

- Jaguaras.

- O kelintø metø laidos?

Mokytoja klausia vaikø:

- Vaikai, kokius þinote automobiliø pavadinimus?

- Vaikai vardina: "Volvo", "Fordas", "Þiguliai", "Opelis", "Mersedesas".

Atsistoja Petriukas ir sako:

- "Kvietinë".

Mokytoja nustebusi:

- Onute, bet tokio pavadinimo nëra.

- Petriuk, tu labiau myli broliukà ar sesutæ?

- Sesutæ.

- O kodël? Juk ji dar labai maþa ir knygas drasko.

- Todël ir myliu. Jau dvi paþymiø knygutes jai atidaviau, net skuteliø neliko.

- Petriuk, valgyk savo duonà!

- Bet að nenoriu duonos!

- Turi valgyt duonà, kad uþaugtum didelis ir stiprus!

- O kodël að turiu bûti didelis ir stiprus?

- Kad galëtum gerai dirbti!

- O kodël turëèiau dirbti?

- Kad uþsidirbtum sau duonai.

Mama klausia Petriuko:

- Kiek abëcëlëje raidþiø?

- Devynios.

- Nejaugi! Iðvardink!

- A-B-Ë-C-Ë-L-Ë-J-E!

- Mama, kas tai yra angelas?-klausia Petriukas.

- Angelas, vaikeli, tai yra toks sutvërimas, panaðus á þmogø, bet daug

graþesnis ir skraido.

- Netiesa! Tëtis, girdëjau, mûsø naujàjà tarnaitæ vadina angelø, o juk ji

neskraido.

- Petriuk, ar tu tiki pomirtiniu gyvenimu? - klausia mokytojas.

- Ne, o kodël klausiate?

- Prie mokyklos stovi tavo senelis, á kurio laidotuves vakar iðsipraðei ið pamokø...

- Petriuk! Ar palydësi mane iki autobusø stotelës? - klausia sena moèiutë.

- Ne! Nes mama sakë, kad, kai tu iðeisi, mes valgysim braðkiø tortà.

Petriukas: „Mamyte, ið manæs mokykloje visi tyèiojasi, sako, kad mano didelës kojos“.

Mamytë: „Nedidelës tos kojytës Tavo. Pasidëk batus á garaþà ir eik valgyt“.

Petriukas parëjæs ið mokyklos skundþiasi:

- Tëti, mokytoja ðiandien liepë pagal uodegas paukðèius atpaþinti, ir að gavau dvejetà.

pasipiktinæs tëtis kità dienà nuëjo á mokyklà, ákiðo pro biologijos kabineto duris nuogà uþpakalá ir sako:

Mokytoja klausia kokia zmogaus dalis svarbiausia. Petriukas, kad kelia ranka....

-Nu sakyk maryte, - sako mokytoja.

-Sirdis, - sako maryte.

-Gerai seskis 10...

Petriukas kad kelia ranka...

Gráþta kartà Petriukas ið mokyklos ir giriasi tëvui:

- Einu ið mokyklos ir matau - prie krûmø p!$a$i.

- Petriuk, taip negalima sakyti!!! Reikia sakyti lytiðkai santykiauja.

Kità dienà vël tas pats. Tëtis:

Petriukas klausia mamos:

- Mama, kas yra transvestitas?

- Paklausk tetos Petro.

- Petriuk, ið kur þinai, kad þemë apvali?

- Jûs kà, gaublio nesat maèius ?

PTERIUX PRIEINA PRIE VIRTUVEJE DIRBANCIOS MAMOS:

- MAMA, TURIU TAU KAI KA PASAKYTI?

-NA, SAKYK!

-BET TU NEPYKSI??

-NEZINAU,

-PAZADEK, KAD NEPYKSI?

-NA GERAI, SAKYK!

Petriukas atejo i mokykla prasidejo pamoka Mokytojas klausia:

-Kas Laiko Save Kvailu atsistokit

niekas neatsistojo antra siki paklause :

-Kas Laikot save kvailu atsistokit.

Petriukas atsistojo

o Mokytojas klausia:

-Ar Tu laikai save kvailu ?

Iðëjo kartà Petriuko tëvas su draugais medþioti ir pasiëme Petriukà. Prilupo visi alaus. Petriuko tëvas atsistojo ir praëejo ðlapintis. Petriukas sako tëvui:

Petriuko tevams rastelis nuo mokytojos:

- Gerbiami teveliai! Petriukas smirdi, ji reikia prausti!

Aysakymas:

- Gerbiama mokytoja! Petriuko nereikia uostyti. Petriuka reikia mokyti!

Mokytoja klausia:

- Vakai, kas yra daiktas?

- Na, tai, pavyzdþiui knyga, kepure, kuprine...

Petriukas:

- Trilitris alaus pagiriom -èia tai daiktas!

Petriukas stebi mamà besimatuojanèià naujus kailinius ir neiðtvëræs klausia:

- Mamyte, ar tu supranti, kad ðie kailiniai - vargðo nelaimingo gyvuliuko kanèiø rezultatas?

Mama nustërusi pasiþiûri á sûnø:

- Petriuk, kaip tu gali taip kalbëti apie savo tëtá???

- Kiek metø tavo seneliui?

- Neþinau, bet jis pas mus jau labai labai seniai.

Matematikos mokytoja tikrina Petriuko namø darbus.

- Petriuk, pasakyk teisybæ, tavo tëtei kas nors padëjo?

Sedi dvi ponios autobusø stotelëje. Prieina Petriukas:

- Ar jûs klijø neturite ?

- Neturime.

Petriukas nueina. Po kiek laiko gryþta:

- Ðtai jums klijai, dabar turesite!

Atbëgo Petriukas pas tëvà ir praðo 20 litø. Tas klausia: -Petriuk, kam tau tiek? -Pas prostitutes eisiu - atsako Petriukas Na tëvas pamastë, galvoja gal jau ir pats laikas Petriukui, davë 20 litø ir tas iðbëgo.

Petriukas klausia Jonuko:

-kodel tu laikrasti laikai saldytuve? - - kad naujienos visada isliktu sviezios .

Biologijos pamokoje mokytoja klausia:

- Kà daro amebos po dalijimosi?

Petriukas:

- Viena ið jø nusisuka ir knarkia.

Grizta Petriukas visas slapias, o mama susirupinasi ir klausia:

-Kodel tu visas slapias?

-Mes su Jonu zaidem zaidima jis buvo suo na o as medis...-atsako Petriukas.

Petriukas su tëvu valgo bulves. Petriukas, besiekdamas ðaukðtu sviesto, uþkabina tëvo butelá su degtine. Butelis susvyruoja, atrodo, jau tuoj nukris, bet nenukrenta. Petriukas nusijuokia ir sako:

- Tëti, butelis buvo per plaukà nuo mirties!

Mokytoja klausia mokiniø:

-Pasakykite gyvûna ið B raidës.

Petriukas pakelia rankà ir sako:

-Bebras...

Toliau mokytoja klausia ið D raidës. Petriukas vël kelia rankà ir ðaukia:

-Du bebrai...

Mokytija ápykus iðvijo já ið klasës ir klausia:

Petriukas gráþo ið mokyklos su uþraðu nuo mokytojo:

"Petriukas smirda. Petriukà reikia plauti".

Tëvai áraðe atsakymà:

"Petriuko nereikia uostyti. Petriukà reikia mokyti"

- Sakyk, Petriuk, tu visai nesimokai... Ar tave traukia kokia nors profesija?

- Taip, policija traukia.

- O kodël policija tave traukia?

- Neþinau kodël... Bet bent kartà per mënesá traukia...

Petiukuj mokytoja parase 2! petriukas ishsitrauke pistoleta ir sako:

-bet gal dar pagalvosit?

-5!

-o jei geriau pamascius?,- uzstaisydamas sautuva sako petriukas.

-8.

petriukas laimingas parejo namo.kita diena:

-petriuk gauni 2!!!

-Man atrodo, kad as jus isimylejau, -sako astuoneriu metu Petriukas savo mokytojai.

-Labai gaila,Petriuk, bet as nemyliu vaiku.

-As irgi, todel mudu busime atsargus.

Petriukas nemoka istarti skaiciaiu"trys".Nueje i parduotuve sako:

-Duokit keturias bandeles,vienos nereikia

Nusprendë Petriukas parûkyti "þolës". Iðëjo á kiemà, nusipirko cigariuka, surûkë. Jokio poveikio. Griþo namo, atsistojo prie lango. Þiûri á laukà, o ten vaikai futbolà þaidþia ir jis taip pat panoro. Jis ir sako:

- Mamyt, ar galiu eiti á laukà?

- Mama, mama , siandien pirmas i mokytojos klausima atsakiau! - saukia Petriukas

- Saunuolis ! o koks klausimes buvo??

- Kas langa isdauze!

Ateina Petriukas á mokyklà, o gi þiûri, kad ið mokyklos griuvësiai belikæ ir valytoja bando kaþkà tvarkyt.

- Tai kas nutiko - klausia Petriukas valytojos.

- Nematai, kad sudegë?

Apeina Petriukas aplink griuvësius ir vël klausia:

- Tai kas, sakai, nutiko?

Mokykloje pamoka. Diktantas. Mokytoja vaikðto tarp suolø ir diktuoja. Staiga pamato pakeltà Petriuko rankà:

- Petriuk, bûk geras, netrukdyk. Juk diktantas....

- Tamsta mokytoja, gal galima...

- Kas yra, á tualetà nori?

- Ne. Klausimà turiu.

Gimë ðeimoje vaikas, auga, jau penki metukai, o vis dar neðneka... Tevai jau apsiprato, kad Petriukas nebylys. Staiga, vienà dienà visiems pietaujant Petriukas staiga suðunka: "senelis!!!". Po valandos skambutis ið kaimo: senelis numirë...

Pas moèiutæ kaime Petriukas ir Onutë skaito þurnalà "Gyvûnø pasaulis". Kaþkà pasiðnibþda ir Petriukas priëjès prie moèiutës klausia:

- Moèiute, o tu gali tureti vaikø?

- Ne, vaikeli, kà tu...

Petriukas Onutei:

- Sakiau tau, kad ji patinas!

- Tëti, ðiandien mokykloje maþasis tëvø susirinkimas.

- Kà reiðkia “maþasis”?

- Na, tu, að ir direktorius.

mokitoja klausia : petriuk kodël per pamokas valga ?todel kad per pertrauka knarkiu...

Mokytoja klausia Petriuko.

- Ar þinai Kudirkà, Maironá ir Donelaitá

- Petriukas ar jûs þinote kas yra Rembo Zarembo

- Mokytoja sako: Ne

- Petriukas: Tai ko kasdini savo chebra.

Vaikø darþelyje Petriukas ir Marytë þaidþia kortomis. Pribëga Onutë, pasiþiûri ir mato, kad Petriukas sukèiauja ir sako:

- Ei, Maryte, Petriukas sukèiauja!

- Tylëk, Onute! Maryte, tu þinai, kad að negalëèiau!

Per pertraukà Petriukas ant suolo nupieðë musæ. Mokytoja per pamokà jà pamatë ir ëmë muðti muðti, kol ranka raudona pasidarë ir tada liepë ateiti á mokyklà Petriuko tëvui. Tëvas mokytojai sako:

- Jums dar paisekë! Kai man duðe nupieðë ryklá, að pro nupieðtas duris iðbëgau...

Petriukas per pamokà traðkina tuðinukà.

Mokytoja:

- Petriuk, baik traðkint tuðinukà.

Petriukas neklauso, kad ir kaip mokytoja já ramina.

- Petriuk, ar kokia nervø liga sergi, ar ðiaip kokie klausimai neramina?

Biologijos pamoka:

- Petriuk, pelëda - paukðtis ar þuvis?

- Þuvis.

- Taigi, kad medá tupi...

- Nu tai durna þuvis, kad medá tupi.

Mokytoja skundþiasi Petriuku jo tëvui:

- Na ir jûsø Petriukas! Nupieðë ant suolo musæ ir að visà pusvalandá trankiau jà, kol supratau, kad ji netikra.

- Tai èia dar nieko. O kai jis nupieðë mano vonioje krokodilà, tai að taip iðsigandau, kad pro jo nupieðtas duris iðbëgau.

Petriuko tëvus á mokyklà iðsikvieèia direktorius:

- Norëèiau pakalbëti apie jûsø sûnaus elgesá.

- Na, ir?

- Jis per pertraukas laksto paskui mergaites ir rëkauja!

- Na, bet visi berniukai rëkauja ir laksto paskui mergaites?

- Petriuk, nevalgyk morkø... Ir apskritai, pasitrauk nuo vemalø...

Mokytoja:

-Ðtai ðioje nuotraukoje pavaizduota, kaip krokodilas padëjo kiauðinius. O gal kas þino kodël krokodilas taip daro?

Petriukas:

-Jis jau senas, jam jau nebereikia.

Biologijos pamokos metu mokytoja klausia Petriuko:

- Kas tai yra?

- Skeletas.

- Kieno?

- Gyvûno.

- Bet, kokio!?

- Negyvo!

Matematikos mokytojas, paþvelgæs á mokinio sàsiuviná, buvo staèiai priblokðtas, regëdamas painius skaièiavimus.

- Petriuk, vienas ið mûsø iðsikraustë ið proto!

Kità dienà Petriukas padeda ant mokytojo stalo vokà.

- Kas jame? - klausia mokytojas.

Nueina Petriukas pas mamà, o mama klausia Petriuko:

- Tëtis matë tavo paþymiø knygelæ?

- Matë.

- Na ir kà sakë?

- Sakyti su keiksmaþodþiais?

- Ne.

- Tada nieko.

Petriukas per pamokà nusikeikë. Mokytoja ëmë já barti:

- Petriuk, iðauklëti þmonës tokiø þodþiø nenaudoja! Ið kur tu jø iðmokai?

- Ið tëèio.

- Esu tikra, kad tu net neþinai, kà ðie þodþiai reiðkia!

- Kodël neþinau? Tai reiðkia, kad maðina neuþsiveda.

Petriukas su Maryte lipdo seni besmegeni.

Petriukas:

-begu namo,atsinesiu morka.

Maryte:

-tai dvi paimk,dar ir nosi padarysim.....

I kiema is gatves atskrieja kamuolys.Moteris,paciupusi kamuoli,saukia:

-Kieno kamuolys?Kieno kamuolys?

-O langas isduzo?-klausia Petriukas.

-Ne,neisduzo.

-Tada kamuolys mano.

Mokytoja - mokiniams:

- Ar þinote, kaip mokslininkas Levenhukas atrado spermatozoidus?

Rankà pakelia Petriukas:

- Jis, nesiplovæs rankø, naudojo mikroskopà!

mokitoja sake ismokti 3 frazes.petriukas parejas namo sako:

-Sese pasakyk fraze.

-Eik sikt!!!

-Teti pasakyk fraze.

-Jjjjjjjeeeeeeeeeeeeeee!!!!!

-Mama pasakyk fraze.

-Tarzanas be triusiku!

Petriukas nueina i mokykla.Mokytoja sako:

Mokytoja pamokø gale sako:

-Ryt vaikai iðmokite tris frazes.

Pareina Petriukas namo ir sako:

-Mama, pasakyk frazæ

-Eik ðikt

-Tëti, pasakyk frazæ

-yyyyeeeeeeeeeeeeeeee

-sese, pasakyk frazæ

-tarzanas be triusikø.

Tëvas, iðeidamas ið namø, sako Petriukui:

- Petriuk, jei kas nors atsitiks skambink.

Uþ 10 minuèiø skambina Petriukas tëèiui ir sako:

- Tëti, katinas prikakojo. Kà daryt?

Tëvas atsako:

- Tai iðvalyk.

Uþ 10 minuèiø vël Petriukas skambina ir sako:

eina Jonukas ziuri sedi petriukas ant suoliuko supykes tas klausia jo

-kas nutiko ko suruges ?

-sesk papasakosiu

-na ?

-suoliukas dazytas

Trylikametis Petriukas rado stalciuje penkias tecio pasleptas viagros tabletes.

Po kurio laiko vargðas paauglys buvo pristatytas i ligonine su trecio laipsnio delnu nudegimais.

Mokytoja klausia mokiniø - kokià dantø pastà jie naudoja ir kodël.

Jonukas: "Aquafresh", nes trigubas poveikis...

Onutë: "Colgate", nes dantys tampa baltesni...

Petriukas: "Blendamed", nes su jos pagalba kiauðiniai tampa tvirtesni.

Petriukas sjiu Onyte nutare zaisti slepynes

njiu ir Petriukas pasislepe po mociutes sijonu.

onyte iesko,iesko ir vis neranda...

po kiek laiko Petriukas pats iskisa galwa.

O Onyte saukia:

-Radau,Radau

Petriukas sako:

- Petriuk, kaip èia taip iðëjo, kad Marytë pastojo?

- Tëvas èia jos kaltas.

- ???

- Nu að jau beveik iðtraukæs buvau, o jis áëjo á kambará ir kaip spyrë man á subinæ!

Mokytoja klausia pradinukø, kuo jie norëtø dirbti uþaugæ. Onyte sako, kad norëtø bûti pardavëja, mokytoja jà pagiria, Jonukas norëtø bûti kosmonautas, galø gale rankà pakelia Petriukas.

- Na, sakyk.

- Að norëèiau bûti seksopatologas.

onute is mokyklos grysta ir giriasi mamai:

-mama mama ziurek gavau 5 litus.

-o uz ka gavai?

-ilipau i medi ir gavau petriukas dave.

-kvailute jis tik i tavo triusiukelius norejo pasiziureti.nusijuokdama pasako mama.-kita diena onute vel parbega saukdama:

mokytoja mokiniams sako:

kas laikote save kvailiu atsistokite.

visi sedi. po minuteles atsistoja petriukas. mokytoja nustebusi:

-tai tu manai esas kvailas?

-ne bet pasidare nepatogu kad jus viena stovite

Petriukas ateina á mokyklà sutinusia lûpa, mokytoja ir klausia jo:

- Kodël tavo lûpa iðtinusi.

Petriukas:

- Ai, tai su tëvu buvome vakar þvejoti. Tai ant lûpos nutûpë bitë.

- Tai ji tau ágëlë?

- Ne, nespëjo - tëvas su irklu uþmuðë

Mama bara maþàjá Petriukà:

- Pasiþiûrëk á savo purvinas rankas! Bjaurastis! Greitai nulaiþyk! Greitai!

ateina petriukas pas daktara ir sako:

-Daktare mano vienas kiausis melynas.

-Nu nusimauk kelnes, paziuresiu kas tau cia yra.

Petriukas nusimauna kelnes. Daktaras ziuri. Nu rimtai kiausis melynas melynas iki juodumo.

Sëdi Petriukas kambary ir þiûri telikà.

-Apakau apakau!!!!-saukia vaikas.

-Durnas!að televizoriø iðjungiau....

Mokytoja atneðë á klasæ ir pakabino ant sienos aktà.

- Kas tau, Onute, èia labiausiai patinka ?

- Akys.

- O tau, Jonuk?

- Krûtys.

- Lauk ið klasës!!!

- O tau, Petriuk?

- Iðeinu, iðeinu...

Smëlio dëþëje Petriukas lipina þmogeliukà. Prieina policininkas ir klausia:

-Kà èia darai?

-Þmogeliukà.

-O kas èia bus?

-Policininkas.

-O ko á já dedi?

-Ai biðká smëlio, biðká molio ir biðká Ð... dedu.

Istorijos pamoka. Mokytoja klausinëja:

- Na, vaikai, pasakykite, kas nugriovë Berlyno sienà?

Vaikai tyli. Mokytoja tæsia:

- Na, Petriuk, tu atsakyk.

- Ne að.

- Petriuk, atsakyk rimtai, praðau.

- Tikrai ne að, garbës þodis!

- Petrai?

Petriukas klausia mamos:

- Mamyte, gal tu gali man pasakyt, is kur að atsiradau?

-Ai, Petriuk, neturiu as laiko, eik tëvo paklausk.

Petriukas nubëga pas tëva:

- Tëveli, ið kur að atsiradau, man mama nesako

Mokytoja klausia vaikuèiø:

- Sakykite, koks þvëris pasaulyje pikèiausias?

- Liûtas! Krokodilas! Dramblys! - Ðaukia vaikai.

- Krokoliûtas! - Pareiðkia Petriukas.

- Petriuk, o kas tai per þvëris? - Paklausia mokytoja.

Gráþta Petriukas namo ir sako savo mamai:

- Mama, að ðiandien padariau gerà darbà!

- Kà tu padarei, mano aukseli? - pasiteiravo mama.

- Viena ðeimynële vëlavo á traukiná, tai að paleidau mûsø pitbulá ir jie suspëjo!

Grysta petriuko mama . Pertriukas tvardydamas asaras pribega ir sako :

-Mama ! Mane tetis bare sendien tris karus !

-Ir uz ka ?-klausia mama

-Pirma : kad pazimiu knygele vien 2 tukai

2 uz tai kad ten jo paties sena pazimiu knygele

karta petriukas su broniuku sedejo prie lango. karsta. skarda degina pirstus. broniukas sako, jei uzpiltum aliejaus ir imustum kiausini, butu kiausiniene. tuo metu praskrido paukstis ir pirst. petriukas sako ziurek, vienas jau kepa

-Petriuk, pasakyk sakiná tiesiogine nuosaka!

-Arklys traukia veþimà.

-Gerai. O dabar pasakyk tà patá sakiná liepiamàja nuosaka!

-Nuo! Nuo!

- Peteriuk, kas tau buvo sunkiausia, kai buvai pradinukas?

- Sunkiausia bûdavo paaiðkinti pardavëjai, kam yra naudojama degtinë!

Ateina Petriuko mokytoja pas tëvus. Namie tëvas. Mokytoja ir sako:

-Jûsø sûnaus kaþkoks keistas, ankstyvas potraukis prieðingai lyèiai.

-Nu...

-Na gal jûs jam paaiðkinkit kaip nors.

-Nu i kaip?

-Na, pavyzdþiui, kaip drugeliai daro...

Pamokoje mokytoja klausia vaikø:

- Ðtai, vaikai, að laikau rankoje plytà. Apie kà jûs galvojate, þiûrëdami á jà?

- Að galvoju apie namus kurie padaryti ið jø- atsako Marytë.

- Að galvoju apie molá ið kurio daromos ðios plytos,- priduria Joniukas.

isikure suauges petriukas imone dar ne vieno kliento neturejo ateiti ir stai pirmasis klientas

petriukas nezino ka daryti greit paima telefona ant stalo ir vaidina:

Atejo i mokykla Petriukas visai baltas. Mokytoja jo klausia: -Kodel tu toks baltas, gal sergi? -Ne, tiesiog mama mane siandien nuprause.

Zaidzia Petriukas ir Joniukas kara. Zaidzia ir staiga Joniukas tipo pasauna Petriuka, o sis toliau bega. Joniukas supykes saukia:

- as tau koja pasoviau, tu negali begt!

Vyksta lietuviu kalbos pamoka ir mokytojas sako :

- Turite sugalvoti sakyni kur butu zodziai turbut ir nes . Gerai Onute sakyk:

-Turbut lys lietus nes kaupesi debesys . gerai. Inesa:

-Turbut vaziuosim grybaut nes yra daug grybu . Gerai .Petriuk:

Petriukas, þiûrëdamas á besidulkinanèià ðunø porà, klausia tëtës:

- O kà jie èia veikia?

Tëtë truputá uþsikirsadmas:

- Matai, kaip èia tau paaiðkinti. va, tas kur apaèioje - atsipalaiduoja, o tas kur viðuje - ásitempinëja.

Atbëga maþasis Vovaèka pas mamà. Mama uþsiëmus, tvarkosi, laukia sveèiø.

Vova:

- Mama mama!!! Nori eilëraðtukà pasakysiu?

Mama:

- Vovaèka palauk, tuoj sveèiai ateis prie jø galësi pasakyti.

Ateina Petriukas pas tëvà ir sako:

-Tëvai, duok 10 lt!

- O kam reikia?

- Einu pas mergas!

- Duosiu tik tada, jeigu jai ið tarpkojo iðtrauksi plaukà!

- Na gerai.

Na Petriukas nuëjo pas mergà. Iðtraukë plaukà.. parnesa tëvui. Tëvas pratraukia tarp

Petriukas pavëlavo á traukiná. Bandë áðokti á pravaþiuojantá. Negalima sakyti, kad jam nepavyko - truputis Petriuko nuvaþiavo á Vilniø...

:"

Petriuk, nemuðk draugo per galvà su kastuvu, nes suprakaituosi ir perðalsi...

Vienas berniukas labai norëjo dviraèio, bet tëvai neturëjo pinigø, tad pasiûlë jam paraðyti laiðkà Dievui. Gal jis ir padarys stebuklà. Uþsidaræs savo kambaryje, vaikas raðo, - "Að bûsiu geras visus metus.." Pagalvojo, iðbraukë ir paraðë, - "að bûsiu geras visà mënesá.." - Vël nepatiko.

Á mokyklà atvaþiuoja kinieèiø delegacija. Vaikðto po klases, uþeina á vienà ir pasilieka paþiûrëti kaip vyksta pamoka. Petriukas kaip visada sëdi paskutiniame suole. Prie jo prisëda kinas. Vaikai pradeda sveèiø klausinëti ávairiø juos dominanèiø dalykø, tik vienas Petriukas nieko neklausia.

Mokytoja per pamokà klausia vaikø:

- Kaip, vaikuèiai, jûsø namuose yra taupoma?

Marytë sako:

- Mes namie prisipilame pilnà vonià vandens ir paeiliui nusimaudome. Taip sutaupome daug vandens.

- Geras taupymo bûdas,- atsako mokytoja.

Vytukas:

Mokytoja:

- Petriuk, kodël vakar nebuvai mokykloje?

-Negaliu pasakyti, dar neskaièiau tëvø raðtelio...

Petriukas:

- Teti, duok man lita.

- O kam tau, mano berniuk?

- As noriyu ji atiduoti vargsui dedei, kuris saukia gatves gale.

Tevas, labai patenkintas sunaus gerumu, duoda lita ir klausia:

- O kodel saukia tas dede?

- Jis pardavineja ledus...

Liudnas vyriskis uzeina i supermakerta:

- Sveiki, gal atsimenat as cia vakar balioneliu spalvotu pirkau...

- Taip, taip, pamenu. Dar noresit?

- Nea, zinote, skunda turiu - brokuoti jie.

- Kaip tai brokuoti? Kiauri?

- Ne, ne kiauri, tvarkoje cia viskas...

Petriukas neatëjo á mokyklà. Sekanèià dienà mokytoja klausia, kur ðis trainiojosi.

- Namie buvo gaisras ir su seneliu nelaimë...

- Na, papasakok smulkiau..

- Ið ryto nuëjau á parduotuvæ pieno. Gráþtu - butas dega. Butas devintame aukðte, o ten senelis.

Ateina mokytoja á klase ir klausia:

- Kas þino kodël plekðnë tokia plokðèia?

Visi pakelia rankas, o mokytoja parodo á Marytæ.

Marytë atsako:

- Plekðnë tokia plokðèia todël, kad pasislëptø jûros dugne.

Mokytoja sako:

Darþelyje Petriukas sako Onytei:

- Oneyte, draugaujam? Mano vyresnis brolis turi panele, að juos paseksiu, paþiûrësiu kaip jie draugauja, tai ir mes galësim taip pat draugauti.

- Na gerai, draugaujam. - atsakë Onytë.

Mokslo metø pabaigoje mokytoja klausia mokiniø:

-Kaip paneðti du arbûzus?

Petriukas tiesia ranka, labai jau nori atsakyti.

Mokytoja:

-Petriuk, apsieisi, nereikia gadinti moksmo metø pabaigos. Maryte, praðau, pasakyk.

Marytë:

Petriukas klausia pas mamytæ:

- Mama, o kà reiðkia "ðikna"?

Mama, nenorëdama vaikui aiðkinti keiksmaþodþiø, pasakë, kad tokio þodþio visai nëra.

- Keista!? - pagalvojo Petriukas, - ðikna yra, o þodþio nëra?

Petrelio mamytë virtuvëje girdi, kaip ásijautes maþius svetaineje þaidþia su

diþiuliu þaisliniu geleþinkeliu:

- Visi ðunsnukiai, kas jau atvaþiavote, py**inkit na**ui ið traukinio ir

atlaisvinkit kuo greièiau vietà kitiems. O tie py**ukai, kas tik dabar

Kelia Petriukas rankà ir klausia mokytojos:

-Mokytoja, pasakykit, ar gali vaikai turëti vaikø?

-Na, kà tu èia Petriuk ðneki? Aiðku, kad negali.

-Matai, Maryt, Kà að tau sakiau? O tu kvaile, vistiek bijojai!

Pareina namo Petriukas su tëvu. Petriukas visas mëlynas mëlynas... Mama klausia jo:

- Vaikeli, kas tau atsitiko?

- Tëvas primuðë.

- Uþ kà?

- Uþleidau autobuse bobutei vietà.

Petriukas:

- Tëti!Pavogë mûsø maðinà!

- Ar ásiminei, kaip atrodo vagis?

- Ne, bet spëjau uþsiraðyti maðinos, su kuria jie iðvaþiavo, numerius!

I petriuko namus pasibeldzia valkata.
- as jau tris menesius nemaciau mesos,-gailiu balsu prasneko jis petriujo teciui.
-brangioji!-susuko vyras savo zmonelei,-gal gali atnesti ir parodyti sitam zmogeliui musu kiaulienos makltinukus?

Petriukas per pamoka nupiesia mokytojai ant akiniu muse mokytoja baido baido o tik suprato kad ji nupiesta ir sako:
-Kas taip padare?
-Visi petriukas petriukas petriukas!!!!!!!Mokytoja sako :
-Petriuk daba skambinu tavo teciui!

Petriukas tevui:
-Teti musu mokytojo namuose - tikras rojus.
-Kode taip manai?
-Tode, kad mokytojo dukra vardu Ieva,
jo zentas Adomas, o apie mokytojo zmona visi sako, kad ji tikra gyvate.

eina is mokyklos Onute.ir sutynka Petriuka,petriukas sako:Onute,Onute jai ilipsi y meduka gausi 5litukus...nu Onute ylipa y meduka petriukas duoda jai 5litukus.pareina onute namo ir sako mamai:mama,mama as gavau is Petriuko 5litukus.mama ir sako:kwailute kvailute jis pamane tawo triusikelius.kita

Kavinėje oficiantas prieina prie Petriuko ir skaičiuoja:
-Kava-litas,sultys-litas,pyragas-2litai,muzika-litas...
-Bet palaukit,muzikos juk aš neklausiau!
-Tai reikėjo klausytis!

MokitojaPetriukui liepe ismokti tris frazes. Petriukas pareina nemo ir klausia seses:
-Sese pasakyk man viena fraze.
-eik gult.
Ateina petriukaspas teti.Tetis ziuri futbola.
-Teti pasakyk fraze.
-Jeeeeeeee!!!
ateina pas mama:

- Petriuk, kiek abėcėlėje raidžių?
- Septynios
- Nejaugi? Išvardink
- A, b, ė, c, ė, l, ė...

Jonukas klausia Petriuko:
-Ką gavai dovanų per gimtadienį?
-Matai tą žalią"mersa"?
-Šitą?!Nieko sau...
-Tai va,aš gavau lygiai tokios pačios spalvos kepurę.

Eina petriukas mokykloj: spjaudosi, keikiasi, musa kitus vaikus.Prieina direktorius ir sako:
-Petriuk!!!,rytoj ateini i mokykla su mama resysi pasiaiskinima del netikusio elgesio.
Petriukas sako:
-Mire.
-Tai kas jai atsitiko ?
-Traktorius suvazinejo...

Viena karta ateina pertiukas namo po mokyklos ir sako teciu:
-Teti galima taves kai ko pasiklausti??
-Tik trumpai ir greitai nes as visai laiko neturiu....- atsako tetis.
-100 litu-sako pertiukas.

Gyveno karta graži šeima ir turėjo sūnų Petriuką, kuris nekalbėjo, nors jam buvo 6 metai. Kartą Petriukas pasakė vieną vienintelį žodi:
- Močiutė! - Po kelių valandų mirė močiutė. Kitą kartą jis ištarė;
- Senelis! - Ir mirė senelis.

Mokytoja liepė parašyti, kas yra ašara.
"Ašara - tai ašarų liaukos išskiriamas skystis." - parašė pirmūnė Marytė.
"Ašara - tai sielos lašas." - parašė klasės poetė Diana.
"Ašara yra vienas butelis degtinės trims statybininkams." – parašė Petriukas.

Uþeina Petriukas á kavinæ ir sako padavëjai:

-Greièiau greièiau atneðkit man dvigubà porcijà ledø, nes tuoj prasidës! O dabar greitai duokit man ðokoladinio pyrago, nes jau tuoj prasidës!! O dabar atneðkit man sulèiø, nes jau va tuoj tuoj prasidës...

o padavëja ir klausia:

Penktoje klasėje mokytojas klausia vaikų, kas labiausiai jaudina vyrą. Iš pirmo suolo atsistoja Petriukas ir sako:
- Niekas taip nejaudina vyro, kaip nuogas moters kūnas.
Mokytojas susinervavo ir šaukia:
- Lauk iš klasės ir rytoj be tėvo neateik.

Petriukas žiūri pornofilmą. Iš gretimo kambario pasigirsta močiutės balsas:
- Anūkėli, kas ten per filmas?
- Čia naujas kovinis filmas.
- O kas ten taip dejuoja?
- Ten didvyris miršta!

petriukas sako mokitojai;
-ar zinojote,kad saule turi kojytes?
-is kur istraukei?-klausia mokytoja.
-nakti as girdejau kaip tevelis sake: saulyte isskesk kojytes.

petriukas klausia mamos:
-mama, kodel visi vaikai valgo saldzia vata, o as paprasta?

- Tėveli, sakyk, kodėl žemė nesustodama sukasi? - klausia Petriukas.
Tėvas net pašoka nuo kėdės:
- Tu ką, vėl mano alų išgėrei?!

Mokytoja klausia Petriuko:
-Kas yra apuokas, paukštis ar žuvis?
-Žuvis.- atsako Petriukas.
-Tai kodėl medyje sėdi?
-Matyt kvaila žuvis.

Pamoka, mokytoja klausia:
- Vaikai, kas žino žodį iš P raidelės?
Jonukas kelia ranką:
- Ne Jonuk, tavęs neklausiu, nes tu dar už B raidę tėvelių į mokyklą neatsivedei!

-Atsiprašau,tamsta,jūs gyvulių gydytojas?-klausia Petriukas
-Taip,o ką jums skauda?

Per biologijos pamoką mokytoja klausia Petriuko:
- Petriuk, kur būna saulė naktį?
- Saulė keičia elementus, kad vėl galėtų šviesti.

petriukas gryzta is mokyklos :
mama sako :as nusipirkau malavimo aparata
kiek sendien gavai petriuk? klausia mama.
-10.sako petriukas.
aparatas: PYP PYP
-na gerai 5.
mama sako : o as mokaus tik desimtukais.
Aparatas: PYP PYP

Pirmos klasės mokytoja turėjo problemų su vienu klasės mokiniu. Ji paklausė, kas jam yra ir kodėl jis taip elgiasi? Petriukas pareiškė:

Mokytoja klausia mokiniu:
- Kuo noretumete buti uzauge?
- As noresiu buti idiotas!!!- net is suolo virsta Petriukas.
- Idiotas?! Kodel?

Tėvas klausia Petriuko:
-Na kaip tavo naujoji mokytoja?
-Nu labai graži, blondinė. tik yra viena bėda...
-Kokia,sūnau?
-Mūsų metų skirtumas labai didelis.

Vaikų darželis. Šventinio vaidinimo tėveliams repeticija. Vaikai vaidina daržoves.
- Aš pomidoras, - sako Marytė.
- Aš bulvė, - sako Antanukas.
- Aš morka, - sako Eglutė.
- Aš dolbajobas, - sako Petriukas.
- Ne, Petriuk, tu baklažanas, - pataiso mokytoja.

Petriukas klausia mamos:
-Mama ka reiskia transvestitas?
-Paklausk dedes Aldonos,-atsako mama

Prtriukas įlipęs į kaimyno obelį renka obuolius. Išbėga kaimynas ir pradeda rėkti:
- Ko tu vogi mano obuolius! Noriu tuč tuojau pasikalbėti su tavo tėvu!
Petriukas užverčia galvą aukštyn ir šaukia:
- Tėti, lipk žemyn, kaimynas nori su tavimi pasikalbėti...

Išdykęs Petriukas virtuvėje dūko,
Kol vyriausiam virėjui kantrybės pritrūko.
Užtai nebereikia jau sukti galvos,
Iš kur gauti trisdešimt kilų mėsos.

Ateina Petriukas pas Tėvą:
- Tėti,Kas yra transvestitas?
Tėvas:
- Klausk dėdės Sauliaus.
Petriukas nueina pas Dėdę:
- Tetą Sauliau, kas yra transvestitas?

viena karta mokyklos kieme mokytoja pagavo petriuka rukanti ir iskviete teva.tevas pamate cigaretes ir sako
-as tau juk sakiau kad rukytum savo cigaretes ,o ne mano!!!

Petriuko tetis uztrenke masinos dureles, o raktai liko viduje.Jam reikejo 10 km eiti namo atsarginiu raktu, kad galetu petriuka isleisti is masinos.

petriuk kodel tu vakar nebuvai mokykloi klausia mokytoja man skaudejo galva gerklia ... bet tave mate lauke spardant kamuoli pai man kojos neskaudejo

Mokytojas aiskina:
- As prausiuosi, tu prausiesi, jis prausiasi. Koks tai laikas, Petriuk?
- Sekmadienio vakaras, pone mokytojau.

Į kambarį iš gatvės atskrieja kamuolys, moteris paėmusi kamuolį išeina į balkoną ir šaukia:
- Kieno kamuolys?
- O langas išdužo? - klausia Petriukas.
- Ne,- rėkia moteriškė
- Tada kamuolys mano...

Mokytoja klausia petriuko pasakyk viena gyvuna is b raides kuris gyvena po zeme , petriukas sako bebras, mokytoja ir vel klausia pasakyk du gyvunus is d raides, petriukas sako du bebrai - mokytoja isvare petriuka is klases ir vel klausia nagi vaikai dabar pasakykite dar viena gyvuna kuris gyvenam

Mokytoja, ar galima bausti zmogu az tai, ko jis nepadare? klausia Petriukas. - Zinoma, ne! - uztikrina mokytoja. - Tai gerai, as napadariau namu darbu!

Petriukas sako:
- Na, tėveliai, pasiaiškinkit, aš gimiau žiemą, o žiemą nei kopūstai auga, nei gandrai skraido.

Tėvas klausia Petriuko:
-Petriuk, kokį gerą darbą padarei šiandien?
-Pervedžiau senutę per gatvę.
-O,šaunuolis!-pagiria tėvas sūnų.-O ji tau padėkojo?
-Ne,ji priešinosi.

karta ejo petriukas i mokykla,ir ziuri widury kelio guli pyragas o ant jo uzrasyta
-jeigu mane surysi zaksesi.
-ai surysiu ir nezaksesiu kas mane privers.-sako petriukas.
toliau eina eina ir ziuri dar vienas pyragas su uzrasu
-jeigu mane surysi tai bezdesi.

Petriukas pasakoja savo suolo draugui:
- Vakar tėtis mane du kartus lupo.
- Už ką?
- Pirmą kartą, kad parodžiau jam pažymių knygelę. Antrą už tai, kad pasakiau, jog tai jo pažymių knygelė...

Mokytojas:
- Koks veiksmažodžio laikas: aš tvarkausi; jis, ji tvarkosi?
Petriukas kelią ranką:
- Prieššventinis.

Mokytoja vaikų klausia:
- Kas laiko save kvailais prašome atsistoti.
Po kurio laiko Pertriukas atsistoja ir mokytoja klausia:
- Petriuk,ko atsistojai?
- Na žinot,kai jūs pati viena stovit kažkaip gėda pasidarė...

Ateina Petriukas į mokyklą ir sako mokytojai:
- Mokytoja, saulė turi kojas!
Mokytoja:
- Petriuk, juk tai neįmanoma.
- Įmanoma, vakar girdėjau kai tėvelis sakė: "Saulele, praskėsk kojas"..

Mokytoja sako:

-Rytojui vaikai išmokite tris frazes.

Pareina Petriukas namo ir sako:

-Sese, pasakyk frazę!

-Eik šikt!!!

-Tėti, pasakyk frazę!

-Yyyyeeeeeeeeeeeeeeee!!!

-Mama, pasakyk frazę!

-Tarzanas be triusikų.