Anekdotas

Þmogënas visas pagiriotas pagiriotas ir dar pusiau girtas atsibunda ryte ir eina valgyti. Þmona jau jam sriubos iðvirusi, ápylusi. Þmogënas pradeda valgyti. Po minutës pareiðkia:

- A bet sûka tas uoðvis!

Valgo toliau... Po minutës vël pareiðkia:

- Ir uoðvienë tai k**va!

Valgo toliau... Po minutës vël sako:

- Ir tu turbût gera b**dë, kad tau toká vardà iðrinko... Atsiminti neámanoma...

   

Facebook komentarai