Anekdotas

Aðtuonioliktas sûnaus gimtadienis, ta proga tëvas pakelia 100 gramø ir sako:

-Sûnau, pagaliau tu esi didelis ir mes galësime su tavim kartu iðgerti. Sûnus jam atsako: baik, tëvai, vakar meèiau.

   

Facebook komentarai