Anekdotas

Pareina namo girtas kaip ðniûras vyras. Þmona sutinka su koèelu rankoj þodþiais: - Kur bastaisi, gyvuli? Kur tave neðioja, niekðe? - Liusia... ant kapu buvau. - Kà, kas nors numire? - Tu nepatikesi... ten VISI NUMIRE!!!

   

Facebook komentarai