Anekdotas

Sutuoktiniai eina á taros supirktuvæ rankose neðini pilnas taðes buteliø. Vyras ir klausia þmonos-

Maryte, niekaip negaliu suprasti, tu per mënesá uþdirbi 400 litø, að 500 litø, kiekvienà mënësá dar priduodame buteliø uþ 200 litø, o pinigø kaip nëra, taip nëra...

   

Facebook komentarai