Anekdotas

Vienas vaikinas kas vakarà vis uþeidavo á barà ir uþsisakydavo dvi stopkes. Po kiek laiko barmenas klausia:

- A ko èia taip - uþeini vienas ir imi dvi stopkes?

- Ai mes su draugu iðsiskyrëm, jis á kità miestà persikëlë, tai mes sutarëm, kad uþëjæ á barà iðgersim po vienà uþ save ir uþ draugà.

Po kiek laiko vaikinas uþsisako tik vienà stopkæ. Barmenas klausia:

- Kodël vienà? draugas mirë?

- Nea, að gert meèiau.

   

Facebook komentarai