Anekdotas

Eina narkomanas gatve, uþkalbina kaþkoká praeivá:

- Sakykit, o ðiandien - ketvirtadienis?

- Ne, ðiandien - antradienis.

- Sakykit, o gal tada vakar buvo ketvirtadienis?

- Ne, vakar buvo pirmadienis.

- O tai gal ryt bus ketvirtadienis?

- Ne, ryt bus treèiadinis.

- Bliamba, o tai kà, ketvirtadienio iðvis nebus?

   

Facebook komentarai