Anekdotas

Girtas þmogelis kaþkaip sugebëjo uþsukti á baþnyèià. Vaikðto ten ir ðen, vietos neranda. Pastebëjo vietà prie klausyklos ir eina ten. Kunigas matë já áeinant ir jo pastangas ir pagalvojo, kad matyt reikës pagalbos. Atsisëda klausykloje savo pusëje. Ilgai trukusià tylà nutraukia kunigas:

- Gal galëèiau tau padëti, sûnau?

- Mm, neþinau..., - sako girtuoklis ið kitos klausyklos pusës, - Ar yra tavo

pusëj tualetinio?

   

Facebook komentarai