Anekdotas

Labai mëgstantis iðgerti sveèias netikëtai septintà valandà vakaro nusprendë atsisveikinti su ðeimininko ðeimyna.

- Viso, Maryte, labanakt, Jonuk, iki pasimatymo, Petrai.

- Nejaugi taip anksti iðeinate?

- Ne, tik norëèiau atsisveikinti kol dar skiriu veidus.

   

Facebook komentarai