Anekdotas

Sedi þvejys prie eketës, bando suviliot þuvá. O ðaltis neþmoniðkas spaudþia. Pro ðalá eina kiti du likimo broliai.

-Ei klausyk, ko tu be kepurës sëdi, toks ðaltis, suðalsi juk!

-Da nu nafik, vakar su kepure sëdëjau tai neiðgirdau kai iðgert kvietë.

   

Facebook komentarai