Anekdotas

Du girtuokliai rado gatvëje 100 litø banknotà. Ið kart sugalvojo, kad reikia iðleisti. Vienas pasiûlë:

- Þinai, o gal nusiperkam uþ tuos pinigus kepalà duonos, o uþ likusius - degtinës?

Kitas pasipiktino:

- O kam mums tiek duonos?!!!

   

Facebook komentarai