Anekdotas

Gráþta kaimietis ið Vilniaus ir pasakoja draugams:

- Ale kokie tie vilnieèiai nemandagûs! Kol ið baro iðëjau, man visas rankas numindþiojo.

   

Facebook komentarai