Anekdotas

Sëdi virtuvëje du narkomanai, staiga skambutis á duris. Vienas sako:

- Prieik, paþiûrëk, kas ten.

Tas priëjo, pro skylutæ paþiûrëjo, ir sako:

- Ten du seniai su barzdom ir dvi bobos...

Kitas atsako:

- Aaa... èia ABBA, áleisk!

   

Facebook komentarai