Anekdotas

Eina prisigëræs vyras, pasilaikydamas uþ tvoros, ir pamato kiaulæ:

- Ei, kiaule, kaip tau negëda, guli èia pelkëj visa purvina.

O kiaulë atsako:

- Pasiþiûrësiu að á tave, kai tvora pasibaigs.

   

Facebook komentarai