Anekdotas

Stovi stotelëje girta boba, stulpo laikosi. Prieina policininkas:

- Labas vakaras, ponia, kaip laikotës?

Boba ásikibusi á stulpà:

- Tvirtai, abiem rankomis.

Policininkas:

- Ach tai jûs dar ir bajeristë. Kaip jûsø vardas, kà èia veikiate?

Boba sako:

- Mano vardas Snieguolë. Að èia... Að èia... -pasiþiûri á po kojomis telkðanèià savo balutæ- Að èia tirrrpstuuuuu...

   

Facebook komentarai