Anekdotas

Ateina du girtuokliai á ligoninæ aplankyti savo sugërovo ir klausia:

- Tai ko tu èia dabar ligoninëj voliojiesi, gërëm tai visi po lygiai, o mums tai nieko...

- Nu suprantat, parðliauþiau að namo, uþmigau, o naktá atsibudau, baisiai troðkina. Nueinu að á virtuvæ, atsidarau ðaldytuvà, o ten lyg ir degtinës geras pusbutelis stovi. Èiupau að já ir geriu, ir geriu, jauèiu kad actas, bet sustot negaliu...

   

Facebook komentarai