Anekdotas

Girtas vyras pasakoja þmonai:

- ...Taigi, einu ið darbo namo. Iðeinu ið baro, þengiu kelis þingsnius, ir staiga man kaþkas trenkë per pakauðá, atëmë pinigus...

Þmona:

- Taigi, taigi, ir kas ten tau trenkë per pakauðá?

Vyras:

- Kaip kas? Taigi asfaltas!

   

Facebook komentarai