Anekdotas

Susitinka du draugai. Vienas su - "avoska", pilna tuðèiø buteliø.

- Kà, nutarei tarà priduoti?

- Tai kad þmona ið namø iðvijo. Sako: "Susirink savo manatkes ir dink".

   

Facebook komentarai