Anekdotas

Þmona ðaukia vëlai parsiradusiam vyrui:

- Kas èia dabar per nesàmonës! Kodël gráþai namo 5-à ryto?

- O kà, - sako vyras, - argi negaliu net papusryèiauti kartu su ðeima ?

   

Facebook komentarai