Anekdotas

Vatsonas klausia Holmso:

- Holmsai, sakykit, o jûs ið tikro matëte Baskerviliø ðuná?

Holmsas iðtiesa Vatsonui pypkæ:

- O jûs pabandykite, brangusis Vatsonai, ir dar ne tai pamatysite!

   

Facebook komentarai