Anekdotas

Iðgëræs vyras paryèiais gráþta namo. Þmona ima rëkti:

- Tu gráþai namo 4 ryto! Að neturiu þodþiø!

- Tai labai gerai...

   

Facebook komentarai