Anekdotas

Ið "uþriðusio" girtuoklio minèiø:

- Gaila... Kepenys tuðèiai dirba...

   

Facebook komentarai