Anekdotas

- Vakar þmona man pareiðkë, kad jei nemesiu gerti, ji mane paliks.

- Taip... Bus sunku...

- Na, bet gal susirasiu kità.

   

Facebook komentarai