Anekdotas

-Greitoji? -Taip. -Greitai atvaþiuokite. Mano þmonai prasidëjo baltoji karðtinë! -O kaip jûs nustatëte? -Èia pilnas kambarys velniø, o ji nieko nemato...

   

Facebook komentarai