Anekdotas

Vyrukas uþeina á barà, uþsisako alaus. Paaiðkëja, kad bokalo kaina - 1 litas. Vyrukas nustemba ir klausia greta sëdinèio þmogaus:

- Sakykit, kodël èia toks pigus alus?

- Cha, - nusijuokia ðis, - jûs suprasite, kai suþinosite kiek èia kainuoja tualetas!

   

Facebook komentarai