Anekdotas

Gráþta vyras namo. Þmona neatidaro durø, sako:

- Papûsk per rakto skylutæ. Cha cha! Labai juokinga. Dabar su burna, su burna papûsk...

   

Facebook komentarai