Anekdotas

Skambutis á duris. Vyriðkis atidaro, o uþ jø stovi þirafa, briedis ir eþys. O ðie jam choru:

- Girdëjom piktnaudþiaujate haliucinogenais.

   

Facebook komentarai