Anekdotas

Skundþiasi vienas vyras kitam:

- Vakar man vël nepavyko susipaþinti su moterimi. Að tik prie jos priëjau, ji pabëgo... Jeigu bûèiau buvæs negirtas, tai bûèiau jà pavijæs ir paaiðkinæs, kodël mano paakyje mëlynë ir ið kur tas peilis rankoj...

   

Facebook komentarai