Anekdotas

Du narkomanai ruoðiasi pas kità narkomanà eiti á gimtadiená:

- Kà dovanosim?

- Gal knygà?

- Ne, knygà jis jau turi...

   

Facebook komentarai