Anekdotas

Vilniuje, prie Auðros vartø, guli visiðkai girtas alkoholikas. Prabudæs klausia:

- Kur að esu?

- Prie Auðros vartø.

- Ar negalëtumëte uþdaryti tø vartø? Man labai ðalta.

   

Facebook komentarai