Anekdotas

Prabunda bachurelis po stipriø iðgertuviø, o galvoje tik viena mintis: "Citrina su kojytëmis". Kà bedaryti, visà rytà persekioja mintis: "Citrina su kojytëmis, citrina su kojytëmis, citrina su kojytëmis". Skambina vakarykðèiø iðgertuviø sëbrams, visø klausinëja, bet niekas neþino, kà reiðkia "Citrina su kojytëmis". Pagaliau prisiskambina iki vakrykðèiø iðgertuviø ðeimininko.

- Klausyk, - sako èiûvas, - kà reiðkia "Citrina su kojytëmis"?

- Ahaaa!!! - sako tas, - tai tu, niekðe, vakar mano kanarëlæ iðspaudei á arbatà!!!

   

Facebook komentarai