Anekdotas

- Davai padovanojam premjerui þiebtuvëlá.

- Jis nerûko.

- Davai padovanojam jam ðvarkà su anansø motyvais, þalias kelnes ir...

- Ir tu nerûkyk.

   

Facebook komentarai