Anekdotas

Gerokai pasivaiðinæ du kaimynai gráþta namo. Ðvieèia Mënulis ir skersai kelio nutásæ telefono stulpø ðeðëliai. Atsargiai perþengdami juos abu kalbasi:

- Matyt, buvo smarki audra, kad visus stulpus iðvartë.

- Aha. O mes net negirdëjom, kai griaudëjo... Vadinasi, - paûþëm, kaip reikiant.

   

Facebook komentarai