Anekdotas

Á barà atbëga girtuoklis ir barmenui sako:

- Pilk pilk, kol neprasidëjo.

Barmenas ápylë, tas iðgërë.

- Pilk pilk, kol neprasidëjo.

Tas vël ápylë, tas iðgërë.

- Pilk pilk, kol neprasidëjo.

O barmenas neiðkentæs:

- Kada mokësi?

Girtuoklis:

- Na va, prasidëjo!

   

Facebook komentarai