Anekdotas

Eina girtuoklis namo miðkeliu. Jau naktis, tamsu, beveik nieko nematyti. Eidamas girtuoklis suklumpa ir trenkiasi galva á medá. Sumurma:

- Atleiskite, atsipraðau, netyèia uþkliuvau...

Paskui ðiaip taip atsikelia, eina toliau. Aiðku, vël trenkiasi á medá:

- Oi, atleiskit... Netyèia... Eina toliau... Dar medis, kitas medis, vël medis. Girtuoklis klupinëja, atsipraðinëja... Galø gale sustoja ir taria:

- Gal geriau palauksiu, kol jûs visi praeisite...

   

Facebook komentarai