Anekdotas

Álipo trys narkomanai á taksi ir nusprendë elgtis kuo ramiau, kad taksistas nesuprastø, kad jie apsirûkæ. Taksistas pasisuka á juos ir klausia: -Ei, chebra, jûs kà, apsirûkæ? -Ne ne, kà jûs. -Tai ko visi trys á prieká álipot?

   

Facebook komentarai