Anekdotas

Sëdi narkomanas ant upës kranto ir rûko “þolæ”. Prie jo privaþiuoja dþipas. Vairuotojas klausia: -Klausyk, þmogau, ar nepasakysi, kur èia sekliausia vieta, persikelti á kità krantà? -Èia ir yra. Gali vaþioti tiesiai. Dþipas ásibëgëjo ir á upæ. Po penkiø sekundþiø panërë po vandeniu. Narkomanas pusiau sau sako: -Tai bent, kà tik antims buvo iki juosmens!

   

Facebook komentarai